Services - 424070-2021

20/08/2021    S161

Poland-Wrocław: Feasibility study, advisory service, analysis

2021/S 161-424070

Contract notice

Services

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Województwo Dolnośląskie - Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
National registration number: PL51
Postal address: Wybrzeże J. Słowackiego 12-14
Town: Wrocław
NUTS code: PL514 Miasto Wrocław
Postal code: 50-411
Country: Poland
Contact person: Piotr Kołowrotkiewicz
E-mail: zamowienia.publiczne@dolnyslask.pl
Telephone: +48 71-776-99-05
Fax: +48 71-776-90-59
Internet address(es):
Main address: https://www.umwd.dolnyslask.pl
Address of the buyer profile: http://bip.umwd.dolnyslask.pl/
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://umwd-dolnyslask.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Regional or local authority
I.5)Main activity
General public services

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Opracowanie wstępnego studium planistyczno–prognostycznego dla projektu Rewitalizacja linii kolejowej Zgorzelec–Bogatynia w celu włączenia Bogatyni do sieci regionalnego, wojewódzkiego transportu kol.

Reference number: DOK-IZ-II.272.20.2021
II.1.2)Main CPV code
71241000 Feasibility study, advisory service, analysis
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie wstępnego studium planistyczno – prognostycznego dla projektu pn. Rewitalizacja linii kolejowej Zgorzelec – Bogatynia w celu włączenia Bogatyni do sieci regionalnego, wojewódzkiego transportu kolejowego.

II.1.5)Estimated total value
Value excluding VAT: 1 083 333.33 PLN
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL51 Dolnośląskie
Main site or place of performance:

Dolny Śląsk

II.2.4)Description of the procurement:

1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie wstępnego studium planistyczno – prognostycznego dla projektu pn. Rewitalizacja linii kolejowej Zgorzelec – Bogatynia w celu włączenia Bogatyni do sieci regionalnego, wojewódzkiego transportu kolejowego.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz warunki jego realizacji Zamawiający określił w projekcie umowy, stanowiącym wraz z Opisem Przedmiotu Zamówienia załącznik nr 7 do SWZ.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 1 083 333.33 PLN
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
End: 15/11/2021
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Zamawiający nie określa warunków udziału w tym zakresie.

III.1.2)Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Zamawiający nie określa warunków udziału w tym zakresie.

III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej: tj. Wykonawca, który w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie należycie wykonał co najmniej jedno zamówienie o wartości nie mniejszej niż 400 000,00 zł brutto, polegające na wykonaniu dokumentacji analityczno-ekonomicznej obejmującej wstępne studium planistyczno-prognostyczne lub studium wykonalności (feasibility study) lub dokument równoważny w treści dla inwestycji w liniową infrastrukturę kolejową. Wskazana wyżej dokumentacja winna stanowić szczegółową analizę finansowo-ekonomiczną, techniczną oraz prawną, której celem jest zbadanie zasadności przedsięwzięcia, a jej istotą jest krytyczna analiza wszystkich szczegółów operacyjnych projektu. W przypadku, gdy jakakolwiek wartość dotycząca powyższego warunku wyrażona będzie w walucie obcej, Zamawiający przeliczy tę wartość w oparciu o średni kurs walut Narodowego Banku Polskiego dla danej waluty z dnia, w którym nastąpi otwarcie ofert. Jeżeli w tym dniu nie będzie opublikowany średni kurs NBP, Zamawiający przyjmie średni kurs z ostatniego dnia przed dniem otwarcia ofert. Okres, o którym mowa wyżej wyrażony w latach, liczy się wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert. 2. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do przedmiotowego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych. 3. Zamawiający ocenia, czy udostępniane Wykonawcy przez podmioty udostępniające zasoby zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt 1, a także bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, które zostały przewidziane względem Wykonawcy. 4. Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, odpowiada solidarnie z Wykonawcą, który polega na jego sytuacji finansowej lub ekonomicznej, za szkodę poniesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów podmiot ten nie ponosi winy. 5. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy (podwykonawcom). Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia. Zamawiający wymaga, aby w przypadku powierzenia części zamówienia podwykonawcom, Wykonawca wskazał w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom oraz podał (o ile są mu wiadome na tym etapie) nazwy (firmy) tych podwykonawców. Powierzenie części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie zamówienia.

Minimum level(s) of standards possibly required:

1. Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie, że nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Przedmiotowe oświadczenie Wykonawca składa w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ/ESPD), stanowiącego Załącznik nr 2 do Rozporządzenia Wykonawczego Komisji (UE) 2016/7 z dnia 5 stycznia 2016 r. ustanawiającego standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia. Informacje zawarte w JEDZ/ESPD stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu – zgodnie z Załącznikiem nr 2 do SWZ.

2. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa, wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów.

3. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w pkt 2, potwierdza, że stosunek łączący Wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określa w szczególności:

1) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby;

2) sposób i okres udostępnienia Wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia.

4. Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, przedstawia, wraz z oświadczeniem, o którym mowa w pkt. 1, także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w przedmiotowym postępowaniu, w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby.

5. Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych, aktualnych na dzień złożenia tych podmiotowych środków dowodowych.

6. Podmiotowe środki dowodowe wymagane od Wykonawcy obejmują:

1) Oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 3 do SWZ). Ww. oświadczenie nie będzie wymagane w przypadku złożenia w postępowaniu tylko jednej oferty.

2) Oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w pkt 1, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych w rozdziale VI pkt 1 ppkt 3-6, SWZ (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 4 do SWZ).

3) Wykaz usług/dostaw wykonanych w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te dostawy zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy zostały wykonane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy (wzór wykazu stanowi załącznik nr 5 do SWZ).

4) Informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie dotyczącym podstaw wykluczenia wskazanych w rozdziale VI pkt. 1 ppkt 1,2 i 4 SWZ, sporządzoną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem.

III.2)Conditions related to the contract
III.2.2)Contract performance conditions:

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz warunki jego realizacji Zamawiający określił w projekcie umowy, stanowiącym wraz z Opisem Przedmiotu Zamówienia załączniki nr 7 do SWZ.

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 17/09/2021
Local time: 10:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 29/10/2021
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 17/09/2021
Local time: 11:00
Information about authorised persons and opening procedure:

Składanie ofert odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem platformy zakupowej https://umwd-dolnyslask.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html Za datę wpływu oferty wraz z załącznikami przyjmuje się datę i godzinę ich zarejestrowania na platformie zakupowej.

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.3)Additional information:

AD.: III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe:

Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej:

a) zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 8 p-pkt 4 SWZ, składa informację z odpowiedniego rejestru, takiego jak rejestr sądowy, albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania w zakresie określonym w rozdziale VI pkt. 1 p-pkt 1,2 i 4 SWZ - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jego złożeniem.

b) Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej, lub gdy dokumenty te nie odnoszą się do wszystkich przypadków wskazanych w SWZ, zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy. Wymagania dotyczące terminu wystawienia dokumentów lub oświadczeń są analogiczne jak wskazane powyżej.

Informacje dodatkowe: 1. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: 1 000,00 zł. 2. Zamawiający przewiduje procedurę, o której mowa w art. 139 ustawy Pzp. 3. Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym składanie ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między Zamawiającym a Wykonawcą odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem platformy zakupowej https://umwd-dolnyslask.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcą odbywa się zgodnie z rozporządzeniem w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji.

4. W postępowaniu o udzielenie zamówienia ofertę, oświadczenia, o którym mowa w rozdziale VIII pkt 1 SWZ, składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej, opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym za pośrednictwem platformy zakupowej wskazanej wyżej. Za datę wpływu wymienionych dokumentów przyjmuje się datę i godzinę ich zarejestrowania na platformie zakupowej. Zamawiający dopuszcza również możliwość składania dokumentów i oświadczeń innych niż wymienione w rozdziale XIV pkt 3 SWZ za pomocą poczty elektronicznej, na adres: zamowienia.publiczne@dolnyslask.pl

5. Informacje o wymaganiach technicznych dotyczących platformy zakupowej określone zostały w załączniku nr 8 do SWZ.

6. Wykonawcy przygotują i składają swoje oferty wraz z wskazanymi wszystkimi załącznikami zgodnie z wymaganiami SWZ pod rygorem nieważności w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym za pośrednictwem strony internetowej prowadzonego postępowania. Do przygotowania oferty konieczne jest posiadanie przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

7. Przedmiotowe zamówienie wpisuje się w definicję dostawy zawartą w art. 7 pkt 4 ustawy Pzp (nabywanie praw majątkowych, które mogą być przedmiotem obrotu), jednakże we Wspólnym Słowniku Zamówień nie ma innego kodu, który odpowiadałby przedmiotowi zamówienia, jedynie kod 71241000-9 – „Studia wykonalności, usługi doradcze, analizy”, kwalifikowany do kodów na usługi.

8. Pełna nazwa z punktu II.1.1) to: Opracowanie wstępnego studium planistyczno – prognostycznego dla projektu pn. Rewitalizacja linii kolejowej Zgorzelec – Bogatynia w celu włączenia Bogatyni do sieci regionalnego, wojewódzkiego transportu kolejowego.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postal address: ul. Postępu 17 a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
Internet address: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Urząd Zamówień Publicznych
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
Internet address: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Date of dispatch of this notice:
17/08/2021