Services - 423764-2022

03/08/2022    S148

Czechia-Most: Cleaning services

2022/S 148-423764

Contract notice

Services

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Statutární město Most
National registration number: 00266094
Postal address: Radniční 1/2
Town: Most
NUTS code: CZ042 Ústecký kraj
Postal code: 43401
Country: Czechia
Contact person: Mgr. Klára Haušildová
E-mail: Klara.Hausildova@mesto-most.cz
Telephone: +420 476448358
Internet address(es):
Main address: http://www.mesto-most.cz
Address of the buyer profile: https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilMestoMost
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilMestoMost
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilMestoMost
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
Electronic communication requires the use of tools and devices that are not generally available. Unrestricted and full direct access to these tools and devices is possible, free of charge, at: https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilMestoMost
I.4)Type of the contracting authority
Regional or local authority
I.5)Main activity
General public services

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Zajištění komplexního úklidu prostor Magistrátu města Mostu

Reference number: 90032022
II.1.2)Main CPV code
90910000 Cleaning services
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

Komplexní úklid prostor Magistrátu města Mostu cca 12.938 m2 vnitřní podlahové plochy pro roky 2023-2026.

II.1.5)Estimated total value
Value excluding VAT: 9 830 000.00 CZK
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.2)Additional CPV code(s)
90910000 Cleaning services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: CZ042 Ústecký kraj
Main site or place of performance:

Magistrát města Mostu, Radniční 1/2, 434 01 Most

Coworking centrum , ul. Radniční č.p. 1/2, 434 01 Most,

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež,

Klub národnostních menšin,

Klub seniorů v Mostě.

II.2.4)Description of the procurement:

Komplexní úklid prostor Magistrátu města Mostu cca 12.938 m2 vnitřní podlahové plochy pro roky 2023-2026.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 9 830 000.00 CZK
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 48
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Zadavatel požaduje jistotu ve výši 150.000,- Kč.

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Základní způsobilost:

1) dle § 75 odst. 1 písm. a) ZZVZ, výpis z evidence Rejstříku trestů dle § 74 odst. 1 písm. a)

2) dle § 75 odst. 1 písm. b) ZZVZ, potvrzení finančního úřadu dle § 74 odst. 1 písm. b)

3) dle § 75 odst. 1 písm. c) ZZVZ, písemné čestné prohlášení ve vztahu ke spotřební dani dle § 74 odst. 1 písm. b)

4) dle § 75 odst. 1 písm. d) ZZVZ, písemné čestné prohlášení, že nemá v ČR nebo zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na veřejné zdravotní pojištění dle § 74 odst. 1 písm. c)

5) dle § 75 odst. 1 písm. e) ZZVZ, potvrzení příslušné okresní správy sociálního zabezpečení dle § 74 odst. 1 písm. d)

6) dle § 75 odst. 1 písm. f) ZZVZ, výpis z obchodního rejstříku, nebo písemné čestné prohlášení v případě, že není v obchodním rejstříku zapsán, dle § 74 odst. 1 písm. e)

Profesní způsobilost:

1) dle § 77 odst. 1 ZZVZ, výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje,

2) dle § 77 odst. 2 písm. a) ZZVZ, doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídající předmětu veřejné zakázky, pokud jiné právní předpisy takové oprávnění vyžadují, zadavatel bude akceptovat živnostenské oprávnění Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona; obory činnosti - Nákup, prodej, správa a údržba nemovitostí, Velkoobchod a maloobchod.

III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Technická kvalifikace:

1) dle § 79 odst. 2 písm. b) ZZVZ seznam významných služeb poskytnutých za poslední 3 roky před zahájením zadávacího řízení vč. uvedení ceny a doby jejich poskytnutí a identifikace objednatele. Zadavatel požaduje v seznamu významných služeb uvést minimálně 3 referenční zakázky na poskytování úklidových služeb ve finančním objemu každé zakázky min. 3.500.000,- Kč bez DPH,

přičemž

• minimálně 1 z výše uvedených zakázek musí být poskytnuta v objektech, v rámci kterých podlahová plocha určená pro úklid činila alespoň 3.500 m2.

Způsob prokázání kvalifikace:

Předložením seznamu významných služeb poskytnutých účastníkem nejdéle za poslední 3 roky před zahájením zadávacího řízení. Seznam musí vedle názvu zakázek obsahovat minimálně dobu poskytnutí služeb, informaci o finančním objemu poskytovaných služeb a případně informaci o územně samosprávném celku a počtu obyvatel, rozsah a charakter služeb a identifikaci objednatele (uvedení kontaktní osoby vč. telefonického spojení).

2) dle § 79 odst. 2 písm. h) ZZVZ opatření v oblasti řízení z hlediska ochrany životního prostředí, která bude dodavatel schopen použít při plnění veřejné zakázky - splnění systému nebo norem environmentálního řízení.

Způsob prokázání kvalifikace:

Předložením dokladu o splnění podmínek systému environmentálního řízení a auditu Evropské unie (EMAS) nebo jiných systému environmentálního řízení uznaného v souladu s přímo použitelným předpisem Evropské unie nebo na další normy environmentálního řízení založené na příslušných evropských nebo mezinárodních normách přijatých akreditovaným subjektem (zadavatel bude akceptovat také doklad k systému environmentálního managementu vydaný dle ČSN EN ISO 14001).

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 30/08/2022
Local time: 10:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Czech, Slovak
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Duration in months: 4 (from the date stated for receipt of tender)
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 30/08/2022
Local time: 10:00
Place:

Most, ul. Radniční 1/2

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.3)Additional information:
VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Postal address: tř. Kpt. Jaroše 7
Town: Brno
Postal code: 604 55
Country: Czechia
E-mail: posta@uohs.cz
Telephone: +420 542167111
Fax: +420 542167112
Internet address: https://www.uohs.cz/
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.

Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vzta-hujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek.

Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení.

Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítnul nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl.

Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy.

Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních čtyř let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 Kč. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 Kč. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 Kč. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 Kč. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Postal address: tř. Kpt. Jaroše 7
Town: Brno
Postal code: 604 55
Country: Czechia
E-mail: posta@uohs.cz
Telephone: +420 542167111
Fax: +420 542167112
Internet address: https://www.uohs.cz/
VI.5)Date of dispatch of this notice:
29/07/2022