TED website is eForms ready from today 02/11/2022. Search changed: please adapt your predefined expert queries. Discover the changes in the site news and in the updated Help Pages

Supplies - 422822-2022

03/08/2022    S148

Polska-Wrocław: Gaz ziemny

2022/S 148-422822

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Wrocław - Urząd Miejski Wrocławia
Krajowy numer identyfikacyjny: PL514
Adres pocztowy: pl. Nowy Targ 1-8
Miejscowość: Wrocław
Kod NUTS: PL514 Miasto Wrocław
Kod pocztowy: 50-141
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Urząd Miejski Wrocławia – Wydział Zamówień Publicznych, al. M. Kromera 44, 51-163 Wrocław
E-mail: wzp.dz@um.wroc.pl
Tel.: +48 717779230
Faks: +48 717779229
Adresy internetowe:
Główny adres: https://www.wroclaw.pl/
Adres profilu nabywcy: https://um-wroc.logintrade.net/
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://um-wroc.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Zakup w ramach umowy kompleksowej paliwa gazowego i jego dystrybucji na potrzeby jednostek organizacyjnych Gminy Wrocław i innych podmiotów w okresie od 1 stycznia 2023 r. do 1 stycznia 2024 r.

Numer referencyjny: ZP/PN/53/2022/WKE
II.1.2)Główny kod CPV
09123000 Gaz ziemny
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

1. Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa dostawa paliwa gazowego wraz z usługą dystrybucji paliwa gazowego, to jest gazu wysokometanowego o symbolu E do punktów poboru gazu jednostek organizacyjnych Gminy Wrocław i innych podmiotów na potrzeby wspólnego zamówienia prowadzonego na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

2. Przewidywana ilość paliwa gazowego (od 1 stycznia 2023 r. godz. 6:00 do 1 stycznia 2024 r. godz. 6:00) wynosi 79 757,8 MWh.

3. Szczegółowe informacje dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia przedstawione zostały w Załączniku nr 1 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia, w Załączniku nr 2 do SWZ – Projekty umów (w tym Załączniki 2a, 2b, 2c, 2d, 2e do SWZ), w Załączniku nr 3 do SWZ – Wykaz PPG (Punktów Poboru Gazu)

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL514 Miasto Wrocław
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Wrocław

II.2.4)Opis zamówienia:

Opis przedmiotu zamówienia

1. Nazwa zadania: Zakup w ramach umowy kompleksowej paliwa gazowego i jego dystrybucji na potrzeby jednostek organizacyjnych Gminy Wrocław i innych podmiotów w okresie od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.

2. Nazwy i kody Wspólnego Słownika Zamówień (Klasyfikacji CPV):

CPV: 09123000-7 gaz ziemny

CPV: 65200000-5 przesył gazu i podobne usługi

3. Opis:

Część opisowa przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest zakup w ramach umowy kompleksowej paliwa gazowego i jego dystrybucji na potrzeby jednostek organizacyjnych Gminy Wrocław i innych podmiotów w okresie od 1 stycznia 2023 r. godz. 6:00 do 1 stycznia 2024 r. godz. 6:00.

Przedmiot zamówienia musi spełniać wymagania określone w niżej wymienionych regulacjach prawnych: ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 716, 868, 1093, 1505, 1642, 1873, z 2021 r. poz. 2269, 2271, 2376, 2490 z 2022 r. poz. 1, 200, 202, 631) zwana dalej „ustawą Prawo energetyczne" oraz Obwieszczenie Ministra Energii z dnia 16 maja 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu gazowego (Dz.U. 2018 poz. 1158) i Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 22 września 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie paliwami gazowymi (Dz. U. 2019 poz. 1904) oraz Ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 722, 1747, 2320, 2419, z 2021 r. poz. 72, 255, 694, 802) oraz ustawy z dnia 26 stycznia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców paliw gazowych w związku z sytuacją na rynku gazu (Dz. U. z 2022, poz. 202).

Zakup będzie odbywał się na podstawie umowy kompleksowej zawartej między Wykonawcą a:

1) Gminą Wrocław działającą w imieniu i na rzecz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, które przystąpiły do porozumienia (na podst. art. 16 ustawy Prawo Zamówień Publicznych)

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/01/2023
Koniec: 01/01/2024
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: tak
Opis wznowień:

2023

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

1. Zamawiający stwierdzi, iż Wykonawca spełnił warunek udziału w postępowaniu w zakresie uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, jeśli wykaże on, że:

a )posiada aktualną koncesję wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu paliwami gazowymi zgodnie z ustawą Prawo Energetyczne;

oraz

b) w przypadku Wykonawcy będącego właścicielem sieci dystrybucyjnej: posiada aktualną koncesję wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie dystrybucji paliwa gazowego zgodnie z ustawą Prawo Energetyczne;

lub

c) w przypadku Wykonawcy nie będącego właścicielem sieci dystrybucyjnej: posiada obowiązującą co najmniej od dnia złożenia oferty do końca wykonania przedmiotu zamówienia tj. do dnia 01.01.2024 r., godz. 6:00, umowę generalną dystrybucji dla usługi kompleksowej dla podmiotów instytucjonalnych zawartą z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.

2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunki, o których mowa w pkt 3 zostaną spełnione, jeżeli odpowiednio:

a) co najmniej jeden Wykonawca będzie posiadał aktualną koncesję wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu paliwami gazowymi zgodnie z ustawą Prawo Energetyczne i będzie odpowiedzialny za realizację świadczenia objętego koncesją

oraz

b) co najmniej jeden Wykonawca będzie posiadał aktualną koncesję wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie dystrybucji paliwa gazowego zgodnie z ustawą Prawo Energetyczne i będzie odpowiedzialny za realizację świadczenia objętego koncesją

lub

c) co najmniej jeden Wykonawca będzie posiadał obowiązującą , co najmniej od dnia złożenia oferty do końca wykonywania przedmiotu zamówienia, tj. do dnia 01.01.2024 r., godz.6:00, umowę generalną dystrybucji dla usługi kompleksowej dla podmiotów instytucjonalnych zawartą z Operatorem Systemu dystrybucyjnego Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.- w tym przypadku (tj. w przypadku posiadania ww. umowy generalnej dystrybucji) musi to być ten sam podmiot, który wykazał się posiadaniem koncesji, o której mowa w ppkt a).

3. W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, warunek udziału w postępowaniu w zakresie uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o którym mowa w pkt 1, zostanie uznany za spełniony, jeśli ww. uprawnienia będzie posiadał podmiot, który będzie wykonywał zakres przedmiotu zamówienia do którego realizacji te uprawnienia są wymagane

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

1. Zamawiający stwierdzi, iż Wykonawca spełnił warunek udziału w postępowaniu w zakresie w zakresie sytuacji ekonomicznej lub finansowej jeśli wykaże on, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej 2 000 000 PLN (słownie: dwa miliony złotych).

UWAGA: W przypadku złożenia przez Wykonawcę (w celu oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu) oświadczeń lub dokumentów zawierających dane wyrażone w walucie innej niż PLN, Zamawiający jako kurs przeliczeniowy waluty przyjmie średni kurs NBP obowiązujący w dniu opublikowania ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (a w sytuacji gdyby w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu nie był publikowany średni kurs NBP, przyjmie się średni kurs NBP opublikowany w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu).

2. W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, warunki określone w pkt 1 będą oceniane łącznie dla wszystkich Wykonawców

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

Na potwierdzenie spełniania ww. warunku Wykonawcy zobowiązani będą przedstawić informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 3 miesiące przed jej złożeniem

III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Warunki realizacji umowy zostały określone w Projektach umów stanowiących załącznik do Specyfikacji Warunków Zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
Procedura przyspieszona
Uzasadnienie:

Opublikowano wstępne ogłoszenie informacyjne nr Dz.U./S S21 31/01/2022 51215-2022-PL

IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 25/08/2022
Czas lokalny: 11:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 22/11/2022
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 25/08/2022
Czas lokalny: 11:30
Miejsce:

Ofertę składa się wyłącznie za pośrednictwem platformy zakupowej https://um-wroc.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html. Oferty zostaną otwarte w: Wydział Zamówień Publicznych al. M. Kromera 44;51-163 Wrocław

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.3)Informacje dodatkowe:

1. Ofertę należy złożyć w postaci elektronicznej za pośrednictwem platformy zakupowej https://umwroc.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

2. Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości : 290 000,00 zł (słownie: dwieście dziewięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100).

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587700
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Odwołanie wnosi się w terminie:

a) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,

b) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w lit. a).

2. Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej.

3. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt 1 i 2 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587700
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
29/07/2022