Check out our COVID-19 dedicated page for tenders related to medical equipment needs.

The Conference on the Future of Europe is your chance to share your ideas and shape the future of Europe. Make your voice heard!

Supplies - 426364-2021

23/08/2021    S162

Romania-Bistrița: Antiseptics and disinfectants

2021/S 162-426364

Contract notice

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA BISTRITA
National registration number: 4347593
Postal address: Strada: Grigore Balan, nr. 43
Town: Bistrita
NUTS code: RO112 Bistriţa-Năsăud
Postal code: 420082
Country: Romania
Contact person: GABRIEL LAZANY
E-mail: achizitii@sjub.ro
Telephone: +40 263223409
Fax: +40 263231108
Internet address(es):
Main address: www.sjub.ro
Address of the buyer profile: www.e-licitatie.ro
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100126518
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Other type: SPITAL
I.5)Main activity
Health

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

furnizare dezinfectanti -3 loturi

Reference number: 1319
II.1.2)Main CPV code
33631600 Antiseptics and disinfectants
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Autoritatea contractanta organizatoare Spitalul Judetean de Urgenta Bistrita intenționează să atribuie acorduri-cadru prin care se va achiziționa dezinfectanti pentru diferite spectre de activitate, care vor deservi Spitalului Judetean de Urgenta Bistrita - conform caietului de sarcini. Achiziția este defalcată pe 3 loturi.

Autoritatea contractantă va încheia acorduri-cadru pentru fiecare lot în parte, pentru o perioada de 36 luni, cu 2 operatori economici. Atribuirea contractelor subsecvente se va face partial cu reluarea competiției, având in vedere art. 118 alin. 1 lit. c) din Lg 98/2016. Asfel, primul contract subsecvent se va atribui operatorului economic clasat pe locul I. Atribuirea celorlalte contracte subsecvente se va face cu reluarea competiției.

Termenele în care autoritatea contractanta va raspunde în mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificare/informatiilor suplimentare solicitate de operatorii economici interesati: în a 11-a zi inainte de termenul limită stabilit în anunțul de participare pentru depunerea ofertelor. Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari, inainte de data limita de depunere a ofertelor, este de 18 zile.

II.1.5)Estimated total value
Value excluding VAT: 4 841 480.00 RON
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for maximum number of lots: 3
Maximum number of lots that may be awarded to one tenderer: 3
The contracting authority reserves the right to award contracts combining the following lots or groups of lots:

Ofertantii pot depune oferte pentru unul, mai multe sau toate loturile. În cazul în care aceluiaşi ofertant îi pot fi atribuite mai multe loturi, autoritatea contractantă are dreptul de a decide atribuirea contractului/contractelor prin reunirea loturilor şi atribuirea acestora aceluiaşi ofertant.

II.2)Description
II.2.1)Title:

DEZINFECTANT PENTRU MAINI

Lot No: 2
II.2.2)Additional CPV code(s)
33631600 Antiseptics and disinfectants
II.2.3)Place of performance
NUTS code: RO112 Bistriţa-Năsăud
Main site or place of performance:

SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA BISTRITA

II.2.4)Description of the procurement:

Cantitate min si max la nivel de acord cadru - caietului de sarcini

Cantitate min si max la nivel de contract subsecvent - conform caietului de sarcini

Valoarea celui mai mare contract subsecvent 93555 lei lei, fără TVA

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 623 700.00 RON
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 36
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

DEZINFECTANT PENTRU INSTRUMENTAR

Lot No: 3
II.2.2)Additional CPV code(s)
33631600 Antiseptics and disinfectants
II.2.3)Place of performance
NUTS code: RO112 Bistriţa-Năsăud
Main site or place of performance:

SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA BISTRITA

II.2.4)Description of the procurement:

Cantitate min si max la nivel de acord cadru - conform caietului de sarcini

Cantitate min si max la nivel de contract subsecvent - conform caietului de sarcini

Valoarea celui mai mare contract subsecvent 81702 lei, fără TVA

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 544 680.00 RON
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 36
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

DEZINFECTANT PENTRU SUPRAFETE

Lot No: 1
II.2.2)Additional CPV code(s)
33631600 Antiseptics and disinfectants
II.2.3)Place of performance
NUTS code: RO112 Bistriţa-Năsăud
Main site or place of performance:

SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA BISTRITA

II.2.4)Description of the procurement:

Cantitate min si max la nivel de acord cadru - conform caietului de sarcini

Cantitate min si max la nivel de contract subsecvent - conform caietului de sarcini

Valoarea celui mai mare contract subsecvent 550965 lei, fără TVA

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 3 673 100.00 RON
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 36
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca în situatiile prevazute la art.59-60 (se va completa formularul nr. 1). Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca în situatiile prevazute la art. 164, 165, 167 din Legea nr.98/2016.

Modalitatea prin care poate fi demonstrata îndeplinirea cerintei: se va completa DUAE in conformitate cu art.193 alin.1 din Legea 98/2016 de catre operatorii economici participanti/terțul susținător/subcontractantul la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre doar de ofertantii clasati pe primele 2 locuri în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor, după licitația electronică:

1. certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.) valabile la momentul prezentarii;

2. cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC / actul constitutiv;

3. dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice;

4. alte documente edificatoare, după caz.

5. in cazul în care în țara de origine sau țara în care este stabilit ofertantul/terțul susținător/subcontractantul nu se emit documente de natura celor prevăzute mai sus sau respectivele documente nu vizează toate situațiile prevăzute la art.164, 165 și 167, autoritatea contractantă are obligația de a accepta o declarație pe proprie răspundere sau, dacă în țara respectivă nu există prevederi legale referitoare la declarația pe propria răspundere, o declarație autentică dată în fața unui notar, a unei autorități administrative sau judiciare sau a unei asociații profesionale care are competențe în acest sens.

Note:

1. In cazul ofertelor depuse in asociere, toti asociatii trebuie sa respecte cerinta de calificare.

2. In cazul in care se declara subcontractanti, toti subcontractantii trebuie sa respecte cerinta.

3. In situatia in care ofertantul beneficiaza de sustinere, toti tertii sustinatori trebuie sa respecte cerinta.

4. Nedepunerea DUAE odata cu oferta (inclusiv pentru asociat/tert sustinator/subcontractant) atrage respingerea acesteia ca inacceptabila.

5. Se vor depune, odata cu DUAE, urmatoarele documente: angajamentul ferm al tertului sustinator din care rezulta modul efectiv in care se va materializa sustinerea acestuia, a acordului de subcontractare si/sau a acordului de asociere, daca este cazul. (formularul nr. 7 – Acord de asociere).

6. Documentele emise in alta limba decat romana vor fi insotite de traducerea autorizata in limba romana.

7. Documentele vor fi valabile la data solicitării acestora de către autoritatea contractantă.

8. Odată cu DUAE se va depune o împuternicire, daca este cazul, în sensul prezentarii dovezii calitatii de reprezentant (persoana indicată in Formularul DUAE să reprezinte operatorul economic).

9. Împreună cu DUAE se va depune conform Formularului nr. 2 o declaratie/un acord privind acceptul/ refuzul de prelucrare a datelor cu caracter personal a asociatilor/administratorilor etc., conform Legii 190/2018.

Persoanele cu funcţii de decizie în cadrul autorităţii contractante: 1. Lazany Gabriel-Manager,

2.Deak Gabriela Maria – Director Medical 3.Pop carmen Mirela – Director financiar contabil 4. Szekely Paul Gabriel – Director administrativ 5.Remes Gabriela Antoneta – Director ingrijiri 6. Stejerean Anca – Control financiar preventiv 7.Halas Niculae-Aviz juridic 8.Vultur Victoria – sef Serviciu Achizitii Publice-Aprovizionare 9. Halas Catalin Economist Serviciu Achizitii Publice-Aprovizionare 10. Pop Ovidiu – serviciu Achizitii Publice Aprovizionare 10. Ursa Diana – as. Sef SPIAM, Ionuț Gagiu- furnizor de servicii auxiliare

A. CERINȚA: Se vor prezenta documente care dovedesc forma de înregistrare a operatorului economic, respectiv Certificatul constatator emis de Oficiul Registrului Comerțului în raza căruia este situat sediul ofertantului din care să rezulte cel puțin informațiile legate de: structura acționarilor și a reprezentanților legali, obiectul de activitate, modul de organizare și funcționare al operatorului economic, împrejurarea dacă societatea se află în stare de dizolvare, lichidare sau insolvență. Certificatul constatator trebuie să conțină date actuale/reale la momentul prezentării.

Până la termenul limită stabilit pentru depunerea ofertelor, operatorii economici participanți vor completa DUAE (Documentul Unic de Achiziție European), conform art. 193 alin. (1) din Legea 98/2016, în mod corespunzător de către fiecare participant în parte (după caz, ofertant, ofertant asociat, subcontractant declarat), în scopul de a face dovada preliminară a îndeplinirii cerințelor menționate anterior. Înainte de atribuirea acordului-cadru de achiziție publică, autoritatea contractantă va solicita ofertantilor clasati pe primele 2 locuri, după aplicarea criteriului de atribuire, după licitația electronică să prezinte documentele justificative prin care confirmă îndeplinirea tuturor criteriilor de calificare, în conformitate cu cerințele stabilite prin DUAE și prin documentația de atribuire.

Obiectul contractului trebuie să aibă corespondent în codul CAEN din Certificatul Constatator emis de ONRC, iar ofertantul trebuie să fie autorizat să desfășoare activitățile aferente acordului- cadru/contractului de achiziție publică, conform art. 15 din Legea nr. 359/2004. În cazul persoanelor fizice autorizate se va prezenta autorizația de funcționare sau alte documente echivalente din care să rezulte competența acestora de a realiza activitățile care fac obiectul prezentului contract.

Operatorii economici nerezidenți (străini): vor prezenta documente echivalente care dovedesc o formă de înregistrare/ atestare ori apartenență din punct de vedere profesional în condițiile legii din țara de rezidență, din care să rezulte că operatorul economic este adecvat constituit, că nu se află în niciuna din situațiile de anulare a constituirii și că are capacitatea profesională de a realiza activitățile care fac obiectul prezentului acord-cadru în corelare cu cerințele mai sus menționate și reglementările aplicabile în țara de origine/țara în care operatorul economic este stabilit.

În cazul participării la procedură cu ofertă comună și/sau în situația în care ofertantul intenționează să subcontracteze părți din contract, cerințele aferente acestui criteriu de calificare pot fi îndeplinite în condițiile art. 51 din H.G. nr. 395/2016.

Modalitate de îndeplinire: completare DUAE, urmând ca documentele justificative, respectiv certificat constatator emis de ONRC, sau în cazul ofertantilor straini, documente echivalente emise în tara de rezidenta, urmeaza sa fie prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de ofertantii clasati pe primele 2 locuri în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor, finale după licitația electronică. Informatiile cuprinse in certificatul constatator trebuie sa fie actualizate la momentul prezentarii documentului.

B. CERINTA:

Pentru produsele incadrate in categoria Dispozitive Medicale care sunt destinate pentru dezinfectia si sterilizarea exclusiv in unitatile sanitare publice si private: Avizul de functionare emis de Agentia Nationala a Medicamentului si Dispozitivelor Medicale in conformitate cu Art. 926 al Titlul XX din Legea 95/2006, cu modificarile si completarile ulterioare. Nu se accepta ofertanti in curs de avizare.

MODALITATE DE ÎNDEPLINIRE: completare DUAE, urmând ca documentele justificative, respectiv avizele/autorizațiile urmeaza sa fie prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de ofertantii clasati pe primele 2 locuri în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor, după licitația electronică. Informatiile cuprinse in certificatul constatator trebuie sa fie actualizate la momentul prezentarii documentului.

În orice moment pe parcursul procesului de evaluare, Autoritatea Contractantă poate solicita oricăruia dintre Operatorii Economici implicați în această procedură să demonstreze cu documente justificative informațiile incluse în DUAE (răspuns), dacă acest lucru este necesar pentru a se asigura buna desfășurare a procedurii.

Autoritatea Contractantă își rezervă dreptul de a solicita informații direct de la autoritățile competente în cazul în care există incertitudini în legătură cu îndeplinirea cerinței minime de calificare referitoare la capacitatea de exercitare a activității profesionale inclusă în Anunțul de Participare.

III.1.2)Economic and financial standing
Selection criteria as stated in the procurement documents
III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Loturile: 1,2,3Pentru contractele de achizitie de bunuri: executarea de livrari de tipul specificatOfertantul a livrat în ultimii 3 ani produse similare de minim: 550.965 lei, fara TVA pt. Lot 1; 93.555 lei, fara TVA pt. Lot 2; 81.702 lei, fara TVA pt. Lot 3 la nivelul unui contract.Prin produse similare se înţelege: dezinfectanţi şi/sau antiseptice, indiferent de forma de prezentare (soluţii, geluri, spume, tablete) şi fără a condiţiona domeniul în care au fost livrate (sanitar, alimentar, zootehnic, purificare apă, colectivităţi).

Minimum level(s) of standards possibly required:

se va completa DUAE de către operatorii economici participanţi la procedura de atribuire cu informaţiile ce descriu nivelul lor de experienţă, prin raportare la valorile produselor livrate, corespunzător cerinţelor autorităţii contractante.Următoarele documente justificative care probează îndeplinirea cerinţei vor fi prezentate, la solicitarea | autorităţii contractante, doar de către ofertantii clasati pe locul I si locul II în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor. - procesul-verbal de recepţie şi/sau alte documente din care să reiasă următoarele informaţii: beneficiarul, cantitatea livrată/valoarea corespunzătoare a produselor livrate în perioada de referinţă (ultimii 3 ani).Ultimii 3 ani pentru care se vor prezenta informațiile cu privire la experiența similară se vor calcula retroactiv, de la data-limită a depunerii ofertelor, prevazută în anunțul de participare publicat, iar în conformitate cu prevederile art. 13 alin. (2) din Instructiunea Presedintelui ANAP nr. 2/2017, dacă se decalează termenul de depunere al ofertelor, se va extinde corespunzator (cu zilele de decalare) și perioada aferentă experienței similare. Cursul RON/altă valută va fi cursul mediu anual anunțat de BNR pentru fiecare an în parte. Cerinta se va evalua raportându-se la fiecare lot în parte.În cazul depunerii unei oferte comune, DUAE va fi completat de către fiecare operator economic în parte. Acordul de asociere, precum şi documentele justificative vor fi prezentate, la solicitarea autorităţii contractante, doar de către ofertantul (în cazul asocierii de către fiecare operator economic care face parte din asociere) clasati pe locul I si locul II intermediar întocmit la finalizarea evaluăriiAutoritatea contractantă are dreptul de a se adresa inclusiv beneficiarului final al produselor/serviciilor care fac obiectul contractului prezentat drept experienţă similară, pentru confirmarea celor prezentate de ofertant. Pentru persoane juridice straine, documentele se vor prezenta in traducere autorizata. Informatii privind subcontractantii (daca este cazul):În cazul în care ofertantul intenţionează să subcontracteze o parte/părţi din contract, DUAE include şi informaţii privind partea din contract care urmează a fi eventual subcontractată şi va avea anexat acordul de subcontractare. Ofertantul va preciza partea/părţile din contract pe care intenţionează să o/le subcontracteze şi datele de identificare ale subcontractanţilor propuşi, dacă aceştia din urmă sunt cunoscuţi la momentul depunerii ofertei sau a solicitării de participare.Atentionari speciale:1. Nedepunerea DUAE odata cu oferta, inclusiv pentru asociat/tert sustinator/subcontractant, dacă este cazul, atrage respingerea acesteia ca inacceptabila. 2. Se vor depune, odata cu DUAE, urmatoarele documente : - angajamentul ferm al tertului sustinator din care rezulta modul efectiv in care se va materializa sustinerea acestuia (daca este cazul) insotit de - documentele din care rezulta modul efectiv prin care terţul/terţii susţinător/susţinători va/vor asigura îndeplinirea propriului angajament de susţinere, documente care se vor constitui anexe la respectivul angajament” conform art.182 alin 4 din Legea 98/2016 - acordul de subcontractare (daca este cazul) - acordul de asociere (daca este cazul)

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
The procurement involves the establishment of a framework agreement
Framework agreement with several operators
Envisaged maximum number of participants to the framework agreement: 2
IV.1.6)Information about electronic auction
An electronic auction will be used
Additional information about electronic auction:

Elementul care va face obiectul procesului repetitiv este valoarea maxima a acordului cadru, fara TVA, aferntă lotului respectiv.

Procesul repetitiv va avea loc prin intermediul SEAP (www.e-licitatie.ro). În timpul licitaţiei electronice operatorul SEAP va pune la dispoziţia ofertanţilor informaţii privind numărul de participanţi care licitează electronic, precum şi cel mai scăzut preţ. Vor participa la licitatia electonica ofertantii care au depus oferte admisibile.

Nu se va folosi pas de licitare

Conditiile în care ofertantii vor avea dreptul sa liciteze, cu referire în special la diferentele minime care, daca este cazul, vor fi solicitate pentru licitarea noilor oferte: nu se impune un pas/prag minim de imbunatatire a ofertelor in cadrul licitatiei electronice.

Număr runde 1; Durata rundei 1 zi lucrătoare (24 ore)

La etapa finală a acestei faze, sistemul informatic va pune la dispoziţia autorităţii contractante clasamentul final.

IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 22/09/2021
Local time: 15:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Romanian
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 22/01/2022
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 22/09/2021
Local time: 15:00
Place:

In SEAP

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.3)Additional information:

În situaţia când două sau mai multe oferte au o valoare totală egală a propunerii financiare şi sunt clasate pe acelaşi loc, în vederea departajării, autoritatea contractantă va solicita noi propuneri financiare acestora, fără ca acest lucru să afecteze poziţiile superioare în clasament. În situaţia în care egalitatea se menţine, autoritatea contractantă are dreptul să solicite noi propuneri financiare şi departajarea se va face in functie de propunerea financiară cea mai mica. Reofertarea se va realiza prin intermediul SEAP.

Oferta (inclusiv documentele/anexele acesteia) incarcata in SICAP fara semnatura digitala va fi declarata inacceptabila si descalificata in conditiile art.137 alin.2 lit j. din HG 395/2016. Ofertantul îsi asuma raspunderea exclusiva pentru legalitatea si autenticitatea tuturor documentelor prezentate in vederea participarii la procedura

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Postal address: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Town: Bucuresti
Postal code: 030084
Country: Romania
E-mail: office@cnsc.ro
Telephone: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Internet address: http://www.cnsc.ro
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

conform art. 8 din Legea 101/2016 privind remediile si caile de atac in materie de atribuire a contractelor de achizitie publica, a contractelor sectoriale si a contractelor de concesiune de lucrari si concesiune de servicii, precum si pentru organizarea si functionarea Consiliului National de Solutionare a Contestatiilor)

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA BISTRITA- SERVICIUL ACHIZITII PUBLICE-APROVIZIONARE
Postal address: Bistrita, str. G-ral grigore Balan, nr. 43
Town: Bistrita
Postal code: 420052
Country: Romania
E-mail: achizitii@sjub.ro
Telephone: +40 263231404
Internet address: www.sjub.ro
VI.5)Date of dispatch of this notice:
18/08/2021