Check out our COVID-19 dedicated page for tenders related to medical equipment needs.

The Conference on the Future of Europe is your chance to share your ideas and shape the future of Europe. Make your voice heard!

Services - 422867-2020

09/09/2020    S175

Denmark-Rønne: Refuse collection services

2020/S 175-422867

Contract notice

Services

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Bornholms Affaldsbehandling
National registration number: 26696348
Postal address: Almegårdsvej 8
Town: Rønne
NUTS code: DK014 Bornholm
Postal code: 3700
Country: Denmark
Contact person: Henrik Larsen
E-mail: hl@bofa.dk
Telephone: +45 56925513
Internet address(es):
Main address: www.bofa.dk
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/81568376-fd0e-4d7a-be24-4d5682be3d1f/publicMaterial
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/81568376-fd0e-4d7a-be24-4d5682be3d1f/homepage
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
Electronic communication requires the use of tools and devices that are not generally available. Unrestricted and full direct access to these tools and devices is possible, free of charge, at: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/81568376-fd0e-4d7a-be24-4d5682be3d1f/homepage
I.4)Type of the contracting authority
Regional or local authority
I.5)Main activity
General public services

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Affaldsindsamling på Bornholm

II.1.2)Main CPV code
90511000 Refuse collection services
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

Bornholms Regionskommune, Bornholms Affaldsbehandling ("Bofa") udbyder kontrakt om indsamling af affald fra husstande og tilmeldte virksomheder i Bornholms Regionskommune.

Kontrakten omfatter:

— Design af den fremadrettede affaldsindsamlingsordning på Bornholm, herunder levering af materiel til opsamling af affald ved husstandene efter Bofas nærmere bestilling.

— Udførelse af affaldsindsamlingen i en periode på 9 år og 3 måneder med start 1. januar 2022 og med mulighed for forlængelse i op til 2 år yderligere.

— Innovativt samarbejde med Bofa om udvikling af affaldsordningen henover aftaleperioden.

II.1.5)Estimated total value
Value excluding VAT: 370 000 000.00 DKK
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.2)Additional CPV code(s)
90511200 Household-refuse collection services
90511400 Paper collecting services
39224340 Bins
44613600 Wheeled containers
44613700 Refuse skips
34928480 Waste and rubbish containers and bins
II.2.3)Place of performance
NUTS code: DK014 Bornholm
II.2.4)Description of the procurement:

Bornholms Regionskommune, Bornholms Affaldsbehandling ("Bofa") udbyder kontrakt om indsamling af affald fra husstande og tilmeldte virksomheder i Bornholms Regionskommune.

Kontrakten omfatter:

— Design af den fremadrettede affaldsindsamlingsordning på Bornholm, herunder levering af materiel til opsamling af affald ved husstandene efter Bofas nærmere bestilling.

— Udførelse af affaldsindsamlingen i en periode på 9 år og 3 måneder med start 1. januar 2022 og med mulighed for forlængelse i op til to år yderligere.

— Innovativt samarbejde med Bofa om udvikling af affaldsordningen henover aftaleperioden.

Opgaven vedrører følgende 12 fraktioner af affald:

1) Restaffald

2) Plast

3) Pap

4) Papir

5) Glasflasker og glasemballage

6) Madaffald (KOD)

7) Blandede småbatterier

8) Småt elektronikskrot

9) Metal

10) Farligt affald

11) Tekstiler

12) Komposit.

Indsamlingsopgaven omfatter tilkørselsveje og ejendomme, hvor udførelsen af indsamlingsopgaven kan stille særlige krav til indsamlingsmateriel og/eller -køretøjer.

Kontrakten omfatter ca. 22 500 helårshusstande og ca. 4 400 sommerhusstande, hvorfra indsamlingen af de omfattede fraktioner skal ske. Bofa forventer dog at etablere affaldsøer, hvor en del af affaldsindsamlingen derefter kommer til at overgå til.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Affaldsfaglig løsning og kvalitet, herunder innovation / Weighting: 25
Quality criterion - Name: Uddannelse og arbejdsmiljø / Weighting: 10
Quality criterion - Name: Miljø- og ressourceforhold / Weighting: 15
Price - Weighting: 50
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 01/01/2022
End: 31/03/2031
This contract is subject to renewal: yes
Description of renewals:

Bofa kan forlænge kontrakten på uændrede vilkår 2 gange i op til 1 år pr. forlængelse. Forlængelse skal meddeles renovatøren med et varsel på mindst 6 måneder.

II.2.9)Information about the limits on the number of candidates to be invited
Envisaged number of candidates: 5
Objective criteria for choosing the limited number of candidates:

Bofa har til hensigt at prækvalificere 5 ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive indledende tilbud.

Såfremt antallet af ansøgere, der ikke er omfattet af de i udbuddet gældende udelukkelsesgrunde og som opfylder de i udbuddet fastsatte krav til egnethed, overstiger 5, vil Bofa foretage en udvælgelse af de bedst egnede blandt disse ansøgere.

Denne udvælgelse vil ske på baggrund af følgende kriterium:

- Den mest relevante erfaring.

Bofa vurderer de af ansøger oplyste erfaringer fra aftaler med kommuner eller andre offentlige myndigheder om indsamling af affald fra husstande. I jo højere grad referencerne indholdsmæssigt svarer til den udbudte kontrakt, desto mere positivt vil Bofa bedømme ansøgningen.

I sammenligningen mellem referencerne og den udbudte kontrakt vil Bofa bl.a. lægge vægt på, i hvilket omfang:

i) indsamlingen er sket fra husstande med problematiske adgangsveje

ii) under anvendelse af særligt tilpasset materiel for at imødekomme mindre fremkommelige tilkørselsveje og

iii) om aftalen har omfattet et innovativt samarbejde og/eller nytænkende løsninger.

Ansøger opfordres til at beskrive sine referencer udførligt og herunder påpege forhold, der gør den enkelte reference særligt sammenlignelig med den udbudte kontrakt.

Udvælgelsen sker alene på baggrund af de referencer, som er angivet i ESPD, og højst 3. Har ansøger angivet flere referencer end 3, vil alene de 3 nyeste referencer blive taget i betragtning ved udvælgelsen. Det gælder også, hvor ansøger er en sammenslutning af virksomheder og/eller hvor ansøger baserer sin ansøgning på en eller flere andre enheders teknisk og faglige formåen.

Bedømmer Bofa 2 eller flere ansøgninger lige positivt, og er det for afgørende for udvælgelsesbeslutningen at rangordne de heraf berørte ansøgere, sker rangordning ud fra omfanget af ansøgernes referencer målt på omsætning inden for de seneste 3 år.

II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.2)Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Ansøger skal udfylde ESPD med de heri efterspurgte oplysninger.

Minimum level(s) of standards possibly required:

Bofa stiller følgende krav til ansøgers økonomiske og finansielle formåen:

— At ansøger har en samlet årsomsætning på minimum 60 mio. DKK i det på ansøgningsfristen senest afsluttede og reviderede årsregnskab.

— At ansøger har en soliditetsgrad på minimum 10 % i det på ansøgningsfristen senest afsluttede og reviderede årsregnskab.

— At ansøger har en egenkapital på minimum 5 mio. DKK i det på ansøgningsfristen senest afsluttede og reviderede årsregnskab.

III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Ansøger skal udfylde ESPD med de heri efterspurgte oplysninger.

Minimum level(s) of standards possibly required:

Ansøgers referencer skal omfatte mindst 2 aftaler med kommuner eller andre offentlige myndigheder om indsamling af affald fra husstande med en gennemsnitlig årlig omsætning på minimum 10 mio. DKK pr. aftale. Indsamlingsopgaven skal helt eller delvis være udført inden for de seneste 3 år (regnet fra ansøgningsfristen) og omfatte restaffald og minimum 2 yderligere fraktioner.

III.2)Conditions related to the contract
III.2.2)Contract performance conditions:

Vilkårene fremgår af udbudsmaterielets udkast til kontrakt. Ansøger bør bl.a. være opmærksom på, at kontrakten indeholder en arbejdsklausul.

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Competitive procedure with negotiation
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.5)Information about negotiation
The contracting authority reserves the right to award the contract on the basis of the initial tenders without conducting negotiations
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 06/10/2020
Local time: 12:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
Date: 09/10/2020
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Danish
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Duration in months: 6 (from the date stated for receipt of tender)

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2)Information about electronic workflows
Electronic invoicing will be accepted
Electronic payment will be used
VI.3)Additional information:

I udbuddet gælder foruden de obligatoriske udelukkelsesgrunde i udbudslovens § § 135-136 alle de frivillige udelukkelsesgrunde i udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 1)-7).

Bofa vil i umiddelbar forlængelse af sin udvælgelsesbeslutning indhente dokumentation for oplysningerne i ESPD fra de udvalgte ansøgere.

Som dokumentation for, at der ikke er grundlag for at udelukke ansøger, accepterer Bofa de former for dokumentation, der fremgår af udbudslovens § 153.

For virksomheder, der er hjemmehørende i Danmark, kan denne dokumentation fremlægges i form af en serviceattest fra Erhvervsstyrelsen med oplysninger fra Skifteretten, ATP, Politiet og Skatteforvaltningen.

Dokumentation for opfyldelse af krav til økonomisk og finansiel kapacitet, henholdsvis teknisk og faglig kapacitet, samt for oplysninger, der har indgået ved udvælgelsen, kan fremlægges i form af

- uddrag af årsregnskab eller tilsvarende, der viser omsætning, egenkapital og soliditetsgrad i det ved ansøgningsfristen senest afsluttede og reviderede regnskabsår

- kontaktoplysninger (e-mail og telefonnummer) til kontaktperson(-er) hos de kunder, som ansøger har oplyst som referencer i ESPD, i det omfang oplysningerne herom ikke måtte fremgå af ESPD.

Består ansøger af en sammenslutning af virksomheder, skal dokumentation fremlægges for hver af virksomhederne i sammenslutningen.

Er ansøgers ansøgning baseret på en eller flere andre enheders økonomiske og finansielle og/eller tekniske og faglige formåen, skal dokumentation tillige helt eller delvis vedlægges for støttevirksomheden eller støttevirksomhederne.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Klagenævnet for Udbud
Postal address: Toldboden 2
Town: Viborg
Postal code: 8800
Country: Denmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telephone: +45 72405600
Internet address: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

I henhold til lov nr. 593 af 2. juni 2016 om Klagenævnet for Udbud gælder følgende frister for indgivelse af klage:

Efter § 7, stk. 1, skal klage over ikke at være udvalgt til at afgive tilbud på den udbudte kontrakt være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage fra dagen efter Bofas afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt.

Efter § 7, stk 2, skal andre klager over udbuddet være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 kalenderdage efter, at Bofa har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at kontrakten er blevet indgået. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.

Det er forbundet med et gebyr på 20 000 DKK at klage til Klagenævnet for Udbud.

Klager skal samtidigt med indgivelsen af klagen til Klagenævnet for Udbud sende kopi af klagen med bilag til Bofa.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postal address: Carl Jacobsens Vej 35
Town: Valby
Postal code: 2500
Country: Denmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telephone: +45 41715000
Internet address: www.kfst.dk
VI.5)Date of dispatch of this notice:
04/09/2020