Supplies - 422937-2022

03/08/2022    S148

Poland-Zakopane: Furniture

2022/S 148-422937

Contract notice

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Gmina Miasto Zakopane
National registration number: 000654948
Postal address: ul. Kościuszki 13
Town: Zakopane
NUTS code: PL218 Nowosądecki
Postal code: 34-500
Country: Poland
Contact person: Ewa Stasik Biuro Zamówien Publicznych
E-mail: przetargi@zakopane.eu
Telephone: +48 182020448
Internet address(es):
Main address: www.zakopane.pl
Address of the buyer profile: www.zakopane.pl
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://platformazakupowa.pl/pn/zakopane/proceedings
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://platformazakupowa.pl/pn/zakopane/proceedings
I.4)Type of the contracting authority
Regional or local authority
I.5)Main activity
General public services

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Dostawa wraz z montażem wyposażenia oraz aranżacji wnętrza sali klubowej w ramach zadania „Rewitalizacja budynków dworca PKP”

Reference number: BZP.271.71.2022
II.1.2)Main CPV code
39100000 Furniture
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z montażem wyposażenia oraz aranżacji wnętrza sali klubowej w pomieszczeniu piwnicy budynku Zakopiańskiego Centrum Kultury oraz doposażenia wolnej przestrzeni w poczekalni dworca PKP,w ramach zadania inwestycyjnego nr 2016/10 „Rewitalizacja budynków dworca PKP” w Zakopanem.

II.1.5)Estimated total value
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.2)Additional CPV code(s)
31500000 Lighting equipment and electric lamps
32340000 Microphones and loudspeakers
32342000 Loudspeakers
39110000 Seats, chairs and related products, and associated parts
39150000 Miscellaneous furniture and equipment
39516100 Soft furnishings
44111400 Paints and wallcoverings
45311200 Electrical fitting work
45400000 Building completion work
45421153 Installation of built-in furniture
45432100 Floor laying and covering work
45442100 Painting work
45450000 Other building completion work
48952000 Public address systems
51313000 Installation services of sound equipment
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL Polska
Main site or place of performance:

Gmina Miasto Zakopane

II.2.4)Description of the procurement:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z montażem wyposażenia oraz aranżacji wnętrza sali klubowej w pomieszczeniu piwnicy budynku Zakopiańskiego Centrum Kultury oraz doposażenia wolnej przestrzeni w poczekalni dworca PKP,w ramach zadania inwestycyjnego nr 2016/10 „Rewitalizacja budynków dworca PKP” w Zakopanem.

1. Zakres prac i robót stanowiących przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności:

1) aranżację wnętrza sali klubowej w pomieszczeniu piwnicy budynku ZCK,

2) doposażenia wolnej przestrzeni w poczekalni dworca PKP,

3) zakup, dostawę (załadunek, transport, rozładunek wniesienie do pomieszczeń przeznaczenia), montaż i uruchomienie wyposażenia w zakresie umożliwiającym jego prawidłowa eksploatację,

4) dostawa i montaż wyposażenia, urządzeń i sprzętu objętego dokumentacją projektową, posiadającego wszystkie wymagane prawem atesty i dopuszczenia do eksploatacji,

5) przygotowanie i złożenie w imieniu Inwestora u Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków stosownych dokumentów wraz z zawiadomieniem o rozpoczęciu robót (jeżeli zachodzi taka konieczność),

6) zapewnienie serwisowania dostarczonych i wbudowanych urządzeń, wyposażenia i sprzętu

w okresie gwarancyjnym.

7) wykonanie wszelkich prac przygotowawczych i zabezpieczających, niezbędnych do realizacji zamówienia (w tym ogrodzeń tymczasowych i oznakowania terenu budowy),

8) przeprowadzenie szkoleń eksploatacyjnych oraz sporządzenie instrukcji eksploatacji rzeczy, które wchodzą w skład wyposażenia jeśli ich eksploatacja przekracza powszechnie znany sposób użytkowania lub konserwacji,

9) utylizację materiałów odpadowych i opakowań za wyjątkiem tych, których posiadania wymagają producenci wyposażenia w trakcie postepowań reklamacyjnych,

10) przygotowanie rozliczenia końcowego robót i sporządzenie 1 egz. dokumentacji powykonawczej, która ma zawierać: kopię oferty i umowy, powykonawcze zestawienie elementów rozliczeniowych oraz spis inwentaryzacyjny.

11) Zamawiający wymaga, aby Wykonawca zapewnił montaż wyposażenia przez osoby odpowiednio przeszkolone i posiadające odpowiednie uprawnienia wzmagane przez producentów urządzeń, lub wymagane charakterem robót (uprawnienia budowlane lub zawodowe),

12) Zamawiający wymaga, aby wyposażenie, spełniało przewidziane dla nich przepisy i posiadały wymagane prawem atesty i znaki certyfikacji w tym higieniczno-sanitarne i bezpieczeństwa p.poż.,

13) wyposażenie, dostarczone Zamawiającemu musi być fabrycznie nowe, wolne od wad, nie może posiadać znamion użytkowania, powinny spełniać wszelkie wymogi norm określanych obowiązującymi przepisami oraz jeśli jest wymagane, w obiektach użyteczności publicznej,

14) jeśli wynika to z przepisów Zamawiający będzie wymagał dla elementów wyposażenia, dokumentów dopuszczających ich zastosowanie w obiektach użyteczności publicznej.

2. Zakres dostaw, usług i robót objętych umową obejmuje również wykonanie przez Wykonawcę wszelkich prac przygotowawczych, związanych z wymogami BHP, organizacją i realizacją umowy bez zakłóceń.

3. Do zadań Wykonawcy należy ponadto spełnienie wszelkich świadczeń, dokonanie wszelkich nakładów, jak również poczynienie wszelkich przygotowań, które są konieczne bądź potrzebne dla wykonania przedmiotu umowy, niezależnie od tego, czy świadczenia, nakłady i przygotowania ujęte są w formie pisemnej lub w formie rysunków w umowie (wraz z załącznikami) Świadczenia związane z wyposażeniem, które nie zostały dokładnie opisane, winny zostać przez Wykonawcę wykonane w sposób odpowiedni dla gospodarczego przeznaczenia przedmiotu umowy, zgodnie z obowiązującymi warunkami technicznymi i normami.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Okres udzielonej gwarancji / Weighting: 40
Price - Weighting: 60
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 3
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

Zadanie współfinansowane z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020 w ramach projektu „Modernizacja zabytkowych budynków dworca PKP w Zakopanem na cele gospodarcze i kulturalne”

II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie.

III.1.2)Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie.

III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej, jeżeli wykaże, że:

1) w zakresie doświadczenia zawodowego:

w okresie ostatnich 7 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie wykonał, co najmniej 2 dostawy wyposażenia i aranżacji wnętrz o wartości 250 000 PLN każda, potwierdzone dowodami określającymi, czy te dostawy zostały zrealizowane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty,

2) w zakresie potencjału kadrowego:

a) dysponuje lub będzie dysponował osobą która posiada uprawnieniami budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i energetycznych lub wydane na podstawie wcześniejszych przepisów nie posiadające w swej treści zapisów uniemożliwiających kierowanie robotami elektrycznymi objętymi zamówieniem oraz aktualny na okres prowadzenia robót wpis do izby samorządu zawodowego,

b) dysponuje lub będzie dysponował osobą która posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej oraz aktualny na okres prowadzenia robót wpis do izby samorządu zawodowego.

III.2)Conditions related to the contract
III.2.2)Contract performance conditions:

1) Do obowiązku Wykonawcy należeć będzie skoordynowanie dostaw z zarządcą obiektu tj. upoważnionym przedstawicielem Zakopiańskiego Centrum Kultury w Zakopanem.

2) Mogą wystąpić czasowe utrudnienia w realizacji dostaw spowodowane czynnym placem budowy otaczającym obiekt w którym realizowane jest zamówienie.

3) Do Wykonawcy należeć będzie skoordynowanie czasu i sposobu dojazdu do budynku z kierownikiem budowy prowadzącym roboty przy budowie Centrum Komunikacyjnego.

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 30/08/2022
Local time: 11:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 27/11/2022
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 30/08/2022
Local time: 11:05
Place:

Urząd Miasta Zakopane, ul. Kościuszki 13, 34-500 Zakopane, sala:13

Information about authorised persons and opening procedure:

Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest:w zakresie przedmiotu zamówienia: Andrzej Haładyna – Naczelnik Wydziału Strategii i Rozwoju Urzędu Miasta Zakopane inwestycje@zakopane.eu, w zakresie procedury udzielania zamówienia: Ewa Stasik - Kierownik Biura Zamówień Publicznych w Urzędzie Miasta Zakopane, e-mail przetargi@zakopane.eu.

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.3)Additional information:

1. Wykonawca przystępujący do postępowania jest zobowiązany, przed upływem terminu składania ofert, wnieść wadium w kwocie: 7 000,00 PLN (słownie: siedem tysięcy złotych 00/100).

2. Od Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, wymagane będzie wniesienie, przed zawarciem umowy, zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5 % ceny całkowitej (brutto) podanej w ofercie za wykonanie całości przedmiotu zamówienia. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.

3. Wykonawca przed przystąpieniem do realizacji zamówienia zobowiązany jest sporządzić i dostarczyć Zamawiającemu do akceptacji harmonogramu dostaw, montażu wyposażenia i aranżacji wnętrza, zgodnie z zasadami określonymi we wzorze umowy.

4. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców, w stosunku do których zachodzi którakolwiek z okoliczności wskazanych w art.108 ust.1 oraz art.109 ust.1 pkt. 4, 5 i 7 Pzp.

5. Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą zobowiązany jest nie później niż w dniu podpisania umowy (przed czynnością podpisania umowy !) przedstawić Zamawiającemu dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejsza niż 600 000,00 zł (słownie: sześćset tysięcy złotych).

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet address: www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

1. Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcy, uczestnikowi konkursu oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia lub nagrody w konkursie oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Pzp.

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub ogłoszenia o konkursie oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 p.z.p. oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.

3. Odwołanie przysługuje na:

1) niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;

2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia do której zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy;

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby. Odwołujący przekazuje kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

5. Odwołanie wobec treści ogłoszenia lub treści SWZ wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej.

6. Odwołanie wnosi się w terminie:

1) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,

2) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w pkt 1).

7. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt 5 i 6 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

8. Na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy p.z.p., stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

9. W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17.11.1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego o apelacji, jeżeli przepisy niniejszego rozdziału nie stanowią inaczej.

10. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie - sądu zamówień publicznych, zwanego dalej "sądem zamówień publicznych".

11. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby, w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby lub postanowienia Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy p.z.p., przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23.11.2012 r. - Prawo pocztowe jest równoznaczne z jej wniesieniem.

12. Prezes Izby przekazuje skargę wraz z aktami postępowania odwoławczego do sądu zamówień publicznych w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Urząd Zamówień Publicznych
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587801
Internet address: www.uzp.gov.pl
VI.5)Date of dispatch of this notice:
29/07/2022