Supplies - 422718-2022

03/08/2022    S148

Poland-Przemyśl: Dairy products

2022/S 148-422718

Contract notice

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Bieszczadzki Oddział Straży Granicznej w Przemyślu
National registration number: REGON 650186837
Town: Przemyśl
NUTS code: PL822 Przemyski
Postal code: 37-700
Country: Poland
Contact person: Edyta Łabinowicz, Katarzyna Piasecka
E-mail: zamowienia.biosg@strazgraniczna.pl
Telephone: +48 166732153
Internet address(es):
Main address: www.bieszczadzki.strazgraniczna.pl
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://portal.smartpzp.pl/biosg
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://portal.smartpzp.pl/biosg
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Other type: Administracja rządowa terenowa
I.5)Main activity
Public order and safety

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Dostawa nabiału i artykułów nabiałowych dla Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej w Przemyślu.

Reference number: 18/SGMiŻ/2022
II.1.2)Main CPV code
15500000 Dairy products
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa nabiału i artykułów nabiałowych dla Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej w Przemyślu. Przedmiot zamówienia szczegółowo określa Tabela do Formularza ofertowego, stanowiąca Załącznik nr 1a do SWZ.

II.1.5)Estimated total value
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL822 Przemyski
Main site or place of performance:

Bieszczadzki Oddział Straży Granicznej w Przemyślu, ul. Mickiewicza 34

II.2.4)Description of the procurement:

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa nabiału i artykułów nabiałowych dla Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej w Przemyślu. Przedmiot zamówienia szczegółowo określa Tabela do Formularza ofertowego, stanowiąca Załącznik nr 1a do SWZ.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Czas rozpatrzenia reklamacji / Weighting: 40
Price - Weighting: 60
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.2)Conditions related to the contract
III.2.2)Contract performance conditions:

Warunki realizacji umowy oraz zmiany do umowy zostały określone w projektowanych postanowieniach umowy, stanowiących załącznik nr 4 do SWZ.

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 07/09/2022
Local time: 10:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 05/12/2022
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 07/09/2022
Local time: 10:30
Place:

Ofertę należy złożyć za pośrednictwem Platformy SmartPZP pod adresem: http://portal.smartpzp.pl/biosg

Information about authorised persons and opening procedure:

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2)Information about electronic workflows
Electronic invoicing will be accepted
VI.3)Additional information:

1.Zamawiający przewiduje możliwość zastosowania tzw. „procedury odwróconej”, o której mowa w art. 139 ust. 1 ustawy p.z.p. 2. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę w stosunku do którego zachodzi którakolwiek z okoliczności wskazanych w art. 108 ust. 1, art. 109 ust. 1 pkt 4, art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego oraz w art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dot. środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie, w brzmieniu nadanym rozporządzeniem Rady (UE) 2022/576 . 3. Oferta musi zawierać: Formularz ofertowy wraz z Tabelą do Formularza ofertowego (załącznik nr 1 i 1a do SWZ); Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu , o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy p.z.p. Oświadczenie składa się na formularzu jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia; Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu, z którego wynikać będzie, że w stosunku do Wykonawcy nie zachodzi podstawa wykluczenia, przewidziana w art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 w brzmieniu nadanym rozporządzeniem Rady (UE) 2022/576 (załącznik nr 3 do SWZ); Pełnomocnictwo lub inny dokument, potwierdzający umocowanie do reprezentowania Wykonawcy, w przypadku gdy Wykonawca dokonuje czynności przez przedstawiciela lub Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia i ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy; Przedmiotowy środek dowodowy, tj. Dokument właściwej Państwowej Inspekcji Sanitarnej potwierdzający, że Wykonawca ze względu na charakter prowadzonej działalności w zakresie przedmiotu zamówienia znajduje się pod stałym nadzorem Inspektora Sanitarnego, spełnia wymogi dot. standardów higieniczno-sanitarnych oraz ma wdrożony system bezpieczeństwa żywności HACCP, zgodnie z ustawą z 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia. 4. Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie Wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, do złożenia podmiotowych środków dowodowych: Informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie podstaw wykluczenia, wskazanych w art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 oraz w art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy p.z.p., sporządzonej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem; Oświadczenia Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy p.z.p., o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; Oświadczenia o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy p.z.p., w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 3, art. 108 ust. 1 pkt 4, art. 108 ust. 1 pkt 5 i art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy p.z.p., a także art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego oraz art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014; Odpisu lub Informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy p.z.p. sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji. 5. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej zobowiązany jest złożyć dokumenty zgodnie z Rozdz. X Sekcja B pkt 5 SWZ. 6. Informacje o sposobie komunikowania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz wymagania techniczne i organizacyjne sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej zostały zawarte w Rozdz. XI SWZ. 7. Postępowanie prowadzone jest w j. polskim.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
Telephone: +48 224587840
Fax: +48 224587800
VI.4.2)Body responsible for mediation procedures
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
Telephone: +48 224587840
Fax: +48 224587800
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

1. Odwołanie wnosi się w terminie: 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej; 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. 2. Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej. 3. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt 1 i 2 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. 4. Jeżeli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty odwołanie wnosi się nie później niż w terminie: 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia; 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
Telephone: +48 224587840
Fax: +48 224587800
VI.5)Date of dispatch of this notice:
29/07/2022