Örömmel jelentjük, hogy a TED portál új verziója 2024. január 29-én megkezdi a működését (figyelem: ez tervezett időpont, az üzembe helyezés végleges dátuma még változhat). Szeretné tudni, milyen új funkciók lesznek elérhetők, milyen javításokat eszközöltünk a portálon, és ezek milyen könnyítéseket jelentenek majd a felhasználók számára? Ajánljuk figyelmébe cikkünket, mely ismerteti a legfontosabb újításokat.

You may get an error message when trying to access the notices listed hereafter. If that is the case, please use the alternative links provided below. We are working on solving the problem. We apologize for the inconvenience.
716246-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:716246-2023:PDFS:FI:HTML
719591-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:719591-2023:PDFS:FI:HTML
724690-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:724690-2023:PDFS:FI:HTML
731050-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:731050-2023:PDFS:FI:HTML
You may also use the following structure to build the URL of the notices concerned:
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:NNNNNN-2023:PDFS:LL:HTML, (example: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:719591-2023:PDFS:FI:HTML), but please bear in mind that only the original language version of the notice is available

Tájékoztatjuk, hogy programozási hiba miatt az URL-címek nem megfelelően jelennek meg az e-hirdetményekben. Már dolgozunk a probléma megoldásán. Addig is azt javasoljuk, hogy távolítsa el az URL végén megjelenő vesszőt (vagy más különleges karaktert). Szíves elnézését kérjük a kellemetlenségért.

Szolgáltatások - 419214-2023

11/07/2023    S131

Magyarország-Budapest: Szoftverrel kapcsolatos szolgáltatások

2023/S 131-419214

Ajánlati/részvételi felhívás

Szolgáltatásmegrendelés

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Élelmiszermentő Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosító szám: 27734175241
Postai cím: Keleti Károly 24.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1024
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Kiss-Pogány Tamás
E-mail: kisspogany.tamas@emkp.hu
Telefon: +36 303859905
Fax: +36 18869222
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.emkp.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.emkp.hu
I.3)Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000247272023/reszletek
További információ a következő címen szerezhető be a fent említett cím
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000247272023/reszletek
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó a fent említett címre
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Közjogi intézmény
I.5)Fő tevékenység
Egyéb tevékenység: élelmiszermentés, adatfeldolgozás

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Informatikai kiszolgáló rendszer üzemeltetése

Hivatkozási szám: EKR000247272023
II.1.2)Fő CPV-kód
72260000 Szoftverrel kapcsolatos szolgáltatások
II.1.3)A szerződés típusa
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4)Rövid meghatározás:

Élelmiszermentő Központ Nonprofit Kft. alapműködését biztosító informatikai rendszer teljes körű üzemeltetése folyamatos szolgáltatásként.

II.1.5)Becsült teljes érték vagy nagyságrend
II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
72261000 Szoftvertámogatási szolgáltatások
72267000 Szoftver-karbantartási és -javítási szolgáltatások
72267100 Informatikai szoftver karbantartása
72230000 Egyedi, ügyfélspecifikus szoftverekkel kapcsolatos fejlesztési szolgáltatások
72590000 Számítógépekkel kapcsolatos szakmai szolgáltatások
72700000 Számítógépes hálózati szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU110 Budapest
A teljesítés fő helyszíne:

Magyarország_1025_Budapest_Szépvölgyi_út_52.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Az Élelmiszermentő Központ Nonprofit Kft. alapműködését biztosító egyedi informatikai rendszer hardver és szoftver elemeinek működéséhez szükséges kapacitások magas rendelkezésre állás mellett szolgáltatásként történő biztosítása, hardver és szoftver rendszer teljes körű üzemeltetése folyamatos szolgáltatásként. 1 + 1 éves időtartamra

Az üzemeltetővel szemben támasztott követelmények:

- a teljes műszaki követelményekben szereplő hardver és a kifejlesztett egyedi szoftverrendszer meghatározott üzembiztonságú, rendelkezésre állású és teljesítményű működését biztosító teljes informatikai infrastruktúra szolgáltatásként történő biztosítása, üzemeltetése, folyamatos fenntartása, modernizálása,

- ennek megfelelően a technológiailag indokolt avulási idő figyelembevételével biztosítani kell az avuló infrastrukturális elemek folyamatos cseréjét,

- verziókövetések, jogszabálykövetések elvégzése a fejlesztett és üzemeltetett hardver- és szoftver-rendszeren,

- igény esetén egyedi fejlesztések elvégzése a fejlesztett szoftverrendszer működésének teljes körű szavatolása mellett - ennek költségét az üzemeltetési díj nem tartalmazza

- Call Center üzemeltetése és nemzetközi szabványok - ITIL - szerinti szervezése, SLA - Service Level Agreement - szintek vállalásával,

- igény esetén az egyedi fejlesztésű szoftverrendszer illesztése szakrendszerekhez, áruházi informatikai rendszerekhez - ennek költségét az üzemeltetési díj nem tartalmazza,

- a fejlesztés zárásának napjától - tervezetten 2023. 08.31. - az egyedi fejlesztésű rendszer üzemeltetéshez szükséges eszközöknek és szolgáltatásoknak rendelkezésre kell állni, a rendszer folyamatos üzemének megkezdéséhez, biztosításához,

- támogassa a fejlesztést végző vállalkozás felé a szavatossági és jótállási körbe tartozó javítások bejelentése, ellenőrzése területén az Élelmiszermentő Nonprofit Kft.-t,

- az egyedileg fejlesztett alkalmazás esetében a jótállási időn belül működjön együtt a fejlesztővel a további fejlesztések biztosítása érdekében, a későbbi önállóan végzett egyedi fejlesztéseket legyen képes vezetni,

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: M2.1. alkalmassági követelményben meghatározott szakember többlettapasztalata (legfeljebb + 24 hónap) / Súlyszám: 10
Ár - Súlyszám: 90
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 12
A szerződés meghosszabbítható: igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:

Ajánlatkérő a 12 hónapos üzemeltetési időszakon túl további, legfeljebb 12 hónapos üzemeltetési kötelezettség lehívására jogosult azzal, hogy az további szolgáltatás lehívására az első 12 hónapos határidő lejárta előtti 60. napig van lehetősége.

II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

II.2.5. ár értékelési szempont bontása:

üzemeltetés havi nettó átalánydíja - súlyszám 80

fejlesztési keret nettó óradíja - súlyszám: 10

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1)Részvételi feltételek
III.1.1)Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése:

A kizáró okok felsorolása:

Az eljárásban nem lehetnek (közös) ajánlattevők, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésében meghatározott kizáró okok bármelyike fennáll.

Ajánlatkérő a Kbt. 74. § (1) bekezdés a)-b) pontjai alapján kizárja az eljárásból azon ajánlattevőt, alvállalkozót, aki a kizáró okok hatálya alá tartozik, vagy akivel szemben a kizáró ok az eljárás során következik be.

Nem lehet (közös) ajánlattevő, ha ajánlata tekintetében fennáll az ukrajnai helyzetet destabilizáló orosz intézkedések miatt hozott korlátozó intézkedésekről szóló 2014. július 31-i 833/2014/EU tanácsi rendelet 5k. cikk (1) bekezdésében meghatározott tilalom. (321/2015. (X.30.) korm. rend. 1. § (9) bek. szerint)

Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:

A (közös) ajánlattevő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdés szerint az ajánlatban az EEKD benyújtásával köteles előzetesen igazolni a Kbt. 62. §-ban említett kizáró okok hiányát.

A (közös) ajánlattevőnek a Kbt. 67. § (4) bekezdése alapján az ajánlatában nyilatkoznia kell.

Amennyiben az ajánlattevő bejegyzett cégadataival kapcsolatban változásbejegyzési eljárás van folyamatban, az ajánlathoz csatolni kell a cégbírósághoz (nyilvántartó szervezethez) benyújtott változásbejegyzési kérelmet és mellékleteit a benyújtás igazolásával/érkeztetésével együtt.

A kizáró okok fenn nem állását, a Kbt. 69. § (4) bekezdése alapján az igazolások benyújtására felhívott gazdasági szereplőknek a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 8., 12-14. és 16. § rendelkezései szerint kell igazolnia.

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 64. §-ra, 69. § (11a) és 74. § (1) bekezdésére.

A 321/2015. (X.30.) Korm. rend. 1. § (9) bek. szerinti nyilatkozatát egyszerű nyilatkozatként köteles az ajánlattevő csatolni.

III.1.2)Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

P1.)

Az előző legfeljebb három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évre vonatkozó - általános forgalmi adó nélkül számított - a közbeszerzés tárgyából származó árbevételéről szóló nyilatkozattal, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét.

Ha az ajánlattevő a P1.) szerinti dokumentummal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében a beszámoló, illetve az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, az alkalmasságát az ajánlattevő olyan cégszerűen aláírt nyilatkozattal igazolja, amiből a P1.)-ben meghatározott adatok megállapíthatóak.

Az érintett ajánlattevő kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani, hogy a működési formája szerint nem lehetséges beszámoló, illetőleg árbevételről való nyilatkozat benyújtása, és köteles az ajánlatkérőtől tájékoztatást kérni, hogy az alkalmasság igazolását milyen módon fogadja el az eljárás során.

Ha az ajánlattevő a P1.) szerinti árbevételi adatot azért nem tudja az ajánlatkérő által előírt teljes időszakra vonatkozóan megadni, mert az időszak kezdete után kezdte meg működését, az alkalmasságát a működésnek megkezdését követő időszakra vonatkozó árbevételi adattal jogosult igazolni. A később létrejött gazdasági szereplő vonatkozásában az ajánlatkérő nem határoz meg a minden ajánlattevő, illetve részvételre jelentkező tekintetében irányadótól eltérő árbevételi követelményt.

(321/2015. (X.30) Korm. rend. 19. § (1) bek. c.) szerint)

Az alkalmasság igazolásának vizsgálatánál az ajánlatkérő a Kbt. 65. § (6-7), továbbá a (11-12) bekezdéseit megfelelően alkalmazza.

P2.)

Az ajánlati felhívás TED adatbázis felé történő feladását megelőző utolsó három lezárt üzleti évre vonatkozó saját vagy a jogelőd számviteli jogszabályoknak megfelelő beszámolójának csatolásával, feltéve, hogy a gazdasági szereplő letelepedése szerinti ország joga előírja a beszámoló közzétételét.

Amennyiben ilyen közzétételi kötelezettség nem áll fenn, úgy az alkalmassági feltételnek való megfelelésről nyilatkozatot kell csatolni. Amennyiben a kért beszámoló a céginformációs rendszerből nyilvánosan megismerhető, úgy az ajánlatkérő a feltételnek való megfelelést a rendszerből ellenőrzi, a dokumentum csatolására nem, csak az elérési útvonal megadására van szükség.

(321/2015. (X.30) Korm. rend. 19. § (1) bek. b.) szerint)

Az alkalmasság igazolásának vizsgálatánál az ajánlatkérő a Kbt. 65. § (6-7), továbbá a (11-12) bekezdéseit megfelelően alkalmazza.

Az alkalmassági feltételek igazolásául az ajánlatkérő elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát (Kr. 2. § (5) bek.)

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

P1.)

Alkalmatlan az ajánlattevő (közös ajánlattevő) ha az ajánlati felhívás TED adatbázis felé történő feladását megelőző három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben a közbeszerzés tárgyából származó (rendszerüzemeltetés, rendszerfejlesztés) - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevétele nem érte el összesen a 500 000 000,- Ft-ot; (321/2015. (X.30) Korm. rend. 19. § (1) bek. c.) szerint)

P2.)

Alkalmatlan az ajánlattevő (közös ajánlattevő), amennyiben az adózott eredménye az ajánlati felhívás TED adatbázis felé történő feladását megelőző utolsó három évből bármelyik évben negatív volt.

III.1.3)Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

M1.)

A 321/2015. (X.30) Korm. rend. 22. § (1) bek-ében meghatározottak szerint a szerződést kötő másik fél által kiadott igazolás benyújtásával, vagy az ajánlattevő (közös ajánlattevő), illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet nyilatkozatával.

Az igazolás, illetve nyilatkozat tartalmazza legalább a következő adatokat: a teljesítés ideje (kezdő és befejező időpontja), a szerződést kötő másik fél, az beruházás tárgya, valamint mennyisége (az ellenszolgáltatás összege) teljesítés helye, továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.

Az M1.) követelménynek való megfelelést az ajánlattevő, az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet nyilatkozatával, vagy a szerződés kötő másik fél által adott igazolással lehet igazolni.

Ha a nyertes, közös ajánlattevőként teljesített szolgáltatás megrendelésére vonatkozó referencia igazolás vagy nyilatkozat a teljesítés oszthatatlansága miatt nem állítható ki az egyes ajánlattevők által teljesített szolgáltatások elkülönítésével, úgy ajánlatkérő az igazolást vagy nyilatkozatot bármelyik, a teljesítésben részt vett ajánlattevő részéről a szolgáltatás tekintetében olyan arányban fogadja el, amilyen arányban az igazolást benyújtó ajánlattevő az általa elvégzett teljesítés alapján az ellenszolgáltatásból részesült.

M2.)

Ajánlattevőnek nyilatkozatban be kell mutatnia az M2.1-4) alkalmassági követelmény vonatkozásában megajánlott szakembereit, akiket a teljesítésbe be kíván vonni. A szakemberek bemutatása önéletrajz benyújtásával történik, amelyből a szakember(ek) végzettsége illetve képzettsége, további szakmai tapasztalata (hónapokban megadva) egyértelműen megállapítható. Az alkalmasság megállapításához továbbá csatolni kell a szakember előírt képzettségét igazoló okirat másolatát.

Az M2.1), M2.2), M2.3), M2.4), feltételekre megajánlott szakemberek között az alábbi módon lehet átfedés: M.2.1. és M.2.2 között. A feltételeknek úgy kell megfelelni, hogy azokra összesen legalább 4 fő szakembert mutatnak be az ajánlattevők.

M2.1) szakemberek tekintetében a Kbt. 65.§ (10) bek-t alkalmazza az ajánlatkérő.

(321/2015. (X.30) Korm. rend. 21. § (3) bek. b.) szerint)

M3.)

Ajánlattevőnek csatolnia kell a hivatkozott irányítási-ellenőrzési rendszerekről vagy azokkal egyenértékű tanúsítványainak másolatát, vagy az egyenértékű igazolási rendszer ellenőrzésének megvalósítására irányuló dokumentáció arra vonatkozó igazolását, hogy a rendszer egyenértékű az alkalmassági követelményként megjelölt tanúsítványokkal.

(321/2015. (X.30) Korm. rend. 21. § (3) bek. d.) szerint)

M4.)

Az Ajánlattevőnek nyilatkozatban kell vállalnia az M4 szerinti követelmények szerződéskötésre történő teljes körű teljesítését, amelyek az Ajánlatkérő a szerződéskötés előtt akár helyszíni ellenőrzés formájában ellenőrizni jogosult. A feltételek nem teljes körű teljesítésének szankcionálásra Ajánlatkérő 400m HUF kötbért köt ki.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

M1)

Ajánlattevő (közös ajánlattevő) alkalmatlan, ha nem rendelkezik az ajánlati felhívás TED adatbázis felé történő feladásától visszafelé számított 3 évben (36 hónapban) végzett (a vizsgált időszakban befejezett, de legfeljebb 6 éven (72 hónapon) belül megkezdett, összesen legalább nettó 200 000 000,- Ft (kettőszázmillió forint) értékű, a közbeszerzés tárgya szerinti szolgáltatások vonatkozásában teljesített referenciával (rendszerüzemeltetés, rendszerfejlesztés, -karbantartás)

Egyidejű szolgáltatásnyújtás esetén a referenciaigazolás több szerződéssel is igazolható.

(321/2015. (X.30) Korm. rend. 21. § (3) bek. a.) szerint)

M2.1)

Ajánlattevő (közös ajánlattevő) alkalmatlan, ha nem rendelkezik az alábbi, teljesítésbe bevonni kívánt szakemberrel:

legalább 1 fő,

felsőfokú végzettséggel (főiskola vagy egyetem, alapszak vagy mesterszak), és legalább 36 hónapos, a közbeszerzés tárgya szerinti (informatikai rendszerüzemeltetés, rendszerfejlesztés) informatikai hálózat rendszerüzemeltetői, rendszerfejlesztői, informatikai üzemeltetés-menedzseri szakmai tapasztalattal, érvényes Cisco CCIE vagy legalább ezzel egyenértékű gyártói vizsgával rendelkező szakemberrel

(321/2015. (X.30) Korm. rend. 21. § (3) bek. b.) szerint) M2.1) szakemberek tekintetében Kbt. 65.§ (10) bek. alkalmazza az ajánlatkérő)

M2.2)

Ajánlattevő (közös ajánlattevő) alkalmatlan, ha nem rendelkezik az alábbi, teljesítésbe bevonni kívánt szakemberrel:

legalább 2 fő,

felsőfokú végzettséggel (főiskola vagy egyetem, alapszak vagy mesterszak), és legalább 24 hónapos, a közbeszerzés tárgya szerinti (informatikai rendszerüzemeltetés, rendszerfejlesztés) informatikai tűzfal rendszerüzemeltetői, -rendszerfejlesztői szakmai tapasztalattal, érvényes Palo Alto Networks Certified Network Security Engineer vagy legalább ezzel egyenértékű gyártói vizsgával rendelkező szakemberrel.

(321/2015. (X.30) Korm. rend. 21. § (3) bek. b.) szerint)

M2.3)

Ajánlattevő (közös ajánlattevő) alkalmatlan, ha nem rendelkezik az alábbi, teljesítésbe bevonni kívánt szakemberrel:

legalább 1 fő,

felsőfokú végzettséggel (főiskola vagy egyetem, alapszak vagy mesterszak), és legalább 24 hónapos, a közbeszerzés tárgya szerinti (informatikai rendszerüzemeltetés, rendszerfejlesztés) VMWare vSphere virtualizációs környezet rendszerüzemeltetői, -rendszerfejlesztői szakmai tapasztalattal rendelkező szakemberrel.

(321/2015. (X.30) Korm. rend. 21. § (3) bek. b.) szerint)

M2.4)

Ajánlattevő (közös ajánlattevő) alkalmatlan, ha nem rendelkezik az alábbi, teljesítésbe bevonni kívánt szakemberrel:

legalább 1 fő,

felsőfokú végzettséggel (főiskola vagy egyetem, alapszak vagy mesterszak), és legalább 24 hónapos, a közbeszerzés tárgya szerinti (informatikai rendszerüzemeltetés, rendszerfejlesztés) terheléselosztó rendszer rendszerüzemeltetői, -rendszerfejlesztői szakmai tapasztalattal, érvényes F5 Certified BIG-IP Administrator vagy ezzel egyenértékű gyártói vizsgával rendelkező szakemberrel.

M3)

Ajánlattevő (közös ajánlattevő) alkalmatlan, ha nem rendelkezik „Távközlési és informatikai hálózatok tervezése, kivitelezése, szaktanácsadás, valamint hálózati eszközök kereskedelme” alkalmazási területen tanúsított ISO 9001, ISO 14001 és ISO 27001 megjelölésű vagy azzal egyenértékű minőségbiztosítási-irányítási és ellenőrzési rendszerekkel, amelyeket a szerződés teljesítése során alkalmaznia kell.

(321/2015. (X.30) Korm. rend. 21. § (3) bek. d.) szerint)

M4)

Ajánlattevő (közös ajánlattevő) alkalmatlan, ha nem vállalja, hogy az eljárás műszaki követelményeiben részletezett távközlési és informatikai infrstruktúrát a szerződés aláírásának időpontjára azonos, vagy magasabb kapacitással, rendelkezésre állással beüzemelve az Ajánlatkérő rendelkezésére bocsátja, a szerződés teljesítésének részeként.

Az üzembe helyezett távközlési és informatikai infrastruktúra adatvédelmi okok miatt nem tartalmazhat olyan elemeket - szerver, adattárolók - amelyek nem garantáltan Magyarország területén kerültek telepítésre

III.2)A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.2)A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:

A szerződés biztosítékai:

késedelmi kötbér: szolgáltatási irányokhoz kötött SLA szintenként meghatározottak szerint

meghiúsulási kötbér: éves szolgáltatási díj 30 %-a

hibás teljesítési kötbér: SLA szintenként meghatározottak szerint

Ptk. 6:187. § (3-4) bek szerint ajánlatkérő a kötbért meghaladó kárát is érvényesítheti, továbbá a szerződésszegéssel okozott kár megtérítését akkor is követelheti, ha kötbérigényét nem érvényesítette.

Biztosítékok részletezése a csatolt szerződéstervezet és dokumentáció szerint

A megrendelő a nyertes ajánlattevő szerződésszerű teljesítése és a teljesítés igazolása esetén a szabályszerűen kiállított számlában foglalt összeget, figyelemmel a Kbt. 27/A. § 135. § (1) és (6) bekezdéseire, valamint a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) foglaltak szerint a szolgáltató bankszámlájára történő átutalással teljesíti.

A számlázás és a kifizetés pénzneme a magyar forint (HUF).

A szolgáltató havi teljesítés mellett jogosult kiállítani a szolgáltatáshoz kapcsolódó havi átalányú számláját, amelyet az ajánlaatkérő a következő hónap 30. napjáig fizet ki.

A havi átalánydíjba nem tartozó külön megrendelt szolgáltatások ellenértékét a megrendelés teljesítését követően kiállított külön számla ellenében fizeti meg a megrendelő.

Megrendelő előleget nem biztosít.

III.2.3)A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.2)Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 07/08/2023
Helyi idő: 12:00
IV.2.3)Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
IV.2.4)Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
Magyar
IV.2.6)Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az időtartam hónapban: 30 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7)Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 07/08/2023
Helyi idő: 14:00
Hely:

Kbt. 68. § és a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rend. 15. § szerint

Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

Kbt. 68. § és a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rend. 15. § szerint

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1)A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem
VI.2)Információ az elektronikus munkafolyamatokról
Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
A fizetés elektronikus úton történik
VI.3)További információk:

Ajánlatkérő a részajánlat tétel lehetőségét a tárgyi eljárás vonatkozásában nem biztosítja figyelemmel arra, hogy a közbeszerzés tárgyát képező feladatok ellátása olyan műszaki- funkcionális egységet képez, melynek - bármilyen szempontból történő - részekre bontása sem műszaki, sem gazdasági szempontból nem lenne ésszerű; biztonsági szempontból pedig kifejezetten megnehezítené a rendszer működtetését. Ezért a szerződéshez kapcsolódó körülmények nem teszik lehetővé a közbeszerzés egy részére történő ajánlattételt.

A közbeszerzési eljárás tárgyát képező szolgáltatás nem osztható, kizárólag olyan megoldásokat tartalmaz, amelyek egymással szorosan, elválaszthatatlanul összefüggenek. A műszaki tartalom egységes jellegére tekintettel, a részajánlattétel lehetőségének biztosítása sem gazdasági, sem szakmai, sem technikai szempontból nem ésszerű és nem lehetséges.

1.Feltételes közbeszerzés a Kbt. 53. § (5) bek. alapján. A beszerzés fedezetét az ajánlatkérő részére Magyarország Kormánya több részletben teszi lehívhatóvá, amely összeg egy részére vonatkozóan az ajánlatkérő az eljárás megindításakor még lehívási jogosultsággal nem rendelkezik. Arra az esetre, ha az ajánlatkérő az eljárást lezáró döntés időpontjában sem rendelkezik a teljes szerződéses összeg lehívására való jogosultsággal, az ajánlatkérő úgy rendelkezik, hogy a szerződés teljesítésére olyan mértékben van lehetőség, amilyen mértékben az ajánlatkérő által lehívható rész a teljes szerződéses árhoz képest rendelkezésre áll, így havi teljesítés mellett a szerződés megszűnik azzal a havi teljesítéssel, amely teljesítéssel az ajánlatkérő rendelkezésére álló források kimerül. A forrás kimerüléséről az ajánlatkérő a nyertes ajánlattevőt 30 nappal megelőzően értesíteni köteles.

2. Ajánlatkérő az eljárásban való részvételt ajánlati biztosíték adásához köti; az ajánlati biztosíték összege: 10mHUF (max. kb. 1 %) Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) és igazolásának módja: Kbt. 54. § (2) bek. szerint. Az átutalásról szóló igazolást, vagy a bank vagy biztosító általi garancialevelet, vagy a készfizető kezességet vállaló kötvényt csatolni kell az ajánlathoz. Közleményben az eljárás megjelölését kell feltüntetni

A befizetés helye: vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma: 10032000-00003271-01010016

3.Az eljárás nyelve a Kbt. 2. § (6) bekezdése alapján a magyar. Minden, az ajánlattal összefüggő kommunikációnak magyar nyelven kell történnie. Valamennyi dokumentum esetében csak a magyar nyelvű, vagy magyar fordítással rendelkező dokumentum fogadható el a Kbt. 47. § (2) bekezdése alapján. Ajánlattevői fordítás alatt ajánlatkérő az olyan fordítást érti, amely tekintetében a közös ajánlattevő képviseletére jogosult személy nyilatkozik, hogy az mindenben megfelel az eredeti szövegnek. A nem magyar nyelven készült, illetve magyar fordítással el nem látott dokumentumokban foglaltakat ajánlatkérő az ajánlatok bírálata során nem veszi figyelembe. A fordítás tartalmának helyességéért a közös ajánlattevő felelős.

4.Az ajánlati árat forintban (HUF) kell megadni, és a szerződés pénzneme is az.

5.Az ajánlat elkészítésével, illetve benyújtásával kapcsolatban felmerülő összes költség a közös ajánlattevőt terheli. Közös ajánlattevőnek nincs joga semmilyen, a közbeszerzési dokumentációban kifejezetten megadott jogcímen kívül, egyéb - így különösen anyagi - igény érvényesítésére. A közbeszerzési eljárás eredményes, vagy eredménytelen befejezésétől függetlenül az ajánlatkérővel és az eljáróval szemben ezen költségekkel kapcsolatban semmilyen követelésnek nincs helye.

Az ajánlatkérő kifejezetten nyilatkozik, hogy az ajánlat elkészítésével kapcsolatosan semmiféle - esetleges jövőbeni - térítésre nem kötelezhető.

6.Az ajánlatban esetlegesen elhelyezett üzleti titok kapcsán ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 44. § (1)-(4) bekezdésére.

7. Ajánlatnak tartalmaznia kell a felhívásban és a közbeszerzési dokumentációban meghatározott valamennyi dokumentumot (űrlapot, EEKD, elektronikusan csatolandó nyilatkozatot/igazolást). Az ajánlat megtételével kapcsolatban az ajánlatkérő kifejezetten felhívja a figyelmet a Kbt. 41/A. § rendelkezéseire.

8. Ajánlatkérő a Kbt. 66. § (6) bekezdés alapján előírja, hogy az ajánlatban meg kell jelölni a közbeszerzésnek azt (azokat) a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez a(z) (közös) ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni, az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat benyújtásakor már ismert alvállalkozókat.

9. Ajánlatkérő a Kbt. 71. § (6) bekezdésében meghatározott korlátozást nem alkalmazza.

10. Ajánlatkérő a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját nem alkalmazza.

11. Jelen felhívásban meghatározott határidők tekintetében a helyi idő (közép-európai idő) az irányadó.

12. Ak előírja, hogy szerződéskötésre a nyertes ajánlattevő rendelkezzen az alkalmassági feltételek szerint meghatározott létszámú szakemberrel, és az M.2.1, M.2.4 pontokban meghatározottak szerinti szakemberekből további 1-1 fővel. Nyertes ajánlattevőnek továbbá rendelkeznie kell a szerződéskötésre 1 fő felsőfokú végzettséggel (főiskola vagy egyetem, alapszak vagy mesterszak), és legalább 24 hónap HelpDesk, továbbá Microsoft Windows 10/XP kliensszoftverek, általános hardver és szoftver-, továbbá IP hálózati- és Microsoft Office működtetési tapasztalattal rendelkező szakemberrel.

13. Nyertes ajánlattevő köteles szerződéskötés időpontjára KD-ben foglalt felelősségbiztosítást kötni vagy a meglévőt kiterjeszteni az ott részletezettek szerint (legalább 700mFt/év; legalább 350mFt/káresemény általános fb, amely kiterjed legalább a következőkre: IT megoldások tervezése, kivitelezése, eszközök szállítása, beüzemelése, üzemeltetéstámogatás. Vezetékes és vezeték nélküli professzionális hálózat környezet kialakítása. IT biztonsági eszközök bevezetése, hálózatvezérlő és felügyeleti programok és szerverkörnyezet beüzemelése. informatikai rendszerek tervezése kialakítása, üzemeltetése)

14. Az ajánlatkérő helyszíni bejárást nem biztosít.

15. Ajánlatot kizárólag elektronikus úton, az EKR rendszerén keresztül lehet benyújtani. Az érdeklődést az EKR r. 11.§ (5) bek. szerint kell jelezni. Az ajánlat részét képező dokumentumokat elektronikus űrlap, vagy ha az nem áll rendelkezésre pdf formában kell benyújtani. A nem EKR űrlap formában elkészítendő nyilatkozatok, igazolásokat az ajánlattevő képviselője által cégszerűen (vagy meghatalmazással rendelkező által) aláírt módon kell az ajánlathoz csatolni.

16. A kommunikációra, és megtett nyilatkozatokra, és az ajánlatok benyújtására a Kbt. 41. §, továbbá az EKRr. 11. § az irányadó.

17. Az ajánlatot a Kbt. 66. § (1) bek. alapján az AFben, valamint a közbeszerzési dokumentumokban (KD)meghatározott tartalmi és formai követelményeknek megfelelően kell elkészíteni és benyújtani az ajánlattételi határidő lejártáig.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

VI.3.) folytatás:

18. Ajánlat tartalmazza az AT kifejezett nyilatkozatát a Kbt. 65. § (7) bek-re (űrlap). Ennek megfelelően csatolni kell az ajánlathoz a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződésben, előszerződésben vagy bármilyen más formában vállalt kötelezettségét igazoló okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt.

19. A benyújtandó nyilatkozatokat/űrlapokat nemleges válasz esetén is ki kell tölteni és be kell nyújtani.

20. Amennyiben bármely ajánlathoz csatolandó irat, dokumentum nem magyar nyelven kerül kiállításra, úgy annak magyar nyelvű fordítását az ajánlathoz - az AT költségén - csatolni kell. (Kbt. 47. § (2) bek.) Ezek eltérése esetén a magyar nyelvű dokumentum az irányadó.

21.Ak a Kbt. 71. § szerint biztosítja a hiánypótlás lehetőségét, Ak alkalmazza a 71. § (6) bek-t.

22.Ak felhívja a figyelmet a Kbt. 73. § (5) bek-re.

23.Alvállalkozók igénybevételére a Kbt. 138. § szerint van lehetőség.

24. Nyertes ajánlattevőnek a szerződéskötés időpontjára rendelkeznie kell a műszaki leírásban meghatározott, a követelményeknek megfelelő, üzemelő informatikai infrastruktúra rendszerekkel,annak érdekében, hogy az alaptevékenységet támogató rendszer üzemeltetése a fejlesztés befejezésével folyamatos legyen.

25.Az ajánlatot aláíró képviselő aláírási címpéldányát/aláírásmintáját illetőleg meghatalmazott esetén a legalább teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazást is csatolni kell az ajánlathoz.

26. Ak az alkalmassági feltételek meghatározását és igazolásának módját a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg.

27. Nyertes ajánlattevőnek legkésőbb a szerződéskötés időpontjára a közbeszerzési dokumentumok részét képező műszaki leírás szerinti hardverspecifikációval és software alapjogosultságokkal kell rendelkeznie a teljesítés egész időszakára vonatkozóan.

28.Ak nem kéri és nem is engedi meg a nyertes ajánlattevőnek gazdálkodó szervezet alapítását.

29.Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 0-100; a módszer, amivel a ponthatárok közötti pontszám kiosztásra kerül: nettó ajánlati ár értékelési szempont esetében: fordított arányosság; az M2.1.a.) szakember többlettapasztalata esetén: egyenes arányosság.

30.Ak alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bek. e) pontját

31.Az AK a szerződésben fejlesztési keret maximumot határoz meg, amely a teljes szerződésre vetítve az üzemeltetési díj 10%-át teszi ki.

Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: dr. Szterényi Sándor, lajstromszám: 00159; dr. Nagy Noémi, lajstromszám: 00763 (1011 Budapest, Fő utca 14-18.,)

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
06/07/2023