Works - 425617-2023

Submission deadline has been amended by:  574614-2023
14/07/2023    S134

Czechia-Prague: Intercity railway works

2023/S 134-425617

Contract notice – utilities

Works

Legal Basis:
Directive 2014/25/EU

Section I: Contracting entity

I.1)Name and addresses
Official name: Správa železnic, státní organizace
National registration number: 70994234
Postal address: Dlážděná 1003/7
Town: Praha 1 - Nové Město
NUTS code: CZ010 Hlavní město Praha
Postal code: 11000
Country: Czechia
Contact person: Lenka Pluhařová
E-mail: Pluharova@spravazeleznic.cz
Telephone: +420 601084416
Internet address(es):
Main address: https://www.spravazeleznic.cz/
Address of the buyer profile: https://zakazky.spravazeleznic.cz/
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://zakazky.spravazeleznic.cz/
Additional information can be obtained from another address:
Official name: Správa železnic, státní organizace
National registration number: 70994234
Postal address: Stavební správa západ, Budova Diamond Point, Ke Štvanici 656/3
Town: Praha 8 - Karlín
NUTS code: CZ010 Hlavní město Praha
Postal code: 186 00
Country: Czechia
Contact person: Lenka Pluhařová
E-mail: Pluharova@spravazeleznic.cz
Telephone: +420 601084416
Internet address(es):
Main address: https://www.spravazeleznic.cz/
Address of the buyer profile: https://zakazky.spravazeleznic.cz/
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://zakazky.spravazeleznic.cz/
I.6)Main activity
Railway services

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Modernizace a dostavba ŽST Praha Masarykovo nádraží

Reference number: 10125/2023-SŽ-SSZ-OVZ
II.1.2)Main CPV code
45234110 Intercity railway works
II.1.3)Type of contract
Works
II.1.4)Short description:

Předmětem plnění veřejné zakázky je zhotovení stavby „Modernizace a dostavba ŽST Praha Masarykovo nádraží“. Modernizací dojde ke zdvojkolejnění trati a přípravě tohoto úseku na elektrizaci, dále k modernizaci celé železniční stanice, vybudování přestřešení železniční stanice (tzv. platforma), vybudování bezbariérových přístupů a celkové zvýšení kvality prostorů pro cestující.

Bližší specifikace předmětu plnění veřejné zakázky je upravena v zadávací dokumentaci.

II.1.5)Estimated total value
Value excluding VAT: 3 233 973 644.00 CZK
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.2)Additional CPV code(s)
45221112 Railway bridge construction work
45213321 Railway station construction work
45234115 Railway signalling works
II.2.3)Place of performance
NUTS code: CZ010 Hlavní město Praha
Main site or place of performance:

Praha

II.2.4)Description of the procurement:

Předmětem plnění veřejné zakázky je zhotovení stavby „Modernizace a dostavba ŽST Praha Masarykovo nádraží“. Modernizací dojde ke zdvojkolejnění trati a přípravě tohoto úseku na elektrizaci, dále k modernizaci celé železniční stanice, vybudování přestřešení železniční stanice (tzv. platforma), vybudování bezbariérových přístupů a celkové zvýšení kvality prostorů pro cestující.

Součástí předmětu plnění veřejné zakázky jsou i činnosti, které budou prováděny v souvislosti s pravidly publicity projektů spolufinancovaných z Nástroje pro propojení Evropy (CEF). Ocenění těchto činností publicity stavby bude zahrnuto do nabídkové ceny, náklady publicity budou uvedeny v Soupisu prací (SO 9898 Všeobecný objekt). Zajištění publicity stavby si zadavatel vyhrazuje jako změnu závazku ze smlouvy v souladu s ustanovením § 100 odst. 1 ZZVZ. Dodavateli bude uhrazen jen skutečně provedený rozsah tohoto plnění. V případě, že tato veřejná zakázka nebude spolufinancovaná z prostředků Evropské unie, zajištění publicity stavby nebude dodavatelem provedeno. Rozsah plnění, který nebude realizován, se nezapočítává do limitů pro změny podle § 222 odst. 4 až 6 a 9 ZZVZ.

Bližší specifikace předmětu plnění veřejné zakázky je upravena v zadávací dokumentace.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 44
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

Nástroje pro propojení Evropy (CEF)

II.2.14)Additional information

Zadavatel stanovuje závaznou zadávací podmínku tak, že částka 3 589 600 314,- Kč je nejvyšší přípustnou nabídkovou cenou (bez DPH), a to pod sankcí vyloučení z další účasti v zadávacím řízení.

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Předložení výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence; předložení dokladu o oprávnění

k podnikání v rozsahu odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění pro následující činnosti: - Provádění staveb, jejich změn a odstraňování, - Revize, prohlídky a zkoušky určených technických zařízení v provozu, - Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady; předložení dokladu o autorizaci v rozsahu dle § 5 odst. 3 písm. a), b), d), e), f) technika prostředí staveb - specializace elektrotechnická zařízení, g);

III.1.2)Economic and financial standing
Selection criteria as stated in the procurement documents
III.1.3)Technical and professional ability
Selection criteria as stated in the procurement documents
III.1.4)Objective rules and criteria for participation
List and brief description of rules and criteria:

Veškerá pravidla a kritéria účasti jsou uvedeny v Pokynech pro dodavatele.

III.1.6)Deposits and guarantees required:

Zadavatel v souladu s § 41 ZZVZ požaduje, aby účastníci k zajištění plnění svých povinností vyplývajících z účasti v zadávacím řízení poskytli jistotu ve výši 46 mil. Kč (slovy: čtyřicet šest miliónů korun českých)

III.1.7)Main financing conditions and payment arrangements and/or reference to the relevant provisions governing them:

Platební podmínky jsou uvedeny v čl. 14 Smluvních podmínek pro výstavbu pozemních a inženýrských staveb projektovaných objednatelem - Obecné podmínky a Zvláštní podmínky pro stavby Správy železnic, státní organizace (přílohy Smlouvy o dílo).

III.2)Conditions related to the contract
III.2.3)Information about staff responsible for the performance of the contract
Obligation to indicate the names and professional qualifications of the staff assigned to performing the contract

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 15/08/2023
Local time: 09:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Czech
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Duration in months: 6 (from the date stated for receipt of tender)
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 15/08/2023
Local time: 09:00
Information about authorised persons and opening procedure:

Otevírání nabídek v elektronické podobě bude probíhat v souladu se ZZVZ bez účasti veřejnosti, resp. dodavatelů.

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.3)Additional information:
VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Postal address: tř. Kpt. Jaroše 7
Town: Brno
Postal code: 604 55
Country: Czechia
E-mail: posta@uohs.cz
Telephone: +420 542167111
Fax: +420 542167112
Internet address: http://www.uohs.cz
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.

Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vzta-hujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek.

Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení.

Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítnul nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl.

Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy.

Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních čtyř let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 Kč. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 Kč. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 Kč. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 Kč. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Postal address: tř. Kpt. Jaroše 7
Town: Brno
Postal code: 604 55
Country: Czechia
E-mail: posta@uohs.cz
Telephone: +420 542167111
Fax: +420 542167112
Internet address: http://www.uohs.cz
VI.5)Date of dispatch of this notice:
11/07/2023