Services - 42161-2022

25/01/2022    S17

Nederland-Schiphol: Sneeuwruimingsdiensten

2022/S 017-042161

Aankondiging van een opdracht – speciale sectoren

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/25/EU

Afdeling I: Aanbestedende instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Schiphol Nederland BV
Nationaal identificatienummer: 34166584
Postadres: Evert van de Beekstraat 202, 1118CP Schiphol
Plaats: Schiphol
NUTS-code: NL Nederland
Postcode: 1118ZG
Land: Nederland
Contactpersoon: Jolanda van der Velde
E-mail: Jolanda.van.der.Velde@schiphol.nl
Telefoon: +31 682568169
Internetadres(sen):
Hoofdadres: www.schiphol.nl
Adres van het kopersprofiel: https://platform.negometrix.com/PublishedTenders.aspx?tenderid=192926
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://platform.negometrix.com/PublishedTenders.aspx?tenderid=192926
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.6)Hoofdactiviteit
Luchthavenactiviteiten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Winteroperatie Airside Schiphol Nederland B.V.

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
90620000 Sneeuwruimingsdiensten
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

De scope van de Opdracht betreft alle benodigde sneeuw -en gladheidgerelateerde werkzaamheden en schoonmaakwerkzaamheden gerelateerd aan de-icing activiteiten om de luchthaven Amsterdam Airport operationeel te houden gedurende het winterseizoen. Eveneens het leveren van de gladheidsbestrijdingsmiddelen/smeltmiddelen.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
Inschrijvingen mogen worden ingediend voor alle percelen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Materieel, Diensten & Transport

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
90620000 Sneeuwruimingsdiensten
90630000 IJsbestrijdingsdiensten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL Nederland
Voornaamste plaats van uitvoering:

Luchthaven Amsterdam (Schiphol)

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Het betreft alle benodigde sneeuw -en gladheidgerelateerde werkzaamheden en schoonmaakwerkzaamheden gerelateerd aan de-icing activiteiten om de luchthaven Amsterdam operationeel te houden gedurende het winterseizoen. Deze werkzaamheden worden als verzamelnaam:"Sneeuw -en gladheidbestrijding" genoemd.

De werkzaamheden betreffen voornamelijk sneeuw-en gladheidsbestrijding op uitvoerend niveau, waarbij in samenwerking met SNBV zelf, alle werkzaamheden worden uitgevoerd.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 48
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Naast de vaste looptijd voorziet de Overeenkomst in de mogelijkheid de Overeenkomst optioneel te verlengen met vier (4) maal een periode van één (1) jaar.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Smeltmiddelen

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
24951310 IJsbestrijdingsmiddelen
90630000 IJsbestrijdingsdiensten
44113910 Materiaal voor gladheidsbestrijding
90620000 Sneeuwruimingsdiensten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL Nederland
Voornaamste plaats van uitvoering:

vier luchthavens; Amsterdam, Lelystad, Rotterdam/Den Haag, Eindhoven

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

SNBV maakt tijdens vorst, sneeuwval en ijzel gebruik van smeltmiddelen gedurende het winterseizoen.

De doelstelling van SNBV is door behulp van de smeltmiddelen de continuïteit van de luchthaven te garanderen.

De opdracht onder perceel 2 omvat het volgende:Het op afroep leveren van de volgende producten:

oVloeibaar kaliumformiaat;

oVast calciumchloride;

oVast natriumformiaat en Vloeibaar natriumformiaat;

oWegenzout;

oZand (EASA goedgekeurd)

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 48
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Naast de vaste looptijd voorziet de Overeenkomst in de mogelijkheid de Overeenkomst optioneel te verlengen met vier (4) maal een periode van één (1) jaar.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

Uitsluitingsgronden:

UEA

Inschrijving in Nationale beroeps-/handelsregister

Verklaring Belastingdienst

Gedragsverklaring aanbesteden

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Niet-openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
Raamovereenkomst met meerdere ondernemingen
Beoogd maximumaantal deelnemers aan de raamovereenkomst: 2
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 25/02/2022
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Nederlands

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Rechtbank Amsterdam
Plaats: Amsterdam
Land: Nederland
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
20/01/2022