The TED website is eForms-ready since 2.11.2022. The search changed: please adapt your predefined expert queries. Discover the changes in the site news and in the updated Help Pages.

Supplies - 423504-2022

03/08/2022    S148

Ελλάδα-Αθήνα: Τρόφιμα, ποτά, καπνός και συναφή προϊόντα

2022/S 148-423504

Γνωστοποίηση συναφθείσας σύμβασης

Αποτελέσματα της διαδικασίας σύναψης σύμβασης

Αγαθά

Νομική βάση:
Οδηγία 2014/24/ΕΕ

Τμήμα I: Αναθέτουσα αρχή

I.1)Επωνυμία και διευθύνσεις
Επίσημη επωνυμία: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
Αριθμός ταυτοποίησης: EL 303
Ταχ. διεύθυνση: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ 9
Πόλη: ΑΘΗΝΑ
Κωδικός NUTS: EL303 Κεντρικός Τομέας Αθηνών / Kentrikos Tomeas Athinon
Ταχ. κωδικός: 104 38
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: a.mparmpari@athens.gr
Τηλέφωνο: +30 2132082919
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: http://www.cityofathens.gr
I.4)Είδος της αναθέτουσας αρχής
Αρχή τοπικής αυτοδιοίκησης
I.5)Κύρια δραστηριότητα
Γενικές δημόσιες υπηρεσίες

Τμήμα II: Αντικείμενο

II.1)Εύρος της σύμβασης
II.1.1)Τίτλος:

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ, ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ Α) ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ ΟΠΣ 5029653 ΚΑΙ Β) ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ ΟΠΣ 5000219

II.1.2)Κωδικός κύριου λεξιλογίου CPV
15000000 Τρόφιμα, ποτά, καπνός και συναφή προϊόντα
II.1.3)Είδος σύμβασης
Αγαθά
II.1.4)Σύντομη περιγραφή:

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ, ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ Α) ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & Β.Υ.Σ., ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ & ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 2018-2019, ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ ΟΠΣ 5029653, ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΑΠΟΡΟΥΣ (Τ.Ε.Β.Α.) και Β) ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & Β.Υ.Σ., ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ & ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 2015-2016, ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ ΟΠΣ 5000219» για τις ανάγκες της Δ/νσης Κοινωνικής Αλληλεγγύης & Υγείας του Δήμου Αθηναίων.

Αντικείμενο της Σύμβασης είναι η προμήθεια τροφίμων και ειδών βασικής υλικής συνδρομής στον Κεντρικό Τομέα Αθηνών. H εκτέλεση της προμήθειας θα λάβει χώρα εντός των γεωγραφικών ορίων της Αναθέτουσας Αρχής, με σκοπό την επιτόπου και απευθείας διανομή στους αδύναμους οικονομικά δημότες, που διαβιούν σε συνθήκες υλικής στέρησης και εντάσσονται στους ωφελούμενους του ΕΠ ΕΒΥΣ/ΤΕΒΑ, ειδών και αγαθών ανάλογων με τις ανάγκες τους.

II.1.6)Πληροφορίες σχετικά με τα τμήματα
Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται σε τμήματα: όχι
II.1.7)Συνολική αξία των προμηθειών (χωρίς ΦΠΑ)
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 4 204 494.00 EUR
II.2)Περιγραφή
II.2.2)Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
03211300 Ρύζι
03222320 Μήλα, αχλάδια και κυδώνια
03222321 Μήλα
15111000 Βόειο κρέας
15113000 Χοιρινό κρέας
15241400 Κονσερβοποιημένος τόνος
15310000 Πατάτες και προϊόντα πατάτας
15331150 Επεξεργασμένα όσπρια
15331425 Τοματοπολτός
15411110 Ελαιόλαδο
15542300 Τυρί φέτα
15544000 Σκληρό τυρί
15612120 Κοινό αλεύρι αρτοποιίας
15850000 Προϊόντα ζυμαρικών
15851100 Μη μαγειρεμένα ζυμαρικά
15884000 Τροφές για μωρά
24311900 Χλώριο
33157100 Μάσκες ιατρικών αερίων
33711430 Ατομικά μαντιλάκια μίας χρήσης
33711520 Αφρόλουτρα σε μορφή ζελέ για το μπάνιο
33711610 Σαμπουάν
33711710 Οδοντόβουρτσες
33711720 Οδοντόπαστα
33711900 Σαπούνι
39830000 Προϊόντα καθαρισμού
39831200 Απορρυπαντικά
39832100 Απορρυπαντικό σε μορφή σκόνης για το πλύσιμο των πιάτων
15511700 Σκόνη γάλακτος
II.2.3)Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL303 Κεντρικός Τομέας Αθηνών / Kentrikos Tomeas Athinon
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:

H εκτέλεση της προμήθειας θα λάβει χώρα στον Δήμο Αθηναίων , για τη διανομή τροφίμων και ειδών βασικής υλικής συνδρομής στους δικαιούχους του προγράμματος.

II.2.4)Περιγραφή της σύμβασης:

Αναλυτικά, το αντικείμενο της υπό ανάθεση σύμβασης αφορά:

• στην ενιαία προμήθεια των ειδών των κατωτέρω παραγράφων Γ.1 και Γ.2, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσης

• την αποθήκευση των ειδών σε χώρο εντός των γεωγραφικών ορίων της Περιφέρειας Αττικής,

• τη συσκευασία των τυποποιημένων προϊόντων σε δεύτερες συσκευασίες (πακέτα ή τελάρα), στις οποίες θα συμπεριλαμβάνονται τα προϊόντα ανά κατηγορία ή ανά θερμοκρασία διατήρησης, σύμφωνα με τις προδιαγραφές των παραγράφων Β.4, Β.5, Β.6 και Β.7 του Κεφαλαίου Β της παρούσης

• τη μεταφορά των ‘’πακέτων’’ στα σημεία διανομής που θα υποδείξει η Αναθέτουσα Αρχή

• την υποβοήθηση της διανομής των προϊόντων προς τους ωφελούμενους του προγράμματος

• την επιστροφή, αποθήκευση και αναδιανομή των τυχόν αδιάθετων προϊόντων (πλην των ευπαθών νωπών, τα οποία θα προωθούνται αυθημερόν σε δομές που θα υποδείξει η Αναθέτουσα Αρχή)

• τη διανομή κατ’ οίκον σε ωφελούμενους που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες. Με τη συγκεκριμένη παροχή υπηρεσίας του όλου έργου, αντιμετωπίζονται τα ζητήματα προσβασιμότητας των μελών των νοικοκυριών που είτε χαρακτηρίζονται ως εμποδιζόμενα άτομα είτε ενσωματώνουν ιδιαίτερα κοινωνιολογικά χαρακτηριστικά.

II.2.5)Κριτήρια ανάθεσης
Τιμή
II.2.11)Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: όχι
II.2.13)Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: ναι
Ταυτότητα του έργου:

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΑΠΟΡΟΥΣ (Τ.Ε.Β.Α.) 2014-2020

II.2.14)Συμπληρωματικές πληροφορίες

Τμήμα IV: Διαδικασία

IV.1)Περιγραφή
IV.1.1)Είδος διαδικασίας
Ανοικτή διαδικασία
IV.1.3)Πληροφορίες σχετικά με συμφωνία-πλαίσιο ή δυναμικό σύστημα αγορών
IV.1.8)Πληροφορίες για τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών (GPA)
Η σύμβαση καλύπτεται από τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών: όχι
IV.2)Διοικητικές πληροφορίες
IV.2.1)Προηγούμενη δημοσίευση σχετικά με την εν λόγω διαδικασία
Αριθ. προκήρυξης στην ΕΕ S: 2022/S 003-004444
IV.2.8)Πληροφορίες σχετικά με τη λήξη δυναμικού συστήματος αγορών
IV.2.9)Πληροφορίες σχετικά με τη λήξη διαδικασίας σύναψης σύμβασης υπό τη μορφή προκαταρκτικής προκήρυξης

Τμήμα V: Ανάθεση σύμβασης

Σύμβαση αριθ.: 198089/14-07-2022
Αριθμός τμήματος: 22SYMV010936164 2022-07-14
Τίτλος:

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ, ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ Α) ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ ΟΠΣ 5029653 ΚΑΙ Β) ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ ΟΠΣ 5000219

Ανάθεση σύμβασης/τμήματος: ναι
V.2)Ανάθεση σύμβασης
V.2.1)Ημερομηνία σύναψης της σύμβασης:
14/07/2022
V.2.2)Πληροφορίες σχετικά με τις προσφορές
Αριθμός προσφορών που παρελήφθησαν: 1
Αριθμός προσφορών που παρελήφθησαν από ΜΜΕ: 1
Αριθμός προσφορών που παρελήφθησαν με ηλεκτρονικά μέσα: 1
Η σύμβαση ανατέθηκε σε όμιλο οικονομικών φορέων: ναι
V.2.3)Επωνυμία και διεύθυνση του αναδόχου
Επίσημη επωνυμία: ΑΛΕΞΑΝΤΕΡ Α.Ε. - ΜΠΕΛΛΑΣ ΚΡΕας Α.Ε. - NUTRIA A.E.
Πόλη: ΤΑΓΑΡΑΧΩΡΙ ΗΜΑΘΙΑΣ
Κωδικός NUTS: EL521 Ημαθία / Imathia
Ταχ. κωδικός: 59132
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Ο ανάδοχος είναι ΜΜΕ: ναι
V.2.3)Επωνυμία και διεύθυνση του αναδόχου
Επίσημη επωνυμία: ΝUTRIA Α.Ε.
Ταχ. διεύθυνση: 162χλμ. Ν.Ε.Ο. Αθηνών-Λαμίας, Άγιος Κωνσταντίνος 35006
Πόλη: ΑΓΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Κωδικός NUTS: EL644 Φθιώτιδα / Fthiotida
Ταχ. κωδικός: 35006
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Ο ανάδοχος είναι ΜΜΕ: ναι
V.2.3)Επωνυμία και διεύθυνση του αναδόχου
Επίσημη επωνυμία: ΜΠΕΛΛΑΣ ΚΡΕας Α.Ε.
Ταχ. διεύθυνση: 25ης Μαρτίου 89 στον Εύοσμο Θεσσαλονίκης
Πόλη: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Κωδικός NUTS: EL522 Θεσσαλονίκη / Thessaloniki
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Ο ανάδοχος είναι ΜΜΕ: ναι
V.2.4)Πληροφορίες σχετικά με την αξία της σύμβασης/του τμήματος (χωρίς ΦΠΑ)
Αρχική εκτιμώμενη συνολική αξία της σύμβασης/του τμήματος: 4 204 494.00 EUR
Συνολική αξία της σύμβασης/του τμήματος: 3 917 970.00 EUR
V.2.5)Πληροφορίες σχετικά με υπεργολαβία

Τμήμα VI: Πρόσθετες πληροφορίες

VI.3)Συμπληρωματικές πληροφορίες:
VI.4)Διαδικασίες προσφυγής
VI.4.1)Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες προσφυγής
Επίσημη επωνυμία: ΑΡΧΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ
Ταχ. διεύθυνση: ΛΕΩΦ. ΘΗΒΩΝ 196-198, ΚΤΙΡΙΟ ΚΕΡΑΝΗΣ
Πόλη: ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΕΝΤΗΣ
Ταχ. κωδικός: 182 33
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: aepp@aepp-procurement.gr
Τηλέφωνο: +30 2132141216
Φαξ: +30 2132141229
Διεύθυνση στο διαδίκτυο: http://www.aepp-procurement.gr
VI.4.3)Υποβολή προσφυγών
Ακριβείς πληροφορίες σχετικά με την (τις) προθεσμία(-ες) για την υποβολή προσφυγών:

Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξης της Αναθέτουσας Αρχής, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι:

(α) δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα, αν η πράξη κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα ή τηλεομοιοτυπία ή

(β) δεκαπέντε (15) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα, αν χρησιμοποιήθηκαν άλλα μέσα επικοινωνίας, άλλως,

(γ) δέκα (10) ημέρες από την πλήρη, πραγματική ή τεκμαιρόμενη, γνώση της πράξης που βλάπτει τα συμφέροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα.

Ειδικά για την άσκηση προσφυγής κατά προκήρυξης, η πλήρης γνώση αυτής τεκμαίρεται μετά την πάροδο δεκαπέντε (15) ημερών από τη δημοσίευση στο ΚΗΜΔΗΣ.

Σε περίπτωση παράλειψης που αποδίδεται στην Αναθέτουσα Αρχή, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι δεκαπέντε (15) ημέρες από την επομένη της συντέλεσης της προσβαλλόμενης παράλειψης

VI.4.4)Υπηρεσία από την οποία παρέχονται πληροφορίες για την υποβολή προσφυγών
Επίσημη επωνυμία: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΣΥΝΑΨΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
Ταχ. διεύθυνση: ΚΩΝ/ΝΟΥ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ 9
Πόλη: ΑΘΗΝΑ
Ταχ. κωδικός: 104 38
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: t.dimosion.symvaseon@athens.gr
Τηλέφωνο: +30 2132082955
Διεύθυνση στο διαδίκτυο: www.cityofathens.gr
VI.5)Ημερομηνία αποστολής της παρούσας προκήρυξης:
29/07/2022