We are happy to announce that the new version of the TED portal is going live on 29.01.2024 (indicative date - to be confirmed!) Interested in discovering the new functionalities, improvements and impact on the users? We invite you to visit our article and find out more about the main new changes and functionalities.

There are some bugs affecting the way eForms notices are displayed. We are working on solving the problem. In the meanwhile, please check our dedicated page for more information and guidance.

Registration is open for our 4th Workshop with TED reusers, on the 14th of December 2023

Services - 424019-2022

Submission deadline has been amended by:  550388-2022
03/08/2022    S148

Hrvatska-Dubrovnik: Usluge vezane za pripremu obrazovnih priručnika

2022/S 148-424019

Obavijest o nadmetanju

Usluge

Pravna osnova:
Direktiva 2014/24/EU

Odjeljak I: Javni naručitelj

I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Turistička i ugostiteljska škola Dubrovnik
Nacionalni registracijski broj: 17225827859
Poštanska adresa: Župska 2
Mjesto: Dubrovnik
NUTS kod: HR037 Dubrovačko-neretvanska županija
Poštanski broj: 20000
Država: Hrvatska
Osoba za kontakt: Dino Prskalo
E-pošta: dino@moviment.hr
Telefon: +385 959121706
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: http://ss-turisticka-ugostiteljska-du.skole.hr/
I.3)Komunikacija
Dokumentacija o nabavi dostupna je besplatno i može joj se u potpunosti pristupiti izravno i neograničeno na: https://eojn.nn.hr/SPIN/application/ipn/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?OznakaDokumenta=2022/S+0F2-0031128
Dodatne informacije dostupne su na prethodno navedenoj adresi
Ponude ili zahtjevi za sudjelovanje moraju se podnijeti elektronički na: https://eojn.nn.hr/Oglasnik
I.4)Vrsta javnog naručitelja
Tijelo kojime se upravlja na temelju javnog prava
I.5)Glavna djelatnost
Obrazovanje

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave
II.1.1)Naziv:

Nabava usluga izrade digitalnih obrazovnih sadržaja za učenje po novom strukovnom kurikulumu i digitalnih priručnika za programe cjeloživotnog učenja

Referentni broj: ESF-6/2022
II.1.2)Glavna CPV oznaka
92312212 Usluge vezane za pripremu obrazovnih priručnika
II.1.3)Vrsta ugovora
Usluge
II.1.4)Kratak opis:

Predmet nabave je nabava vanjske usluge za izradu digitalnih priručnika za novonastali kurikulum, odnosno strukovne predmete na razini 4.2, izrada do 1000 minuta video materijala za potrebe programa OO na razini 5 i CU te izrada minimalno 25 digitalnih priručnika i animacija za potrebe programa cjeloživotnog učenja u području kuharstva, posluživanja, somelijerstva i menadžmenta

II.1.5)Procijenjena ukupna vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 5 493 280.00 HRK
II.1.6)Podaci o grupama
Ovaj ugovor podijeljen je na grupe: ne
II.2)Opis
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
92312212 Usluge vezane za pripremu obrazovnih priručnika
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: HR037 Dubrovačko-neretvanska županija
Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

Ured odabranog ponuditelja i po potrebi sjedište Naručitelja. Dodatno, snimanja video materijala u okviru stavke troškovnika „Izrada edukativnih video materijala“ potrebno je provesti na području D

II.2.4)Opis nabave:

Predmet nabave je nabava vanjske usluge za izradu digitalnih priručnika za novonastali kurikulum, odnosno strukovne predmete na razini 4.2, izrada do 1000 minuta video materijala za potrebe programa OO na razini 5 i CU te izrada minimalno 25 digitalnih priručnika i animacija za potrebe programa cjeloživotnog učenja u području kuharstva, posluživanja, somelijerstva i menadžmenta

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Niže navedeni kriteriji
Kriterij kvalitete - Naziv: Kvalifikacije ključnih stručnjaka / Ponder: 80%
Kriterij troška - Naziv: Cijena / Ponder: 20%
II.2.6)Procijenjena vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 5 493 280.00 HRK
II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave
Trajanje u mjesecima: 13
Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne
II.2.10)Podaci o varijantama
Varijante su dopuštene.: ne
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: da
Broj ili uputa na projekt:

Uspostava regionalnog centra kompetentnosti u turizmu i ugostiteljstvu

II.2.14)Dodatni podaci

Odjeljak III: Pravni, gospodarski, financijski i tehnički podaci

III.1)Uvjeti sudjelovanja
III.1.1)Sposobnost obavljanja profesionalne djelatnosti, uključujući zahtjeve koji se odnose na upis u strukovne ili obrtne registre
Popis i kratki opis uvjeta:

Sukladno odredbi članka 257.st.1. ZJN 2016 Naručitelj zahtijeva da gospodarski subjekt dokaže upis u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar u državi njegova poslovnog nastana.

III.1.2)Ekonomska i financijska sposobnost
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
III.1.3)Tehnička i stručna sposobnost
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi

Odjeljak IV: Postupak

IV.1)Opis
IV.1.1)Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.1.3)Podaci o okvirnom sporazumu ili dinamičkom sustavu nabave
IV.1.8)Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)
Nabava je obuhvaćena Sporazumom o javnoj nabavi: ne
IV.2)Administrativni podaci
IV.2.2)Rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje
Datum: 30/08/2022
Lokalno vrijeme: 12:00
IV.2.3)Procijenjeni datum slanja poziva na dostavu ponuda ili na sudjelovanje odabranim natjecateljima
IV.2.4)Jezici na kojima se mogu dostaviti ponude ili zahtjevi za sudjelovanje:
Hrvatski
IV.2.6)Minimalni rok valjanosti ponude
Trajanje u mjesecima: 3 (od isteka roka za dostavu ponuda)
IV.2.7)Uvjeti za otvaranje ponuda
Datum: 30/08/2022
Lokalno vrijeme: 12:00
Mjesto:

Tehnološki park Varaždin, Zagrebačka ulica 89, 42 000 Varaždin

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.1)Podaci o obnavljanjima
Ova nabava će se ponavljati.: ne
VI.2)Podaci o elektroničkim tijekovima rada
Prihvaćaju se elektronički računi
VI.3)Dodatni podaci:
VI.4)Postupci pravne zaštite
VI.4.1)Tijelo nadležno za postupak pravne zaštite
Službeni naziv: Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave
Poštanska adresa: Koturaška cesta 43/IV
Mjesto: Zagreb
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
E-pošta: dkom@dkom.hr
Telefon: +385 14559930
Telefaks: +385 14559933
Internetska adresa: www.dkom.hr
VI.5)Datum slanja ove obavijesti:
29/07/2022