Supplies - 417850-2016

26/11/2016    S229

Poland-Poznań: Energy meters

2016/S 229-417850

Contract notice – utilities

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/25/EU

Section I: Contracting entity

I.1)Name and addresses
Official name: Enea Operator Sp. z o.o.
National registration number: PL
Postal address: ul. Strzeszyńska 58
Town: Poznań
NUTS code: PL4 REGION PÓŁNOCNO-ZACHODNI
Postal code: 60-479
Country: Poland
Contact person: Michał Fuglewicz
E-mail: michal.fuglewicz@enea.pl
Telephone: +48 618843082
Fax: +48 618561004
Internet address(es):
Main address: http://www.operator.enea.pl/
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: http://www.operator.enea.pl/
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the following address:
Official name: Enea Operator Sp. z o.o.
Postal address: ul. Strzeszyńska 58, budynek „I” pokój nr 2 „kancelaria”
Town: Poznań
Postal code: 60-479
Country: Poland
Contact person: Michał Fuglewicz
Telephone: +48 618843082
E-mail: michal.fuglewicz@enea.pl
NUTS code: PL4 REGION PÓŁNOCNO-ZACHODNI
Internet address(es):
Main address: http://www.enea.pl/bip/zamowienia
I.6)Main activity
Electricity

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Dostawa liczników bilansujących w celu opomiarowania stacji SN/nN.

Reference number: RPUZ/P/1101/2016/DN/NU
II.1.2)Main CPV code
38551000 Energy meters
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie, produkcja i dostawa liczników bilansujących energii elektrycznej.

Wykonawca będzie zobowiązany zagwarantować Zamawiającemu, iż miejscem pochodzenia więcej niż 50 % realizowanych przez niego dostaw będą państwa członkowskie Unii Europejskiej lub państwa, z którymi Unia Europejska zawarła umowy o równym traktowaniu przedsiębiorców, lub państwa, wobec których na mocy decyzji Rady stosuje się przepisy Dyrektywy 2014/25/UE.

II.1.5)Estimated total value
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL41 Wielkopolskie
Main site or place of performance:

Magazyn centralny Enea Pomiary Sp. z o.o., ul. Strzeszyńska 58, 60-479 Poznań.

II.2.4)Description of the procurement:

Zaprojektowanie, produkcja i dostawa liczników bilansujących energii elektrycznej w celu opomiarowania stacji SN/nN, zlokalizowanych na obszarze działalności dystrybucyjnej Enea Operator Sp. z o.o. spełniających wymagania określone we wzorcowej specyfikacji technicznej (WST) udostępnionej na stronach internetowych Urzędu Regulacji Energetyki. Przedmiotowe zamówienie udzielane będzie w ramach partnerstwa innowacyjnego. Zamawiający dokona zakupu liczników w celu opomiarowania stacji SN/nN, zlokalizowanych na obszarze działalności dystrybucyjnej Enea Operator Sp. z o.o. w łącznej liczbie 23 000 szt. w ramach zamówienia podstawowego oraz 7 000 szt. w ramach opcji. Z uwagi na fakt, iż zamawiający dopuszcza możliwość zawarcia umowy z maksymalnie trzema wykonawcami, wyżej wymieniony wolumen zamówienia podstawowego i opcjonalnego może zostać podzielony pomiędzy maksymalnie trzech wykonawców, według kryterium określonych w SIWZ. Przedmiot zamówienia obejmuje także dostarczenie (wraz z pierwszą dostawą liczników) najnowszej wersji oprogramowania narzędziowego do parametryzacji i odczytu liczników dla stanowisk komputerowych i urządzeń mobilnych jak również przeprowadzenie w języku polskim zajęć szkoleniowych z zasady budowy, funkcjonowania i obsługi liczników oraz oprogramowania narzędziowego. Opis przedmiotu zamówienia zostanie doprecyzowany po etapie negocjacji, w ostatecznej specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

II.2.5)Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
End: 31/08/2018
This contract is subject to renewal: no
II.2.9)Information about the limits on the number of candidates to be invited
Maximum number: 3
Objective criteria for choosing the limited number of candidates:

1.Jeśli ilość wykonawców spełniających warunki udziału w postępowaniu będzie większa niż 3, Zamawiający dopuści do II etapu 3 wykonawców którzy otrzymają najwyższą ilość punktów w ramach następujących kryteriów selekcji:

a.Innowacyjność, maks. 30 pkt.

b.Dedykowalność maks. 20 pkt.

c.Doświadczenie, maks. 20 pkt.

d.Patenty, maks. 30 pkt.

Maks. ilość pkt. wyniesie 100 pkt. Jeśli dwóch lub więcej wykonawców zostanie sklasyfikowanych na 3 lokacie, Zamawiający dopuści do 2 etapu tego z wykonawców, który posiada największą ilość patentów.

2.Innowacyjność – ocenie będą podlegać maks. 3 projekty zrealizowane przez wykonawcę, a polegające na przeprowadzeniu badań i rozwoju oraz komercjalizacji (wprowadzenia do obrotu) produktu innowacyjnego, przez który Zamawiający rozumie:

a)4 kwadrantowy, statyczny, przekładnikowy licznik energii elektrycznej lub

b)statyczny, przekładnikowy licznik energii elektrycznej o konstrukcji modularnej tj. wyposażony w obudowę o wymiennych modułach komunikacyjnych zasilanych z wewnętrznego zasilacza licznika lub;

c)statyczny, przekładnikowy licznik energii elektrycznej posiadający komunikację opartą na protokole dlms.

Punktacja maks. 3 projektów będzie przyznawana w następujący sposób: 10 pkt. otrzyma wykonawca, który uzyskał dopuszczenie do obrotu produktu innowacyjnego jako pierwszy (odrębnie dla lit. „a” „b” i „c”), 6 pkt. jako drugi, a 3 pkt. jako trzeci, przy czym datą dopuszczenia do obrotu dla projektów a) i b) będzie data wydania dokumentu urzędowego dopuszczającego produkt do obrotu (np. zatwierdzenie typu lub certyfikat zgodności MID), a w przypadku projektu c) data uzyskania certyfikatu DLMS wydanego przez DLMS User Association. Wykonawca będzie obowiązany przedstawić na wezwanie dokument urzędowy dopuszczający produkt do obrotu (np. zatwierdzenie typu lub certyfikat zgodności MID), dla projektów a),b),c) a dla projektu c) dodatkowo certyfikat dlms wydany przez DLMS User Association. Wykonawca złoży wykaz dostaw zgodnie z Zał. nr 2 do Ogłoszenia.

3.Dedykowalność – oceniane będą wyłącznie 2 zrealizowane przez Wykonawcę projekty, jakie nie zostały przedstawione w ramach kryterium Innowacyjność. W przypadku przedstawienia tych samych projektów, Zamawiający przyzna ewentualne punkty w kryterium Innowacyjność i nie przyzna pkt. w niniejszym kryterium. Zamawiający przyzna 10 pkt. za każdy projekt zrealizowany przez wykonawcę w ciągu 10 lat liczonych do dnia składania wniosków, polegający na wykonaniu od podstaw, tj. zaprojektowaniu, wyprodukowaniu i dostawie w ilości co najmniej 20.000 szt. w oparciu o indywidualnie sporządzoną dokumentację techniczną dotyczącą konstrukcji mechanicznej, dedykowanego licznika energii elektrycznej. Wykonawca będzie obowiązany przedstawić na wezwanie dokument urzędowy dopuszczający produkt do obrotu (np. zatwierdzenie typu lub certyfikat zgodności MID), wraz z wykazem dostaw sporządzonym zgodnie z Zał. nr 3 do Ogłoszenia i dokumentami potwierdzającymi ich należyte wykonanie.

4.Doświadczenie – Zamawiający przyzna wykonawcy za każde dodatkowe 5 000 szt. dostarczonych liczników klasy 0,5 (ponad warunek min. opisany w pkt. III.1.3 ppkt.1.1. ogłoszenia), po 2 pkt. (maks. 10 pkt.). Nadto, Zamawiający przyzna wykonawcy za każde 100 szt. dostarczonych liczników klasy 0,2 po 2 pkt. (maks. 10 pkt.) Wykonawca będzie obowiązany przedstawić na wezwanie wykaz dostaw sporządzony zgodnie z Zał. nr 4 do Ogłoszenia i dokumenty potwierdzające ich należyte wykonanie.

5.Patenty – Zamawiający przyzna po 3 pkt za każdy udzielony Wykonawcy w okresie ostatnich 20 lat patent w obszarze rozwiązań technicznych służących pomiarom energii elektrycznej w zakresie mechaniki, sposobów pomiaru lub innowacyjnych funkcjonalności, które zostały wdrożone w licznikach energii elektrycznej, wprowadzonych do obrotu Zamawiający przyzna punkty za patent wygasły, ale nie przyzna punktów za patent unieważniony. Wykonawca będzie obowiązany przedstawić wykaz dostaw liczników, zgodnie z Zał. nr 5 do Ogłoszenia.

II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji polegającego na rozszerzeniu ilościowym dostawy w szczególności (ale nie wyłącznie) w przypadku wygaśnięcia (rozwiązania, wypowiedzenia lub odstąpienia) jednej z umów zawartych przez Zamawiającego z wykonawcą w niniejszym postępowaniu. W takiej sytuacji wolumen dostawy liczników dotychczasowego wykonawcy może zostać przydzielony któremuś z pozostałych wykonawców (wg uznania Zamawiającego). Szczegółowe zasady dotyczące uruchomienia prawa opcji opisywać będzie wzór umowy, która stanowić będzie załącznik do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Kryterium wyboru ofert: cena 95 % gwarancja 5 %.

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.2)Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

1. W zakresie zdolności finansowej wykonawca powinien wykazać, że posiada środki finansowe w wysokości nie mniejszej niż 10 000 000 PLN lub posiada zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż 10 000 000 PLN w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.

2. Wykonawca powinien wykazać także, iż jest ubezpieczony w zakresie związanym z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 10 000 000 PLN.

3. W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących sytuacji ekonomicznej lub finansowej Wykonawca powinien przedstawić następujące dokumenty:

3.1 informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą, że Wykonawca posiada środki finansowe w wysokości nie mniejszej niż 10 000 000 PLN lub posiada zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż 10 000 000 PLN w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu;

3.2 potwierdzające, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 10 000 000 PLN (np. polisa, umowa, certyfikat ubezpieczenia).

4. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może złożyć wymaganych przez Zamawiającego dokumentów dotyczących sytuacji ekonomicznej lub finansowej wymaganych przez Zamawiającego, może złożyć inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez Zamawiającego warunku udziału w postępowaniu.

III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

1. W zakresie warunków technicznych i zawodowych, o jakich mowa w art. 22 ust. 1b pkt 3 pzp, Zamawiający żąda, by Wykonawcy wykazali się realizacją:

1.1 w okresie ostatnich 3 lat przed terminem składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, dostaw co najmniej 5 000 sztuk statycznych, przekładnikowych liczników energii elektrycznej klasy 0,5 (klasy „C” – klasyfikacja liczników wg Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/32/UE z dnia 26.2.2014 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do udostępniania na rynku przyrządów pomiarowych).

1.2 wdrożenia co najmniej 2 projektów innowacyjnych polegających na przeprowadzeniu badań i rozwoju oraz komercjalizacji (wprowadzenia do obrotu) produktu innowacyjnego – licznika statycznego, przekładnikowego energii elektrycznej. Zamawiający uzna za produkt innowacyjny licznik spełniający co najmniej dwa z poniższych warunków:

1.2.1 4 kwadrantowy, statyczny przekładnikowy licznik energii elektrycznej;

1.2.2 statyczny, przekładnikowy licznik energii elektrycznej o konstrukcji modularnej tj. wyposażony w obudowę o wymiennych modułach komunikacyjnych zasilany z wewnętrznego zasilacza licznika;

1.2.3 statyczny, przekładnikowy licznik energii elektrycznej posiadający komunikację opartą na protokole dlms.

2. W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunku udziału opisanego w ppkt 1.1 powyżej, Wykonawca przedstawi na wezwanie wykaz dostaw co najmniej 5 000 sztuk liczników przekładnikowych klasy 0,5 (klasy „C”) wykonanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, sporządzony zgodnie z Załącznikiem nr 4 do Ogłoszenia wraz z załączeniem dowodów określających czy dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie.

W odniesieniu do warunku z ppkt 1.2, Wykonawca przedstawi na wezwanie wykaz projektów innowacyjnych sporządzony zgodnie z Załącznikiem nr 2 do Ogłoszenia oraz dokumenty urzędowe dopuszczające produkty do obrotu (np. zatwierdzenie typu lub certyfikat zgodności MID), a dla projektu opisanego w pkt. 1.2.3.) powyżej dodatkowo przedłoży certyfikat dlms wydany przez DLMS User Association.

III.1.6)Deposits and guarantees required:

W niniejszym postępowaniu Wykonawca zobowiązany będzie do wniesienia wadium przed upływem terminu składania ofert ostatecznych. Wadium należy wnieść w wysokości 300 000 PLN (słownie: trzysta tysięcy złotych 00/100).

2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:

1) pieniądzu,

2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;

3) gwarancjach bankowych;

4) gwarancjach ubezpieczeniowych;

5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z 9.11.2000 o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2016 r., poz. 359 z późn. zm.).

Wadium nie wnosi się na etapie składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu oraz składania ofert wstępnych.

III.1.8)Legal form to be taken by the group of economic operators to whom the contract is to be awarded:

Wykonawcy, którzy wspólnie uzyskają zamówienie, nie mają obowiązku przyjęcia żadnej szczególnej formy prawnej, jednakże zobowiązani będą dostarczyć Zamawiającemu, przed podpisaniem umowy, umowę regulującą współpracę podmiotów składających wspólną ofertę.

III.2)Conditions related to the contract
III.2.2)Contract performance conditions:

Zamawiający podpisze Umowę o partnerstwo innowacyjne z maksymalnie 3 wykonawcami, którzy otrzymają najwyższą liczbę punktów w ramach kryteriów oceny ofert. Zamawiający dokona podziału wolumenu zamówień objętych niniejszym postępowaniem pomiędzy wykonawców z jakimi podpisze umowę o partnerstwo innowacyjne. Sposób podziału wolumenu dostaw pomiędzy wykonawców określać będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia.

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Innovation partnership
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 28/12/2016
Local time: 10:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
Date: 31/01/2017
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Duration in months: 2 (from the date stated for receipt of tender)

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.3)Additional information:

1. 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy zgodnie z art. 22 ust. 1 pzp nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu, co potwierdzą poprzez wypełnienie i złożenie wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (dalej „JEDZ”). Wykonawcy mogą ograniczyć swoje oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu (kryteriów kwalifikacji) do wypełnienia sekcji alfa w części IV JEDZ i nie muszą wypełniać żadnej z pozostałych sekcji w części IV JEDZ.

2. Zamawiający wykluczy Wykonawcę z postępowania na podstawie obligatoryjnych przesłanek wykluczenia opisanych w art. 24 ust. 1 pzp w zw. z art. 133 ust.4 pzp oraz przesłanek fakultatywnych opisanych w art. 24 ust. 5 pkt 1 i pkt 8 pzp.

3. Do wypełnionego i podpisanego wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu (do wykorzystania wzór stanowiący Załącznik Nr 1 do Ogłoszenia), Wykonawca ma obowiązek załączyć następujące oświadczenia i dokumenty:

— wypełniony JEDZ Wykonawcy (lub każdego z konsorcjantów z osobna) oraz JEDZ podmiotów na jakich zdolności wykonawca się powołuje – w formie oryginału, zgodnie z Załącznikiem nr 6 do Ogłoszenia;

— pełnomocnictwo (jeżeli dotyczy) oraz odpis z właściwego rejestru wskazujący sposób reprezentacji wykonawcy.

4. Zamawiający po otrzymaniu wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, na podstawie art. 26 ust. 2f pzp, wezwie Wykonawców do złożenia w terminie wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, następujących dokumentów:

— Zaświadczenia z Krajowego Rejestru Karnego o jakim mowa w § 5 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju w sprawie rodzaju dokumentów, które może żądać zamawiający z dnia 26.7.2016 r. (dalej „Rozporządzenie”) w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 pzp w zw. z art. 133 ust.4 pzp.,

— zaświadczenia naczelnika urzędu skarbowego o jakim mowa w § 5 ust. 2 Rozporządzenia,

— zaświadczenie ZUS lub KRUS lub inny dokument o jakim mowa w § 5 ust.3 Rozporządzenia,

— informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej o jakiej mowa w § 2 ust. 2 pkt. 3 Rozporządzenia,

— dokumentów potwierdzających ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej o jakich mowa w § 2 ust. 2 pkt. 4 Rozporządzenia,

— wypełnione wykazy dostaw sporządzone zgodnie z Załącznikami nr 2 do nr 5 do ogłoszenia,

— dokumenty dopuszczające produkty do obrotu, (np. zatwierdzenie typu lub certyfikat zgodności MID) oraz certyfikat dlms, tam gdzie jest wymagany zgodnie z Ogłoszeniem.

5. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia przekazania informacji, o której mowa w art. 57 ust. 1 pzp przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 pzp, sporządzonym zgodnie z Załącznikiem nr 7 do Ogłoszenia.

6. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują sobie wg wyboru pisemnie, faksem lub za pomocą poczty elektronicznej.

7. Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu składa się w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Wniosek musi być przygotowana w języku polskim, w sposób czytelny.

8. Wniosek powinien znajdować się w nieprzejrzystej kopercie, zapieczętowanej w sposób zapewniający zachowanie w poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu składania wniosków. Koperta powinna być oznaczona nazwą i adresem Zamawiającego, nazwą i dokładnym adresem Wykonawcy oraz napisem: „Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu na dostawę liczników bilansujących w celu opomiarowania stacji SN/nN” oraz „Nie otwierać przed dniem 28.12.2016 r. godz. 10:00”.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587840
Internet address: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.2)Body responsible for mediation procedures
Official name: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
Telephone: +48 224587840
Internet address: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

W zakresie spraw dotyczących składania odwołań zastosowanie mają przepisy ustawy z 29.1.2004 Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2015 r., poz. 2164 ze zmianami), w szczególności w Dziale VI, Rozdziale 2 ustawy.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587840
Internet address: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Date of dispatch of this notice:
24/11/2016