Services - 41889-2017

03/02/2017    S24    - - Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 

Polska-Warszawa: Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne

2017/S 024-041889

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Legal Basis:

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga – Południe m.st. Warszawy
ul. Walewska 4
Warszawa
04-022
Polska
Osoba do kontaktów: Mariola Matusik
Tel.: +48 222773025
E-mail: zamowienia.publiczne@zgnpragapld.pl
Kod NUTS: PL127

Adresy internetowe:

Główny adres: www.zgnpragapld.waw.pl

Adres profilu nabywcy: http://zgnpragapld.waw.pl/strona/zamowienia-publiczne

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: http://zgnpragapld.waw.pl/strona/zamowienia-publiczne
Więcej informacji można uzyskać pod następującym adresem:
Zespół Zamówień Publicznych w Zakładzie Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga – Południe m.st. Warszawy
ul. Walewska 4 (pokój nr 21)
Warszawa
04-022
Polska
Osoba do kontaktów: Mariola Matusik
E-mail: zamowienia.publiczne@zgnpragapld.pl
Kod NUTS: PL127

Adresy internetowe:

Główny adres: www.zgnpragapld.waw.pl

Adres profilu nabywcy: http://zgnpragapld.waw.pl/strona/zamowienia-publiczne

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na następujący adres:
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga – Południe m.st. Warszawy
ul. Walewska 4 (pokój nr 1-kancelaria)
Warszawa
04-022
Polska
Osoba do kontaktów: Jolanta Skotnicka
E-mail: zamowienia.publiczne@zgnpragapld.pl
Kod NUTS: PL127

Adresy internetowe:

Główny adres: www.zgnpragapld.waw.pl

Adres profilu nabywcy: http://zgnpragapld.waw.pl/strona/zamowienia-publiczne

I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Agencja/urząd regionalny lub lokalny
I.5)Główny przedmiot działalności
Budownictwo i obiekty komunalne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Wykonanie koncepcji oraz wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej z uzyskaniem pozwolenia na przebudowę budynków przy ul. Rybnej 24, 28 i Wawerskej 19 adm. przez ZGN w Dziel. Pr. Południe.

Numer referencyjny: ZP/PN/U/4/17
II.1.2)Główny kod CPV
71000000
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Wykonanie koncepcji oraz wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej z uzyskaniem pozwolenia na przebudowę budynków przy ul. Rybnej 24, Rybnej 28 i Wawerskej 19 administrowanych przez ZGN w Dzielnicy Praga-Południe m. st. Warszawy.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
71220000
71320000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL127
II.2.4)Opis zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia przedmiotowego postępowania jest wykonanie koncepcji oraz wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej z uzyskaniem pozwolenia na przebudowę budynków przy ul. Rybnej 24, Rybnej 28, Wawerskej 19 administrowanych przez ZGN w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załącznik Nr 2.

3. Zamawiający dysponuje ekspertyzą budowlaną, inwentaryzacją architektoniczno-budowlaną (dla każdego budynku), które stanowią załącznik nr 7 do niniejszej SIWZ.

4. Wynagrodzenie ulega pomniejszeniu o kwotę podatku VAT, którego rozliczenie, w wyniku wyboru oferty Wykonawcy będzie obowiązkiem Zamawiającego, w przypadku braku informacji o której mowa w pkt. 21.3.SIWZ.

5. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz standardy jakościowe istotnych cech przedmiotu zamówienia określają:

— kalkulacja cenowa stanowiąca złącznik nr 1a do SIWZ

— opis przedmiotu zamówienia załącznik nr 2 do SIWZ

— ekspertyza budowlana, inwentaryzacja architektoniczno-budowlana (dla każdego budynku), które stanowią załącznik nr 7 do niniejszej SIWZ,

6. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy – załącznik nr 6 do SIWZ.

7. Zakres zamówienia obejmuje również pełnienie nadzoru autorskiego. Umowa na pełnienie nadzoru autorskiego zostanie podpisana w terminie podpisania umowy z wykonawcą robót budowlanych. Szczegółowe zapisy określa wzór umowy, stanowiący załącznik nr 6 do SIWZ. Zamawiający przewiduje podpisanie umowy z wykonawcą robót w ciągu 6 miesięcy od odbioru projektu wykonawczego.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 260
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Termin realizacji zamówienia 260 dni od daty podpisania umowy, przy czym wykonanie koncepcji architektoniczno-funkcjonalnej do 30 dni od podpisania umowy. Wykonawca w ofercie określi w dniach termin realizacji zamówienia, przy czym maksymalny termin realizacji zamówienia wynosi 260 dni.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

W celu potwierdzenia spełnienia warunku zdolności technicznej lub zawodowej Zamawiający wymaga:

1)wykazu usług wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie.

Warunek ten zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że wykonał co najmniej 3 usługi polegające na prawidłowym wykonaniu wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej remontu lub przebudowy budynku o łącznej wartości min. 150 000 PLN brutto,

2) wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za wykonanie dokumentacji projektowej, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.

Warunek ten zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że dysponuje osobami w tym co najmniej:

—a) 1 osobą przewidzianą do projektowania, posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności architektonicznej przynależącą do właściwej Izby Samorządu Zawodowego.

Wskazany projektant musiał wykonać samodzielnie i prawidłowo co najmniej jedną dokumentację budowlano-wykonawczą w zakresie architektonicznym oraz pełnił nadzór autorski na budowie w zakresie remontu lub przebudowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego, budynku zamieszkania zbiorowego lub budynku użyteczności publicznej o minimalnej kubaturze 2 500 m³, w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert,

—b) 1 osobą przewidzianą do projektowania, posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności konstrukcyjno-budowlanej przynależącą do właściwej Izby Samorządu Zawodowego.

Wskazany projektant musiał wykonać samodzielnie i prawidłowo co najmniej jedną dokumentację budowlano-wykonawczą w zakresie wymiany konstrukcji lub wzmocnienia konstrukcji budynku mieszkalnego wielorodzinnego, budynku zamieszkania zbiorowego lub budynku użyteczności publicznej w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert,

—c) 1 osobą przewidzianą do projektowania, posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych przynależącą do właściwej Izby Samorządu Zawodowego.

Wskazany projektant musiał wykonać samodzielnie i prawidłowo co najmniej jedną dokumentację budowlano-wykonawczą w zakresie wymiany instalacji sanitarnych lub doposażenia w instalacje sanitarne w budynku mieszkalnym wielorodzinnym, budynku zamieszkania zbiorowego lub budynku użyteczności publicznej w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert,

—d) 1 osobą przewidzianą do projektowania, posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych przynależącą do właściwej Izby Samorządu Zawodowego.

Wskazany projektant musiał wykonać samodzielnie i prawidłowo co najmniej jedną dokumentację budowlano-wykonawczą w zakresie wymiany instalacji elektrycznych w budynku mieszkalnym wielorodzinnym, budynku zamieszkania zbiorowego lub budynku użyteczności publicznej w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert.

(pod pojęciem budynku użyteczności publicznej – o których mowa w pkt. a),b),c),d) powyżej – Zamawiający określa obiekty budowlane zaszeregowane pod symbolem 122, 123 i 126 Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych).

Uwaga:

W przypadku uprawnień budowlanych wydanych na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów -uprawnienia muszą obejmować zakres zamówienia.

(Szczegółowe zapisy określa pkt. 16 i 17 SIWZ).

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

Dowody, że wykazane w formularzu JEDZ usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy, jeżeli Wykonawca wskazuje w wykazie w wykazie usługi wykonane na rzecz Zamawiającego, nie ma obowiązku przekładania ww. dowodów.

III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.1)Informacje dotyczące określonego zawodu
Świadczenie usługi zastrzeżone jest dla określonego zawodu
Odniesienie do odpowiednich przepisów ustawowych, wykonawczych lub administracyjnych:

—- projektant posiadający uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności architektonicznej i przynależący do właściwej Izby Samorządu Zawodowego,

— —projektant posiadający uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności konstrukcyjno-budowlanej i przynależący do właściwej Izby Samorządu Zawodowego,

—-projektant posiadający uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych przynależący do właściwej Izby Samorządu Zawodowego,

—- projektant posiadający uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych przynależący do właściwej Izby Samorządu Zawodowego.

(Szczegółowe zapisy pkt. 16 SIWZ).

III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Zamawiający przewiduje zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy. Zakres dopuszczalnych zmian postanowień umowy określa wzór umowy stanowiący Załącznik 6 do SIWZ.

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia
Obowiązek podania imion i nazwisk oraz kwalifikacji zawodowych pracowników wyznaczonych do wykonania zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.4)Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 08/03/2017
Czas lokalny: 11:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 08/03/2017
Czas lokalny: 12:00
Miejsce:

W siedzibie Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy(świetlica).

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
VI.3)Informacje dodatkowe:

1. O udzielenie zamówienia publicznego mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy:

1) spełniają warunki udziału w postępowaniu określone w ogłoszeniu i opisane w SIWZ (pkt.16 i 17)

2) nie podlegają wykluczeniu na podstawie:

a) art. 24 ust.1 pkt 12-23 ustawy;

b) art. 24 ust. 5 pkt 1, 2, 3, 4 i 8 ustawy.

2. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 w zw. z art. 24aa („procedura odwrócona”) ustawy z dnia 29.1.2004 – Prawo zamówień publicznych.

3. W celu potwierdzenia, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz nie podlega wykluczeniu, oferta składa się z:

1) wypełnionego Formularza Oferty – wg wzoru Załącznik Nr 1 do SIWZ,

2) dowodu wniesienia wadium – zgodnie z zapisami pkt. 26 SIWZ,

3) kalkulacji ceny – sporządzonej na podstawie Załącznika nr 1a do SIWZ, z rozbiciem na poszczególne budynki etapy i branże. Kalkulacja ceny musi posiadać łączną cenę całego za-mówienia (z wyłączeniem nadzoru autorskiego) (C), która zostanie przeniesiona do formularza oferty.

4) Oryginał Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ), o treści zgodnej z Załącznikiem nr 2 do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2016/7 z dn. 5.1.2016 ustanawiającego standardowy formularz.

5) dowodów, o których mowa w pkt 28 SIWZ – w przypadku, gdy oferta zawiera informacje stanowią-ce tajemnicę przedsiębiorstwa,

6) dokumentu zawierającego dane aktualne na dzień składania ofert, potwierdzającego, że oferta została podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy, w przypadku gdy oferta została podpisana przez inną osobę niż umocowana w dokumencie rejestrowym Wykonawcy (np. pełnomocnictwo, umowa spółki cywilnej),

7) oświadczenie czy jest małym albo średnim przedsiębiorcą w rozumieniu art. 105 albo 106 ustawy z dnia 2.7.2004 o swobodzie działalności gospodarczej (t.j. Dz.U. 2015 poz. 584 z późn. zm.). Wzór oświadczenia stanowi zał. nr 5 do SIWZ,

8 ) Jeżeli Wykonawca polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów to:

w celu oceny, czy wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Zamawiający żąda dokumentów, które określają w szczególności:

a) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu;

b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego;

c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego;

d) czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą. Wykonawca składa zobowiązanie w formie oryginału – zał..nr 3 do SIWZ,

9). Pełnomocnictwo należy dołączyć do oferty w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej notarialnie za zgodność z oryginałem.

Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji o otwarciu ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia– wg wzoru stanowiącego Załącznik Nr 4 do SIWZ.

(Szczegółowy opis dokumentów i oświadczeń wymagany w postępowaniu znajduje się w pkt. 18, 23 i 24 SIWZ).

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587840
E-mail: odwolania@uzp.pl
Faks: +48 224587800

Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych.

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych.

3. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie ustawy Prawo zamówień publicznych albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587840
Faks: +48 224587800

Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
31/01/2017