We are happy to announce that the new version of the TED portal is going live on 29.01.2024 (indicative date - to be confirmed!) Interested in discovering the new functionalities, improvements and impact on the users? We invite you to visit our article and find out more about the main new changes and functionalities.

There are some bugs affecting the way eForms notices are displayed. We are working on solving the problem. In the meanwhile, please check our dedicated page for more information and guidance.

Registration is open for our 4th Workshop with TED reusers, on the 14th of December 2023

Supplies - 423056-2022

03/08/2022    S148

Poland-Osieck: Specialist vehicles

2022/S 148-423056

Contract notice

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Gmina Osieck
National registration number: 8261170716
Postal address: ul. Rynek 1
Town: Osieck
NUTS code: PL912 Warszawski wschodni
Postal code: 08-445
Country: Poland
Contact person: Beata Trzaskowska
E-mail: inwestycje@gminaosieck.pl
Telephone: +48 256857026
Internet address(es):
Main address: www.osieck.biuletyn.net
Address of the buyer profile: www.osieck.pl
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: www.osieck.biuletyn.net
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: www.miniportal.uzp.gov.pl
I.4)Type of the contracting authority
Regional or local authority
I.5)Main activity
General public services

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Modernizacja strażnicy OSP w Osiecku wraz z zakupem wyposażenia.

Reference number: ZP.271.19.2022
II.1.2)Main CPV code
34114000 Specialist vehicles
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Modernizacja strażnicy OSP w Osiecku wraz z zakupem wyposażenia. Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego

dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Osiecku oraz Roboty budowlane - Przebudowa remizy OSP Osieck

II.1.5)Estimated total value
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for all lots
The contracting authority reserves the right to award contracts combining the following lots or groups of lots:

W związku z tym, że obie części niniejszego postępowania stanowią całość zadania inwestycyjnego objętego dofinansowaniem ze Wstępnej Promesy Nr 02/2021/4961/PolskiLad z Programu Rządowego Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych i podlegają zasadom wypłaty wynagrodzenia wskazanym we wstępnej promesie, o której mowa powyżej, Zamawiający nie przewiduje płatności częściowych poza możliwo

II.2)Description
II.2.1)Title:

Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Osiecku

Lot No: 1
II.2.2)Additional CPV code(s)
34114000 Specialist vehicles
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL912 Warszawski wschodni
Main site or place of performance:

Gmina Osieck, ul. Rynek 1, 08-445 Osieck

II.2.4)Description of the procurement:

Cz. I - Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Osiecku - Dostawa – opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik 1 A. Samochód nowy fabrycznie nieużywany.

II.2.5)Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 3
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Przebudowa remizy OSP Osieck – roboty budowlane

Lot No: 2
II.2.2)Additional CPV code(s)
45453000 Overhaul and refurbishment work
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL912 Warszawski wschodni
Main site or place of performance:

Polska, 08-445 Osieck, ul. Rynek 21a

II.2.4)Description of the procurement:

Roboty budowlane

Przebudowa remizy OSP Osieck Opis przedmiotu zamówienia znajduje się dla

Cz. II w załączniku B i przedmiarze załączonymi do SWZ oraz dokumentacji projektowej.

II.2.5)Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 3
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.2)Conditions related to the contract
III.2.2)Contract performance conditions:

projekty umów dla obu części zamówienia załączono na stronie prowadzonego postępowania.

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 31/08/2022
Local time: 10:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 28/11/2022
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 31/08/2022
Local time: 10:30
Place:

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.3)Additional information:
VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postal address: Postępu 17A
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
Telephone: +48 224587801
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Odwołanie wnosi się:

a) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,

b) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w lit. a;

2. Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub konkurs lub wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie:

1) 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej, w przypadku zamówień, których wartość jest równa albo przekracza progi unijne;

3. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w ust. 1 i 2 wnosi się w terminie:

1) 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia, w przypadku zamówień, których wartość jest równa albo przekracza progi unijne;

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Urząd Zamówień Publicznych
Postal address: Postępu 17A
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
Fax: +48 224587700
VI.5)Date of dispatch of this notice:
29/07/2022