TED website is eForms-ready since 2.11.2022. Search changed: please adapt your predefined expert queries. Discover the changes in the site news and in the updated Help Pages

Supplies - 423395-2022

03/08/2022    S148

România-Cluj-Napoca: Autovehicule cu utilizare specială

2022/S 148-423395

Anunț de atribuire a contractului

Rezultatele procedurii de achiziţie

Produse

Temei juridic:
Directiva 2014/24/UE

Secțiunea I: Autoritatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: Municipiul Cluj-Napoca
Număr naţional de înregistrare: 4305857
Adresă: Strada: Moţilor, nr. 1-3
Localitate: Cluj-Napoca
Cod NUTS: RO113 Cluj
Cod poștal: 400001
Țară: România
Persoană de contact: Cosmin Balaj, Alina Nicula
E-mail: achizitiipublice@primariaclujnapoca.ro
Telefon: +40 264596030
Fax: +40 264431575
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: www.primariaclujnapoca.ro
Adresa profilului cumpărătorului: www.e-licitatie.ro
I.4)Tipul autorității contractante
Autoritate regională sau locală
I.5)Activitate principală
Servicii publice generale

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

Achizitie 2 autoturisme de interventie de teren cu tractiune 4x4 necesare Directiei Generale Politia Locala a Municipiului Cluj-Napoca

Număr de referinţă: 14
II.1.2)Cod CPV principal
34144000 Autovehicule cu utilizare specială
II.1.3)Tipul contractului
Produse
II.1.4)Descriere succintă:

Achizitie 2 autoturisme de interventie de teren cu tractiune 4x4 necesare Directiei Generale Politia Locala a Municipiului Cluj-Napoca, conform documentatiei. Valoarea estimata este de 260.000 lei fara TVA. Termenul de livrare este de 6 luni de la data primirii de catre furnizor a contractului. Clarificarile vor putea fi solicitate cu cel mult 20 de zile anterior datei limite de depunere a ofertelor si autoritatea contractanta va raspunde tuturor solicitarilor de clarificari/informatii suplimentare in a 11-a zi inainte de data limita stabilita pentru depunerea ofertelor.

II.1.6)Informații privind loturile
Contractul este împărțit în loturi: nu
II.1.7)Valoarea totală a achiziţiei (fără TVA)
Valoare fără TVA: 259 664.00 RON
II.2)Descriere
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO113 Cluj
Locul principal de executare:

Municipiul Cluj-Napoca

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Achizitie 2 autoturisme de interventie de teren cu tractiune 4x4 necesare Directiei Generale Politia Locala a Municipiului Cluj-Napoca, conform documentatiei.

II.2.5)Criterii de atribuire
Prețul
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Descriere
IV.1.1)Tipul procedurii
Procedură deschisă
IV.1.3)Informaţii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achiziţii
IV.1.8)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice: nu
IV.2)Informații administrative
IV.2.1)Publicare anterioară privind această procedură
Numărul anunțului în JO S: 2022/S 089-239952
IV.2.8)Informaţii privind încetarea sistemului dinamic de achiziţii
IV.2.9)Informaţii privind încetarea unei invitaţii la o procedură concurenţială de ofertare sub forma unui anunţ de intenţie

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: 650921
Titlu:

Furnizarea a 2 autoturisme de interventie de teren cu tractiune 4x4 necesare Directiei Generale Politia Locala a Municipiului Cluj-Napoca

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
25/07/2022
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 1
Numărul de oferte primite de la IMM-uri: 1
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din alte state membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din state care nu sunt membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 1
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: Service Automobile Turda
Număr naţional de înregistrare: RO9484362
Adresă: Strada Clujului, Nr. fn
Localitate: Turda
Cod NUTS: RO113 Cluj
Cod poștal: 401180
Țară: România
E-mail: garanti.turda@otcgroup.ro
Telefon: +40 748887333
Fax: +40 264313444
Contractantul este un IMM: da
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA)
Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului: 259 664.00 RON
Valoarea totală a contractului/lotului: 259 664.00 RON
V.2.5)Informații privind subcontractarea

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.3)Informații suplimentare:
VI.4)Proceduri de contestare
VI.4.1)Organismul de soluţionare a contestaţiilor
Denumire oficială: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresă: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Localitate: Bucuresti
Cod poștal: 030084
Țară: România
E-mail: office@cnsc.ro
Telefon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Adresă internet: http://www.cnsc.ro
VI.4.4)Serviciul de la care se pot obţine informaţii privind procedura de contestare
Denumire oficială: Primaria municipiului Cluj-Napoca - Serviciul achizitii publice
Adresă: Strada Moţilor, Nr. 1-3
Localitate: Cluj-Napoca
Cod poștal: 400001
Țară: România
E-mail: adrian.balaj@primariaclujnapoca.ro
Telefon: +40 264596030
Fax: +40 264431575
Adresă internet: www.primariaclujnapoca.ro
VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
29/07/2022