Check out our COVID-19 dedicated page for tenders related to medical equipment needs.

The Conference on the Future of Europe is your chance to share your ideas and shape the future of Europe. Make your voice heard!

Services - 419243-2021

17/08/2021    S158

Hungary-Budapest: Refuse and waste related services

2021/S 158-419243

Concession notice

Services

Legal Basis:
Directive 2014/23/EU

Section I: Contracting authority/entity

I.1)Name and addresses
Official name: Nemzeti Koncessziós Iroda
National registration number: 15845515241
Postal address: Iskola Utca 13.
Town: Budapest
NUTS code: HU11 Budapest
Postal code: 1011
Country: Hungary
Contact person: Csekő Zsolt
E-mail: zsolt.cseko@nkoi.gov.hu
Telephone: +36 18960724
Fax: +36 18960724
Internet address(es):
Main address: https://kormany.hu/miniszterelnoki-kabinetiroda/hatterintezmenyek
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000969592021/reszletek
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Applications or, where applicable, tenders must be submitted electronically via: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000969592021/reszletek
Applications or, where applicable, tenders must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Ministry or any other national or federal authority, including their regional or local subdivisions
I.5)Main activity
Other activity: egyéb kormányzati kiegészítő szolgáltatás

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Egységes hulladékgazdálkodási koncesszió

Reference number: EKR000969592021
II.1.2)Main CPV code
90500000 Refuse and waste related services
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. tv. (Ht.) 53/A. § alapján Ajánlatkérő (Ak.), az állami hulladékgazdálkodási közfeladat gyakorlásának jogát koncesszióba adja. A hulladékgazdálkodási koncessziós jogosultság földrajzi alapja az ország teljes területe, mely a 2019. évi adatok alapján mintegy 4 474 531 db háztartás és 1 794 409 db gazdálkodó szervezet ellátását jelentheti. A hulladékgazdálkodás jellemzőit bemutató, a Ht. 53/B. § (7) bekezdése szerinti tájékoztatót jelen koncessziós hirdetményhez kapcsolódó közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

A koncessziós alapfeltételek tekintetében a nyertes ajánlattevőnek (At.) vállalnia kell a Ht. 53/B. § (10) bek. a)-b) szerinti feltételek teljesülését. A koncessziós időszak alatt a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás végzésének feltételeiről szóló kormányrendeletben [385/2014. (XII. 31.) Kr.] meghatározott követelményeknek megfelelő ellátást minden magyarországi településen biztosítani kell. A koncesszornak teljesítenie kell az állami hulladékgazdálkodási közfeladat körébe tartozó egyes hulladékáramokra a jogszabályokban meghatározott derogációs célértékeket, és biztosítania kell a lakossági közszolgáltatás színvonalának egységesen magas minőségét a szükséges - így különösen a magas színvonalú, technológiai megújulást eredményező - infrastrukturális feltételek biztosításával.

A koncesszióról szóló 1991. évi XVI. törvény (Ktv.). 20.§ (1) bekezdésben foglaltak alapján a koncessziós szerződést aláíró nyertes koncesszornak saját részvételével belföldi székhelyű gazdasági társaságot kell alapítania. A koncesszornak koncessziós társaságként olyan gazdasági társaságot kell alapítania, amelyben a társaság megalakulásakor és működése alatt folyamatosan a részvények, üzletrészek és szavazatok többségével rendelkezik, valamint kötelezettséget kell vállalnia arra, hogy a koncessziós szerződésben meghatározott követelményeket a koncessziós társaságban tulajdonosként érvényesíteni fogja. A koncessziós társaság a hulladékgazdálkodási koncesszió gyakorlására akkor lesz jogosult, ha a koncessziós szerződés aláírásától számított 1 éven belül gondoskodik a tevékenység végzéséhez szükséges engedély megszerzéséről és a kapacitást biztosító szerződések megkötéséről. Ha a koncessziós társaság az 1 év alatt a szükséges engedélyeket nem szerzi meg vagy a kapacitást biztosító szerződéseket nem köti meg, a koncessziós szerződés a szerződés aláírását követő egy év lejártával megszűnik. A Ht. előzőek szerinti 53/H. § (1) bekezdését első alkalommal, azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy a koncessziós társaságnak 2022. december 31. napjáig kell az engedélyekkel és a kapacitást biztosító szerződésekkel rendelkeznie.

Fentiek alapján a nyertes koncesszor feladatát képezi Magyarország közigazgatási területén az alábbi közszolgáltatások megszervezése, ellátása:

- A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási és intézményi résztevékenységek körébe tartozó hulladékok (évente várhatóan mintegy 4-4,8 millió tonna) átvételét, gyűjtését, elszállítását, előkezelését, kereskedelmét és kezelésre történő átadását, ideértve az ezek által érintett hulladékgazdálkodási létesítmények (úgy mint gyűjtőpontok, hulladékudvarok, visszaváltási pontok, átrakóállomások, válogatóművek) fenntartását és üzemeltetését,

- Az intézményi résztevékenység körébe tartozó hulladékokra létrehozott kiterjesztett gyártói felelősségi rendszerek a Ht. 53/A. § (4) bekezdésben meghatározott kiterjesztett gyártói felelősségi kötelezettséget a gyártó nevében teljesítő szervezeti feladatainak ellátását, és a kötelező visszaváltási díjas rendszer működtetését.

A fenti állami hulladékgazdálkodási közfeladat keretében a koncesszor részére jogszabály szerint átadásra kerülő hulladékok teljes mennyisége a koncessziós feladatellátás tárgya. Tájékoztató jelleggel az utolsó, hivatalos Európai Bizottság részére szolgáltatott adatokat a hulladék mennyiségekről a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

II.1.5)Estimated total value
II.1.6)Information about lots
This concession is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.2)Additional CPV code(s)
90500000 Refuse and waste related services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: HU Magyarország
Main site or place of performance:

Magyarország közigazgatási területe

II.2.4)Description of the procurement:

A Ht. V/A. Fejezete (A hulladékgazdálkodási koncesszióra vonatkozó ágazati szabályok) alapján Ajánlatkérő (Ak.) az egységes hulladékgazdálkodási koncesszió (Koncesszió) tárgyát és főbb műszaki, szakmai mennyiségi paramétereit az alábbiak szerint határozza meg: A koncesszor az állami hulladékgazdálkodási közfeladat (Ht. 2. § (1) 27b. pont) gyakorlásának jogát a hulladékgazdálkodási intézményi résztevékenységre (Ht. 2. § (1) 26b. pont) és a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási résztevékenységre kiterjedően látja el. (Ht. 2. § (1) 26c. pont)

A közfeladatot a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás végzésének feltételeiről szóló kormányrendeletben meghatározott követelményeknek megfelelően, és minden magyarországi településen el kell látni úgy, hogy ezzel együtt teljesíteni kell az állami hulladékgazdálkodási közfeladat körébe tartozó egyes hulladékáramokra a jogszabályokban meghatározott derogációscélértékeket, továbbá a lakossági közszolgáltatást a hatályos jogszabályokban előírt követelményeknek megfelelő színvonalon egységesen kell ellátni, és mindezekhez biztosítani kell a szükséges feltételeket, így különösen a jogszabályi követelmények teljesítéséhez szükséges infrastrukturális feltételeket (hulladékgazdálkodási eszközöket, létesítményeket). ([Ht. 53/B. § (3) bek.)

A koncesszor a hulladékgazdálkodási koncessziós feladatellátást az ország teljes területén látja el (Ht. 53/B. § (4)), mely a 2019. évi adatok alapján mintegy 4 474 531 db háztartás és 1 794 409 db gazdálkodó szervezet ellátását jelentheti.

A koncessziós szerződéssel átengedett jog tovább nem ruházható, de a koncessziós szerződés alapján gyakorolható hulladékgazdálkodási tevékenység ellátásába a koncessziós társaság mást szerződéssel bevonhat. (Ht. 53/A. § (1)-(3) bek.)

A koncesszor feladata a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási résztevékenység és a hulladékgazdálkodási intézményi résztevékenység körébe tartozó hulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenység ellátása, illetve koncessziós társaság, vagy a koncesszori alvállalkozói nyilvántartásba felvett alvállalkozó útján történő ellátásának biztosítása. (Ht. 31. § (2) a); 53/A. § (7) bek.)

A résztevékenységeket ellátó koncessziós társaság a koncessziós területen gondoskodik különösen a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási résztevékenység folyamatos ellátásáról. (Ht. 41.§ (1) bek.)

A koncessziós társaság gondoskodik arról, hogy a feladatkörébe tartozó hulladékgazdálkodási tevékenységeket a hulladékhierarchiára figyelemmel úgy válassza meg, hogy a vonatkozó jogszabályokban, illetve az Országos Hulladékgazdálkodási Tervben, valamint az Országos Hulladékgazdálkodási Közszolgáltatási Tervben foglalt megelőzési, hasznosítási és ártalmatlanítási célkitűzések teljesülni tudjanak. (Ht. 41.§ (2) bek.)

A koncessziós társaságnak a koncessziós feladat ellátása során vállalnia kell az állami hulladékgazdálkodási közfeladattal érintett hulladékáramokra jogszabályban meghatározott derogációs célértékek határidőre teljesítését (Ht. 53/B. § (10) bek.). A konkrét célértékeket a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák. A Koncesszió időtartama 35 év, melynek kezdőidőpontja (Ht. 92/H. § (1) bek.) 2023. július 1.

A fenti állami hulladékgazdálkodási közfeladat keretében a koncesszor részére jogszabály szerint átadásra kerülő hulladékok teljes mennyisége a koncessziós feladatellátás tárgya.

1. Települési hulladék:

Összes képződött (2018. év) 3 768 000t (2019. év) 3 780 000t

Ebből közszolgáltatás keretében gyűjtött (veszélyes hulladék nélkül) (2018. év) 3 007 035t (2019. év) 3 049 263t

Ebből közszolgáltatás keretében gyűjtött veszélyes hulladék (2018. év) 27 131t (2019. év) 29 645t

Összes kezelt (2018) 3 746 000t (2019) 3 791 000t

Újrafeldolgozott (2018) 1 394 000t (2019) 1 358 000t

Energetikailag hasznosított (2018) 501 000t (2019) 515 000t

2. Közszolgáltatás keretében járművel szállított hulladék mennyisége: (2019) 3 060 502t

A KARAKTERKORLÁTOZÁSOK MIATT FOLYTATÁS A III. 1.2. PONTBAN

II.2.5)Award criteria
Concession is awarded on the basis of the criteria described below:
  • Criterion: Ajánlattevő által megvalósítani tervezett új beruházásokra vonatkozó vállalásának értéke a koncessziós szerződés hatályba lépését követő 10 évben minimum nettó 50 Mrd Ft - legfeljebb nettó 300 Mrd Ft
  • Criterion: Ajánlattevő által megvalósítani tervezett új energetikai hasznosítási kapacitásra vonatkozó vállalása a koncessziós szerződés hatályba lépését követő 5 évben (t/év) min 100.000t/év - max 400.000t/év
  • Criterion: Ajánlattevő által fizetendő fix koncessziós díj éves mértékére vonatkozó vállalása [minimum 100 millió Ft (előny a magasabb koncessziós díj)]
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the concession
Duration in months: 420
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Az eljárás két szakaszból áll. A részvételi szakaszban (I) Ak. a jelentkezők alkalmasságát vizsgálja, ajánlat nem tehető, keretszám nem került rögzítésre. Az ajánlattételi szakaszban (II) csak az ajánlattételre felhívott jelentkezők tehetnek ajánlatot. A II. szakaszban Ak. tárgyal az ajánlattevőkkel egy, szükség szerint több tárgyalási fordulóban. Az eljárás lezárása 2021. decemberére várható.

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions, indication of information and documentation required:

Figyelemmel a Kbt. 124.§ (4) bekezdésében foglaltakra, a koncessziós beszerzési eljárásban nem lehet részvételre jelentkező (későbbiekben ajánlattevő), alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdése szerinti bármely kizáró ok fennáll, vagy részéről az a koncessziós beszerzési eljárás során következik be. A kizáró okok fenn nem állásáról részvételre jelentkező és az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 2. § szerint az ajánlatkérő által rendelkezésre bocsátott és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 4. §, illetve 6. §. szerint kitöltött formanyomtatványt köteles a jelentkezésével együtt benyújtani (előzetes igazolás az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentum -EEKD - benyújtásával), továbbá a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8. § [kivéve az i) pont ib) alpontját], 10. § [kivéve a g) pont gb) alpont], valamint a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) és kc) alpontja szerint köteles igazolni a kizáró okok fenn nem állását a Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdéseinek alkalmazása esetén. Ajánlatkérő köteles elfogadni a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 7. § szerinti formanyomtatványt is. A kizáró okokra a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós.

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 62. § (1) bekezdés i) pontjában és a Kbt. 64. §-ában foglaltakra. A részvételi jelentkezésben továbbá csatolni kell a jelentkező 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozatát is. A kizáró okok tekintetében a fentieken túlmenően a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1-16. §-ai irányadóak. Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében a részvételre jelentkező a jelentkezéséhez köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást [321/2015. (X.30.). Korm. rendelet 13. §]. Amennyiben változásbejegyzési eljárás nincsen folyamatban, úgy a jelentkező erre vonatkozóan is köteles nyilatkozni. Az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a koncessziós eljárás megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatók (felhasználhatók) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Ajánlatkérő hivatkozik a Kbt. 69.§ (11a) bekezdésére.

Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság:

SZ/1. Alkalmatlan a részvételre jelentkező a szerződés teljesítésére, ha nem rendelkezik a részvételi jelentkezés időpontjában érvényes, a hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartásba vételéről, valamint hatósági engedélyezéséről szóló 439/2012. (XII.29.) Korm. r. szerinti hulladékgazdálkodási engedéllyel, amely legalább a következők valamelyikére terjed ki: veszélyes vagy nem veszélyes hulladékok gyűjtése, előkezelése, hasznosítása vagy ártalmatlanítása.

Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása:

SZ/1. Részvételre jelentkezőnek az EEKD IV. részében nyilatkoznia kell a részvételi jelentkezés időpontjában érvényes engedélyének meglétéről legalább az engedélyt kiállító hatóság elnevezése, az engedély száma, a kiállítás ideje és az érvényességi idő feltüntetésével. Amennyiben az engedély valamely hatóság elektronikus nyilvántartásából ingyenesen elérhető, úgy a nyilvántartás Internetes elérhetőségéről szükséges nyilatkozni az EEKD-ban. Az ajánlattételi szakaszban a Kbt. 69.§ (4) bekezdés alapján szükséges csatolni az érvényes engedély egyszerű másolatát, kivéve amennyiben az engedély valamely hatóság elektronikus nyilvántartásából ingyenesen megismerhető az ajánlatkérő számára. A nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén ajánlattevő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 26. § (1) bekezdés b) pontjára és (3) bekezdésére tekintettel köteles benyújtani a részvételi jelentkezés időpontjában érvényes engedély vagy jogosítvány másolatát.

III.1.2)Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria, indication of information and documentation required:

A II.2.4. PONT FOLYTATÁSA:

3. Kiterjesztett gyártói felelősségi rendszerek hulladéka:

Elem- és akkumulátor hulladék (2018) 33 788 t (2019) 29 123 t

Hulladékká vált gépjárművek (2018) 15 925 t (2019) 21 858 t

Gumiabroncs hulladék (2018) 49 000 t (2019) 54 000 t

Elektromos és elektronikus berendezések hulladékai (2018) 69 800 t (2019) 83 400 t

Csomagolási hulladékok összesen (2018) 1 352 000 t (2019) 1 386 000 t

Reklámhordozó papír (2018) 78 000 t (2019) 70 000 t

Irodai papír (2018) 53 000 t (2019) 52 200 t

Textil hulladék (2018) 92 000 t (2019) 96 600 t

Sütőolaj (2018) 22 500 t (2019) 24 600 t

4. Kötelező visszaváltási díjas rendszer hulladék:

Műanyag italcsomagolás (2018) 74 000 t (2019) 74 000 t

Fém italcsomagolás (2018) 21 000 t (2019) 21 000 t

Egyutas üveg italcsomagolás (2018) 94 000 t (2019) 107000 t

Többutas italcsomagolás (2018) 100 000 t (2019) 100 000 t

Társított rétegzett italcsomagolás (2018) 19 000 t (2019) 19 000 t

5. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási résztevékenységgel összefüggő további adatok

Ellátott települések száma (2018) 3155 (2019) 3155

Ellátott háztartások száma (2018) 4 455 491 db (2019) 4 474 531 db

6. A hulladékgazdálkodási intézményi résztevékenységgel összefüggő adatok

Gazdálkodó szervezetek száma (2019) 1 794 409 db

Fentiek mellett - tájékoztató jelleggel - az utolsó, hivatalos az Európai Bizottság részére szolgáltatott adatokat a hulladék mennyiségekről a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

7. A koncesszor feladatát képezi, hogy a koncessziós szerződés hatályba lépését követő 10 évben legalább 50 Mrd forint értékben új beruházásokat valósítson meg. Új beruházás alatt a koncesszori feladatellátáshoz szükséges hulladék gyűjtési-, előkezelési infrastrukturális és informatikai beruházásokat érti ajánlatkérő, amelyek hozzájárulnak az európai uniós célértékek teljesítéséhez (úgy, mint a keletkező hulladék megfelelő gyűjtését biztosító gyűjtőedények, hulladékgyűjtő udvarok, hulladékgyűjtő pontok, a hulladékok szállítását, mozgatását biztosító járművek, és a megfelelő előkezelési infrastruktúra biztosítása). Ak. felhívja a figyelmet, hogy a koncesszió teljes időtartama alatt megvalósuló folyamatos működés biztosításához szükséges állagmegóvó/szintentartó beruházások nem számolhatók el. (Állagmegóvó/Szintentartó beruházás: tárgyi eszközökbe vagy immateriális javakba történő beruházás, amely nem jár új létesítmény felállításával, nem jár meglévő létesítmény bővítésével, hatékonyságának javulásával és a létesítmény szolgáltatásainak bővítésével).

8. Az energetikai hasznosítási kapacitások földrajzi eloszlásának megfelelően energetikai hasznosítás fejlesztése szükséges minimum 100 000 t/év új kapacitás kiépítésével, ami települési hulladék és abból képződő válogatási maradék energetikai hasznosítására alkalmas, annak érdekében, hogy a megtermelt hő és akár villamos energia hasznosításra kerüljön. Az energiahatékonyság meghatározásának számítási módszertanát a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

Folytatás a felhívás Vl.4.3 pontjában.

A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése alapján részvételre jelentkező az EEKD-val előzetesen igazolja, hogy megfelel az alkalmassági követelményeknek.

P/1. Részvételre jelentkező a 321/2015. (X. 30.) Korm. r. 19. § (1) bek. b) pontjára tekintettel a Kbt. 69. § (4) - (7) bekezdéseinek alkalmazása esetén köteles benyújtani az eljárást megindító felhívás feladását megelőző három mérlegfordulónappal lezárt üzleti évre vonatkozó beszámolóit, amennyiben a gazdasági szereplő letelepedése szerinti ország joga előírja beszámoló közzétételét. Amennyiben a gazdasági szereplő letelepedése szerinti ország joga nem írja elő a beszámoló közzétételét, illetőleg a közzétett beszámoló adataiból nem ellenőrizhető az alkalmassági követelménynek való megfelelés, úgy nyilatkozat benyújtása szükséges a megfelelőség tekintetében. Amennyiben az ajánlatkérő által kért beszámoló a céginformációs szolgálat honlapján megismerhető, a beszámoló adatait az ajánlatkérő ellenőrzi, a céginformációs szolgálat honlapján megtalálható beszámoló beküldése nem szükséges.

P/2. Részvételre jelentkező a 321/2015. (X. 30.) Korm. r. 19. § (1) bek. c) pontjára tekintettel a Kbt. 69. § (4)- (7) bekezdéseinek alkalmazása esetén köteles benyújtani az eljárást megindító felhívás feladását megelőző három mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben a teljes - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevételéről szóló cégszerű nyilatkozatát attól függően, hogy a részvételre jelentkező mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, ha ezek az adatok rendelkezésre állnak.

Részvételre jelentkező vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 2. § (5) bekezdése szerint az ajánlatkérő által rendelkezésre bocsátott és a Korm. rendelet 5. § (1) bekezdése szerint kitöltött formanyomtatványt köteles a jelentkezésével együtt benyújtani azzal, hogy ajánlatkérő az alkalmassági követelmények előzetes igazolására kéri az EEKD formanyomtatvány IV. részében szereplő részletes információk megadását.

Részvételre jelentkező ezen irat(ok)tekintetében - adott esetben - alkalmazhatja a 321/2015. (X. 30.) Korm. r.19. § (7) bek.-ben foglaltakat. A benyújtott nyilatkozatoknak, igazolásoknak alkalmasnak kell lenniük a gazdasági és pénzügyi alkalmasság megállapítására. Az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak. (felhasználhatóak) mindaddig, amíg az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. AK - ellenkező bizonyításig - az adat valóságtartalmát részvételre jelentkező erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi. Az alkalmassági követelményeknek jelentkező, a Kbt. 65. § (7) bek-ben foglalt rendelkezések szerint bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhet, ekkor irányadó a Kbt. 65.§ (8) bekezdése, alkalmazandó a Kbt. 67. § (3) bek. és a Kbt. 65.§ (12) bekezdése. Ajánlatkérő köteles elfogadni, ha a jelentkező a 321/ 2015. (X.30.) Korm. rendelet 7. § szerinti - korábbi közbeszerzési eljárásban felhasznált - EEKD-t nyújt be, ha az abban foglaltinformációk megfelelnek a valóságnak, és tartalmazzák ajánlatkérő által az eljárás során megkövetelt alkalmasságikövetelményeket; az EEKD-ban foglalt információk valóságtartalmáért a részvételre jelentkező felel. Irányadó továbbá a Kbt. 69.§ (11a) bekezdése. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 65. § (11) bek.-ben foglaltakra.

Minimum level(s) of standards possibly required:

P/1. Alkalmatlan a részvételre jelentkező (közös részvételre jelentkező) a szerződés teljesítésére, amennyiben a számviteli előírások figyelembevétele mellett számított saját tőkéje (cégcsoport esetén konszolidált) az eljárást megindító felhívás feladását megelőző utolsó három lezárt üzleti év átlagában nem érte el a 10 Mrd Ft-ot. Amennyiben a részvételre jelentkező a számviteli jogszabályoknak megfelelő beszámolóval azért nem rendelkezik az előírt teljes időszakban, mert az időszak kezdete után kezdte meg működését, akkor alkalmatlan, ha a működésének ideje alatt az általános forgalmi adó nélkül számított közbeszerzés tárgyából (Hulladékgazdálkodás) származó árbevétele nem éri el összesen a 75 Mrd Ft-ot.

P/2. Alkalmatlan a részvételre jelentkező, (közös részvételre jelentkező) a szerződés teljesítésére, ha az eljárást megindító felhívás feladását megelőző utolsó három mérlegfordulónappal lezárt üzleti év átlagában az általános forgalmi adó nélkül számított teljes nettó árbevétele nem éri el a 150 Mrd Ft-ot. Ha a részvételre jelentkező a P/2. pont szerinti árbevételi adatot azért nem tudja az ajánlatkérő által előírt teljes időszakra vonatkozóan megadni, mert az időszak kezdete után kezdte meg működését, az alkalmasságát a működésének megkezdését követő időszakra vonatkozó árbevételi adattal jogosult igazolni. A később létrejött gazdasági szereplők vonatkozásában az ajánlatkérő nem határoz meg a minden részvételre jelentkező tekintetében irányadótól eltérő árbevételi követelményt.

A Kbt. 65. § (6) bek. alapján a P/1-P/2. alkalmassági követelménynek a közös részvételre jelentkezők együttesen is megfelelhetnek. Azon követelményeknek, amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztathatóak a gazdasági szereplőkre (P/1), az együttes megfelelés lehetősége értelmében elegendő, ha közülük egy felel meg.

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Korm. rendelet 19.§ (3) bekezdésében foglaltakra, miszerint: Ha a részvételre jelentkező a P/1 és P/2. pont szerinti irattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében a beszámoló, illetőleg az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, az e ponttal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett bármely, az ajánlatkérő által megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja pénzügyi és gazdasági alkalmasságát. Az érintett részvételre jelentkező kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában működik, amely tekintetében a beszámoló, illetve az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges és tájékoztatást kérni az e pontokkal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett az alkalmasság igazolásának ajánlatkérő által elfogadott módjáról.

A P/1-P/2. pont esetében irányadó, hogy az alkalmassági követelményeknek a részvételre jelentkező a Kbt. 65. § (7) bekezdésében foglalt rendelkezések szerint bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhet. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 65. § (8) bek.-ben foglaltakra, amely a Ptk. 6:419. § szerinti kezességvállalásra kötelezi a gazdasági és pénzügyi alkalmasságot igazoló szervezetet. Részvételre jelentkezőnek - ha az előírt alkalmassági követelményeket más szervezet kapacitásaira támaszkodva felel meg - alkalmaznia kell a Kbt. 67. § (3) bekezdésében foglaltakat, továbbá a Kbt. 65.§ (12) bekezdését. Ajánlatkérő az alkalmasság feltételeit és igazolását a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg.

III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria, indication of information and documentation required:

Részvételre jelentkező a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése alapján az EEKD-val előzetesen igazolja, hogy megfelel az alkalmassági követelményeknek.

M.1. A részvételre jelentkező, a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés a) pontja szerint ismerteti a koncessziós beszerzési eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 11 éven belül (132 hónapon belül) megkezdett és 6 éven belül teljesített legjelentősebb szolgáltatásait megjelölve legalább:

- a szerződést kötő másik fél megnevezését (név, székhely),

- a szerződés tárgyát és mennyiségét, a saját teljesítés arányát (olyan részletességű leírás, amely alapján az alkalmassági minimumkövetelményeknek való megfelelés egyértelműen eldönthető),

- a szerződésszerű teljesítés kezdő és befejező időpontja ÉV/HÓ/NAP szerinti bontásban,

- kapcsolattartó személy nevét, elérhetőségét, továbbá

- nyilatkozatot arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.

Ajánlatkérő a koncessziós beszerzési eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított legfeljebb 11 éven belül megkezdett, és 6 éven belül teljesített szolgáltatásokat is figyelembe veszi a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (3b) bekezdésre tekintettel. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy amennyiben a bemutatott referenciaszolgáltatás ellátása még folyamatban van, úgy Ajánlatkérő, a koncessziós beszerzési eljárás feladását megelőzően, részteljesítéssel szerződésszerűen lezárt szolgáltatást veszi figyelembe a bírálat során. Az előírt minimumkövetelmény több referencia bemutatásával is teljesíthető. Ajánlatkérő felhívja továbbá a figyelmet a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21/A. §-ban foglaltakra. Amennyiben a referenciaigazolás, vagy nyilatkozat nem állítható ki az egyes részvételre jelentkezők által végzett munkák, illetve teljesített szolgáltatások elkülönítésével, a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 22. § (5) bekezdésében foglaltak irányadók. A referenciák igazolása a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 22.§ (1)-(2) bek. szerint történhet.

M.2. Részvételre jelentkezőnek, a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3) bek. i) pontja alapján be kell mutatnia a teljesítéshez rendelkezésre álló műszaki felszereltségét olyan részletességgel, amelyből az alkalmassági minimum követelménynek való megfelelés kétséget kizáróan megállapítható. Az alkalmasság igazolása keretében benyújtandó a hulladék előkezelést, és/vagy ártalmatlanítást végző üzemének és/vagy a veszélyes hulladék kezelést és/vagy ártalmatlanítást végző égetőművének éves kapacitásadatait tartalmazó dokumentuma és/vagy a tevékenységet engedélyező, az éves kapacitás adatokat tartalmazó hatósági engedélyének másolata.

M.3. A részvételre jelentkezőnek, a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés c) pontja alapján be kell mutatnia az MSZ EN ISO 9001 tanúsítványt vagy azzal egyenértékű minőségirányítási rendszert igazoló érvényes (hulladék gyűjtési és/vagy hulladék szállítási és/vagy hulladékkezelési tevékenységre), vagy a fentiekkel egyenértékű szabvány követelményei alapján kidolgozott minőségirányítási rendszerét, vagy minőségbiztosítási intézkedés leírását, vagy ezekkel egyenértékű leírását. Ajánlatkérő egyebekben hivatkozik a Kr. 24.§ (3) bekezdésében foglaltakra.

M.4. A részvételre jelentkezőnek, a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés g) pontja alapján be kell mutatnia az ISO14001 tanúsítványát, vagy azzal egyenértékű bármely nemzeti rendszerben akkreditált környezetirányítási rendszer leírását, illetőleg az előzőek szerinti ISO szabvány előírásainak tartalmilag mindenben megfelelő környezetvédelmi intézkedések leírását. Ajánlatkérő egyebekben hivatkozik a Kr. 24.§ (4) bekezdésében foglaltakra.

A Kbt. 65.§ (9) és (11)-(12) bek., 67. § (3) bek., valamint a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 3. § (3) és (5) bek rendelkezései megfelelően alkalmazandók.

A Kbt. 65.§ (6) bekezdése alapján az M.1-M.4. pontban meghatározott alkalmassági követelményeknek a közös részvételre jelentkezők együttesen is megfelelhetnek. Amennyiben a részvételre jelentkező az eljárást megindító felhívás M.1-M.4 pontjában előírt alkalmassági követelmények vonatkozásában más szervezet vagy személy kapacitására kíván támaszkodni a Kbt. 65. § (7) bekezdésben foglaltaknak megfelelően kell eljárni.

A jelentkezésben a részvételre jelentkező vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 2.§ (5) bek szerint kiadott és a Kr. 5.§(1) bek szerint kitöltött EEKD formanyomtatványt köteles a jelentkezéssel együtt benyújtani azzal, hogy ajánlatkérő az alkalmassági követelmények előzetes igazolására kéri az EEKD formanyomtatvány IV. részében szereplő részletes információk megadását.

Az alkalmasság igazolása egyebekben az ajánlattételi szakaszban történik a Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdése szerint Ajánlatkérő külön felhívása alapján.

Minimum level(s) of standards possibly required:

M.1. Alkalmatlan a részvételre jelentkező, (közös jelentkező) a szerződés teljesítésére, amennyiben nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 11 évben belül (132 hónapon belül) megkezdett és 6 éven belül teljesített olyan szerződésszerűen teljesített referenciával/referenciákkal, amely összesen legalább 15 millió tonna mennyiségű áruszállítási tevékenységet foglalt magába, amely áruszállítások legalább 85%-a (12,75 millió tonna) közúton történt. Ak. felhívja a figyelmet, hogy a 85%-on felüli áruszállítások bármilyen szállítási módozattal igazolhatók.

M.2. Alkalmatlan a részvételre jelentkező, (közös jelentkező) a szerződés teljesítésére, amennyiben nem rendelkezik összesen legalább 500 000 tonna/év kapacitású települési hulladék kezelésére és/vagy ártalmatlanítására alkalmas üzemmel és/vagy égetőművel és/vagy összesen legalább 20 000 tonna/év kapacitású veszélyes hulladék kezelésére és/vagy ártalmatlanítására alkalmas üzemmel és/vagy égetőművel.

A részvételre jelentkező az M.1. pont szerinti minimumkövetelménynek több referencia bemutatásával is megfelelhet.

M.3. Alkalmatlan a részvételre jelentkező, (közös jelentkező) a szerződés teljesítésére, amennyiben nem rendelkezik bármely nemzeti rendszerben akkreditált tanúsító szervezet által tanúsított érvényes hulladék gyűjtési és/vagy hulladék szállítási és/vagy hulladékkezelési tevékenységre vonatkozó MSZ EN ISO 9001 vagy azzal egyenértékű minőségirányítási rendszert igazoló, érvényes tanúsítvánnyal, vagy a fentiekkel egyenértékű szabvány követelményei alapján kidolgozott minőségirányítási rendszerrel vagy intézkedéssel.

M.4. Alkalmatlan a részvételre jelentkező, (közös jelentkező) a szerződés teljesítésére, amennyiben nem rendelkezik bármely nemzeti rendszerben akkreditált tanúsító szervezet által tanúsított érvényes ISO14001 tanúsítvánnyal, vagy azzal egyenértékű környezetirányítási rendszerrel, vagy az előzőek szerinti ISO szabvány előírásainak tartalmilag mindenben megfelelő környezetvédelmi intézkedések leírásával.

A benyújtott nyilatkozatoknak, igazolásoknak alkalmasnak kell lenniük a műszaki, illetve szakmai alkalmasság megállapítására!

III.2)Conditions related to the concession
III.2.2)Concession performance conditions:

1) A koncesszió ágazati jogszabályi hátterét a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (Ht.) V/A fejezete határozza meg.

2) Fizetési feltételek: A koncessziós szerződés teljesítése során az elszámolás és a kifizetések pénzneme a magyar forint (HUF).

3) A Ht. 53/E§ (2) bekezdése értelmében a koncessziós társaságot illető ellenszolgáltatás összetevői a közszolgáltatási díj, a hulladékgazdálkodási intézményi résztevékenység ellátásával összefüggő díj, továbbá a koncessziós társaság tulajdonába kerülő hulladék értékesítéséből származó árbevétel. A díjak meghatározásának módját a MEKH rendelet alapjául szolgáló árszabályozási módszertan dokumentáció tartalmazza. Ak. felhívja a figyelmet, hogy az árszabályozási módszertan a végleges ajánlatok benyújtása előtt kismértékben változhat.

4) A díjakat a koncessziós társaság szedi be, és kezeli az ezzel kapcsolatban felmerülő kintlévőségeket.

5) A koncessziós társaság létrehozására a Ht. 53/H. § (2) bekezdése vonatkozik.

6) A koncessziós díj legkisebb összege az ajánlattételi szakaszban: 100 millió Ft/év. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy e pontban rögzített összegtől kedvezőtlenebb koncessziós díj megajánlása az ajánlat érvénytelenségét jelenti.

- A koncessziós társaság köteles legalább évi 10Mrd forint és a napi működéssel összefüggésben 100M forint/káresemény összegű felelősségbiztosítással rendelkezni, és azt a koncessziós szerződés teljes hatálya alatt fenntartani.

- A Ht. 53/B. § (10) bekezdése szerinti koncessziós alapfeltételek közé tartozó, jogszabályban meghatározott hulladékgazdálkodási célértékek valamelyikének nem teljesítése esetén a nyertes Ajánlattevőnek késedelmi kötbért kell fizetnie.

- A késedelmi kötbér mértéke legfeljebb 100 MFt/célérték/év. A késedelmi kötbérek együttes értékének összege 300M Ft/év.

- A koncessziós társaságnak meghiúsulási kötbért kell fizetnie a koncessziós szerződés Ajánlatkérő általi, a koncesszor vagy a koncessziós társaság szerződésszegése miatti felmondás esetén. A meghiúsulási kötbér mértéke 1Mrd Ft.

- A koncessziós társaság kötbérfizetési kötelezettségét kizárja:

i. az ajánlatkérő koncessziós szerződésben foglalt kötelezettségeinek megszegése;

ii. olyan állami intézkedés vagy jogszabály hatályba lépése, amely hátráltatja vagy ellehetetleníti a koncessziós társaság szerződésszerű teljesítését;

iii. ha a koncesszor, illetve a koncessziós társaság a koncessziós szerződésben foglalt kötelezettségek nem, késedelmes vagy hibás teljesítésének lehetőségét előre, indoklással és intézkedési tervvel együtt jelezte a koncessziós szerződésben megjelölt szervezetek részére, akik azt írásban elfogadták;

iv. ha a koncessziós szerződésben foglalt kötelezettségek megsértése a koncesszor, illetve koncessziós társaság ellenőrzési körén kívül eső körülmény okozta (vis major).

Ak. tájékoztatja a jelentkezőket, hogy az eljárás feltételes eljárásként került megindításra. A koncessziós szerződés hatálybalépésének feltétele, hogy a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága (SZTFH), a 2021. október 1-től hatályba lépő 2021. évi XXXII. tv. 3.§ (4) bek. g) pontja alapján engedélyezze a koncessziós szerződés megkötését. Ajánlatkérő, az SZTFH egyetértésének megtagadását olyan körülménynek tekinti, amelyre tekintettel az eljárást eredménytelenné nyilvánítja, az esetlegesen megkötött koncessziós szerződést - annak hatálybalépése nélkül - megszünteti.

Section IV: Procedure

IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for submission of applications or receipt of tenders
Date: 09/09/2021
Local time: 10:00
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Hungarian

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2)Information about electronic workflows
Electronic invoicing will be accepted
Electronic payment will be used
VI.3)Additional information:

1) Ajánlatkérő a II.1.6) pontban adott válaszra tekintettel az alábbiakat rögzíti: Ajánlatkérő a tárgyi koncessziós beszerzési eljárását a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 53/A. § alapján valósítja meg. Az állami hulladékgazdálkodási közfeladat gyakorlásának jogát az állam kizárólag egységesen, egy eljárásban, egy és ugyanazon koncesszor részére jogosult átengedni, amelynek alapján a részekre történő ajánlattétel jelen beszerzési igény tekintetében nem értelmezhető, illetőleg a részekre bontás jogszabállyal ellentétes lenne.

2) A kommunikáció a Kbt. 40.§ (1) bek. alapján az EKR-ben történik.

3) Ajánlatkérő (Ak) nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bek. e) pontját.

4) Benyújtandó:

- A Kbt. 123.§ (4) bekezdés a) b) pontja szerinti nyilatkozat [a Kbt. 66. § (6) a) és b) nyilatkozat analógiáján], nemleges tartalom esetén is (elektronikus űrlap),

- a Kbt. 65. § (7) bekezdés szerinti nyilatkozat az ott jelölt tartalommal (elektronikus űrlap),

- adott esetben a közös részvételre jelentkezők (Rj) közötti megállapodást a Kbt. 35. § és a közbeszerzési dokumentumok szerint. (A közös Rj-k kötelesek maguk közül egy, az eljárásban a közös Rj. nevében eljáró valamennyi jogosultsággal rendelkező képviselőt megjelölni. Csatolandó a közös Rj-re vonatkozó meghatalmazást tartalmazó okirat. A meghatalmazásnak ki kell terjednie arra, hogy a közös Rj-k képviseletére jogosult, az EKR-ben elektronikus úton teendő nyilatkozatok megtételekor a közös At-k. képviseletében eljárhat,

- a Kbt. 44. § szerint az üzleti titkot elkülönítetten, és arról szóló nyilatkozatot indoklással a 424/2017. (XII. 19.) Kr. 11. § (4) bek. szerint,

- Adatkezelési nyilatkozat

- 321/2015.(X.30.) Kr. 13.§-a szerinti dokumentumokat, illetve nemleges nyilatkozatot,

- a Kbt. 67.§ (4) bek. szerinti nyilatkozat (elektronikus űrlap)

- aláíró cégjegyzésre jogosult személyek aláírási címpéldányát ill. ügyvéd, vagy kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett aláírásmintáját; (Rj közös Rj., erőforrást biztosító szervezet) [Egyéni vállalkozó vagy egyéni cég ajánlattevő / alkalmasság igazolására igénybe vett más szervezet (személy) esetén a képviselő képviseletre való jogosultságát igazoló dokumentum egyszerű Másolata (pl. személyi igazolvány, aláírásminta, közjegyző által hitelesített nyilatkozat).]

5) Irányadó a Kbt. 35.-36.§-a továbbá az összeférhetetlenségre Rj., alvállalkozó és alkalmasság igazolásában résztvevő szervezettekintetében a Kbt. 25.§ (3) és (4) bek.

6) Az összegezésre a Kbt. 79.§, a szerződéskötés időpontjára a Kbt. 131. § (6) és (8) bek., az eljárással kapcsolatos határidőkre a CET idő az irányadó.

7). Valamennyi alkalmassági feltétel és igazolás a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbb.

8) Eljáró FAKSZ: Dr. Kozma György (01334)

9) Ajánlatkérő a koncessziós szerződés időtartama alatt más gazdálkodó szervezet számára nem kívánja lehetővé tenni a koncesszió-köteles tevékenység gyakorlását.

10) Ak. a szerződéskötés feltételeként előírja, hogy a nyertes At. rendelkezzen legalább 75Mrd Ft-ot meghaladó szabad [óvadékkal, zálogjoggal nem terhelt] pénzeszközzel (bankbetét, államkötvény) vagy lehívható banki és/vagy egyéb hitelszerződés keretből származó pénzeszközzel. A pénzeszközök, vagy hitelszerződések helyett/mellett ajánlatkérő tulajdonosi kötelezettségvállalást is bemutathat a szerződéskötési feltétel teljesítésére. Ezen szerződéskötési feltétel teljesítésének elmaradását ajánlatkérő a koncessziós szerződés megkötésétől történő elállásnak minősíti.

11) Az EKR használatával kapcsolatos útmutató: https://ekr.gov.hu/portal/tamogatas; illetve http://nekszt.hu/tamogatas/

12) Az EKR működtetését a 27/2017. (XI. 6.) MvMr alapján a NEKSZT Kft. végzi http://nekszt.hu.

13) Jelen felhívásban, valamint a közbeszerzési dokumentumban nem szabályozott kérdésekben a Ht., Ktv. a Kbt. és a Ptk. előírásai irányadók.

A karakterkorlát miatt folytatás a felhívás Vl.4.3 pontjában.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postal address: Riadó u. 5
Town: Budapest
Postal code: 1026
Country: Hungary
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telephone: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

I. Jogorvoslati kérelem a Kbt. 148. § alapján nyújtható be.

II. A VI.3) pont folytatása:

14) A 123.§ (5) bekezdése alapján Ak. jelen koncessziós beszerzési eljárásban hiánypótlási lehetőséget biztosít. Ajánlatkérő a hiányok pótlását a Kbt. 71.§ szerinti szabályok alkalmazásával végzi, továbbá a Kbt. 71.§ (6) bekezdés esetén, ajánlatkérő a hiánypótlás lehetőségét nem korlátozza.

15) Az ágazati jogszabályok jegyzékét Ak. rendelkezésre bocsátja a közbeszerzési dokumentumokkal együtt.

16) Az ajánlattételi szakaszban az ajánlattevő köteles a koncesszió tárgyát képező szolgáltatás tekintetében részletes szakmai koncepciót benyújtani. A szakmai koncepcióval szemben elvárt követelményeket az ajánlattételi szakaszban bocsátja ajánlatkérő az ajánlattevők rendelkezésére.

17) Teljesítési biztosíték: Az Ajánlattevő által vállalt új beruházások és energetikai hasznosító kapacitás teljesítésének elmaradásával kapcsolatos biztosíték mértéke a koncessziós szerződésben vállalt új beruházások értékének az 5%-a. A biztosítékot a Kbt. 134. § (6) bekezdés a) pontjában meghatározott módok egyikén szükséges Ajánlatkérő rendelkezésére bocsátani azzal, hogy a biztosíték fizetési számlára történő teljesítése kivételével a biztosíték visszavonása a hulladékgazdálkodásért felelős miniszter jóváhagyásához kötött. A miniszter a biztosíték visszavonását akkor hagyja jóvá, amennyiben a koncesszor az új beruházásokra illetőleg az új energetikai hasznosítási kapacitás megépítésére vonatkozó vállalását sikeres próbaüzemmel igazoltan teljesítette. A rendelkezésre bocsátott biztosíték az új beruházások, és az energetikai hasznosítási kapacitások megvalósulásával arányosan csökkentésre kerül. Részletek az ajánlattételi szakaszban.

18) Ajánlatkérő a beszerzési eljárás második szakaszában valamennyi szerződési feltételről, valamint műszaki szakmai tartalmi elemről tárgyalást folytat. A részletes szabályok, a tárgyalások menetrendje meghatározására az ajánlattételi szakaszban kerül sor a tárgyalások megkezdését megelőzően. Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy szükség esetén az ajánlattevőkkel külön is tárgyaljon.

19) Az ajánlatkérő az ajánlattételi szakaszban a végső, ajánlati kötöttséggel járó ajánlat benyújtását ajánlati biztosíték nyújtásához köti. Az ajánlati biztosíték mértéke: 300 millió- HUF, amely teljesíthető az ajánlattételi szakasz KD-ben rögzítettek szerint.

20) Az eljárás iránt érdeklődő gazdasági szereplők kiegészítő tájékoztatást kérhetnek a jelentkezési határidő lejártát megelőző tizedik napig. Ajánlatkérő a válaszokat ésszerű határidőn belül, de legkésőbb hat nappal a jelentkezési határidő lejártát megelőzően adja meg. A kiegészítő tájékoztatással, valamint a válaszadással kapcsolatos szabályokat a KD tartalmazza.

21) A jelentkezések bontásával kapcsolatban irányadó a Kbt. 68. § (1)-(4) és (6) bekezdése és a 424/2017. (XII.19.) Korm. rend. 15. § hatályos rendelkezései.

III.1.2. folytatása

9. Nyertes Ajánlattevő köteles a Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság, valamint a Nemzeti Hulladékgazdálkodási Szolgáltató Kft. tulajdonjogának 100 %-át megtestesítő részvények, illetve üzletrészek megszerzésére az ajánlatkérő által megbízott független értékbecslő szerint megállapított piaci áron és feltételek mellett, az ajánlattételi szakaszban rögzítettek szerint.

Ajánlatkérő az illetékes ágazati miniszteri feladatok ellátásáról szóló 495/2020. (XI. 11.) Korm. rendelet 1. §-a és 1. melléklet 4. pontja szerint, továbbá a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 7. § (1) bek. 1. pontja szerinti miniszter közreműködőjeként jár el.

További információk a Közbeszerzési Dokumentációban.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postal address: Riadó u. 5
Town: Budapest
Postal code: 1026
Country: Hungary
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telephone: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)Date of dispatch of this notice:
12/08/2021