Supplies - 422870-2022

Submission deadline has been amended by:  442460-2022
03/08/2022    S148

Poland-Kleszczów: Natural gas

2022/S 148-422870

Contract notice

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Zakład Komunalny "Kleszczów" Sp. z o.o.
National registration number: 769-19-43-770
Postal address: ul. Główna 41
Town: Kleszczów
NUTS code: PL713 Piotrkowski
Postal code: 97-410
Country: Poland
Contact person: Joanna Matuszczak
E-mail: joanna.matuszczak@zkkleszczow.pl
Telephone: +48 447315858
Internet address(es):
Main address: www.zkkleszczow.pl
Address of the buyer profile: https://zkkleszczow.ezamawiajacy.pl
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://zkkleszczow.ezamawiajacy.pl
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://zkkleszczow.ezamawiajacy.pl
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Body governed by public law
I.5)Main activity
General public services

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Dostawa (sprzedaż) i dystrybucja gazu

Reference number: PZP.2600.3.2022
II.1.2)Main CPV code
09123000 Natural gas
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa dostawa (sprzedaż oraz świadczenie usługi dystrybucyjnej) paliwa gazowego ziemnego wysokometanowego o symbolu E. Szczegółowy Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) stanowi Załącznik nr 1 do SWZ.

II.1.5)Estimated total value
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.2)Additional CPV code(s)
65210000 Gas distribution
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL713 Piotrkowski
Main site or place of performance:

Gaz będzie dostarczany do obiektów Zamawiającego wskazanych w Załączniku Nr 1 do SWZ - Opis przedmiotu zamówienia.

II.2.4)Description of the procurement:

Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa dostawa (sprzedaż oraz świadczenie usługi dystrybucyjnej) paliwa gazowego ziemnego wysokometanowego o symbolu E. Szczegółowy Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) stanowi Załącznik nr 1 do SWZ.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Termin płatności / Weighting: 40
Price - Weighting: 60
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Zamawiający wskazuje, zgodnie z art. 139 ust. 1 ustawy Pzp, że najpierw dokona oceny ofert, a następnie dokona kwalifikacji podmiotowej Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spełnienia warunków udziału w postępowaniu, zgodnie z zapisami Działu X w Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Zamawiający żąda wniesienia wadium w kwocie 20.000,00 zł.

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy spełnią warunki dotyczące uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej. Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że posiada uprawnienia do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie obrotu paliwami gazowymi oraz w zakresie dystrybucji paliwa gazowego. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca posiada ważną:

• koncesję w zakresie obrotu paliwami gazowymi wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki,

• koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie dystrybucji paliw gazu ziemnego wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w przypadku Wykonawców będących właścicielem sieci dystrybucyjnej LUB umowę na świadczenie usług dystrybucji gazu ziemnego z operatorem systemu dystrybucyjnego w przypadku Wykonawców nie będących właścicielem sieci dystrybucyjnej, umożliwiającą realizowanie dostaw do punktów odbioru Zamawiającego.

III.2)Conditions related to the contract
III.2.2)Contract performance conditions:

Warunki realizacji umowy określono w Specyfikacji Warunków Zamówienia. Projektowane postanowienia umowy stanowią Załącznik nr 5 do SWZ.

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
Accelerated procedure
Justification:

Termin składania ofert został skrócony przez Zamawiającego na podstawie art. 138 ust. 2 pkt2) ustawy Pzp z 30 dni na 15 dni z uwagi na fakt, że:

1) Zamawiający uruchamia procedurę postępowania na dostawę (sprzedaż) i dystrybucję gazu po raz drugi (pierwsza próba nie wyłoniła wykonawcy, gdyż nie wpłynęła żadna oferta),

2) Obecnie obowiązująca umową zawarta jest do dnia 22.09.2022r i w celu zapewnienia możliwości ustawowego terminu na zmianę dostawcy gazu konieczne jest skrócenie terminu składania ofert,

3) Istotne postanowienia umowy oraz opis przedmiotu zamówienia nie uległy zmianie w porównaniu do pierwszej procedury przetargowej.

Powyższe argumenty pozwolą zachować zasady konkurencyjności.

IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 16/08/2022
Local time: 13:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 13/11/2022
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 16/08/2022
Local time: 13:30
Place:

Otwarcie ofert nastąpi za pośrednictwem Platformy Zakupowej pod adresem https://zkkleszczow.ezamawiajacy.pl

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2)Information about electronic workflows
Electronic payment will be used
VI.3)Additional information:

Zamawiający w części dostaw podlega ochronie taryfowej, zgodnie z ustawą z dnia 26 stycznia 2022r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców paliw gazowych w związku z sytuacją na rynku gazu. Szczegółowe informacje zawarte są w Załączniku Nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia.

Zestawienie niezbędnych dokumentów w celu prawidłowego złożenia oferty:

a) oferta sporządzona zgodnie z formularzem, stanowiącym Załącznik nr 2 do SWZ

b) aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (JEDZ),

c) oświadczenie o udostępnieniu zasobów – Załącznik nr 4, jeżeli dotyczy,

d) dokumenty potwierdzające wniesienie wadium,

e) oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, o którym mowa w Dziale VII ust. 5 SWZ – Załącznik nr 8 do SWZ, jeżeli dotyczy,

f) pełnomocnictwo, jeżeli dotyczy

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet address: http://uzp.gov.pl
VI.4.2)Body responsible for mediation procedures
Official name: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet address: http://uzp.gov.pl
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Odwołanie

a) przysługuje na niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienia umowy oraz zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której Zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy Pzp.

b) odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo w terminie 15 dni – jeżeli została przekazana w inny sposób,

c) odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postepowanie o udzielenie zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej,

d) odwołanie wobec czynności innych niż określono w pkt. b i c wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

e) szczegółowo kwestie związane z odwołaniem są zawarte w art. 506-578 Pzp.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet address: http://uzp.gov.pl
VI.5)Date of dispatch of this notice:
29/07/2022