TED website is eForms-ready since 2.11.2022. Search changed: please adapt your predefined expert queries. Discover the changes in the site news and in the updated Help Pages

Supplies - 425358-2022

04/08/2022    S149

România-București: Grupuri electrogene

2022/S 149-425358

Anunț de atribuire a contractului

Rezultatele procedurii de achiziţie

Produse

Temei juridic:
Directiva 2014/24/UE

Secțiunea I: Autoritatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: Serviciul de Telecomunicatii Speciale
Număr naţional de înregistrare: 4267230
Adresă: Splaiul Independenţei, nr. 323A
Localitate: Bucuresti
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Cod poștal: 060044
Țară: România
Persoană de contact: ANGHELINA DRAGOS
E-mail: achizitii.publice@stsnet.ro
Telefon: +40 212022351
Fax: +40 212222134
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: www.stsnet.ro
Adresa profilului cumpărătorului: www.e-licitatie.ro
I.4)Tipul autorității contractante
Minister sau orice altă autoritate națională sau federală, inclusiv subdiviziunile regionale sau locale ale acestora
I.5)Activitate principală
Ordine și siguranță publică

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

ACORD-CADRU DE FURNIZARE GRUPURI ELECTROGENE PORTABILE

Număr de referinţă: 4267230_2022_PAAPD1350670
II.1.2)Cod CPV principal
31121000 Grupuri electrogene
II.1.3)Tipul contractului
Produse
II.1.4)Descriere succintă:

Obiectul achiziţiei : Grupuri electrogene portabile, cu următoarele cantitati:

1) Grup electrogen portabil cu puterea de 7 kVA - cant. min 40 buc. - cant. max. 120 buc.

2) Grup electrogen portabil cu puterea de 2 kVA - cant. min 40 buc. - cant. max. 120 buc.

Detalierea grupurilor electrogene portabile este prezentata în Caietul de sarcini, iar specificațiile tehnice complete sunt detaliate în Capitolul 3.4

Autoritatea contractanta va răspunde în mod clar și complet tuturor solicitărilor de clarificare până în a 11-a zi înainte de data limită de depunere a ofertelor, pentru clarificarile primite cu cel puțin 18 zile înainte de data limită de depunere a ofertelor.

II.1.6)Informații privind loturile
Contractul este împărțit în loturi: nu
II.1.7)Valoarea totală a achiziţiei (fără TVA)
Valoare fără TVA: 399 000.00 EUR
II.2)Descriere
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:

sediul autorității contractante

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Grupuri electrogene portabile:

1. Grup electrogen portabil cu puterea de minim 7 kVA: minimum 40 buc - maximum 120 buc;

2. Grup electrogen portabil cu puterea de minim 2 kVA: minimum 40 buc - maximum 120 buc.

Cantitatile de produse mentionate sunt estimate, cantitatile efectiv achizitionate urmand a se stabili in functie de nevoile concrete ale institutiei de la momentul atribuirii contractelor subsecvente si creditele bugetare alocate cu aceasta destinatie.

Frecventa de atribuire a contractelor subsecvente in perioada de derulare a acordului-cadru: un contract subsecvent in anul 2022, unul in anul 2023, unul in anul 2024 si unul in anul 2025.

Cantitatea de grupuri electrogene portabile estimata a se achizitiona in cadrul unui singur contract subsecvent este:

1.Grup electrogen portabil cu puterea de minim 7 kVA: minimum 1 buc - maximum 40 buc

2.Grup electrogen portabil cu puterea de minim 2 kVA: minimum 1 buc - maximum 40 buc

Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent, determinata pe baza cantitatilor maxime estimate a fi achizitionate in cadrul unui singur contract subsecvent, specificate mai sus, este de 134.400,00 euro fara TVA.

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriu privind calitatea - Nume: Durata perioadei suplimentare de garantie / Pondere: 30
Prețul - Pondere: 70
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Descriere
IV.1.1)Tipul procedurii
Procedură deschisă
IV.1.3)Informaţii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achiziţii
IV.1.8)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice: nu
IV.2)Informații administrative
IV.2.1)Publicare anterioară privind această procedură
Numărul anunțului în JO S: 2022/S 073-194607
IV.2.8)Informaţii privind încetarea sistemului dinamic de achiziţii
IV.2.9)Informaţii privind încetarea unei invitaţii la o procedură concurenţială de ofertare sub forma unui anunţ de intenţie

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: 344320
Titlu:

Acord-cadru de furnizare grupuri electrogene portabile

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
05/07/2022
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 2
Numărul de oferte primite de la IMM-uri: 2
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din alte state membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din state care nu sunt membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 2
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: B.T. BEST TOOLS COMPANY
Număr naţional de înregistrare: RO 18378344
Adresă: Strada AUTOSTRADA BUC-PITESTI, Nr. km 11,5
Localitate: Domnesti
Cod NUTS: RO322 Ilfov
Țară: România
E-mail: stefan.blaer@best-tools.ro
Telefon: +40 213183689
Fax: +40 213183687
Adresă internet: www.best-tools.ro
Contractantul este un IMM: da
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA)
Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului: 403 200.00 EUR
Valoarea totală a contractului/lotului: 399 000.00 EUR
V.2.5)Informații privind subcontractarea

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: 344800
Titlu:

Contract subsecvent nr. 1 de furnizare Grupuri electrogene portabile

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
14/07/2022
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 2
Numărul de oferte primite de la IMM-uri: 2
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din alte state membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din state care nu sunt membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 2
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: B.T. BEST TOOLS COMPANY
Număr naţional de înregistrare: RO 18378344
Adresă: Strada AUTOSTRADA BUC-PITESTI, Nr. km 11,5
Localitate: Domnesti
Cod NUTS: RO322 Ilfov
Țară: România
E-mail: stefan.blaer@best-tools.ro
Telefon: +40 213183689
Fax: +40 213183687
Adresă internet: www.best-tools.ro
Contractantul este un IMM: da
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA)
Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului: 403 200.00 EUR
Valoarea totală a contractului/lotului: 52 290.00 EUR
V.2.5)Informații privind subcontractarea

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: 345327
Titlu:

Contract subsecvent nr. 2 de furnizare Grupuri electogene portabile

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
22/07/2022
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 2
Numărul de oferte primite de la IMM-uri: 2
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din alte state membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din state care nu sunt membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 2
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: B.T. BEST TOOLS COMPANY
Număr naţional de înregistrare: RO 18378344
Adresă: Strada AUTOSTRADA BUC-PITESTI, Nr. km 11,5
Localitate: Domnesti
Cod NUTS: RO322 Ilfov
Țară: România
E-mail: stefan.blaer@best-tools.ro
Telefon: +40 213183689
Fax: +40 213183687
Adresă internet: www.best-tools.ro
Contractantul este un IMM: da
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA)
Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului: 403 200.00 EUR
Valoarea totală a contractului/lotului: 87 360.00 EUR
V.2.5)Informații privind subcontractarea

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.3)Informații suplimentare:
VI.4)Proceduri de contestare
VI.4.1)Organismul de soluţionare a contestaţiilor
Denumire oficială: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresă: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Localitate: Bucuresti
Cod poștal: 030084
Țară: România
E-mail: office@cnsc.ro
Telefon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Adresă internet: www.cnsc.ro
VI.4.4)Serviciul de la care se pot obţine informaţii privind procedura de contestare
Denumire oficială: Serviciul de Telecomunicaţii Speciale – Direcţia Achiziţii Publice
Adresă: Splaiul Independenţei nr. 323A
Localitate: Bucuresti
Cod poștal: 060044
Țară: România
E-mail: achizitii.publice@sts.ro
Telefon: +40 212022305
Adresă internet: www.sts.ro
VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
30/07/2022