TED website is eForms-ready since 2.11.2022. Search changed: please adapt your predefined expert queries. Discover the changes in the site news and in the updated Help Pages

Supplies - 422672-2021

20/08/2021    S161

Poland-Gniezno: Specialist vehicles

2021/S 161-422672

Contract notice

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Powiat Gnieźnieński
Postal address: ul. Papieża Jana Pawła II 9/10
Town: Gniezno
NUTS code: PL41 Wielkopolskie
Postal code: 62-200
Country: Poland
E-mail: przetargi@powiat-gniezno.pl
Telephone: +48 614240720
Internet address(es):
Main address: www.powiat-gniezno.pl
Address of the buyer profile: https://powiat-gniezno.ezamawiajacy.pl
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://powiat-gniezno.ezamawiajacy.pl
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://powiat-gniezno.ezamawiajacy.pl
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Regional or local authority
I.5)Main activity
General public services

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Zaprojektowanie, dostawę wraz w wdrożeniem innowacyjnego autobusu interaktywnego w układzie zadaniowym

Reference number: WOA.272.8.2021.OZK
II.1.2)Main CPV code
34114000 Specialist vehicles
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Przedmiot zamówienia obejmuje zaprojektowanie, dostawę, wdrożenie innowacyjnego autobusu interaktywnego którego funkcją będzie realizacja zadania edukacyjnego z zakresu bezpiecznego uczestnictwa w ruchu drogowym. Realizacja zadania obejmie zaprojektowania interaktywnego autobusu jako innowacyjnego narzędzia które pozwoli na promocję pozytywnych zachowań uczestników ruchu drogowego. Projekt zakłada w zaprojektowanie oraz wyprodukowanie innowacyjnego autobusu edukacyjnego który pozwoli na wykorzystanie metod interaktywnych z wykorzystaniem różnorodnych pomocy dydaktycznych. Autobus winien być wyposażony w narzędzia audio-wizualne oraz inne przydatne do nauki bezpiecznych zachowań na drodze.

Zamawiający przewiduje realizację zamówienia w układzie zadaniowym, tj.

Zadanie nr 1 – część techniczna (zaprojektowanie, dostawa dostosowanego autobusu)

Zadanie nr 2 – część informatyczna (zaprojektowanie, dostawa wyposażenia stanowisk edukacyjnych, oprogramowania)

II.1.5)Estimated total value
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for all lots
II.2)Description
II.2.1)Title:

Zadanie nr 1 – część techniczna (zaprojektowanie, dostawa dostosowanego autobusu)

Lot No: 1
II.2.2)Additional CPV code(s)
30200000 Computer equipment and supplies
31000000 Electrical machinery, apparatus, equipment and consumables; lighting
32321200 Audio-visual equipment
32322000 Multimedia equipment
32342410 Sound equipment
34121500 Coaches
48000000 Software package and information systems
48190000 Educational software package
51110000 Installation services of electrical equipment
72212190 Educational software development services
72212520 Multimedia software development services
79930000 Specialty design services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL418 Poznański
Main site or place of performance:

Powiat Gnieźnieński

II.2.4)Description of the procurement:

Zadanie nr 1 pn. Część techniczna - szczegółowy opis potrzeb i wymagań Zamawiającego wraz z opisem charakteru i zakresu przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 1

Przedmiot zamówienia obejmuje zaprojektowanie, dostawę, wdrożenie innowacyjnego autobusu interaktywnego którego funkcją będzie realizacja zadania edukacyjnego z zakresu bezpiecznego uczestnictwa w ruchu drogowym. Realizacja zadania obejmie zaprojektowania interaktywnego autobusu jako innowacyjnego narzędzia które pozwoli na promocję pozytywnych zachowań uczestników ruchu drogowego. Projekt zakłada w zaprojektowanie oraz wyprodukowanie innowacyjnego autobusu edukacyjnego który pozwoli na wykorzystanie metod interaktywnych z wykorzystanie

Część techniczna (zaprojektowanie, dostawa dostosowanego autobusu)- szczegółowy opis potrzeb i wymagań Zamawiającego wraz z opisem charakteru i zakresu przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 1.

Zamawiający przedstawia poniżej wstępny harmonogram postępowania:

a.składanie wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu – zgodnie z terminem wskazanym w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu;

b.badanie wniosków – wrzesień 2021;

c.zaproszenie do udziału w dialogu konkurencyjnym – wrzesień 2021;

d.dialog z wykonawcami – wrzesień - październik 2021;

e.zaproszenie do składania ofert – październik 2021;

f.składanie ofert – październik – listopad 2021;

g.rozstrzygnięcie postępowania – listopad - grudzień 2021.

Zamawiający jednocześnie informuje, że przedmiotowy harmonogram ma charakter ramowy i może ulec zmianie w zależności od faktycznego przebiegu postępowania i ewentualnych procedur odwoławczych.

II.2.5)Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 13
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Kryteria oceny ofert: a. cena; b.termin wykonania zabudowy autobusu; c.czas oraz zakres kontraktu LCC(zakres merytoryczny kontraktu obejm. świadczenia dodatkowe w okresie trwania kontraktu LCC, punktowane będzie czas twania kontraktu nie dłuższy niż 8 lat, d.zastosowanie dodatkowych rozwiązań proekologicznych, typu system rekuperacji energii, systemu EKO, zużycie energii, rozwiązania hybrydowe

II.2)Description
II.2.1)Title:

Zadanie nr 2 – część informatyczna (zaprojektowanie, dostawa wyposażenia stanowisk edukacyjnych, oprogramowania)

Lot No: 2
II.2.2)Additional CPV code(s)
30200000 Computer equipment and supplies
31000000 Electrical machinery, apparatus, equipment and consumables; lighting
32321200 Audio-visual equipment
32322000 Multimedia equipment
32342410 Sound equipment
34121500 Coaches
48000000 Software package and information systems
48190000 Educational software package
51110000 Installation services of electrical equipment
72212190 Educational software development services
72212520 Multimedia software development services
79930000 Specialty design services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL418 Poznański
Main site or place of performance:

Powiat Gnieźnieński

II.2.4)Description of the procurement:

Przedmiot zamówienia obejmuje zaprojektowanie, dostawę, wdrożenie innowacyjnego autobusu interaktywnego którego funkcją będzie realizacja zadania edukacyjnego z zakresu bezpiecznego uczestnictwa w ruchu drogowym. Realizacja zadania obejmie zaprojektowania interaktywnego autobusu jako innowacyjnego narzędzia które pozwoli na promocję pozytywnych zachowań uczestników ruchu drogowego. Projekt zakłada w zaprojektowanie oraz wyprodukowanie innowacyjnego autobusu edukacyjnego który pozwoli na wykorzystanie metod interaktywnych z wykorzystaniem różnorodnych pomocy dydaktycznych. Autobus winien być wyposażony w narzędzia audio-wizualne oraz inne przydatne do nauki bezpiecznych zachowań na drodze. Zadanie nr 2 pn. Część informatyczna zaprojektowanie, dostawa wyposażenia stanowisk edukacyjnych, oprogramowania)- szczegółowy opis potrzeb i wymagań Zamawiającego wraz z opisem charakteru i zakresu przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 2.

Zamawiający przedstawia poniżej wstępny harmonogram postępowania:

a.składanie wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu – zgodnie z terminem wskazanym w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu;

b.badanie wniosków – wrzesień 2021;

c.zaproszenie do udziału w dialogu konkurencyjnym – wrzesień 2021;

d.dialog z wykonawcami – wrzesień - październik 2021;

e.zaproszenie do składania ofert – październik 2021;

f.składanie ofert – październik – listopad 2021;

g.rozstrzygnięcie postępowania – listopad - grudzień 2021.

Zamawiający jednocześnie informuje, że przedmiotowy harmonogram ma charakter ramowy i może ulec zmianie w zależności od faktycznego przebiegu postępowania i ewentualnych procedur odwoławczych.

II.2.5)Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 13
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

ZAKRES PODSTAWOWY (GWARANTOWANY) – wdrożenie systemu edukacyjnego, utrzymanie i wsparcie techniczne systemu w okresie 36 miesięcy - OPCJA zgodnie z poniższym – rozszerzenie okresu wdrożenia systemu edukacyjnego, utrzymanie i wsparcia technicznego systemu w okresie 12 miesięcy, przy czym Zamawiający może z opcji skorzystać dwukrotnie. Zamawiający gwarantuje sobie możliwość skorzystania z opcji dwukrotnie (2 * 12 miesięcy), Zamawiający każdorazowo składa oświadczenie o skorzystaniu z opcji na okres 12 miesięcy. Możliwość ponownego skorzystania z opcji - na kolejny rok – wymaga złożenia ponownego oświadczenia o ponownym skorzystaniu z opcji na okres kolejnych 12 miesięcy (po zakończeniu okresu poprzednich 12 miesięcy. Maksymalna ilość powtórzeń wynosi 2.

ZAKRES PODSTAWOWY (GWARANTOWANY) – wdrożenie systemu edukacyjnego, w środowisku Windows, Android OPCJA zgodnie z poniższym – wdrożenie systemu edukacyjnego, w środowisku Apple/IOS

II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Kryteria: -cena;- analiza projektu, -termin wykonania systemu informatycznego; -zakres dostępnych języków aplikacji ponad wymagania minimalne, -doświadczenie Zespołu projektowego(kierownik projektu,analityk biznesowy,programiści, projektant aplikacji multimedialnych,animacji i gier komputerowych)w realizacji projektów edukacyjnych/innowacyjnych z tym że punktowany jest udział w maks 8 projektach

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Zamawiający nie precyzuje warunku.

III.1.2)Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

c. w zakresie sytuacji ekonomicznej lub finansowej:

i. Zamawiający wymaga, by Wykonawca posiadał środki finansowe lub zdolność kredytową, odpowiednio

1. dla Zadania nr 1 - w wysokości nie mniejszej niż 300.000,00 PLN

2. dla Zadania nr 2 - w wysokości nie mniejszej niż 80.000,00 PLN

W przypadku wykazania się posiadaniem środków finansowych lub zdolnością kredytową w walucie innej niż PLN, przeliczenie tych wartości nastąpi po średnim kursie ogłoszonym przez NBP w dniu opublikowania ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. W przypadku gdy w tym dniu, NBP nie opublikuje tabeli kursów średnich, Zamawiający przyjmie jako podstawę kurs z tabeli kursów średnich opublikowanych w dniu najbliższym po dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

ii.Zamawiający wymaga, by Wykonawca był ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną,

1.dla Zadania nr 1 - w wysokości nie mniejszej niż 1.000.000,00 PLN

2.dla Zadania nr 2 - w wysokości nie mniejszej niż 300.000,00 PLN

W przypadku wykazania się posiadaniem ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia w walucie innej niż PLN, przeliczenie tych wartości nastąpi po średnim kursie ogłoszonym przez NBP w dniu opublikowania ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. W przypadku gdy w tym dniu, NBP nie opublikuje tabeli kursów średnich, Zamawiający przyjmie jako podstawę kurs z tabeli kursów średnich opublikowanych w dniu najbliższym po dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

1)Zam.wymaga, by Wyk. w ciągu ostatnich 3 lat liczonych wstecz od dnia,w którym upływa termin składania wniosków o dopusz do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadz działalności jest krótszy–w tym okresie, należycie wykonał: i.dla Zad. nr 1 dostawę nie mniej niż 2 pojazdów lub przebudowę, modernizację pojazdu. Pod pojęciem „pojazd” Zam. rozumie autobus przebudowany lub pojazd specjalistyczny odpowiadającego swoim rodzajem i przeznaczeniem przedmiotowi zamówienia o wartości nie mniejszej niż 1.000.000 złotych brutto każda. ii.dla Zadania nr 2 - dostawę (dostawy) – łącznie nie mniej niż 2 systemów informatycznych edukacyjnych lub oprogramowania edukacyjnego zaprojektowanego oraz stworzonego lub zaadaptowanego przez Wykonawcę o wartości nie mniejszej niż 50.000 złotych brutto każda. 2)Zam., w zakresie Zadania nr 2, wymaga aby w zakresie osób skierowanych przez Wyk do realizacji zamówienia, Wyk.wykazał, że dysponuje lub będzie dysponować Zespołem o kwalifikacjach zawodowych, doświadczeniu i wykształceniu odpowiadającym następującym wymogom:i.Kierownik projektu (1 osoba): a.posiada wykształcenie wyższe, b.posiada co najmniej 5- letnie doświadczenie zawod. w branży informatycznej, rozumiane jako staż pracy w podmiotach realizujących projekty informatyczne, c.w ciągu ostatnich 3 lat przed terminem składania ofert brał udział jako kierownik projektu (zastępca kierownika projektu, koordynator projektu) w co najmniej 2 projektach informatycznych – edukacyjnych, zakończonych do dnia składania ofert o wartości co najmniej 50.000,00 zł,ii.rogramista (minimum 3 osoby) a.posiada wykształcenie wyższe, b.posiada co najmniej 5- letnie doświadczenie zawodowe w branży informatycznej, rozumiane jako staż pracy w podmiotach realizujących projekty informatyczne, c.w ciągu ostatnich 3 lat przed terminem składania ofert brał udział jako programista (developer) w co najmniej 2 projektach informatycznych - edukacyjnych, zakończonych do dnia składania ofert, których przedmiotem było zaprojektowanie, wykonanie i wdrożenie systemu informatycznego o wartości co najmniej 50.000,00 zł, d.posiada aktualny certyfikat potwierdzający znajomość programowania w technologii planowanej do wykorzystania przez Wykonawcę w ramach realizacji zamówienia (np. OCP Java- Oracle Certified Professional Java, MCSD- Microsoft Certified Solutions Developer, RHCJD- Red Hat Certiefied JBoss Developer lub równoważne w zależności od technologii planowanej do zastosowania przy iii.Analityk biznesowy (min.1 osoba): a.posiada wykształcenie wyższe,b.posiada co najmniej 5- letnie doświadczenie zawodowe w branży informatycznej, rozumiane jako staż pracy w podmiotach realizujących projekty informatyczne, c.w ciągu ostatnich 3 lat przed terminem składania ofert brał udział jako analityk biznesowy (projektant aplikacji) w co najmniej 2 projektach informatycznych, zakończonych do dnia składania ofert, których przedmiotem było zaprojektowanie, wykonanie i wdrożenie systemu informatyczno-edukacyjnego, wartości co najmniej 50.000,00 zł,d.posiada aktualny certyfikat CCBA (Certification of Competency in Business Analysis) lub CBAP (Certified Business Analysis Professional) lub równoważny; iv.Projektant aplikacji multimedialnych, animacji i gier komputerowych (min.2 osoby) a.posiada wykształcenie wyższe,b.posiada co najmniej 5- letnie doświadczenie zawodowe w branży informatycznej, rozumiane jako staż pracy w podmiotach realizujących projekty informatyczne, c.w ciągu ostatnich 3 lat przed terminem składania ofert brał udział jako projektant aplikacji multimedialnych, animacji, gier komputerowych w co najmniej 2 projektach informatyczno-edukacyjnych, zakończonych do dnia składania ofert, których przedmiotem było zaprojektowanie, wykonanie i wdrożenie systemu informatyczno-edukacyjneg,wartościco najmniej50.000,00zł , d.posiadaaktualnycertyfikat potw. znajomość projektowania w technologii planowanej do wykorzystania przez Wyk.w ramach realizacji zamówienia

Minimum level(s) of standards possibly required:

ciąg dalszy do warunku określonego w części III.1.3) powyżej pkt 2) iv. lit d)

np. w technikach wektorowych (np. InDesign, Flash, Adobe Photoshop, Adobe Fireworks, GIMP, pakiet Corel), animacji 3D (3ds MAX, Cinema 4D R14, Autodesk Softimage) lub równoważne w zależności od technologii planowanej do zastosowania przy realizacji zamówienia.

III.2)Conditions related to the contract
III.2.2)Contract performance conditions:

1. Szczegółowe warunki realizacji przedmiotu zamówienia określone zostaną w istotnych postanowieniach umowy opracowanych po dialogu z wykonawcami, które będą stanowiły integralną część SWZ. Warunki realizacji przedsięwzięcia, opisane w ogłoszeniu, jak również okres trwania umowy podlegać będą ustaleniom w ramach dialogu konkurencyjnego i mogą ulec zmianie.

2. Klauzula informacyjna z art. 13 RODO przygotowana przez Zamawiającego w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia znajduje się w Opisie potrzeb i wymagań.

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Competitive dialogue
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 17/09/2021
Local time: 10:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Duration in months: 3 (from the date stated for receipt of tender)

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2)Information about electronic workflows
Electronic invoicing will be accepted
VI.3)Additional information:

1. Postępowanie zostało poprzedzone wstępnymi konsultacja rynkowymi, których przedmiotem była usługa stworzenia koncepcji, zaprojektowania wraz w wdrożeniem innowacyjnego autobusu interaktywnego- załącznik nr 3 do Opisu potrzeb i wymagań.

2.Poza możliwością unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 255 ustawy Pzp, Zamawiający przewiduje zgodnie z art. 257 ustawy Pzp możliwość unieważnienia postępowania, jeżeli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane.

3. Postępowanie prowadzone będzie w języku polskim przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem platformy zakupowej pod adresem https://powiat-gniezno.ezamawiajacy.pl . Pod wskazanym adresem w Opisie potrzeb i wymagań, dostępne są szczegółowe informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami oraz informacje o wymaganiach technicznych i organizacyjnych sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej.

4. Zasady polegania na sytuacji lub na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, o których mowa w art. 118 Pzp Zamawiający opisał w sposób szczegółowy w części V ust. 2 pkt 4 Opisu potrzeb i wymagań.

5.Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców, w stosunku do których zachodzą przesłanki określone w art. 108 ust. 1oraz w art. 109 ust. 1 pkt. 1, 2, 3, 4, 8, 9, 10 ustawy Pzp..

6. Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu powinien być sporządzony, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej (podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę uprawnioną). Do wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy dołączyć:1) aktualne na dzień składania ofert oświadczenie, że nie podlega wykluczeniu z postępowania oraz że spełnia warunki udziału w postępowaniu (JEDZ). Sposób i zakres wypełnienia JEDZ opisany został w część IX ust. 2 Opisu potrzeb i wymagań, 2)Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby (jeżeli dotyczy), 3)Dokumenty potwierdzające umocowanie do reprezentowania, 5)Oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 Ustawy Pzp.

7.Podmiotowe środki dowodowe do których Zamawiający przed wyborem oferty najkorzystniejszej wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona zostały określone w części IX ust. 6 Opisu potrzeb i wymagań.

8.Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą: termin związania ofertą wynosi 90 dni. Ze względu na konstrukcję formularza ogłoszenia w IV.2.6) podano 3 miesiące (od ustalonej daty składania ofert).

9.Wykonawca na etapie składania oferty.zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości odpowiednio dla Zadania nr 1 w wysokości 15.000 PLN, dla Zadania nr 2 w wysokości 10.000 PLN.

10. Wykonawca którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5% wartości brutto oferty.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzo.gov.pl
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet address: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

1.Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub ogłoszenia o konkursie oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 p.z.p. oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.

2.Odwołanie przysługuje na:

1)niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;

2)zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia do której zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy;

3.Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby. Odwołujący przekazuje zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej albo postaci elektronicznej albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w formie pisemnej, przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

4.Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub konkurs lub wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej, w przypadku zamówień, których wartość jest równa albo przekracza progi unijne.

5. Odwołanie wnosi się w terminie:

1)10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,

2)15 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w pkt 1).

6. Zamawiający przesyła niezwłocznie, nie później niż w terminie 2 dni od dnia otrzymania, kopię odwołania innym wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu o udzielenie zamówienia, a jeżeli odwołanie dotyczy treści ogłoszenia o zamówieniu lub dokumentów zamówienia, zamieszcza ją również na stronie internetowej, na której jest zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu lub są udostępniane dokumenty zamówienia, wzywając wykonawców do przystąpienia do postępowania odwoławczego.

7. Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3 dni od dnia otrzymania kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje, i interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystępuje.

8. Zgłoszenie przystąpienia doręcza się Prezesowi Izby, a jego kopię przesyła się zamawiającemu oraz wykonawcy wnoszącemu odwołanie. Do zgłoszenia przystąpienia dołącza się dowód przesłania kopii zgłoszenia przystąpienia zamawiającemu oraz wykonawcy wnoszącemu odwołanie.

9. Na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy p.z.p., stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

10. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie - sądu zamówień publicznych.

11. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby, w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby lub postanowienia Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy p.z.p., przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23.11.2012 r. - Prawo pocztowe jest równoznaczne z jej wniesieniem.

12.Prezes Izby przekazuje skargę wraz z aktami postępowania odwoławczego do sądu zamówień publicznych w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania.

13. Od wyroku sądu lub postanowienia kończącego postępowanie w sprawie przysługuje skarga kasacyjna do Sądu Najwyższego.

14. Skargę kasacyjną może wnieść strona oraz Prezes Urzędu. Przepisy części pierwszej księgi pierwszej tytułu VI działu Va ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego stosuje się.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzo.gov.pl
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet address: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Date of dispatch of this notice:
17/08/2021