There is a bug affecting the way URLs are displayed in eForms notices. We are working on solving the problem. In the meanwhile, we suggest that you remove the comma (or any other special character) that appears at the end of the URL. We apologize for the inconvenience.

Registration is open for our 4th Workshop with TED reusers, on the 14th of December 2023

Supplies - 422963-2022

03/08/2022    S148

România-Oradea: Echipamente de laborator, optice şi de precizie (cu excepţia ochelarilor)

2022/S 148-422963

Anunț de participare

Produse

Temei juridic:
Directiva 2014/24/UE

Secțiunea I: Autoritatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: SPITAL CLINIC JUDETEAN DE URGENTA ORADEA
Număr naţional de înregistrare: 4208498
Adresă: Strada: Republicii, nr. 37
Localitate: Oradea
Cod NUTS: RO111 Bihor
Cod poștal: 410159
Țară: România
Persoană de contact: BOGDAN-NICOLAE IURCOV
E-mail: scjo.achizitii@yahoo.com
Telefon: +40 749058149
Fax: +40 259417169
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: www.spitaluljudetean-oradea.ro
Adresa profilului cumpărătorului: www.e-licitatie.ro
I.3)Comunicare
Documentele de achiziţii publice sunt disponibile pentru acces direct, nerestricţionat, complet si gratuit la: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100153189
Informaţii suplimentare pot fi obţinute de la adresa menţionată mai sus
Ofertele sau cererile de participare trebuie depuse la adresa menţionată mai sus
I.4)Tipul autorității contractante
Alt tip: Alt tip
I.5)Activitate principală
Sănătate

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

Sistem de monitorizare a trasabilitatii esantioanelor recoltate din punctele de recoltare exterioare ( set Indexor ) – 1 bucata

Număr de referinţă: 4208498 2022 9
II.1.2)Cod CPV principal
38000000 Echipamente de laborator, optice şi de precizie (cu excepţia ochelarilor)
II.1.3)Tipul contractului
Produse
II.1.4)Descriere succintă:

Sistem de monitorizare a trasabilitatii esantioanelor recoltate din punctele de recoltare exterioare ( set Indexor ) – 1 bucata conform specificatiilor din caietul de sarcini.

Numar zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor- 20 zile.

Cerintele tehnice si specifice sunt detaliate in caietul de sarcini.

Data limita de transmitere a raspunsului la solicitarile de clarificari de catre autoritatea contractanta: cu 11 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor specificata in invitatia de participare.(Conform art.160 alin.2 si art.161 din Legea 98/2016 modificate prin OUG 107/2017).

II.1.5)Valoarea totală estimată
Valoare fără TVA: 539 320.00 RON
II.1.6)Informații privind loturile
Contractul este împărțit în loturi: nu
II.2)Descriere
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
45259000 Reparare şi întreţinere a echipamentelor
51410000 Servicii de instalare de echipament medical
80320000 Servicii de formare profesională în domeniul medical
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO111 Bihor
Locul principal de executare:

Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Oradea, str. Gheorghe Doja, nr. 65-67

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Sistem de monitorizare a trasabilitatii esantioanelor recoltate din punctele de recoltare exterioare ( set Indexor ) – 1 bucata conform specificatiilor din caietul de sarcini.

Numar zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor- 20 zile.

Cerintele tehnice si specifice sunt detaliate in caietul de sarcini.

Data limita de transmitere a raspunsului la solicitarile de clarificari de catre autoritatea contractanta: cu 11 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor specificata in invitatia de participare.(Conform art.160 alin.2 si art.161 din Legea 98/2016 modificate prin OUG 107/2017).

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în zile: 40
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: da
Identificarea proiectului:

Proiect ROHU 357

II.2.14)Informații suplimentare

Proiect ROHU 357

Secțiunea III: Informații juridice, economice, financiare și tehnice

III.1)Condiții de participare
III.1.1)Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale, inclusiv cerinţele privind înscrierea în registrele profesionale sau comerciale
Listă şi descriere succintă a condiţiilor:

- Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca în situatiile prevazute la art.164, 165, 167 din Legea nr.98/2016. Modalitatea prin care poate fi demonstrata îndeplinirea cerintei: se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor,.Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Aceste documente pot fi: 1.• certificate constatatoare privind lipsa datoriilor cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.) la momentul prezentarii; 2.• cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC / actul constitutiv; 3.• dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice; 4.• alte documente edificatoare, dupa caz.

- Persoanele cu functie de decizie din cadrul autoritatii contractante, in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire, sunt: Manager, Dr.Carp Gheorghe, Director Financiar-Contabil, Ec. Ciurtin Pompilia, Comisia de evaluare:Ing.Mos Lucian, Ec.Iurcov Bogdan, Ec.Bibart Cosmin, Ing.Marzac Marian, Ing.Paul Emilia

Forma de prezentare: original

Avizul de functionare emis de MS privind activitatile de import, comercializare si depozitare a dispozitivelor medicale conform prevederilor legale privind dispozitivele medicale cu modificarile si completarile ulterioare (conform HG 144/2010 privind organizarea si functionarea Ministerului Sanatatii si din Legea 95/2006).

-avizul de functionare emis de MS ( al ofertantului sau operatorului economic ce va indeplini activitatile ) din care sa reiasa ca este avizat pentru activitatea de reparare, verificare si punere in functiune pentru echipamentele medicale ofertate (conform HG 144/2010 privind organizarea si functionarea Ministerului Sanatatii si din Legea 95/2006).

In cazul operatorilor economici straini se vor prezenta documente echivalente emise in conformitate cu legislatia aplicabila in tara de rezidenta.

Operatorii economici ce depun ofertă trebuie să dovedească o formă de înregistrare în condițiile legii din țara de rezidență, să reiasă că operatorul economic este legal constituit, că nu se află în niciuna dintre situațiile de anulare a constituirii precum și faptul că are capacitatea profesională de a realiza activitățile care fac obiectul contractului. Modalitate prin care poate fi demonstrată îndeplinirea cerinței: se va completa DUAE de către operatorii economici participanți la procedura de atribuire cu informațiile aferente situației lor. Documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv certificat constatator emis de ONRC, sau în cazul ofertanților străini, documente echivalente emise în țara de rezidență, urmează sa fie prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor.

In cazul operatorilor economici straini se vor prezenta documente echivalente emise in conformitate cu legislatia aplicabila in tara de rezidenta.

Operatorii economici ce depun ofertă trebuie să dovedească o formă de înregistrare în condițiile legii din țara de rezidență, să reiasă că operatorul economic este legal constituit, că nu se află în niciuna dintre situațiile de anulare a constituirii precum și faptul că are capacitatea profesională de a realiza activitățile care fac obiectul contractului. Modalitate prin care poate fi demonstrată îndeplinirea cerinței: se va completa DUAE de către operatorii economici participanți la procedura de atribuire cu informațiile aferente situației lor. Documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv certificat constatator emis de ONRC, sau în cazul ofertanților străini, documente echivalente emise în țara de rezidență, urmează sa fie prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor.

Criterii de calificare privind capacitatea tehnica:

1.lista principalelor livrari de produse similare din ultimii 3 ani - din care sa rezulte ca in ultimii 3 ani calculati pana la data limita de depunere a ofertelor, a fost furnizat cel putin un echipament similar.

Justificarea cerintei:

→ dorinta autoritatii contractante de a constata daca operatorul economic a mai furnizat produsele care fac obiectul achizitiei precum si daca acesta si-a indeplinit obligatiile contractuale

Declaratie privind lista subcontractantilor, precum si informatii concrete privind proportia in care contractul urmeaza sa fie indeplinit de subcontractant si specializarea acestora.

Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintei: se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire.

NOTA: Odata cu depunerea DUAE, ofertantii vor prezenta "Acordul de subcontractare".

III.1.2)Situația economică și financiară
Criteriile de selecţie enunţate în documentele achiziţiei
III.1.3)Capacitatea tehnică şi profesională
Listă şi descriere succintă a criteriilor de selecţie:

Pentru contractele de achizitie de bunuri: executarea de livrari de tipul specificatLista principalelor livrari de produse similare din ultimii 3 ani - din care sa rezulte ca in ultimii 3 ani calculati pana la data limita de depunere a ofertelor, a fost furnizat cel putin un echipament similar.

Proportia de subcontractareDeclaratie privind lista subcontractantilor, precum si informatii concrete privind proportia in care contractul urmeaza sa fie indeplinit de subcontractant si specializarea acestora.

Nivel(uri) minim(e) al(e) standardelor care ar putea fi impuse:

Lista principalelor livrari de produse similare din ultimii 3 ani - din care sa rezulte ca in ultimii 3 ani calculati pana la data limita de depunere a ofertelor, a fost furnizat cel putin un echipament similar.Justificarea cerintei:→ dorinta autoritatii contractante de a constata daca operatorul economic a mai furnizat produsele care fac obiectul achizitiei precum si daca acesta si-a indeplinit obligatiile contractuale.

Se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire.NOTA: Odata cu depunerea DUAE, ofertantii vor prezenta "Acordul de subcontractare".

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Descriere
IV.1.1)Tipul procedurii
Procedură deschisă
IV.1.3)Informaţii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achiziţii
IV.1.8)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice: nu
IV.2)Informații administrative
IV.2.2)Termen limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
Data: 05/09/2022
Ora locală: 15:00
IV.2.3)Data estimată a expedierii invitațiilor de prezentare a ofertelor sau de participare către candidații selectați
IV.2.4)Limbile în care pot fi depuse ofertele sau cererile de participare:
Română
IV.2.6)Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta
Oferta trebuie să fie valabilă până la: 05/01/2023
IV.2.7)Condiții de deschidere a ofertelor
Data: 05/09/2022
Ora locală: 15:00
Locul:

In SEAP

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.1)Informații privind periodicitatea
Această achiziție este periodică: nu
VI.3)Informații suplimentare:

Comisia de evaluare are dreptul de a solicita completari/clarificari la ofertele depuse.

In cazul in care exista mai multe oferte pe locul 1 ce prezinta pret egal, se va solicita reofertare in SICAP in vederea departajarii ofertelor.

In cazul in care operatorul economic semnatar al contractului de achizitie publica nu isi onoreaza obligatiile contractuale, autoritatea contractanta are dreptul de a rezilia unilateral contractul de achizitie publica.

Ofertantul îsi asuma raspunderea exclusiva pentru legalitatea si autenticitatea tuturor documentelor prezentate în original si/sau copie în vederea participarii la procedura. Analizarea documentelor prezentate de ofertanti de catre comisia de evaluare nu angajeaza din partea acesteia nicio raspundere sau obligatie fata de acceptarea acestora ca fiind autentice sau legale si nu înlatura raspunderea exclusiva a ofertantului sub acest aspect.

În cazul în care ofertantul declarat castigator nu îsi onoreaza comenzile, în termenul stabilit prin contractul subsecvent, autoritatea contractanta are dreptul de a rezilia total sau partial contractul de furnizare pentru produsele care fac obiectul acestuia si vor intocmi, conform art. 166 din HG395/2016, documentul constatator pe care il vom publica in SICAP, prin care vom mentiona ca nu si-a indeplinit obligatiile contractuale fata de unitatea noastra, iar pe viitor, in situatia neindeplinirii obligatiilor contractuale, excluderea dintr-o procedura pentru atribuirea unui contract de achizitie publica.

Caietul de sarcini face parte integranta din documentaţia de atribuire si constituie ansamblul cerinţelor pe baza cărora se elaborează de către fiecare ofertant propunerea tehnica.

Cerintele tehnice definite la nivelul anuntului de participare, caietului de sarcini sau altor documente complementare, prin trimiterea standardelor, la un anumit producator, la marci, brevete, tipuri, la o origine sau la o productie/metoda specifica de fabricatie/prestare/executie, vor fi intelese ca fiind insotite de mentiunea ”sau echivalent”.

Clauza suspensiva- Incheierea contractului de achizitie publica este conditionata de încheierea contractului de finantare sau de alocarea de credite bugetare pentru acest obiectiv de investitii de catre Autoritatea Contractanta, semnarea contractului facându-se cu respectarea dispozitiilor Ordinului 1792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonantarea si plata cheltuielilor institutiilor publice, precum si organizarea, evidenta si raportarea angajamentelor bugetare si legale. Autoritatea Contractanta precizeaza ca va încheia contractul cu ofertantul declarat câstigator numai în masura în care fondurile necesare achizitiei vor fi asigurate prin alocarea de fonduri din bugetul local/national sau alte surse conform mentiunilor de mai sus. In cazul în care, indiferent de motive, contractul de finantare nu se va semna sau nu vor putea fi aprobate fonduri din bugetul local/national sau alte surse conform mentiunilor din prezenta sectiune, Autoritatea Contractanta îsi rezerva dreptul de a aplica prevederile art. 212 alin (1) lit. c) din Legea 98/2016. Ofertantii din cadrul acestei proceduri accepta ca Autoritatea Contractanta si/sau finantatorul nu pot fi considerate raspunzatoare pentru vreun prejudiciu în cazul anularii procedurii de atribuire, indiferent de natura acestuia si indiferent daca Autoritatea Contractanta si/sau finantatorul au fost notificate asupra existentei unui asemenea prejudiciu. Ofertantii din cadrul acestei proceduri îsi asuma întreaga raspundere în raport cu eventualele prejudicii pe care le-ar putea suferi în situatia aplicarii clauzei.

Perioada pe parcursul careia se aplica clauza suspensiva este de 2 ani de la data transmiterii comunicarilor de rezulat. Invederam ofertantilor obligatia de a-si prelungi valabilitatea ofertei cu luarea in considerare a acestei prevederi, la simpla solicitare a autoritatii contractante, daca aceasta din urma se va afla in situatia aplicarii clauzei suspensive.

VI.4)Proceduri de contestare
VI.4.1)Organismul de soluţionare a contestaţiilor
Denumire oficială: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresă: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Localitate: Bucuresti
Cod poștal: 030084
Țară: România
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Adresă internet: www.cnsc.ro
VI.4.4)Serviciul de la care se pot obţine informaţii privind procedura de contestare
Denumire oficială: Biroul juridc al Spitalului Clinic Judetean de Urgenta Oradea
Adresă: str.Republicii nr.37, Oradea, jud. Bihor
Localitate: Oradea
Cod poștal: 410159
Țară: România
Fax: +40 259417169
Adresă internet: www.spitaljudetean-oradea.ro
VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
29/07/2022