A TED honlapja 2022. november 2-a óta meg tudja jeleníteni az e-hirdetményeket. A keresési funkció módosult: kérjük, módosítsa ennek megfelelően egyéni keresési beállításait. Tájékozódjon a változásokról "hírrovatunkból és az aktualizált útmutatóból

Építési beruházás - 420463-2016

30/11/2016    S231

Magyarország-Budapest: Építési munkák

2016/S 231-420463

Ajánlati/részvételi felhívás

Építési beruházás

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Testnevelési Egyetem
Nemzeti azonosító szám: AK22243
Postai cím: Alkotás utca 44.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU101 Budapest
Postai irányítószám: 1123
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: dr. Zsoldos Róbert
E-mail: zsoldos@tf.hu
Telefon: +36 14879215
Fax: +36 13566337
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.tf.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.tf.hu
I.3)Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: http://tf.hu/dokumentumok/kozbeszerzesi-eljarasok
További információ a következő címen szerezhető be másik cím:
Hivatalos név: Provital Fejlesztési Tanácsadó Zrt.
Postai cím: Alkotás u. 53., E épület III. em.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU101 Budapest
Postai irányítószám: 1123
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: dr. Schmalz Péter (FAKSZ 00088)
E-mail: schmalz.peter@provitalzrt.hu
Telefon: +36 17961010
Fax: +36 17961001
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.tf.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.tf.hu
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó a fent említett címre
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Egyéb típus: egyetem
I.5)Fő tevékenység
Egyéb tevékenység: felsőoktatás

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Vállalkozási szerződés az 1527/2016. (IX.29.) Korm. határozat szerinti infrastruktúra-fejlesztés tervezési és kivitelezési munkáira – I. ütem.

II.1.2)Fő CPV-kód
45000000 Építési munkák
II.1.3)A szerződés típusa
Építési beruházás
II.1.4)Rövid meghatározás:

Vállalkozási szerződés az 1527/2016. (IX.29.) Korm. határozat szerinti infrastruktúra-fejlesztés tervezési és kivitelezési munkáira – I. ütem.

II.1.5)Becsült teljes érték vagy nagyságrend
II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
45110000 Épületbontás és bontási munka, földmunka
45210000 Magasépítési munka
45262700 Épületátalakítási munka
45262800 Épületbővítési munka
45300000 Épületszerelési munka
45313100 Felvonó szerelése
45315100 Villamos gépészeti szerelési munkák
45350000 Gépészeti szerelések
45400000 Épületbefejezési munka
71220000 Építészeti tervezési szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU101 Budapest
A teljesítés fő helyszíne:

Ajánlatkérő székhelye 1123 Budapest, Alkotás u. 44.

A kivitelezés teljesítés helye: 7805/1. hrsz., természetben a 1123 Budapest, XII. kerület Alkotás utca 48.

Valamint: 1012 Budapest, Pálya utca 4–6.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Vállalkozó feladata az alábbi létesítmények tervezési és kivitelezési munkáinak az elvégzése:

Központi oktatási épület (K épület):

A meglévő és átalakítandó épületrész nettó alapterülete: 12 616 m². A meglévő átalakítandó épületbe az oktatási funkciók (előadók, tanszékek, oktató termek, rektorátus, kancellária) kerülnek elhelyezésre.

Az új épületrész nettó alapterülete: 3 929 m². Az új épületrészbe kerül az aula, nagy előadó és az étterem.

Feladat az épület teljeskörű tartószerkezeti, építészeti, épületvillamossági, épületgépészeti kialakítása, liftek szerelése valamint a kapcsolódó útépítési, közműépítési és kertészeti munkák.

Továbbá feladat az épület alkotórészét képező beépített bútorainak beépítése.

Műemlékvédelem alatt álló Haussmann épületek felújítása, belső átalakítása a feladat. Az épületekbe iroda, kiszolgáló funkciók és a B14 épületbe apartmanház funkció kerül kialakításra.

B3 épület: nettó szintterület összesen: 973 m².

B4 épület: nettó szintterület összesen: 1 010,74 m².

B5 épület: nettó szintterület összesen: 1 390 m².

B6 épület: nettó szintterület összesen: 1 001,04 m².

B7 épület: pince szint nettó alapterület: 324 m².

B13 épület: földszinti nettó alapterület: 365 m² (felújítandó 200,49 m², bontás: 165 m²).

B14 épület: Nettó szintterület összesen: 491,02 m².

Összesen: 5 390, 29 m².

Átalakítandó meglévő épület:

B9 épület: nettó szintterület összesen: 747 m². Az épületben kizárólag a meglévő kazánház kerül átépítésre, kibővítésre.

Bontási munkák:

B8 épület: nettó szintterület összesen: 1 014,75 m².

B10 épület: nettó szintterület összesen: 2 404,79 m².

B13 épület: földszinti nettó alapterület: 365 m2 (felújítandó 200,49 m², bontás: 165 m²).

Összesen: 3 584,54 m².

A feladatok közé tartozik az építési engedélyezési valamint kivitelezési tervek elkészítésének feladat. A Vállalkozó által ellátandó Szerződés szerinti feladatok magukban foglalják az építésügyi hatósági engedély, valamint a használatbavételi engedély illetékes Hatóságtól történő, Megrendelő, mint építtető nevében benyújtott kérelmezését és beszerzését.

Ajánlatkérő tárgyi közbeszerzési eljárás műszaki leírását a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdésének figyelembe vételével készítette.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: 1. Projektterv szakmai kidolgozottsága (Szakmai ajánlat) / Súlyszám: 50
Minőségi kritérium - Név: 1.1. Környezetvédelmi-fenntarthatósági terv / Súlyszám: 15
Minőségi kritérium - Név: 1.2. Kiemelt kockázatok kezelésének terve / Súlyszám: 5
Minőségi kritérium - Név: 1.3. Organizációs terv / Súlyszám: 15
Minőségi kritérium - Név: 1.4. Megvalósítási ütemterv / Súlyszám: 15
Ár - Súlyszám: 50
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 1.00 HUF
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 12
A szerződés meghosszabbítható: nem
II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: igen
Opciók ismertetése:

Opciók ismertetése: A 10 épület tervezési és kivitelezési munkái:

Az épület helye: 1126 Budapest, Alkotás utca 42–46., 7804 helyrajzi számú ingatlan.

A meglévő műemlék védelem alatt álló A10 jelű épület kell átalakítani tudásközponttá. Az épület nettó szintterülete összesen: 5 121 m². Az épület 5 szintes, pincével, földszinttel, 2 emelettel, és tetőtéri beépítéssel rendelkező magas tetős építmény. A felújítást és belső átalakítást követően az épületben kerül elhelyezésre a könyvtár, a levéltár és a sportmúzeum.

II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

Becs érték nem kerül közzétételre, 1 HUF szerepeltetése a hirdetmény továbbküldése érdekében történt.

A K épület és a B9 épület, A10 épület, mint opcionális elem: 12 hónap, a B3, B4, B5, B6, B7, B13 és B14 épületek építési, valamint a B8 és B10 épületek bontási munkáinak vonatkozásában 9 hónap. A „B” jelű épületek Építési Területének átadása legkésőbb 30.6.2017. napja.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1)Részvételi feltételek
III.1.1)Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése:

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)–(2) bek.-i szerinti kizáró okok bármelyike fennáll.

A 321/2015. (X.30.) Kr. (továbbiakban: „Kr.”) 1. § (1) alapján ajánlattevőnek ajánlatában a Kbt. II. Része szerinti jelen eljárásban az ajánlat benyújtásakor a közbeszerzési dokumentumok között rendelkezésre bocsátott egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik az előírt kizáró okok hatálya alá.

Ajánlatkérő a Kbt. 69. § (4)–(6) szerint jár el a bírálat során.

A Kbt. 69. § (4)–(6) alapján az igazolások benyújtására felhívott gazdasági szereplőnek (ajánlattevőnek) a „Kr.” 8-14.§ és 16.§ szerint kell igazolnia, hogy nem tartozik a kizáró okok hatálya alá.

A „Kr.” 15. §-a alapján az ajánlattevő az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy más szervezet vonatkozásában csak az egységes európai közbeszerzési dokumentumot köteles benyújtani az előírt kizáró okok hiányának igazolására.

Azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt alkalmasság igazolásában a Kbt. 67. § (4) szerinti nyilatkozatot kell benyújtani.

A kizáró okok tekintetében tett nyilatkozatok keltezése nem lehet korábbi jelen felhívás feladásának napjánál.

Az ajánlattevő alkalmasságára előírt feltételek:

A „Kr.” 1. § (1) alapján az ajánlattevőnek az ajánlatában a Kbt. II. Része szerint megindított jelen eljárásban az ajánlatának benyújtásakor az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel a Kbt. 65. §-a alapján az alábbi alkalmassági követelményeknek.

SZ.1. A Kbt. 65. § (1) c) pontja és a 322/2015. (X.30.) K.r. 8. § (1) alapján Ajánlatkérő előírja az építési beruházáshoz kapcsolódó tervezői szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara névjegyzékében szereplés követelményét, illetve a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában szereplés, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal való rendelkezés követelményét.

SZ.2. A Kbt. 65. § (1) c) pontja és a 322/2015. (X.30.) K.r. 21. § (1) alapján Ajánlatkérő előírja az építőipari kivitelezési tevékenységet végző gazdasági szereplők vonatkozásában az Étv. szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében szereplés követelményét, illetve a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában szereplés, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal való rendelkezés követelményét.

A nyilvántartásban szereplés tényét – ha a Kbt. 69. § (11) szerinti nyilvántartásokban a vonatkozó adatok, tények ingyenes ellenőrzésére nincsen mód – a nyilvántartás kivonatának, a nyilvántartást vezető szerv által kiállított igazolásnak vagy a nyilvántartásban szereplés tényét igazoló dokumentumnak az egyszerű másolatban történő benyújtásával szükséges igazolni.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

SZ.1. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha a Magyar Mérnöki Kamara, illetve területi kamarái által vezetett névjegyzékben nem szerepel, ill. a nem Magyarországon letelepedett ajánlattevő esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában nem szerepel, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal nem rendelkezik.

SZ.2. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha az ajánlata alapján építőipari kivitelezési tevékenységet végző gazdasági szereplők az Étv. szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében nem szerepelnek, ill. a nem Mo-n letelepedett gazdasági szereplők a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában nem szerepelnek, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal nem rendelkeznek.

Öntisztázás: Kbt. 64. §.

III.1.2)Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

A 321/2015. (X.30.) Korm. rend. (Kr.) 1. § (1) bek. alapján az ajánlattevőnek az ajánlatában a Kbt. II. Része szerint megindított jelen eljárásban az ajánlatának benyújtásakor a közbeszerzési dokumentumok között rendelkezésre bocsátott egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel a Kbt. 65. §-a alapján az alábbiakban meghatározott alkalmassági követelményeknek. Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 2. § (5) bekezdése alapján az alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja ajánlattevő egyszerű nyilatkozatát az egységes európai közbeszerzési dokumentumban.

A Kbt. 69. § (4)–(7) bek. alapján az alkalmassági követelményekre vonatkozó igazolások benyújtására felhívott gazdasági szereplőnek az alábbiak szerint szükséges igazolnia, hogy megfelel az alkalmassági követelményeknek:

P.1. Ajánlattevőnek (közös ajánlattevőnek) a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés b) pontja alapján csatolnia kell az ajánlatához az ajánlati felhívás feladását megelőző 3 (három) lezárt üzleti évre vonatkozóan saját vagy jogelődje számviteli jogszabályok szerinti beszámolójának (ha a gazdasági szereplő letelepedése szerinti ország joga előírja közzétételét) egyszerű másolatát (kiegészítő mellékletek nélkül). Amennyiben az ajánlatkérő által kért beszámoló a céginformációs szolgálat honlapján megismerhető, a beszámoló adatait az ajánlatkérő ellenőrzi, a céginformációs szolgálat honlapján megtalálható beszámoló csatolása nem szükséges az ajánlatban. Ez utóbbi esetben ajánlattevőnek nyilatkoznia kell arról, hogy a beszámolója a céginformációs szolgálat honlapján megtalálható. A nyilatkozatnak tartalmaznia kell az elektronikus nyilvántartás magyarországi internetes elérhetőségét.

Ha ajánlattevő a P1) pont szerinti irattal azért nem rendelkezik az ott előírt teljes időszakban, mert az időszak kezdete után kezdte meg működését, az alkalmasságát a közbeszerzés tárgyából (magasépítési kivitelezési tevékenység és tervezés) származó árbevételről szóló nyilatkozattal jogosult igazolni a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § (2) bekezdésének megfelelően.

Az alkalmassági előírásra irányadó a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § (3) és (6) bekezdése.

P.2. A Kbt. 65. § (1) bek. a) és a Kr. 19. § (1) bek. c) pontja és a 19. § (5) bek. alapján csatolja a jelen felhívás feladását megelőző 3 lezárt üzleti év közbeszerzés tárgyából (magasépítési kivitelezési tevékenység és tervezés) származó – általános forgalmi adó nélkül számított árbevételéről szóló nyilatkozatát, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, ill. mikor kezdte meg tevékenységét, ha ezek az adatok rendelkezésre állnak.

Ha az ajánlattevő nem rendelkezik a jelen felhívás feladását közvetlenül megelőző 3 üzleti év árbevételi adataival, úgy a tevékenysége megkezdése óta eltelt időszak közbeszerzés tárgya szerinti nettó árbevételének kell megfelelnie az előírt minimumkövetelménynek.

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kr. 19. § (3), valamint a (6)–(7) bekezdései szerinti esetekre az igazolással kapcsolatban.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben:

P1) alkalmatlan az ajánlattevő amennyiben a mérleg szerinti eredménye az ajánlati felhívás feladását megelőző 3 lezárt üzleti év közül kettőben negatív, valamint a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § (2) bekezdése alapján amennyiben a később létrejött gazdasági szereplő működésének ideje alatt a közbeszerzés tárgyából (magasépítési kivitelezési tevékenység és tervezés) származó általános forgalmi adó nélkül számított árbevétele nem éri el összesen a nettó 2 000 000 000 HUF-ot;

P.2. jelen felhívás feladását megelőző 3 lezárt üzleti év alapján a közbeszerzés tárgyából (magasépítési kivitelezési tevékenység és tervezés) származó – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevétele összesen nem érte el legalább az 5 000 000 000 HUF összeget.

A Kbt. 65. § (6) alapján az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek (P.2. pont szerinti árbevételre vonatkozó adatok összeadódnak). Azon követelményeknek, amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztathatóak a gazdasági szereplőkre, az együttes megfelelés lehetősége értelmében elegendő, ha közülük egy felel meg (P.1. pont szerinti követelmény).

A Kbt. 65. § (7) alapján az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül.

A Kbt. 65. § (8) alapján az a szervezet, amelynek adatait az ajánlattevő a gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolásához felhasználja, a Ptk. 6:419. §-ában foglaltak szerint kezesként felel az ajánlatkérőt az ajánlattevő teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben ért kár megtérítéséért.

III.1.3)Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet (Kr.) 1.§ (1) alapján az ajánlattevőnek az ajánlatában a Kbt. II. Része szerint megindított jelen eljárásban az ajánlatának benyújtásakor a közbeszerzési dokumentumok között rendelkezésre bocsátott egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel a Kbt. 65. §-a alapján az alábbiakban meghatározott alkalmassági követelményeknek. Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 2. § (5) bekezdése alapján az alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja ajánlattevő egyszerű nyilatkozatát az egységes európai közbeszerzési dokumentumban.

A Kbt. 69. § (4)–(7) alapján az igazolások benyújtására felhívott ajánlattevőnek az alábbiak szerint szükséges igazolnia, hogy megfelel a követelményeknek:

M.1. A Kbt. 65. § (1) b) és a Kr. 21. § (2) a) pontok alapján a felhívás feladását megelőző 8 év(96 hónap) befejezett és a szerződésnek és az előírásoknak megfelelően teljesített legjelentősebb referenciáinak ismertetése ajánlattevő, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet cégszerű nyilatkozatával és a Kr. 22. § (3) bek. szerint a szerződést kötő másik fél által adott igazolással.

Az igazolás, ill. nyilatkozat tartalmazza min. a teljesítés idejét (év/hónap/nap) és helyét, a szerződést kötő másik fél nevét és székhelyét, az építési beruházás tárgyát, mennyiségét, az ellenszolgáltatás összegét (nettó HUF) és nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.

A cégszerű nyilatkozatban és az igazolás(ok)ban meg kell adni továbbá mindazon adatokat, amelyek abban az alkalmassági minimumkövetelményben szerepelnek, amelynek való megfelelőség igazolásához az ajánlattevő a munkát fel kívánja használni.

A referenciákból az előírt alkalmassági követelményeknek való megfelelésnek is egyértelműen ki kell derülniük.

A cégszerűen aláírt nyilatkozatban meg kell jelölni, hogy a referenciaigazolásokban és nyilatkozatokban bemutatott referenciák mely alkalmassági minimumkövetelmény igazolására vonatkoznak.

Befejezettnek minősül a referencia, ha a tárgyát képező beruházás sikeres műszaki átadás-átvételére jelen felhívás feladását megelőző 96 hónapban került sor.

A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 22. § (5) bekezdése is irányadó.

M.2. A Kbt. 65. § (1) b) és a Kr. 21. § (2) b) pontok alapján cégszerű nyilatkozat csatolása azoknak a szakembereknek (szervezeteknek) – különösen a minőség-ellenőrzésért felelősöknek – a megnevezésével, végzettségük, vagy képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetésével, és az adott szakemberrel igazolni kívánt alkalmassági követelmény pontos számának megjelölésével, akiket az ajánlattevő be kíván vonni a teljesítésbe.

Az előírt végzettség az iskolai oklevél egyszerű másolatának; a szakmai tapasztalat a szakmai önéletrajz saját kezűleg aláírt példányának benyújtásával igazolandó. Csatolni kell a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek saját kezűleg aláírt rendelkezésre állási nyilatkozatait.

Ha az M.2.a)-M.2.e) pontokra megajánlott szakember a szakmagyakorlási jogosultságot igazoló kamarai nyilvántartás szerint a felhívás adott pontjában előírt jogosultsággal rendelkezik, akkor a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettség és gyakorlat igazolására egyéb dokumentum csatolása nem szükséges, azokat az érvényes jogosultság igazolja. Az ajánlatban fel kell tüntetni az elektronikus elérési utat, ahol az adott jogosultság fennállása ellenőrizhető. Ha a jogosultságot – ha a Kbt. 69. § (11) szerinti nyilvántartásokban a von. adatok, tények ingyenes ellenőrzésére nincsen mód -, és a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséget és gyakorlatot az ajánlattevő más módon nem igazolta, a jogosultság érvényességét igazoló dokumentumokat kell egyszerű másolatban benyújtani.

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 65. § (6)–(7) és (9) bekezdéseire, továbbá a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 24. § (1)–(2) bekezdéseiben foglaltakra.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

M/1. Alkalmatlan az Ajánlattevő, ha nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásának napjától visszafelé számított 8 évben (96 hónap) befejezett (sikeres műszaki átadás átvételi eljárással lezárt), az előírásoknak és szerződésnek megfelelően teljesített alábbi referenciákkal:

A) legalább 1 db, legalább nettó 5 000 000 000 HUF értékű építmény kiviteli tervdokumentációja készítésére és kivitelezési és/vagy felújítási munkáira vonatkozó referencia, melyből a kiviteli terv készítésének ellenértéke elérte legalább a nettó 70 000 000 HUF-ot;

B) legalább 1 db, legalább 10 000 m² nettó alapterületen megvalósult építmény kivitelezési munkáira vonatkozó referencia, amely tartalmazott mélyalapozási monolit vasbeton tartószerkezeti, építészeti, épületgépészeti, épületvillamossági és felvonó szerelési munkarészeket is.;

C) legalább 1 db, nettó 2 400 000 000 HUF ellenszolgáltatási értékű és legalább nettó 7 000 m² alapterületű műemléki építmények felújítását és új lift kiépítést is tartalmazó (sikeres műszaki átadás-átvétellel lezárt) referenciamunkával;

D) maximum 3 db szerződésben teljesített referencia, mely tartalmazott:

— útépítési munkát (aszfaltozási és/vagy térkövezési munka),

— közműépítési munkát (ivóvíz építési és/vagy szennyvíz építési és/vagy csapadékvíz építési és/vagy közvilágítási rendszer építési munka),

— kertészeti munkát (területrendezési és/vagy parképítési munka) legalább nettó 600 000 000 HUF értékben.

Az M/1. pontban felsorolt (A-D pontok) követelményeknek való megfelelés több szerződésből teljesíthető, azonban az előírt A és C pontok szerinti egyes minimumkövetelmények értékei nem adódhatnak össze több szerződésből, azokat pontonként egy szerződésből kell igazolni! 1 referenciával több alkalmassági követelmény is igazolható. A D pontban ismertetett követelmény maximum 3 szerződéből is teljesíthető.

Az egyenértékűség szempontjából ajánlatkérő a 322/2015. (X.30.) Korm. rend. 23. § (1)–(2) bek. alapul véve jár el.

M.2. Alkalmatlan az Ajánlattevő, ha nem rendelkezik legalább az alábbi teljesítésbe bevonni kívánt szakemberekkel:

a) min. 1 fő, aki rendelkezik a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet 1. melléklet IV. fejezet 1. rész 4. pontja szerinti (MV-É-M) vagy azzal egyenértékű jogosultsággal, vagy ezen jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai gyakorlattal;

b) min. 1 fő, aki rendelkezik 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet 1. melléklet IV. fejezet 1. rész 2. pontja szerinti (MV-É) vagy azzal egyenértékű jogosultsággal, vagy ezen jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai gyakorlattal és aki részt vett legalább 1 db, sikeres átadás-átvétellel lezárt, legalább 10 000 m2 nettó alapterületű közhasználatú építmény magasépítési beruházás kivitelezésének helyszíni irányításában;

c) min. 1 fő, aki rendelkezik 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet 1. melléklet IV. fejezet 2. rész 3. pontja szerinti (MV-ÉG) vagy azzal egyenértékű jogosultsággal, vagy ezen jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai gyakorlattal;

d) min. 1 fő, aki rendelkezik 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet 1. melléklet IV. fejezet 2. rész 5. pontja szerinti (MV-ÉV) vagy azzal egyenértékű jogosultsággal, vagy ezen jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai gyakorlattal;

e) min. 1 fő minőségmenedzsment/minőségügyi mérnök vagy szakmérnök végzettségű vagy azzal egyenértékű végzettségű szakember, aki építőipari kivitelezések helyszíni minőségirányításának vezetésében legalább 36 hónapos szakmai tapasztalattal rendelkezik.

A Kbt. 65. § (7) alapján csatolni kell az ajánlatban a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződéses vagy előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt.

1 szakember csak 1 követelményt igazolhat.

III.2)A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.2)A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:

Jótállás: 36 hónap.

Késedelmi kötbér: napi mértéke a nettó szerződéses ellenérték 0,1 %/nap, max. 10 %.

Meghiúsulási kötbér: mértéke a nettó szerződéses ellenérték 20 %-a.

Teljesítési bizt.: mértéke a nettó szerződéses ellenérték 3 %-a.

Jólteljesítési bizt.: mértéke a nettó szerződéses ellenérték 3 %-a.

Biztosítékok: Kbt. 134. § (6) bek. a) szerint.

Igényelhető előleg 15 %.

A nyertes aj.tevő 4 db tervezési és 12 db kivitelezési számla benyújtására jogosult. Az 1. részszámlát legkésőbb a nettó szerződéses ár 25 %-át elérő teljesítés esetén nyújthatja be Vállalkozó. Az előleg és részszámlák alapján történő kifizetések összértéke nem lehet kevesebb a szerződés áfa nélkül számított értékének 70 %-ánál.

A kifizetés során a Ptk. 6:130. § (1)–(2), a Kbt. 135. § 1-3, 5,6 bek.-i és a 322/2015. (X.30.) Kr. 30–32. § az irányadók.

Tartalékkeret: 10 %.

Von.főbb jogszab.:

— 2015. évi CXLIII. tv,

— 272/2014. (XI.5.) „Kr.”,

— 2013. évi V. tv,

— 2003. évi XCII. tv 36/A. §.

A részletes feltételeket a dokumentáció tartalmazza.

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.2)Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 12/01/2017
Helyi idő: 10:00
IV.2.3)Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
IV.2.4)Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
Magyar
IV.2.6)Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: 13/03/2017
IV.2.7)Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 12/01/2017
Helyi idő: 10:00
Hely:

Provital Fejlesztési Tanácsadó Zrt. (1123 Budapest, Alkotás u. 53. E épület III. emelet).

Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

A bontási eljárás és a jogosultak a Kbt. 68. § (1)–(4) és (6) bekezdései alapján.

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1)A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem
VI.3)További információk:

1. Ajánlattevő, alvállalkozó és alkalmasság igazolásában részt vevő szervezet csatolja:

— ajánlatot aláírók aláírási címpéldányát, vagy a 2006. évi V. törvény 9. § (1) bekezdés szerinti aláírás-mintáját, külföldi illetőségű ajánlattevő esetén az ennek megfeleltethető dokumentumot (ha ilyen dokumentum az adott országban nem ismert, teljes bizonyító erejű magánokiratba vagy ügyvéd/közjegyző előtt tett okiratba foglalt aláírás-minta),

— a cégkivonatban nem szereplő kötelezettségvállaló(k) esetében a cégjegyzésre jogosult személytől származó, az ajánlat aláírására vonatkozó (a meghatalmazó és a meghatalmazott aláírását is tartalmazó) írásos meghatalmazást.

2. A Kbt. 71. § (6) bekezdés szerinti esetben a hiánypótlást ajánlatkérő nem biztosítja.

3. A P.1-2 pont, valamint az M.1-2.pont szerinti alkalmassági feltételek és ezek előírt igazolási módja a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak.

4. Részszempontok szerinti értékelés során adható pontszám: 1-10 pont.

Az 1. ért. részszempont vonatkozásában ajánlatkérő az ajánlati dokumentációban részletesen meghatározott módon pontozza a szakmai ajánlatokat, a Közbeszerzési Hatóság „az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása esetén alkalmazható módszerekről és az ajánlatok elbírálásáról” 1.6.2012. napján a Közbeszerzési Értesítő 2012. évi 61. számában kibocsátott útmutatója szerint a sorba rendezés és arányosítás módszerével.

A 2. ért. részszempont esetében a KH útmutatója szerinti fordított arányosítás. Az értékelés alapját a 2. részszempont esetében az ajánlati ár nettó összege képezi.

5. Ajánlattevő folyamatban lévő cégbírósági változásbejegyzési eljárás esetén a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelem és annak érkeztetéséről a cégbíróság által megküldött igazolást csatolja (nemlegesség esetén nyilatkozatot erről).

6. A részajánlattétel nem lehetséges, mert a nyertes ajánlattevő által ellátandó feladatok volumene, komplexitása, egymással való szerves kapcsolata, továbbá a feladatok egymásra épülése, valamint az előírt szoros megvalósítási határidők miatt – figyelembe véve ajánlatkérő gazdasági, műszaki és minőségi elvárásait – a részajánlattétel lehetővé tétele ésszerűtlen döntés.

7. Ajánlatkérő az ajánlati felhívás megjelenését követő 10. munkanapon 9:00 órai kezdettel a helyszínen nem konzultációs jellegű helyszíni bejárást tart, a kérdések kiegészítő tájékoztatás kérésként tehetőek fel.

8. Az ajánlatban csatolni kell a nem magyar nyelvű dokumentum felelős magyar fordítását.

9. Közös ajánlattétel esetén csatolni kell a közös ajánlattevők által cégszerűen aláírt közös Ajánlattevői megállapodást.

10. Az ajánlatnak tartalmaznia kell:

— a Kbt. 66. § (6) bek. a) és b) pontja szerinti nyilatkozat-nemleges is,

— a Kbt. 66. § (2) bek.-ben foglaltaknak megfelelő kifejezett, eredeti nyilatkozat,

— a Kbt. 66. § (4) bek. szerinti nyilatkozat,

— a Kbt. 66. § (5) bek. alapján a felolvasólap.

11. Az előírt biztosíték Kbt. 134. § (4) bekezdése szerinti határidőre történő rendelkezésre bocsátásáról az ajánlattevőnek a Kbt. 134. § (5) bekezdése alapján az ajánlatban nyilatkoznia kell.

12. Az eljárás nyertese a Szerződés megkötésének időpontjára köteles teljes körű (allrisk) [építési-szerelési] felelősségbiztosítást (1 000 000 000 HUF/év és 250 000 000 HUF/kár összeg) kötni vagy a meglevőt kiterjeszteni, valamint 100 000 000 HUF/év és 25 000 000 HUF/kár mértékű tervezői felelősségbiztosítást kötni.

13. Ajánlattevő köteles ajánlatához szakmai ajánlatot és árazott költségvetést csatolni a dokumentáció szerint.

14. Ajánlati biztosíték mértéke: 20 000 000 HUF. A biztosítéknak az ajánlati kötöttség idejére kell érvényesnek lennie. Részletesen: AD1 I.17. pont.

15. A Kbt. 35. § (8) alapján nem lehetséges gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozása.

16. Ajánlattevő nyertessége esetén III.1.3 M2 pontok szerinti szakembereknek a szerződéskötésre rendelkezni kell a megjelölt érvényes jogosultsággal.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A Kbt. 148. §-a szerint.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
28/11/2016