The TED website is eForms-ready since 2.11.2022. The search changed: please adapt your predefined expert queries. Discover the changes in the site news and in the updated Help Pages.

Supplies - 423643-2022

03/08/2022    S148

Poland-Łódź: Rolling stock

2022/S 148-423643

Corrigendum

Notice for changes or additional information

Supplies

(Supplement to the Official Journal of the European Union, 2022/S 135-382929)

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority/entity

I.1)Name and addresses
Official name: Województwo Łódzkie
Postal address: al. Piłsudskiego 8
Town: Łódź
NUTS code: PL711 Miasto Łódź
Postal code: 90-051
Country: Poland
E-mail: przetargi@lka.lodzkie.pl
Telephone: +48 422361700
Fax: +48 422350205
Internet address(es):
Main address: www.lka.lodzkie.pl

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Likwidacja wykluczenia komunikacyjnego w Łódzkiem – spójny i zrównoważony system transportowy województwa łódzkiego: zakup taboru transportu kolejowego

Reference number: ŁKA.ZIZ.271.328.2022
II.1.2)Main CPV code
34620000 Rolling stock
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Inwestycja polega na zakupie taboru transportu kolejowego, trójczłonowych elektrycznych zespołów trakcyjnych w ilości 4 sztuk o maksymalnej prędkości do 160 km/h, dostosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych. Cel inwestycji to integracja połączeń kolejowych z siecią połączeń autobusowych w obszarze Łódzkiego oraz zwiększenie oferty przewozowej w całym województwie. Jest to II etap działań rozwijających park taborowy w związku z celem likwidacji wykluczenia komunikacyjnego.

Section VI: Complementary information

VI.5)Date of dispatch of this notice:
29/07/2022
VI.6)Original notice reference
Notice number in the OJ S: 2022/S 135-382929

Section VII: Changes

VII.1)Information to be changed or added
VII.1.2)Text to be corrected in the original notice
Section number: III.1.1
Place of text to be modified: Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Instead of:

Wykaz i krótki opis warunków:

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z udziału w postępowaniu w zakresie określonym w art. 108 ust. 1 i 2 Pzp oraz w okolicznościach wskazanych w art. 109 ust. 1 pkt 1) 4), 8)-10) Pzp i w Roz. 6.15. IDW oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu opisane w pkt. III.1.2 oraz pkt. III.1.3. ogł.

2. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie następujących podmiotowych środków dowodowych:

a. informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie:

i. art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 Pzp,

ii. art. 108 ust. 1 pkt 4 Pzp, dotyczącej orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka karnego,

- sporządzonej nie wcześniej niż 6 m-cy przed jej złożeniem.

b. oświadczenia Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu UOchrKonk z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – wg.wzoru z Zał. nr 6 do IDW.

c. oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu JEDZ, w zakresie podstaw wykluczenia z Postępowania wskazanych przez Zamawiającego, o których mowa w:

• art. 108 ust. 1 pkt 3Pzp,

• art. 108 ust. 1 pkt 4Pzp, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego,

• art. 108 ust.1 pkt 5Pzp, dotyczących zawarcia z innymi wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji,

• art. 108 ust.1 pkt 6Pzp,

• art. 109 ust. 1 pkt 1) Pzp, odnośnie naruszenia obowiązków dotyczących płatności podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych(t.j.Dz.U.2019 r.poz.1170zzm.),

• art. 109 ust. 1 pkt 8)-10) Pzp,

- wg. wzoru z Zał. nr 7 do IDW.

d. informacji z Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych, w zakresie art. 108 ust. 2 Pzp, sporządzonej nie wcześniej niż 3 m-ce przed jej złożeniem;

e. odpisu lub informacji z KRS lub CEiDG, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4) Pzp, sporządzonych nie wcześniej niż 3 m-ce przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji; w przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności tych dokumentów w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający pobierze samodzielnie z tych baz danych wskazane przez Wykonawcę dokumenty;

f. zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1) Pzp, wystawionego nie wcześniej niż 3 m-ce przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem podatków lub opłat wraz z zaświadczeniem złożenia dokumentów potwierdzających, że przed upływem terminu składania ofert Wykonawca dokonał płatności należnych podatków lub opłat wraz z odsetkami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności;

g. zaświadczenia albo innego dokumentu właściwej terenowej jednostki organizacyjnej ZUS lub właściwego oddziału regionalnego lub właściwej placówki terenowej KRUS potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1) Pzp, wystawione nie wcześniej niż 3 m-ce przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z zaświadczeniem albo innym dokumentem dotyczącym złożenia dokumentów potwierdzających, że przed upływem terminu składania ofert Wykonawca dokonał płatności należnych składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności

Read:

Wykaz i krótki opis warunków:

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z udziału w postępowaniu w zakresie określonym w art. 108 ust. 1 i 2 Pzp oraz w okolicznościach wskazanych w art. 109 ust. 1 pkt 1) 4), 8)-10) Pzp i w Roz. 6.15. IDW oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu opisane w pkt. III.1.2 oraz pkt. III.1.3. ogł.

2. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie następujących podmiotowych środków dowodowych:

a. informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie:

i. art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 Pzp,

ii. art. 108 ust. 1 pkt 4 Pzp, dotyczącej orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka karnego,

- sporządzonej nie wcześniej niż 6 m-cy przed jej złożeniem.

b. oświadczenia Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu UOchrKonk z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – wg.wzoru z Zał. nr 6 do IDW.

c. oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu JEDZ, w zakresie podstaw wykluczenia z Postępowania wskazanych przez Zamawiającego, o których mowa w:

• art. 108 ust. 1 pkt 3 Pzp,

• art. 108 ust. 1 pkt 4 Pzp, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego,

• art. 108 ust.1 pkt 5 Pzp, dotyczących zawarcia z innymi wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji,

• art. 108 ust.1 pkt 6 Pzp,

• art. 109 ust. 1 pkt 1) Pzp, odnośnie naruszenia obowiązków dotyczących płatności podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych(t.j.Dz.U.2022 r.poz.1452),

• art. 109 ust. 1 pkt 8)-10) Pzp,

- wg. wzoru z Zał. nr 7 do IDW.

d. informacji z Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych, w zakresie art. 108 ust. 2 Pzp, sporządzonej nie wcześniej niż 3 m-ce przed jej złożeniem;

e. odpisu lub informacji z KRS lub CEiDG, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4) Pzp, sporządzonych nie wcześniej niż 3 m-ce przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji; w przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności tych dokumentów w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający pobierze samodzielnie z tych baz danych wskazane przez Wykonawcę dokumenty;

f. zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1) Pzp, wystawionego nie wcześniej niż 3 m-ce przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem podatków lub opłat wraz z zaświadczeniem złożenia dokumentów potwierdzających, że przed upływem terminu składania ofert Wykonawca dokonał płatności należnych podatków lub opłat wraz z odsetkami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności;

g. zaświadczenia albo innego dokumentu właściwej terenowej jednostki organizacyjnej ZUS lub właściwego oddziału regionalnego lub właściwej placówki terenowej KRUS potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1) Pzp, wystawione nie wcześniej niż 3 m-ce przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z zaświadczeniem albo innym dokumentem dotyczącym złożenia dokumentów potwierdzających, że przed upływem terminu składania ofert Wykonawca dokonał płatności należnych składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności

Section number: II.2.7
Place of text to be modified: Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Instead of:

Koniec: 30/09/2034

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

Read:

Zamówienie podstawowe:

a. Dostawa Pojazdów:

i. pierwszy Pojazd - nie później niż w terminie 36 miesięcy od dnia zawarcia Umowy;

ii. pozostałe 3 szt. Pojazdów - nie później niż w terminie 39 miesięcy od dnia zawarcia Umowy;

b. Przeszkolenie wskazanych osób – przed datą zgłoszenia pierwszego Pojazdu do odbioru;

c. Usługi utrzymania Pojazdów - 10 lat od dnia faktycznego przekazania poszczególnych Pojazdów do eksploatacji.

Zamówienie w ramach Prawa Opcji:

a. Dostawa dodatkowego Pojazdu/Pojazdów – w terminie 24 miesięcy od dnia otrzymania przez Wykonawcę oświadczenia Zamawiającego o skorzystaniu z Prawa Opcji, jednak nie wcześniej niż po dostawie ostatniego Pojazdu w ramach zamówienia podstawowego, z zastrzeżeniem, że maksymalna liczba Pojazdów, jaką Wykonawca będzie zobowiązany dostarczyć w jednym miesiącu nie przekroczy 2 sztuk; Prawo Opcji może być wykonane przez Zamawiającego nie później niż w terminie 4 lat od dnia podpisania Umowy;

b. Przeszkolenie wskazanych osób – przed datą zgłoszenia dodatkowego Pojazdu/pierwszego dodatkowego Pojazdu do odbioru;

c. Usługi utrzymania dodatkowego Pojazdu/Pojazdów – 10 lat od dnia faktycznego przekazania każdego z dodatkowych Pojazdów do eksploatacji, pod warunkiem otrzymania przez Wykonawcę oświadczenia Zamawiającego o skorzystaniu z Prawa Opcji II, przy czym Prawo Opcji II wykonane być może przez Zamawiającego nie później niż w terminie 4 lat od dnia podpisania umowy.

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

VII.2)Other additional information: