TED website is eForms ready from today 02/11/2022. Search changed: please adapt your predefined expert queries. Discover the changes in the site news and in the updated Help Pages

Supplies - 422949-2022

03/08/2022    S148

Polska-Gliwice: Pieczywo, świeże wyroby piekarskie i ciastkarskie

2022/S 148-422949

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowy Instytut Badawczy Oddział w Gliwicach
Adres pocztowy: ul. Wybrzeże Armii Krajowej 15
Miejscowość: Gliwice
Kod NUTS: PL229 Gliwicki
Kod pocztowy: 44-102
Państwo: Polska
E-mail: przetargi@io.gliwice.pl
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.io.gliwice.pl
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: http://www.io.gliwice.pl/instytut/zamowienia
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://epuap.gov.pl/wps/myportal/aplikacje/skrzynka
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: Instytut badawczy
I.5)Główny przedmiot działalności
Zdrowie

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Sukcesywne dostawy pieczywa i wyrobów cukierniczych dla Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej–Curie–Państwowego Instytutu Badawczego Oddziału w Gliwicach

Numer referencyjny: DO/DZ-381-1-37/22
II.1.2)Główny kod CPV
15810000 Pieczywo, świeże wyroby piekarskie i ciastkarskie
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem niniejszego zamówienia są sukcesywne dostawy pieczywa i wyrobów cukierniczych dla Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej–Curie–Państwowego Instytutu Badawczego Oddziału w Gliwicach, zwanego dalej Zamawiającym.

2. Opis przedmiotu zamówienia oraz warunki realizacji zamówienia zawarte są w załącznikach:

1) Specyfikacji asortymentowo-cenowej – załącznik nr 2 do SWZ,

2) Projektowanych postanowieniach umowy, które zostaną wprowadzone do treści umowy – załącznik nr 4 do SWZ.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL229 Gliwicki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

NARODOWY INSTYTUT ONKOLOGII IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE – PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY

ODDZIAŁ GLIWICE, UL. WYBRZEŻE ARMII KRAJOWEJ 15, 44-102 GLIWICE

Magazyn Działu Żywienia/bistro/hotel/kawiarenka

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem niniejszego zamówienia są sukcesywne dostawy pieczywa i wyrobów cukierniczych dla Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej–Curie–Państwowego Instytutu Badawczego Oddziału w Gliwicach w okresie 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy. Przewidywane rozpoczęcie realizacji dostaw: niezwłocznie po zakończeniu niniejszego postępowania. Przedmiot zamówienia obejmuje sukcesywne dostawy 39 pozycji asortymentowych.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: jakość / Waga: 50
Cena - Waga: 50
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

1. Warunki realizacji zawarte są w Projektowanych postanowieniach umowy, które zostaną wprowadzone do treści umowy – załącznik nr 4 do SWZ.

2.Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy (tzw. zmiany kontraktowe w oparciu o art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp) w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, zgodnie z warunkami zawartymi w załączniku nr 4 do SWZ. Zmiana umowy może także nastąpić w przypadkach, o których mowa art. 455 ust. 1 pkt 2-4 oraz ust. 2 ustawy Pzp.

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
Procedura przyspieszona
Uzasadnienie:

Zachodzi pilna potrzeba udzielenia zamówienia i skrócenie z konieczności zagwarantowania ciągłości dostaw pieczywa i wyrobów cukierniczych dla potrzeb pacjentów Instytutu oraz w celu prawidłowego funkcjonowania restauracji, bistro i kawiarenki hotelowej. Obecnie obowiązująca umowa na ww. dostawy zawarta jest na okres do dnia 16.08.2022 r. Jednocześnie podkreśla się, iż Zamawiający przeprowadził w zakresie niniejszego przedmiotu zamówienia postępowanie przetargowe o nr DO/DZ-381-1-25/22 w pełnej procedurze unijnej z 35-dniowym terminem do składania ofert, które niestety zostało unieważnione na podstawie art. 255 pkt 2) Pzp.

W związku z zaistniałą sytuacją Zamawiający zmuszony jest do skorzystania z art. 138 ust. 2 pkt. 2) ustawy Pzp tj. skrócenia 35-dniowego terminu składania ofert wynikającego z art. 138 ust. 1 ustawy Pzp do 15 dni, od dnia przekazania ogłoszenia o zamówieniu Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej.

IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 17/08/2022
Czas lokalny: 08:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 14/11/2022
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 17/08/2022
Czas lokalny: 10:00

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: tak
Przewidywany termin publikacji kolejnych ogłoszeń:

po upływie 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy

VI.3)Informacje dodatkowe:

1.O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu. Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Wykonawcę w stosunku do którego zachodzi podstawa wykluczenia przewidziana w:

art.108 ust.1 pkt 1-6 Pzp (obligatoryjne przesłanki wykluczenia)oraz w przypadkach,

art.7 ust.1 Ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2022r. poz. 835).

art.5k Rozporządzenia Rady(UE)2022/576 z dnia 8 kwietnia 2022r.w sprawie zmiany rozporządzenia(UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie.

Zamawiający przewiduje także dodatkowe/fakultatywne podstawy (przesłanki) wykluczenia zawarte w art.109 ust.1 pkt 4 ustawy Pzp. 2.Do oferty każdy Wykonawca musi dołączyć podmiotowe środki dowodowe, tj.: 1)aktualne na dzień składania ofert oświadczenie na formularzu jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia sporządzone zgodnie ze wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu Wykonawczym Komisji (UE) 2016/7 z dnia 5 stycznia 2016 r. ustanawiającym standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (Dz. Urz. UE L3 z 06.01.2016,str.16)-zwanego dalej „JEDZ”; 2) W celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu Wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania, zamawiający wymaga od Wykonawcy złożenia odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru,z godnie z zapisami SWZ.3) oświadczenia Wykonawcy, z którego wynikać będzie, że w stosunku do Wykonawcy nie zachodzi podstawa wykluczenia przewidziana w art.5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014r.dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie(Dz. Urz. UE nrL229 z 31.7.2014, str.1), w brzmieniu nadanym rozporządzeniem Rady(UE)2022/576 w sprawie zmiany rozporządzenia(UE)nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie oraz art.7ust.1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego(Dz.U.poz.835)-stanowiący załącznik nr5 do SWZ.3.Do oferty każdy Wykonawca musi dołączyć przedmiotowe środki dowodowe,tj.:próbki oferowanych produktów dla następujących pozycji SAC (załącznik nr 2 do SWZ):poz.2,3,12,13,23,39. 4.W zakresie złożenia przedmiotowych środków dowodowych w postaci próbek Zamawiający na podstawie art.65 ust.1 pkt.4)ustawy Pzp, odstępuje od wymogu użycia środków komunikacji elektronicznej.5.Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10dni,aktualnych na dzień złożenia następujących podmiotowych środków dowodowych:1) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie: -art.108ust.1 pkt1i2 ustawy,-art.108 ust.1 pkt4 ustawy, dotyczącej orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka karnego; 2)oświadczenia Wykonawcy, w zakresie art.108 ust.1 pkt 5 ustawy; 3)odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;4)oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art.125 ust.1 ustawy, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez zamawiającego, o których mowa w:a)art.108 ust.1pkt 3 ustawy; b)art.108ust.1pkt4 ustawy, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego; c) art.108 ust.1 pkt 5 ustawy, dotyczących zawarcia z innymi Wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji; d) art.108 ust.1 pkt 6 ustawy.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: http://uzp.gov.pl
VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: http://uzp.gov.pl
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy.

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 ustawy Pzp oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.

3. Odwołanie przysługuje na:

1) niezgodną z przepisami ustawy Pzp czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, o zawarcie umowy ramowej, dynamicznym systemie zakupów, systemie kwalifikowania Wykonawców lub konkursie, w tym na projektowane postanowienie umowy;

2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, o zawarcie umowy ramowej, dynamicznym systemie zakupów, systemie kwalifikowania Wykonawców lub konkursie, do której zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy Pzp;

3) zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia lub zorganizowania konkursu na podstawie ustawy Pzp, mimo że zamawiający był do tego obowiązany.

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby.

5. Terminy wnoszenia odwołań określone zostały w art. 515 ustawy Pzp.

6. Na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy Pzp, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie – sądu zamówień publicznych, zwanego „sądem zamówień publicznych”.

7. Szczegółowe przepisy dot. środków ochrony prawnej zawarte zostały w dziale IX ustawy Pzp.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: http://uzp.gov.pl
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
29/07/2022