TED website is eForms-ready since 2.11.2022. Search changed: please adapt your predefined expert queries. Discover the changes in the site news and in the updated Help Pages

Supplies - 425056-2022

03/08/2022    S148

Polska-Częstochowa: Olej napędowy

2022/S 148-425056

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia – zamówienia sektorowe

Wyniki postępowania

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/25/UE

Sekcja I: Podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Częstochowie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Adres pocztowy: Al. Niepodległości 30
Miejscowość: Częstochowa
Kod NUTS: PL224 Częstochowski
Kod pocztowy: 42-200
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Anna Szal
E-mail: zamowienia@mpk.czest.pl
Tel.: +48 343779132
Faks: +48 343779109
Adresy internetowe:
Główny adres: www.mpk.czest.pl
Adres profilu nabywcy: https://mpk-czest.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Częstochowie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Adres pocztowy: Al. Niepodległości 30
Miejscowość: Częstochowa
Kod NUTS: PL224 Częstochowski
Kod pocztowy: 42-200
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Anna Szal
E-mail: zamowienia@mpk.czest.pl
Tel.: +48 343779132
Faks: +48 343779109
Adresy internetowe:
Główny adres: www.mpk.czest.pl
I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
W zamówieniu stosowane jest wspólne udzielanie zamówień
I.6)Główny przedmiot działalności
Miejski transport kolejowy, tramwajowy, trolejbusowy lub autobusowy

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Zakup i sukcesywna dostawa oleju napędowego

Numer referencyjny: RZI.26.3.2022
II.1.2)Główny kod CPV
09134100 Olej napędowy
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest wspólny zakup i sukcesywna dostawa, na rzecz MPK w Częstochowie Sp. z o. o. i SPZOZ Stacji Pogotowia Ratunkowego w Częstochowie,3 350 ton oleju napędowego ( 3150 t - ON A), w tym do 200 ton oleju napędowego o „polepszonych właściwościach niskotemperaturowych” (ON B), w przypadku spadku temperatury powietrza.

II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL224 Częstochowski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

MPK w Częstochowie Sp. z o. o., ul. Niepodległości 30, 42-200 Częstochowa

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wspólny zakup i sukcesywna dostawa, na rzecz MPK w Częstochowie Sp. z o. o. i SPZOZ Stacji Pogotowia Ratunkowego w Częstochowie, 3 350 ton oleju napędowego (3 150 t - ON A), w tym do 200 ton oleju napędowego o „polepszonych właściwościach niskotemperaturowych” (ON B), w przypadku spadku temperatury powietrza.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2022/S 102-286932
IV.2.8)Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów
IV.2.9)Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci okresowego ogłoszenia informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: 1
Nazwa:

Zakup i sukcesywna dostawa oleju napędowego

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
15/07/2022
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 2
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 2
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Orlen Paliwa Sp. z o. o.
Adres pocztowy: Widełka 869
Miejscowość: Widełka
Kod NUTS: PL21 Małopolskie
Kod pocztowy: 36-145
Państwo: Polska
E-mail: ORLENPaliwa@orlen.pl
Tel.: +48 242566084
Faks: +48 243679052
Adres internetowy: www.orlenpaliwa.pl
Wykonawcą jest MŚP: nie
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa
V.2.6)Kwota zapłacona za zakupy po okazyjnej cenie

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:

Zamawiający na podstawie art. 126 ust 1 PZP, wezwał Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia następujących podmiotowych środków dowodowych:

1)informacji z KRK w zakresie określonym:

a)w art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 PZP,

b)w art. 108 ust. 1 pkt 4 PZP,

c)w art. 109 ust. 1pkt 2 lit. a PZP,

d)w art. 109 ust. 1 pkt 2 lit. b PZP,

e)w art. 109 ust. 1 pkt 3 PZP

wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem;

2)oświadczenia Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 PZP, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. 2020,poz. 1076 i 1086), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej;

3)informacji z CRBR, w zakresie art. 108 ust. 2 PZP, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do tego rejestru, sporządzonej nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem;

4)zaświadczenia właściwego naczelnika US potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1PZP, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem,a w przypadku zalegania z opłacaniem podatków lub opłat wraz z zaświadczeniem, dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania ofert Wykonawca dokonał płatności należnych podatków lub opłat wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące w sprawie spłat tych należności;

5)zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej ZUS lub właściwego oddziału regionalnego lub właściwej placówki terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy PZP, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z zaświadczeniem albo innym dokumentem dokumenty potwierdzające, że Wykonawca dokonał płatności należnych składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat należności wraz

z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności;

6)odpisu lub informacji z KRS lub z CEiDG w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4PZP, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;

7)oświadczenia wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 PZP, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez zamawiającego, o których mowa w:

a)art. 108 ust. 1 pkt 3 PZP,

b)art. 108 ust. 1 pkt 4 PZP, dot. orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego,

c)art. 108 ust. 1 pkt 5 PZP, dot. zawarcia z innymi wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji,

d)art. 108 ust. 1 pkt 6 PZP,

e)art. 109 ust. 1 pkt 2 lit. b PZP, dotyczących ukarania za wykroczenie, za które wymierzono karę ograniczenia wolności lub karę grzywny

8)oświadczenia wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania na podstawie art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13.04.2022o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę (Dz. U. 2022, poz. 835)

Całość dokumentacji dostępna na: https://mpk-czest.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-626
Państwo: Polska
E-mail: uzp@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587701
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1.Środki ochrony prawnej określone w dziale IX ustawy PZP przysługują wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów niniejszej ustawy.

2.Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 ustawy PZP oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.

3.Odwołanie przysługuje na:

1)niezgodną z przepisami ustawy czynność zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, o zawarcie umowy ramowej, dynamicznym systemie zakupów, systemie kwalifikowania wykonawców lub konkursie, w tym na projektowane postanowienie umowy;

2)zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, o zawarcie umowy ramowej, dynamicznym systemie zakupów, systemie kwalifikowania wykonawców lub konkursie, do której zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy;

3)zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia lub zorganizowania konkursu na podstawie ustawy, mimo że zamawiający był do tego obowiązany.

4.Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby.

5.Pisma w postępowaniu odwoławczym wnosi się w formie pisemnej albo w formie elektronicznej albo w postaci elektronicznej, z tym że odwołanie i przystąpienie do postępowania odwoławczego, wniesione w postaci elektronicznej, wymagają opatrzenia podpisem zaufanym.

6.Odwołujący przekazuje zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej albo postaci elektronicznej albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w formie pisemnej, przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-626
Państwo: Polska
E-mail: uzp@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587701
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
29/07/2022