Supplies - 422926-2022

Submission deadline has been amended by:  468949-2022
03/08/2022    S148

Polska-Warszawa: Radiowozy policyjne

2022/S 148-422926

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Komenda Główna Policji
Adres pocztowy: Puławska 148/150
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Kod pocztowy: 02-624
Państwo: Polska
E-mail: tomasz.jedynak@policja.gov.pl
Tel.: +48 226012220
Faks: +48 226011857
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.policja.pl
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://kgpolicja.ezamawiajacy.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://kgpolicja.ezamawiajacy.pl
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Ministerstwo lub inny organ krajowy lub federalny, w tym jednostki regionalne i lokalne
I.5)Główny przedmiot działalności
Porządek i bezpieczeństwo publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dostawa policyjnych pojazdów nieoznakowanych typu SUV oraz policyjnych pojazdów nieoznakowanych z segmentu D na podstawie umowy ramowej w latach 2022-2023

Numer referencyjny: 163/Ctr/22/TJ/FWP/PMP
II.1.2)Główny kod CPV
34114200 Radiowozy policyjne
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest:

- w ramach Części 1: Dostawa policyjnych pojazdów nieoznakowanych typu SUV (max. 20 szt.),

- w ramach Części 2: Dostawa policyjnych pojazdów nieoznakowanych z segmentu D (max.

20 szt.),

na podstawie umowy ramowej na lata 2022-2023, wyposażonych w radiotelefon przewoźny standardu TETRA w zestawie rozłącznym, zgodnie z Zał. 3 Ł do OPZ.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Dostawa policyjnych pojazdów nieoznakowanych typu SUV

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
34114200 Radiowozy policyjne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska
II.2.4)Opis zamówienia:

Dostawa policyjnych pojazdów nieoznakowanych typu SUV (max. 20 szt.),

c.d. z pkt VI.4.3)

1.2.5 odpisu lub informacji z KRS lub z CEiIDG, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 msce przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;

1.2.6 ośw. Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego, o których mowa w:

a) art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy,

b) art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy, dot. orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego,

c) art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, dot. zawarcia z innymi wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji,

d) art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy,

e) art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy, odnośnie do naruszenia obowiązków dotyczących płatności podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12.01.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1170),

f) art. 109 ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy, dot. ukarania za wykroczenie, za które wymierzono karę ograniczenia wolności lub karę grzywny,

g) art. 109 ust. 1 pkt 2 lit. c ustawy,

h) art. 109 ust. 1 pkt 3 ustawy, dot. ukarania za wykroczenie, za które wymierzono karę ograniczenia wolności lub karę grzywny,

i) art. 109 ust. 1 pkt 5-10 ustawy.

WYKONAWCA ZAGRANICZNY

2. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami RP, zamiast:

a) informacji z KRK, o której mowa w pkt 1.2.1 SWZ – składa informację z odp. rejestru, takiego jak rejestr sądowy, albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, w zakresie, o którym mowa w pkt 1.2.1 SWZ;

b) zaświadczenia, o którym mowa w pkt 1.2.3 SWZ, zaświadcz. albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezp. społ. lub zdrowotne, o których mowa w pkt 1.2.4 SWZ, lub odpisu albo informacji z KRS lub z CEiIDG, o których mowa w pkt 1.2.5 SWZ – składa dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

- nie naruszył obowiązków dotyczących płatności podatków, opłat lub składek na ubezp. społ. lub zdrowotne,

- nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury.

3. Dokument, o którym mowa w ust. 2 lit. a), powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jego złożeniem. Dokumenty, o których mowa w ust. 2 lit. b), powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem.

4. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 2, lub gdy dokumenty te nie odnoszą się do wszystkich przypadków, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4, art. 109 ust. 1 pkt 1, 2 lit. a i b oraz pkt 3 ustawy Pzp, zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub ośw. osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o ośw. pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub admin., notariuszem, organem samorządu zawod. lub gosp., właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy. Przepis ust. 3 stosuje się.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: K2 – Współczynnik masy pojazdu bazowego gotowego do jazdy do maksymalnej mocy netto silnika / Waga: 30
Kryterium jakości - Nazwa: K3 – System kamer 360o / Waga: 6
Kryterium jakości - Nazwa: K4 – Elektrycznie podgrzewana szyba przednia / Waga: 2
Kryterium jakości - Nazwa: K5 – Wentylowane lub klimatyzowane fotele przednie / Waga: 2
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 525
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

uzup. II.2.7)

zgodnie z SWZ: "Wymagany okres obowiązywania umowy ramowej: do 75 tygodni od dnia zawarcia umowy", tj. 525 dni.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Dostawa policyjnych pojazdów nieoznakowanych z segmentu D

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
34114200 Radiowozy policyjne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska
II.2.4)Opis zamówienia:

Dostawa policyjnych pojazdów nieoznakowanych z segmentu D (max. 20 szt.)

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: K2 – Współczynnik masy pojazdu bazowego gotowego do jazdy do maksymalnej mocy netto silnika / Waga: 30
Kryterium jakości - Nazwa: K3 – System kamer 360o / Waga: 6
Kryterium jakości - Nazwa: K4 – Elektrycznie podgrzewana szyba przednia / Waga: 2
Kryterium jakości - Nazwa: K5 – Wentylowana lub klimatyzowana kanapa tylna / Waga: 2
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 525
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

uzup. II.2.7)

zgodnie z SWZ: "Wymagany okres obowiązywania umowy ramowej: do 75 tygodni od dnia zawarcia umowy", tj. 525 dni.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

O zamówienie może się ubiegać Wykonawca, który nie podlega wykluczeniu oraz spełnia następujące warunki udziału w postępowaniu, dotyczące sytuacji ekonomicznej i finansowej, w tym: posiadania środków finansowych lub zdolności kredytowej w wysokości nie mniejszej niż:

- dla Części 1: 1 000 000,00 zł (jeden milion złotych),

- dla Części 2: 1 000 000,00 zł (jeden milion złotych).

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

W celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu wymagane przekazanie informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 3 miesiące przed jej złożeniem.

W przypadku, gdy przedstawiona przez Wykonawcę informacja od podmiotu, w którym Wykonawca posiada rachunek, potwierdza wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy poprzez określenie jedynie liczby cyfr widniejących

na koncie, zamiast jej pełnego ujawniania, Zamawiający przy ocenie spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu uzna, iż Wykonawca przedstawił potwierdzenie dotyczące najniższej kwoty możliwej do zapisania przy użyciu ujawnionej liczby cyfr. Do przeliczenia na PLN wartości wskazanej w dokumentach złożonych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu, wyrażonej w walutach innych niż PLN, Zamawiający przyjmie średni kurs publikowany przez Narodowy Bank Polski, tabela A, z dnia publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Jeżeli w tym dniu kursu nie ogłoszono do w/w przeliczenia zastosowany będzie ostatni ogłoszony kurs przed tym dniem.

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia spełnią warunek udziału w postępowaniu, gdy wymaganą wysokość środków finansowych lub zdolności kredytowej wykażą łącznie.

III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

warunki realizacji umowy określa Zał. nr 3 do SWZ (projektowane zapisy umowy).

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 30/08/2022
Czas lokalny: 10:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 3 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 30/08/2022
Czas lokalny: 10:10
Miejsce:

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.3)Informacje dodatkowe:

Zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostaną mu przyznane.

Postępowanie prowadzone jest w jęz. polskim na elektronicznej platformie e-Zamawiający (https://kgpolicja.ezamawiajacy.pl). Wymagania związane z platformą, przedstawiono w rozdz. XIII SWZ oraz na stronie platformy.

Do oferty Wykonawca dołącza:

- ośw. o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postęp., na formularzu JEDZ, sporządzonym zgodnie ze wzorem standardowego formularza /rozporz. wykonawcze Komisji (UE) 2016/7 z dnia 5 stycznia 2016 r. ustanawiającym standardowy formularz JEDZ (Dz. Urz. UE L 3 z 06.01.2016, str. 16)/. W celu wstępnego potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postęp., Zamawiający wymaga wypełnienia w cz. IV JEDZ wył. sekcji „α". W celu wstępnego potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Zamawiający wymaga wypełnienia cz. III JEDZ.

Ośw. JEDZ stanowi dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia, spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji, na dzień składania ofert, stanowi dowód tymczasowo zastępujący wymagane przez Zamawiającego podmiotowe śr. dowodowe. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie JEDZ składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji.

Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, przedstawia, wraz z zobowiązaniem, o którym mowa w Rozdz. IX ust. 3 SWZ, także oświadczenie JEDZ podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji, w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby.

Wykonawca może wykorzystać JEDZ złożony w odrębnym postępowaniu o udzielenie zamówienia, jeżeli potwierdzi, że informacje w nim zawarte pozostają prawidłowe.

a) potwierdzenie spełnienia wszystkich wymagań technicznych dla pojazdu bazowego określonych w pkt 1.4 Opisu Przedmiotu Zamówienia, stanowiącego Załącznik nr 2 do SWZ, w formie szczegółowego opisu oferowanego przedmiotu zamówienia oraz poprzez zaznaczenie poszczególnych danych w oficjalnych cennikach i katalogach (w języku polskim) producenta/importera pojazdu, zawierających dane techniczne oraz wyposażenie pojazdu bazowego,

b) kopię świadectwa zgodności WE pojazdu bazowego,

c) wykaz (nazwa i adres) autoryzowanych stacji obsługi pojazdów. Zamawiający wymaga wskazania przez Wykonawcę, co najmniej jednej autoryzowanej stacji obsługi pojazdów w każdym województwie. W przypadku woj. mazowieckiego dodatkowo wymagane jest wskazanie co najmniej jednej autoryzowanej stacji obsługi na terenie Warszawy lub w powiatach ościennych.

W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wymagane złożenie (dot. wykonawców oraz odpowiednio wykonawców występujących wspólnie, podmiotów trzecich):

1.2.1 Informacji z KRK w zakresie:

a) art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 11.09.2019 r. – Pzp, zwanej dalej „ustawą”,

b) art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy, dotyczącej orzeczenia zakazu ubiegania się o zamów. publ. tytułem środka karnego,

c) art. 109 ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy,

d) art. 109 ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy, dotyczącej ukarania za wykroczenie, za które wymierzono karę aresztu,

e) art. 109 ust. 1 pkt 3 ustawy, dotyczącej skazania za przestępstwo lub ukarania za wykroczenie, za które wymierzono karę aresztu

– sporządzonej nie wcześniej niż 6 mscy przed jej złożeniem;

c.d w pkt. VI.4.3)

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Wykonawcom przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale IX ustawy Pzp.

2. Odwołanie przysługuje na:

1) niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, o zawarcie umowy ramowej, dynamicznym systemie zakupów, systemie kwalifikowania wykonawców lub konkursie, w tym na projektowane postanowienie umowy;

2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, o zawarcie umowy ramowej, dynamicznym systemie zakupów, systemie kwalifikowania wykonawców lub konkursie,

do której Zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy;

3) zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia lub zorganizowania konkursu na podstawie ustawy, mimo że zamawiający był do tego obowiązany.

3. Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie:

1) 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej;

4. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej lub 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej.

6. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

c.d z pkt. VI.3)

1.2.2 oświadczenia Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 275), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej;

1.2.3 zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem podatków lub opłat wraz z zaświadczeniem Zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert Wykonawca dokonał płatności należnych podatków lub opłat wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności;

1.2.4 zaświadczenia albo innego dokumentu właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub właściwego oddziału regionalnego lub właściwej placówki terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z zaświadczeniem albo innym dokumentem Zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert Wykonawca dokonał płatności należnych składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności;

c.d w pkt. II.2.4)

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
29/07/2022