The TED website is eForms-ready since 2.11.2022. The search changed: please adapt your predefined expert queries. Discover the changes in the site news and in the updated Help Pages

Supplies - 422870-2022

Submission deadline has been amended by:  442460-2022
03/08/2022    S148

Polska-Kleszczów: Gaz ziemny

2022/S 148-422870

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Zakład Komunalny "Kleszczów" Sp. z o.o.
Krajowy numer identyfikacyjny: 769-19-43-770
Adres pocztowy: ul. Główna 41
Miejscowość: Kleszczów
Kod NUTS: PL713 Piotrkowski
Kod pocztowy: 97-410
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Joanna Matuszczak
E-mail: joanna.matuszczak@zkkleszczow.pl
Tel.: +48 447315858
Adresy internetowe:
Główny adres: www.zkkleszczow.pl
Adres profilu nabywcy: https://zkkleszczow.ezamawiajacy.pl
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://zkkleszczow.ezamawiajacy.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://zkkleszczow.ezamawiajacy.pl
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dostawa (sprzedaż) i dystrybucja gazu

Numer referencyjny: PZP.2600.3.2022
II.1.2)Główny kod CPV
09123000 Gaz ziemny
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa dostawa (sprzedaż oraz świadczenie usługi dystrybucyjnej) paliwa gazowego ziemnego wysokometanowego o symbolu E. Szczegółowy Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) stanowi Załącznik nr 1 do SWZ.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
65210000 Przesył gazu
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL713 Piotrkowski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Gaz będzie dostarczany do obiektów Zamawiającego wskazanych w Załączniku Nr 1 do SWZ - Opis przedmiotu zamówienia.

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa dostawa (sprzedaż oraz świadczenie usługi dystrybucyjnej) paliwa gazowego ziemnego wysokometanowego o symbolu E. Szczegółowy Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) stanowi Załącznik nr 1 do SWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin płatności / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Zamawiający wskazuje, zgodnie z art. 139 ust. 1 ustawy Pzp, że najpierw dokona oceny ofert, a następnie dokona kwalifikacji podmiotowej Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spełnienia warunków udziału w postępowaniu, zgodnie z zapisami Działu X w Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Zamawiający żąda wniesienia wadium w kwocie 20.000,00 zł.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy spełnią warunki dotyczące uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej. Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że posiada uprawnienia do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie obrotu paliwami gazowymi oraz w zakresie dystrybucji paliwa gazowego. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca posiada ważną:

• koncesję w zakresie obrotu paliwami gazowymi wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki,

• koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie dystrybucji paliw gazu ziemnego wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w przypadku Wykonawców będących właścicielem sieci dystrybucyjnej LUB umowę na świadczenie usług dystrybucji gazu ziemnego z operatorem systemu dystrybucyjnego w przypadku Wykonawców nie będących właścicielem sieci dystrybucyjnej, umożliwiającą realizowanie dostaw do punktów odbioru Zamawiającego.

III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Warunki realizacji umowy określono w Specyfikacji Warunków Zamówienia. Projektowane postanowienia umowy stanowią Załącznik nr 5 do SWZ.

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
Procedura przyspieszona
Uzasadnienie:

Termin składania ofert został skrócony przez Zamawiającego na podstawie art. 138 ust. 2 pkt2) ustawy Pzp z 30 dni na 15 dni z uwagi na fakt, że:

1) Zamawiający uruchamia procedurę postępowania na dostawę (sprzedaż) i dystrybucję gazu po raz drugi (pierwsza próba nie wyłoniła wykonawcy, gdyż nie wpłynęła żadna oferta),

2) Obecnie obowiązująca umową zawarta jest do dnia 22.09.2022r i w celu zapewnienia możliwości ustawowego terminu na zmianę dostawcy gazu konieczne jest skrócenie terminu składania ofert,

3) Istotne postanowienia umowy oraz opis przedmiotu zamówienia nie uległy zmianie w porównaniu do pierwszej procedury przetargowej.

Powyższe argumenty pozwolą zachować zasady konkurencyjności.

IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 16/08/2022
Czas lokalny: 13:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 13/11/2022
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 16/08/2022
Czas lokalny: 13:30
Miejsce:

Otwarcie ofert nastąpi za pośrednictwem Platformy Zakupowej pod adresem https://zkkleszczow.ezamawiajacy.pl

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
Stosowane będą płatności elektroniczne
VI.3)Informacje dodatkowe:

Zamawiający w części dostaw podlega ochronie taryfowej, zgodnie z ustawą z dnia 26 stycznia 2022r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców paliw gazowych w związku z sytuacją na rynku gazu. Szczegółowe informacje zawarte są w Załączniku Nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia.

Zestawienie niezbędnych dokumentów w celu prawidłowego złożenia oferty:

a) oferta sporządzona zgodnie z formularzem, stanowiącym Załącznik nr 2 do SWZ

b) aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (JEDZ),

c) oświadczenie o udostępnieniu zasobów – Załącznik nr 4, jeżeli dotyczy,

d) dokumenty potwierdzające wniesienie wadium,

e) oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, o którym mowa w Dziale VII ust. 5 SWZ – Załącznik nr 8 do SWZ, jeżeli dotyczy,

f) pełnomocnictwo, jeżeli dotyczy

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: http://uzp.gov.pl
VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: http://uzp.gov.pl
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Odwołanie

a) przysługuje na niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienia umowy oraz zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której Zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy Pzp.

b) odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo w terminie 15 dni – jeżeli została przekazana w inny sposób,

c) odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postepowanie o udzielenie zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej,

d) odwołanie wobec czynności innych niż określono w pkt. b i c wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

e) szczegółowo kwestie związane z odwołaniem są zawarte w art. 506-578 Pzp.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: http://uzp.gov.pl
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
29/07/2022