Services - 41980-2022

25/01/2022    S17

Nederland-Utrecht: Personeelsopleidingsdiensten

2022/S 017-041980

Sociale en andere specifieke diensten – overheidsopdrachten

Aankondiging van een gegunde opdracht

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Belastingdienst, IUC Belastingdienst
Nationaal identificatienummer: 12629279
Postadres: Tiberdreef 12 -24, IUC Belastingdienst
Plaats: Utrecht
NUTS-code: NL Nederland
Postcode: 3561 GG
Land: Nederland
Contactpersoon: Sonja van der Poel
E-mail: cfd.inkoop-aanbestedingen@belastingdienst.nl
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.belastingdienst.nl
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ministerie of andere nationale of federale instantie, met inbegrip van regionale of plaatselijke onderverdelingen
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Boa en aoa opleidingen en examinering

Referentienummer: IUC21-617
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
79632000 Personeelsopleidingsdiensten
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

De Opdracht is verdeeld in de volgende percelen:

- Perceel 1: Boa opleidingen

Basisopleiding ter verkrijging van de opsporingsbevoegdheid en de Boa her- en bijscholing tot behoud van de opsporingsbevoegdheid.

- Perceel 2: Aoa opleidingen.

Basisopleiding ter verkrijging van de opsporingsbevoegdheid en de Aoa her- en bijscholing tot behoud van de opsporingsbevoegdheid.

- Perceel 3: Examinering.

Examinering modules Boa en Aoa opleidingen.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 8 342 812.50 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Perceel 1: Boa opleidingen

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
80000000 Diensten voor onderwijs en opleiding
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL Nederland
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

€ 8.342.812,50

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

De raamovereenkomst kan na 2 jaar nog driemaal worden verlengd met 1 jaar.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Perceel 2: Aoa opleidingen

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
80000000 Diensten voor onderwijs en opleiding
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL Nederland
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

€ 8.342.812,50

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Raamovereenkomst kan na 2 jaar nog driemaal met 1 jaar worden verlengd.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Perceel 3: Examinering

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
80000000 Diensten voor onderwijs en opleiding
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL Nederland
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

€ 8.342.812,50

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

De raamovereenkomst kan na 2 jaar nog driemaal met 1 jaar worden verlengd.

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Procedurevorm
Gunning van een opdracht zonder voorafgaande bekendmaking van een oproep tot mededinging in het Publicatieblad van de Europese Unie in onderstaande gevallen
  • De aanbesteding valt buiten het toepassingsgebied van de richtlijn
Verklaring:

Het betreft hier een SAS procedure. Er is een openbare procedure gevolgd. De bekendmaking is middels TenderNed gegaan en alle geïnteresseerden hebben via een ander platform meegedaan in deze openbare procedure.

IV.1.3)Inlichtingen over de raamovereenkomst
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
IV.1.10)Bepaling van de nationale voorschriften die van toepassing zijn op de procedure:
IV.1.11)Hoofdkenmerken van de gunningsprocedure:

Op basis van gunnen op waarde

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 3
Perceel nr.: 3
Benaming:

Perceel 3

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
01/01/2022
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 0
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Citrus Andriessen
Postadres: Almystraat 10 A
Plaats: Oisterwijk
NUTS-code: NL Nederland
Postcode: 5061 PA
Land: Nederland
De contractant is een mkb-bedrijf
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 1 946 250.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 2
Perceel nr.: 2
Benaming:

Perceel 2

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
01/01/2022
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 2
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 0
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Lokaal 58 B.V. en Eduact B.V.
Postadres: Waskolkweg 26
Plaats: Vierhouten
NUTS-code: NL Nederland
Postcode: 8076 PT
Land: Nederland
De contractant is een mkb-bedrijf
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 2 426 562.50 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 1
Perceel nr.: 1
Benaming:

Perceel 1

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
01/01/2022
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 3
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 0
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Lokaal 58 B.V. en Eduact B.V.
Postadres: Waskolkweg 26
Plaats: Vierhouten
NUTS-code: NL Nederland
Postcode: 8076 PT
Land: Nederland
De contractant is een mkb-bedrijf
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 3 970 000.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
20/01/2022