Építési beruházás - 425624-2022

05/08/2022    S150

Magyarország-Budapest: Erőmű építése

2022/S 150-425624

Ajánlati/részvételi felhívás

Építési beruházás

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Magyar Máltai Szeretetszolgálat Alapítvány
Nemzeti azonosító szám: 19022235243
Postai cím: Szarvas Gábor Út 58-60.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11 Budapest
Postai irányítószám: 1125
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Fömötör Mariann
E-mail: fomotor.mariann@maltai.hu
Telefon: +36 706577304
Fax: +36 12399896
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.maltai.hu
I.3)Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000854162022/reszletek
További információ a következő címen szerezhető be a fent említett cím
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000854162022/reszletek
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó a fent említett címre
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Közjogi intézmény
I.5)Fő tevékenység
Egyéb tevékenység: közhasznú és karitatív tevékenység

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Kisteljesítményű naperőművek építése

Hivatkozási szám: EKR000854162022
II.1.2)Fő CPV-kód
45251100 Erőmű építése
II.1.3)A szerződés típusa
Építési beruházás
II.1.4)Rövid meghatározás:

Dinamikus beszerzési rendszer létrehozása, amelynek tárgya Kisteljesítményű 0,5 MW-ot meg nem haladó naperőművek építése a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Alapítvány részére dinamikus beszerzési rendszer keretében

II.1.5)Becsült teljes érték vagy nagyságrend
II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
45251100 Erőmű építése
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU Magyarország
A teljesítés fő helyszíne:

Magyarország területén, a „Felzárkózó települések" programba bevont, településeket érintően.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Dinamikus beszerzési rendszer létrehozása, amelynek tárgya „Kisteljesítményű 0,5 MW-ot meg nem haladó naperőművek építése a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Alapítvány részére dinamikus beszerzési rendszer keretében”

Ajánlatkérő a Közbeszerzési Dokumentumokban részletesen ismerteti azt az építési beruházás kategóriát és jellemzőjét, amelyekre a „Felzárkózó települések" modellprogram megvalósítása érdekében dinamikus beszerzési rendszert (továbbiakban DBR) kíván létrehozni. A „Felzárkózó települések" modellprogram megvalósítási céljaival összhangban a „Megújuló energiatermelés” tevékenyég kapcsán a DBR keretében megvalósuló beruházások célja, a megújuló energiahasználatra alapuló energiatermelő vagy energiatermelő és energiatároló egységekkel legalább 25 000 kWP megújuló közösségi energiatermelési kapacitás létrehozása.

Minimum 600 kWp-es DC oldali, 499 kVA csatlakozási teljesítményt meg nem haladó, kis teljesítményű földre telepített napelemes (fotovoltaikus) kiserőmű telepítése, hálózatra kötése és üzembehelyezése. Tervezett erőművek összteljesítménye 25 000 kWp, így 52 kiserőmű megépítése várható. Építési engedély köteles munkák.

A DBR jelen részvételi szakaszában meghatározott becsült mennyiség tájékoztató jelleggel, a „Felzárkózó települések” hosszú távú modellprogramjának megvalósítási terve alapján került meghatározásra, amelytől Ajánlatkérő a Kbt. 107. § (2) bekezdése alapján a DBR időtartama alatt a konkrét beszerzési igényeihez igazodóan eltérhet.

Ajánlatkérő nem vállal kötelezettséget a teljes mennyiség megrendelésére, csak tájékoztató jelleggel adja meg összhangban a Kbt. 107. § (2) bekezdésével, mint becsült mennyiséget.

A tárgyi DBR építési beruházás egy kategóriát tartalmaz:

- Kisteljesítményű naperőművek létesítése

A napelemre vonatkozó legfontosabb jellemzők:

- Cella típusa: Monokristályos

- Modul hatékonyság: minimum 21%

- Névleges teljesítmény STC szabvány szerint: minimum 540 Wp

- Névleges teljesítmény NOCT szabvány szerint: minimum 410 Wp

A teljes műszaki leírást a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

Ajánlatkérő a közbeszerzési eljárás jelen részvételi szakaszában a rendelkezésére álló - véglegesnek még nem tekinthető - műszaki leírást tájékoztató jelleggel Ajánlattevők rendelkezésére bocsátja a termékkategória részletesebb bemutatása érdekében, de ettől Ajánlatkérő a DBR ajánlattételi szakaszában eltérhet. Ezen eltérést okozhatja különösen, hogy a tervek helyszínenkénti adaptálásra szorulnak, továbbá a kivitelezések közbeni tapasztalatok okán jövőbeli módosítást eredményezhetnek.

Ajánlatkérő a DBR részvételi szakaszában a részajánlattétel lehetőségét nem biztosítja, mivel Ajánlatkérő a „Felzárkózó települések" modellprogram naperőművek létesítéseinek megvalósítására egy DBR-t kíván létrehozni, az építési beruházási kategóriák pedig a Kbt. 107. § (2) bekezdése alapján nem azonosíthatóak a részajánlattételi lehetőségek meghatározásának módjával, mivel azok a tervezett beszerzések jellegének egyértelmű meghatározására és nem pedig a részek elhatárolására szolgálnak. Emellett azonban Ajánlatkérő a Kbt. 107. § (2) bekezdése alapján fenntartja annak a lehetőségét, hogy a DBR megvalósítása során, az ajánlattételi felhívás megküldésével egyidejűleg, az abban foglalt konkrét beszerzési igényre vonatkozóan - a konkrét közbeszerzések tárgyától és jellegétől függően - a részajánlattétel lehetőségek határozzon meg az ajánlattételi felhívásban.

Ajánlattevő köteles az Ajánlatkérő számára új, használatlan, rendeltetésszerű használatra alkalmas termékeket megajánlani. Ajánlatkérő nem biztosít lehetőséget használt (vagy akár felújított) termékek megajánlására. Tehát az ajánlatban csak új, azaz nem használt, nem gyárilag felújított és nem demo termék ajánlható meg.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: 1. M2.1. pontra megjelölt szakember naperőmű építésében szerzett szakmai tapasztalata (db) Megajánlható 0-3 db / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: 2. A teljes rendszer telepítésére vállalt többlet jótállás (minimum elvárás 12 hónap) (Megajánlható 0-36 hónap) / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: 3. Inverter tekintetében vállalt többlet jótállás (minimum elvárás 60 hónap) (Megajánlható 0-60 hónap) / Súlyszám: 10
Ár - Súlyszám: 70
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 60
A szerződés meghosszabbítható: nem
II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

RRF-3.4.1-22-2022-00001

II.2.14)További információk

Ajánlatkérő a Kbt. 69. § (7) bekezdése alapján az eljárás részvételi szakaszában felhívja a részvételre jelentkezőket a Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti igazolások benyújtására, mivel Ajánlatkérő megítélése szerint az az eljárás, azaz a DBR megfelelő létrehozásához és az ajánlatételi szakaszok megfelelő lefolytatásához szükséges.

Az ajánlatok értékelése a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja szerint a legjobb ár-érték arány. Az értékelés során adható pontszám: 0-10 pont.

Az értékelés módszerei:

Az 1-3. értékelési szempont esetében: Egyenes arányosítás.

A 4. értékelési szempont (vállalkozói díj/ajánlati ár): Fordított arányosítás.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1)Részvételi feltételek
III.1.1)Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése:

Az eljárásban nem lehet részvételre jelentkező, ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdésében, a 62. § (2) bekezdésében foglalt kizáró okok fennállnak.

Igazolási mód:

A Kbt. 81. § (3) bekezdése és a 321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet 1. § (1) bekezdése, valamint a 3. és 4. §-ában foglaltak szerint, az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentum benyújtásával szükséges előzetesen igazolni, hogy RJ nem tartozik a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdése szerinti kizáró okok hatálya alá.

A Kr. 15. § (1) bekezdése alapján az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy más szervezet (személy) vonatkozásában az RJ a jelentkezésében csak az EEKD-t nyújt be a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésében foglalt kizáró okok hiányának igazolására.

A Kr. 15. § (2) bekezdése alapján azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt az alkalmasság igazolásában RJ ajánlatában a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozatot nyújt be.

Ajánlatkérő tájékoztatja az RJ-ket, hogy az utólagos igazolási kötelezettség körében a kizáró okok további vizsgálata és igazolása kapcsán a Kbt. 69.§ (4)-(6) bekezdései szerint kell eljárni a Korm. rendelet vonatkozó rendelkezéseiben meghatározottak szerinti.

A Kbt. 69. § (4), illetve (6) bekezdésében foglalt esetben az Ajánlattevőnek a 321/2015. (X. 30.) Korm.rend. 8. §, 10. §, 12-16. §-ában foglaltak szerint kell az igazolásokat benyújtania. Az igazolások benyújtására egyebekben a Kbt. 69. § (11) bek. irányadó. Felhívjuk a figyelmet a Kbt. 64. §-ára, valamint a Kbt. 67. § (3) bekezdésére, valamint a Kbt. 74. § (1) bekezdés a) és b) pontjára is.

Az ajánlattevő alkalmasságára előírt feltételek:

A ”Kr.” 1.§ (1) alapján az RJ-nek a részvételi jelentkezésében az EEKD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel a Kbt. 65. §-a alapján az alábbi alkalmassági követelményeknek.

A Kbt. 65.§ (1) c) pontja és a 322/2015. (X. 30.) K.r. 21.§ (1) alapján Ajánlatkérő előírja az építőipari kivitelezési tevékenységet végző gazdasági szereplők vonatkozásában az Étv. szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében szereplés követelményét, illetve a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában szereplés, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal való rendelkezés követelményét.

A nyilvántartásban szereplés tényét - ha a Kbt. 69.§ (11) szerinti nyilvántartásokban a vonatkozó adatok, tények ingyenes ellenőrzésére nincsen mód - a nyilvántartás kivonatának, a nyilvántartást vezető szerv által kiállított igazolásnak vagy a nyilvántartásban szereplés tényét igazoló dokumentumnak az egyszerű másolatban történő benyújtásával szükséges igazolni.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

Alkalmatlan a RJ, ha az építőipari kivitelezési tevékenységet végző gazdasági szereplők az Étv. szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében nem szerepel, ill. a nem Mo-n letelepedett gazdasági szereplő a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában nem szerepel, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal nem rendelkezik.

III.1.3)Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

M/1: A RJ-nek a 321/2015. (X. 30.) Kr 1. § (1) bek és 21. § (2) bek a) pontja szerint a szerződés teljesítéséhez szükséges műszaki, illetőleg szakmai alkalmasságát az alábbiak szerint kell igazolnia. AK az EEKD kitöltésével történő előzetes igazolás során elfogadja az érintett GSZ egyszerű nyilatkozatát - IV. rész α pont kitöltésével - részletes információk kérése nélkül. A Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdése alapján felhívott RJ az alkalmassági feltételnek való megfelelésüket az alábbiak szerint kötelesek igazolni:

A Kbt. 65. § (1) b) és a Kr. 21. § (2) a) alapján a RF feladását megelőző 5 évben (60 hónap)* teljesített (a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb nyolc éven belül megkezdett), a szerződésnek és előírásoknak megfelelően teljesített legjelentősebb referenciáinak ismertetése RJ, ill. az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet cégszerű nyilatkozatával és a Kr. 22. § (3) szerint a szerződést kötő másik fél által adott igazolással, amelyek tartalmazzák minimum:

- a teljesítés ideje (kezdő és befejező időpontja év/hó/nap pontossággal),

- a teljesítés helye,

- a szerződést kötő másik fél neve, székhelye,

- az építési beruházás tárgya és mennyisége (oly módon, hogy abból az alkalmassági előírásoknak való megfelelés megállapítható legyen),

- továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.

Befejezett a referencia, ha a tárgyát képező beruházás sikeres műszaki átadás-átvételére a felhívás feladását megelőző 60 hónapban került sor.

* A RJ során a referencia vizsgált időtartamára a Kbt. 107. § (8b) bekezdésében foglaltak irányadóak.

AK felhívja a figyelmet a Kr 24. § (1) bekre. Az előírt alkalmassági követelménynek RJ-k a Kbt. 65. § (6)-(7) és (9), (11) bekezdésében foglaltak betartása mellett együttesen, illetve bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek.

Amennyiben a RJ a ref.-t közös RJ-ként/alvállalkozóként teljesítette, úgy a ref.ig.-ból ki kell derülnie, hogy az RJ a munka mely részét teljesítette, megjelölve az elvégzett munkarészt; AK csak a ref. munka RJ által elvégzett részét veszi figyelembe az alk.-i köv.-nek való megfelelés vizsgálatakor

A 321/2015. (X.30.) Kr. 21/A. § és a 22. § (5) is irányadó.

M/2) A 321/2015. (X. 30.) Kr. 21. § (2) bekezdés b) pontja alapján RJ csatolja annak a szakembernek (szervezetnek) - különösen a minőség-ellenőrzésért felelősnek - a bemutatását, megnevezésének, adott esetben végzettségének, szakmai tapasztalatának ismertetésével, akit be kíván vonni a teljesítésbe.

A szakember bemutatása során csatolandók:

M/2.1. és M/2.2.: RJ-nek nyilatkoznia kell a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberről, amelyben megjelöli a bevonni kívánt szakembert (szakember neve), továbbá a szakember munkáltatóját (részvételi jelentkezés benyújtásának időpontjában), vagy azt a személyt, akivel/amellyel az adott szakember foglalkoztatásra irányuló egyéb jogviszonyban áll a RJ benyújtásának időpontjában;

b) a releváns jogosultsággal még nem rendelkező szakember tekintetében a szakember végzettségét igazoló okirat másolata.

b) A nyilatkozathoz csatolni kell:

1. Mo-n letelepedett szakember esetében a szakember felelős műszaki vezetői jogosultságát igazoló dokumentum másolatát vagy a szakember nyilatkozatát a névjegyzéki/kamarai nyilvántartási számról és a nyilvántartó kamara nevéről, elérhetőségéről (az önéletrajzban is megadható). Amennyiben a szakember még nem rendelkezik kamarai nyilvántartással, abban az esetben a szakember végzettségét igazoló okirat másolatát és az alkalmassági minimumkövetelmény szerinti szakmai tapasztalati adatok bemutatását.

2.A szakember aláírt szakmai önéletrajzát, amelynek tartalmaznia kell az alábbiakat:

- a szakember neve,

- munkáltatójának foglalkoztatójának a megjelölése, annak érdekében, hogy a szakember közbeszerzési eljárásba történő bevonásának módja (RJ szakembere vagy AV szervezet szakembere vagy a szakember maga AV) megállapítható legyen,

- a szakember nyilatkozata arról, hogy a RJ nyertessége esetén rendelkezésre áll, közreműködik a teljesítésben, az RJ-ben szereplő pozícióban, és nincs más olyan kötelezettsége a teljesítés időszakában, amely a szerződés teljesítésében való munkavégzését bármilyen szempontból akadályozná.

- Amennyiben a megnevezett szakember a RJ benyújtásának időpontjában már rendelkezik az alkalmassági minimumkövetelmény szerinti jogosultsággal, úgy elegendő a szakmai önéletrajzban az alkalmassági követelmény igazolásához a kamarai nyilvántartási szám, valamint a jogosultság megszerzésének első időpontja feltüntetése.

- Amennyiben a megnevezett szakember a RJ benyújtásának időpontjában még nem rendelkezik az alkalmassági minimumkövetelmény szerinti jogosultsággal, úgy a szakmai önéletrajzában a minimumkövetelménnyel összhangban a jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai tapasztalat év-hó bontásban történő bemutatását szükséges szerepeltetni.

Amennyiben a bemutatott szakember az elektronikus nyilvántartásban adminisztrációs okokból nem szerepel, úgy az előírt jogosultság fennállása az illetékes kamara által kiállított, a tárgyévre vonatkozó érvényes igazolással is igazolható. A honlapon történő ellenőrzés elősegítése érdekében RJ csatolhatja a jogosultság elérési útvonalát. Más tagállamban szerzett jogosultság esetében a küldő vagy származási országban a jogosultságot igazoló dokumentum magyar nyelvű fordításának benyújtása szükséges.

A 321/2015. (X. 30.) Kr. II. Fejezetnek megfelelően az EEKD IV. rész α) pontjának kitöltésével elegendő nyilatkoznia arról, hogy megfelel az M/1 és M/2 pontban előírt alkalmassági követelményeknek. Az alkalmassági követelményekre vonatkozó igazolásokat az ajánlatkérő felhívására szükséges benyújtani, a Kbt. 69. §. (4)-(6) bekezdésében foglaltak alapján. Ajánlatkérő a Kbt. 69. § (7) bekezdése alapján az eljárás részvételi szakaszában, illetve a részvételi jelentkezések bírálata során felhívja a részvételre jelentkezőket a Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti igazolások benyújtására.

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Korm. rendelet 24. § (1) bekezdésére. Az előírt alkalmassági követelménynek Ajánlattevők a Kbt. 65. § (6)-(7) és (9), (11) bekezdésében foglaltak betartása mellett is megfelelhetnek. A Kbt. 65. § (6) bekezdés alapján az előírt műszaki és szakmai alkalmassági minimumkövetelményeknek közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.

A referenciaigazolásokat úgy kell kiállítani, hogy azokból az alkalmassági feltételek teljesítése ellenőrizhető legyen. Amennyiben a bemutatott referencia tárgya bővebb, mint a közbeszerzés tárgya, akkor a referencianyilatkozatban/referenciaigazolásban meg kell adni az alkalmassági követelményekre vonatkozó részmennyiséget, illetve műszaki tartalmat.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

M/1: Alkalmas a Részvételre jelentkező, ha rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásától* visszafelé számított 5 évben (60 hónap) befejezett (sikeres műszaki átadás átvételi eljárással lezárt), az előírásoknak és szerződésnek megfelelően teljesített alábbi referenciával,

- legalább egy olyan fotovoltaikus energiatermelő egység létrehozása és/vagy cseréje amelynek csatlakozási teljesítménye meghaladja az 50 kVA-t

*A részvételi jelentkezések során a referencia vizsgált időtartamára tehát a Kbt. 107. § (8b) bekezdésében foglaltak irányadóak.

M/2: Alkalmas az Ajánlattevő, ha rendelkezik legalább az alábbi teljesítésbe bevonni kívánt szakemberrel:

M/2.1.: min. 1 fő, aki rendelkezik a 266/2013. (VII.11.) Kr. 1. melléklet (Kr-1.m.) VI. fejezet 2. rész 5. pontja szerinti (MV-ÉV) vagy azzal egyenértékű jogosultsággal, vagy a 266/2013. (VII.11.) Kr. 1. melléklet (Kr-1.m.) VI. fejezet 2. rész 5. pontja szerinti ezen jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel vagy azzal egyenértékű végzettséggel és szakmai gyakorlattal.

M/2.2.: min. 1 fő, aki rendelkezik a 266/2013. (VII.11.) Kr. 1. melléklet (Kr-1.m.) VI. fejezet 3. rész 17. pontja szerinti (MV-VI) vagy azzal egyenértékű jogosultsággal, vagy a 266/2013. (VII.11.) Kr. 1. melléklet (Kr-1.m.) VI. fejezet 3. rész 17. pontja szerinti ezen jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel vagy azzal egyenértékű végzettséggel és szakmai gyakorlattal.

Ajánlatkérő az M/2.1. és az M/2.2. előírások tekintetében bemutatott szakemberek között az átfedést megengedi, elegendő adott esetben egy szakember bemutatása, amennyiben mind a két minimumkövetelményt teljesíti.

Ajánlatkérő a Kbt. 69. § (7) bekezdése alapján már az eljárás részvételi szakaszában, illetve a részvételi jelentkezések bírálata során felhívja a részvételre jelentkezőket a Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti igazolások benyújtására.

III.2)A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.2)A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:

A részletes fizetési szerződéses feltételek és az alkalmazásra kerülő szerződést biztosító mellékkötelezettségek a DBR ajánlattételi szakaszában kerülnek meghatározásra a Kbt. 107. § (2) bekezdése alapján, a konkrét beszerzési igényhez igazodóan. Ajánlatkérő fenntartja a lehetőséget az alábbi szerződést megerősítő biztosítékok alkalmazására a konkrét beszerzési igényhez igazodóan:

- késedelmi kötbér (A késedelemmel érintett teljesítésre vonatkozó nettó ellenszolgáltatás max 1%-a kötbér naptári naponta. 20 naptári napi késedelem esetén a szerződést ajánlatkérő felmondhatja.)

- meghiúsulási kötbér (a nettó szerződéses ellenérték max 20%-a)

Biztosítékok: Kbt. 134.§ (6) bek. a) szerint.

Hibás teljesítés: Ajánlatkérő a nyertes ajánlattevőt - észszerű határidő tűzésével - felhívja a szerződésszerű teljesítésre. Ez időtartam alatt a késedelem jogkövetkezményei alkalmazandók, kivéve a bírálati szempontokra tett vállalás nem teljesítésének esetei, amelyekre Ajánlatkérő a szerződésben eltérő mértékű kötbéreket határoz meg.

Ajánlatkérő a Kbt. 135. §-ának (7) bek alapján legfeljebb a vállalkozói díj 5 %-ának megfelelő, de legfeljebb 250 millió forint mértékű előleg igénylésének lehetőségét biztosítja. AT előleg és részszámla benyújtására az ajánlattételi szakaszban előírtak szerint jogosult.

Az ajánlattétel, a szerződés és a kifizetés pénzneme HUF.

A kifizetés során a Ptk. 6:155. §; 6:130. § (1)-(2), a Kbt. 135. § (1),(3)-(6),(8) bek.i és a 322/2015(X. 30.) Kr. 30-32/ A. § az irányadók. Von.főbb jogszab.: 2015. évi CXLIII. tv., 413/2021. (VII.13.) Kr., 2013. évi V. tv. 2017. évi CL. törvény

A részletes feltételek az ajánlattételi szakaszban, az adott konkrét beszerzési igényhez igazodóan kerülnek meghatározásra a Kbt. 107. § (2) bek alapján.

Jótállás: A teljes rendszer telepítésére vonatkozó minimum jótállás: 12 hónap AK a többlet jótállást értékelési szempontként értékeli.

Trafóra vonatkozó jótállás 24 hónap

Napelemre vonatkozó jótállás 120 hónap

Inverterre vonatkozó minimum jótállás 60 hónap - AK a többlet jótállást értékelési szempontként értékeli.

Az egyes jótállási időtartamok nem adódnak össze minden tétel esetében a rá vonatkozó legmagasabb jótállási idő kerül érvényesítésre.

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Meghívásos eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: nem
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.2)Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 05/09/2022
Helyi idő: 10:00
IV.2.3)Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
IV.2.4)Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
Magyar
IV.2.6)Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1)A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem
VI.2)Információ az elektronikus munkafolyamatokról
Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
A fizetés elektronikus úton történik
VI.3)További információk:

1. Az AF megküldésének tervezett napja: A DBR létrehozását követően a DBR fennállásának időtartama alatt folyamatosan. AK jogosult a hazai és uniós pályázati forrásból megvalósuló beszerzései esetében a jelen eljárást alkalmazni. AK rögzíti, hogy a részvételi szakaszban a Részvételre Jelentkezők nem tehetnek ajánlatot. AK a DBR ajánlattételi szakaszában, annak konkrét tárgyának ismeretében a további részajánlat-tételi lehetőség biztosítását fenntartja.

2. AK az M/1, M/2 alkalmassági követelmények szerinti feltételek és ezek előírt igazolási módját a minősített AT hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbban állapította meg.

3. A RJ benyújtásának tartalmi és formai követelményei: a közbeszerzési dokumentumokban foglaltak szerint.

4. A kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Ajánlatkérő - ellenkező bizonyításig - az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.

5. Az alábbi nyilatkozatok, dokumentumok benyújtása szükséges, a közbeszerzési dokumentumokban foglaltaknak megfelelően:

# Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentum (EEKD)

# Felolvasólap (Kbt. 66. § (5) bek.)

# Nyilatkozat a Kbt. 66. § (2) bekezdés szerint

# Nyilatkozat a Kbt. 67. § (4) bekezdés alapján

# Nyilatkozat folyamatban levő változásbejegyzési eljárásról

# Nyilatkozat Kbt. 66. § (6) bek.

# Nyilatkozat Kbt. 65. § (7) bek.

# Nyilatkozat üzleti titokról

# Nyilatkozat fordításról

# Aláírási címpéldány, aláírás minta

# Közös ajánlattételről szóló megállapodás

# Meghatalmazás

# Nem magyarországi letelepedésű Ajánlattevő nyilatkozata

6. AK a Kbt. 35. § (9) bek. alapján projekttársaság létrehozását nem követeli meg és nem is teszi lehetővé.

7. A Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja alapján a DBR ajánlattételi szakaszában az ajánlatok értékelési szempontja a legjobb ár-érték arány kiválasztása a KD-ban részletezettek szerint.

8. AK a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját alkalmazza.

9. A DBR fent meghatározott érvényességi, fennállási ideje alatt bármikor, bármely olyan gazdasági szereplő (részvételre jelentkező) kérheti a rendszerbe való felvételét, aki, illetve amely megfelel az alkalmassági követelményeknek, nem áll a kizáró okok hatálya alatt és benyújtotta a közbeszerzési dokumentumoknak megfelelő részvételi jelentkezését. A DBR-be való felvétel feltétele tehát a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott részvételi jelentkezés benyújtása, az alkalmassági előírásoknak való megfelelés igazolása, és az előírt kizáró okok fenn nem állása.

10. A felhívásban valamint az eljárás során valamennyi órában megadott határidő közép-európai helyi idő szerint értendő. (CET)

11. A felhívásban és a dokumentációban nem szabályozott kérdésekben a dokumentáció rendelkezései, valamint Kbt. és végrehajtási rendeletei az irányadók.

12. FAKSZ: Ráti Angéla, 00784, Electool Beszerzési Szolgáltató Kft. és helyettesként eljárhat Ludvigné Paczolay Ildikó 00195, Electool Beszerzési Szolgáltató Kft.;

13. AK a Kbt. 41. § (2) bekezdés c) pontja, és (3) bekezdése alapján az eljárást elektronikus úton, az EKR-ben bonyolítja le, az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet szabályai szerint (továbbiakban: e-Kr.).

14. AK a Kbt. 40. § alapján az elj. elektronikus úton, az EKR-ben bonyolítja le, az elektronikus közbesz. részl. szabályairól szóló 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet szabályaival összhangban. (továbbiakban: e-Kr.).

15. Helyszíni bejárás lehetőségét AK az ajánlattételi felhívásokban leírtak szerint biztosíthatja.

16. Felelősségbiztosítás: A DBR ajánlattételi szakaszában nyertes ajánlattevőként szerződő fél, köteles legkésőbb a szerződés hatálybalépését követő 15. naptól teljes körű felelősségbiztosítást (allrisk kivitelezői építés-szerelési felelősségbiztosítás vagy ezzel egyenértékű biztosítás) kötni, vagy a meglévő biztosítását kiterjeszteni az ajánlattételi felhívásban meghatározott - az elnyert munka ellenértékéhez igazodó - kártérítési mértékben.

17. Ajánlatkérő a Kbt. 69. § (7) bekezdése alapján az eljárás részvételi szakaszában, illetve a részvételi jelentkezések bírálata során felhívja a részvételre jelentkezőket a Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti igazolások benyújtására.

18. Az M/2.1. és M/2.2. pont szerinti pozícióra bemutatott szakembereknek legkésőbb a szerződéskötés időpontjára szerepelnie kell a Magyar Építész Kamara nyilvántartásában. Amennyiben a bemutatott szakember a kamarai nyilvántartásba vétellel a szerződés megkötéséig nem rendelkezik, a kamarai regisztráció elmaradása a szerződéskötéstől való visszalépésnek minősül a Kbt. 131. § (4) bek. alapján.

19. Ajánlatkérő a jogszabályi előírásokkal összhangban a részekre történő ajánlattételt az ajánlattételi szakaszokban kívánja biztosítani, tekintettel a dinamikus beszerzési rendszer sajátosságaira. A részvételi jelentkezések felbontásának ideje: 2022/09/05 12:00

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A Kbt. 148. § rendelkezései szerint

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
02/08/2022