The TED website is eForms-ready since 2.11.2022. The search changed: please adapt your predefined expert queries. Discover the changes in the site news and in the updated Help Pages.

Supplies - 425057-2022

03/08/2022    S148

Czechia-Brno: Concrete products

2022/S 148-425057

Contract award notice – utilities

Results of the procurement procedure

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/25/EU

Section I: Contracting entity

I.1)Name and addresses
Official name: EG.D, a.s.
National registration number: 28085400
Postal address: Lidická 1873/36, Černá Pole
Town: Brno
NUTS code: CZ064 Jihomoravský kraj
Postal code: 60200
Country: Czechia
Contact person: Ing. Blanka Horčičková
E-mail: blanka.horcickova@egd.cz
Internet address(es):
Main address: https://www.egd.cz/
Address of the buyer profile: https://ezak.eon.cz/profile_display_2.html
I.6)Main activity
Electricity

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Betonové žlaby, označníky a dlaždice

II.1.2)Main CPV code
44114200 Concrete products
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Předmětem plnění této veřejné zakázky je dodávka betonových kabelových žlabů určených pro mechanickou ochranu kabelového vedení NN a VN a optického vedení. Skládá se z betonového žlabu, kde se ukládá kabelové vedení, společně kabelové a optické vedení, a z víka. Víko se používá i jako mechanické krytí pro kabelové lože. Žlaby jsou vybavené zámky (perem a drážkou), aby na sebe jednotlivé žlaby v trase pokládky navazovali a nedošlo k jejich křížení a tím k poškození uloženého vedení. Uložení víka do žlabu je zajištěno tak, aby víko do tělesa žlabu zapadalo a nedošlo během zasypávání k posunu víka ze žlabu. Vnitřní prostor žlabu musí být hladký a bez výstupků, aby při ukládání kabelů do betonových žlabů nedošlo k porušení pláště kabelu nebo HDPE trubky. Dále dodávka betonových dlaždic používajících se pro úpravu terénu, okapové chodníčky okolo distribučních trafostanic atd. Více viz ZD.

II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.1.7)Total value of the procurement (excluding VAT) (Agree to publish? yes)
Value excluding VAT: 5 318 903.00 CZK
II.2)Description
II.2.3)Place of performance
NUTS code: CZ0 Česko
Main site or place of performance:

Distribuční území EG.D, a. s.

II.2.4)Description of the procurement:

Předmětem plnění této veřejné zakázky je dodávka betonových kabelových žlabů určených pro mechanickou ochranu kabelového vedení NN a VN a optického vedení. Skládá se z betonového žlabu, kde se ukládá kabelové vedení, společně kabelové a optické vedení, a z víka. Víko se používá i jako mechanické krytí pro kabelové lože. Žlaby jsou vybavené zámky (perem a drážkou), aby na sebe jednotlivé žlaby v trase pokládky navazovali a nedošlo k jejich křížení a tím k poškození uloženého vedení. Uložení víka do žlabu je zajištěno tak, aby víko do tělesa žlabu zapadalo a nedošlo během zasypávání k posunu víka ze žlabu. Vnitřní prostor žlabu musí být hladký a bez výstupků, aby při ukládání kabelů do betonových žlabů nedošlo k porušení pláště kabelu nebo HDPE trubky. Dále dodávka betonových dlaždic používajících se pro úpravu terénu, okapové chodníčky okolo distribučních trafostanic atd. Betonová dlaždice s manipulačním okem je určená pro vypodložení betonového stožáru v montážní jámě (vylepšení půdních poměrů základové spáry pod patou sloupů). Dále dodávka kabelových patníků (označníky) sloužících pro určení polohy kabelových souborů, křižovatky kabelů s komunikacemi, dráhou, vodními toky, polohové změny trasy kabelu v obcích nebo ve volném terénu. Ukládají se do chodníku, komunikace nebo do volného terénu.

II.2.5)Award criteria
Price
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Restricted procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
The procurement involves the establishment of a framework agreement
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)Administrative information
IV.2.1)Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2020/S 147-362001
IV.2.8)Information about termination of dynamic purchasing system
IV.2.9)Information about termination of call for competition in the form of a periodic indicative notice

Section V: Award of contract

Title:

Dodávky betonových žlabů, označníků a dlaždic

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
30/06/2022
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 2
Number of tenders received from SMEs: 2
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 2
Number of tenders received by electronic means: 2
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: SLOUPÁRNA Majdalena s.r.o.
National registration number: 49050648
Postal address: Majdalena 141
Town: Majdalena
NUTS code: CZ031 Jihočeský kraj
Postal code: 37803
Country: Czechia
The contractor is an SME: yes
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT) (Agree to publish? yes)
Total value of the contract/lot: 5 318 903.00 CZK
V.2.5)Information about subcontracting
V.2.6)Price paid for bargain purchases

Section VI: Complementary information

VI.3)Additional information:

Jedná se o souhrnné oznámení dle §137 z.134/2016Sb. Zákona o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, o uzavření dílčích odvolávek/objednávek na základě rámcové dohody na BETONOVÉ ŽLABY, OZNAČNÍKY A DLAŽDICE za uplynulé kalendářní čtvrtletí. V Oddílu V.2.4. je uveden souhrn zadaných dílčích odvolávek/objednávek za kalendářní čtvrtletí pro uvedený region.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Postal address: tř. Kpt. Jaroše 7
Town: Brno
Postal code: 604 55
Country: Czechia
E-mail: posta@uohs.cz
Telephone: +420 542167111
Fax: +420 542167112
Internet address: https://www.uohs.cz/
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.

Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vzta-hujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek.

Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení.

Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítnul nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl.

Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy.

Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních čtyř let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 Kč. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 Kč. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 Kč. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 Kč. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Postal address: tř. Kpt. Jaroše 7
Town: Brno
Postal code: 604 55
Country: Czechia
E-mail: posta@uohs.cz
Telephone: +420 542167111
Fax: +420 542167112
Internet address: https://www.uohs.cz/
VI.5)Date of dispatch of this notice:
29/07/2022