The TED website is eForms-ready since 2.11.2022. The search changed: please adapt your predefined expert queries. Discover the changes in the site news and in the updated Help Pages

Services - 425190-2022

03/08/2022    S148

Sverige-Eskilstuna: Trädgårdstjänster

2022/S 148-425190

Meddelande om tilldelning av kontrakt – försörjningssektorerna

Resultat av upphandlingsförfarandet

Tjänster

Rättslig grund:
direktiv 2014/25/EU

Avsnitt I: Upphandlande enhet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö Aktiebolag
Nationellt registreringsnummer: 556935-7501
Postadress: Kungsgatan 86
Ort: ESKILSTUNA
Nuts-kod: SE122 Södermanlands län
Postnummer: 63186
Land: Sverige
Kontaktperson: Paula Karlsson
E-post: Paula.Karlsson@esem.se
Internetadress(er):
Allmän adress: http://www.eem.se
I.6)Huvudsaklig verksamhet
Vatten

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Skötsel av våtmark

Referensnummer: UH 22-02
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
77300000 Trädgårdstjänster
II.1.3)Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4)Kort beskrivning:

I uppdraget ingår att - i spillvattenvåtmarker - föreslå och genomföra förbättringsåtgärder i samråd

med beställaren.

Upptagning och omhändertagande av slam och växtlighet som tar upp näring från vattnet.

Omhändertagandet och transport utförs av leverantören men bekostas av beställaren. Analyser

ingår i uppdraget och ska utföras av ackrediterat laboratorium.

Restaurering av våtmarker (inkl bottenskikt och vallar) och inplantering av nya växter.

Parkrelaterad skötsel såsom gräsklippning och mekaniskt underhåll av luckor ingår inte.

Avropen kan vara funktioner, ex beställaren önskar få en rengjord inloppskanal.

II.1.6)Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.1.7)Upphandlingens totala värde (exkl. moms) (Medger du publicering? ja)
Värde exkl. moms: 16 000 000.00 SEK
II.2)Beskrivning
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
71900000 Laboratorietjänster
77310000 Plantering och skötsel av grönområden
77312000 Ogräsröjning
77314000 Markskötsel
90513600 Avlägsnande av slam
90513900 Hantering av slam
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: SE122 Södermanlands län
II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Bakgrund

Våtmarken anlades 1999. Sedan dess är nödvändig renovering utförd och nu behöver den restaureras och utvecklas. Området är 40 ha med 30 ha vattenyta. Vattenflödet är 2000 m3/timme.

Det uppskattade värdet under avtalsperioden baserat på tidigare års förbrukning uppgår till ca 5 200

000 SEK/år exklusive moms.

II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)Beskrivning
IV.1.1)Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3)Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
IV.1.8)Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2)Administrativ information
IV.2.1)Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
Meddelandenummer i EUT: 2022/S 075-205526
IV.2.8)Information om avslutande av det dynamiska inköpssystemet
IV.2.9)Information om avslutande av anbudsinfordran i form av ett periodiskt meddelande

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: ja
V.2)Kontraktstilldelning
V.2.1)Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
06/07/2022
V.2.2)Information om anbuden
Antal mottagna anbud: 2
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3)Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn: Tecomatic Entreprenad AB
Nationellt registreringsnummer: 556380-6420
Postadress: Gas-Jacobs gata 3
Ort: Kalmar
Nuts-kod: SE122 Södermanlands län
Postnummer: 392 45
Land: Sverige
E-post: eva@tecomatic.com
Internetadress: http://tecomatic.com
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag: ja
V.2.4)Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms) (Medger du publicering? ja)
Det uppskattade totala värdet av kontraktet/delen: 16 000 000.00 SEK
Kontraktets/delens totala värde: 16 000 000.00 SEK
V.2.5)Information om underentreprenader
V.2.6)Erlagt pris vid förmånliga inköp

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.3)Kompletterande upplysningar:
VI.4)Överprövningsförfaranden
VI.4.1)Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn: Förvaltningsrätten
Ort: Linköping
Land: Sverige
VI.5)Datum då meddelandet sänts:
29/07/2022