Építési beruházás - 428032-2021

24/08/2021    S163

Magyarország-Budapest: Történelmileg vagy építészetileg fontos épületek

2021/S 163-428032

Ajánlati/részvételi felhívás

Építési beruházás

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Magyar Művészeti Akadémia Titkársága
Nemzeti azonosító szám: 15795506242
Postai cím: Andrássy Utca 101
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1062
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Székely-Gyökössy Szabolcs
E-mail: iroda@tivian.hu
Telefon: +36 12354205
Fax: +36 12354205
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.mma.hu
I.3)Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001018642021/reszletek
További információ a következő címen szerezhető be a fent említett cím
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001018642021/reszletek
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó a fent említett címre
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Egyéb típus: költségvetési szerv
I.5)Fő tevékenység
Egyéb tevékenység: művészetek

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

5/2021 MCS-rek.

Hivatkozási szám: EKR001018642021
II.1.2)Fő CPV-kód
45212350 Történelmileg vagy építészetileg fontos épületek
II.1.3)A szerződés típusa
Építési beruházás
II.1.4)Rövid meghatározás:

A 1146 Budapest, Dózsa György út 37. (hrsz. 29732/10, 29732/11) alatti Műcsarnok teljes körű rekonstrukciójának és korszerűsítésének megvalósításával összefüggő engedélyezési tervdokumentáció és kivitelezési tervdokumentáció elkészítése, valamint a homlokzati rekonstrukció I. ütemének kivitelezési munkái, a közbeszerzési dokumentációban részletesen meghatározottak szerint. (Műemléki törzsszám: 15765)

Részletesen a felhívás II.2.4) rovatában és a műszaki leírásban.

II.1.5)Becsült teljes érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 1.00 HUF
II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
45000000 Építési munkák
45212314 Történelmi műemlékkel vagy emlékművel kapcsolatos építési munkák
45443000 Homlokzati munka
45453100 Felújítás
45454100 Helyreállítás
71220000 Építészeti tervezési szolgáltatások
71320000 Mérnöki tervezési szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU110 Budapest
A teljesítés fő helyszíne:

1146 Budapest, Dózsa György út 37. (hrsz. 29732/10, 29732/11)

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Főbb mennyiségi adatok:

Épületszintek száma: 3.

Nettó alapterület: 9 438 m2

pince: 3 158 m2

földszint: 3 304 m2

emelet: 130 m2

tetőtér: 2 846 m2

Homlokzat cca. 4 400 m2

Tervezési feladat:

A közbeszerzési dokumentumok részét képező jóváhagyási terv alapján engedélyezési tervdokumentáció elkészítése, a szükséges jogszabályokban előírt engedélyek, hozzájárulások, vagy nyilatkozatok beszerzésével, az engedélyeztetésben való közreműködés, tervek feltöltése és menedzselése az ÉTDR-rendszerben meghatalmazás alapján, a kiviteli tervdokumentáció elkészítése (árazott és árazatlan, tételes költségvetéssel), az Ajánlatkérő utasításainak és a közbeszerzési dokumentumok előírásainak megfelelően, a magyar műszaki előírások betartása mellett, a mindenkor érvényben, hatályban lévő̋ jogszabályok, rendeletek, előírások tartalmi és formai követelményeinek, elvárásainak megfelelően, tervezői művezetés biztosítása a tárgyi kivitelezési feladatok teljesítéséig.

Szállítandó tervek mennyisége: Az engedélyezési tervdokumentációt az engedélyezéshez és a szakhatósági egyeztetésekhez szükséges példányszámban és formátumban kell előállítani, valamint Megrendelő̋ számára további 4 példányban papír alapon, magyar nyelven és .pdf; illetve .dwg formátumban 4 példányban elektronikus adathordozón kell átadni.

Kivitelezési feladat:

A tervezéssel összefüggő kivitelezési feladatok, továbbá a homlokzati munkák I. ütemének elkészítése:

bontási munka

földkiemelés, földvisszatöltés

tartószerkezeti munka

szigetelési munka

ács- tetőfedő munka

bádogos munka

kő (oszlopok, pilaszterek, 228 fm kőlépcső, támfal, timpanon, padló) restaurátori munka

kerámia restaurátori munka

festő restaurátori munka

fém restaurátori munka

organizáció, ideiglenes melléklétesítmények

A fentiekben ismertetett adatok, információk tájékoztató jellegűek. A részletes feladatokat a közbeszerzési dokumentáció és a műszaki leírás tartalmazza.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: 2. Személyi állomány (M.3.a) pont szerinti szakember) alkalmassági minimum követelményen felüli „műemlékek területén gyakorlott” szakmai tapasztalata / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: 3. Személyi állomány (M.3.b) pont szerinti szakember) alkalmassági minimum követelményen felüli „műemlékek területén gyakorlott” szakmai tapasztalata / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: 4. III.1.3) M.3.c) pont szerinti szakember alkalmassági követelményen felüli, felelős műszaki vezetőként műemléki épület rekonstrukciója során szerzett szakmai többlettapasztalata (db) (Kbt. 77. § (1) bek. szerint min. 0 db, max. 5 db) / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: 5. Projektterv kidolgozottsága / Súlyszám: 10
Ár - Súlyszám: 60
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 1.00 HUF
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Munkanapokban kifejezett időtartam: 510
A szerződés meghosszabbítható: nem
II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: igen
Opciók ismertetése:

Ajánlatkérő a felhívás II.2.4) pontjában rögzített feladatokon túl további feladatok (továbbiakban: opció́) megrendelésére/lehívására jogosult a szerződés időtartama alatt az alábbiak szerint:

1. Homlokzati munkák (4 400 m2) II. ütem (kő, kerámia, tégla, festő, fém, fa restaurátori munkák)

2. Utólagos vízszigetelési munkák (injektálás: 730 fal km m2 vonalmenti, 655 fal m3 tömb, WTA-vakolat: 3 750 m2)

Az opciók lehívására Ajánlatkérő nem köteles, arra nem kötelezhető. Ajánlatkérő legkésőbb a szerződés határozott időtartamának letelte előtti 180. napjáig jogosult nyilatkozni, hogy kiván-e élni az 1. és/vagy 2. opcionális munka megrendelésével/lehívásával. Az opciós feladatokat - ezen nyilatkozattal történő megrendelés eseten - legkésőbb a szerződésben meghatározott teljesítési véghatáridőig szükséges teljesíteni.

Az opciós feladatokat és azok megrendelésének/lehívásának részletes szabályait a közbeszerzési dokumentáció tartalmazza.

II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

II.2.7)

Ajánlatkérő felhívja az érdeklődő gazdasági szereplők figyelmét, hogy a szerződés időtartama a szerződés hatályba lépésétől számított 510 naptári nap.

Kiviteli tervdokumentáció rendelkezésre bocsátásának határideje: a szerződés hatályba lépésétől számított 360 naptári nap.

II.2.5.

A Kbt. 76. § (2) bek. c) pontja szerint.

Adható pontszám alsó-felső határa: 0-100

Értékelési szempont, értékelési módszer, súlyszám:

1. sz. részszempont: Összesített nettó (tartalékkeret nélküli) ajánlati ár (HUF) az alábbi alszempontok szerint:

1.1. sz. alszempont: Alapmennyiség szerinti feladatok díja, súlyszám: 50

1.2. sz. alszempont: Opció 1. szerinti munkák (homlokzati munka II.) díja, súlyszám: 5

1.3. sz. alszempont: Opció 2. szerinti munkák (utólagos vízszigetelési munka) díja, súlyszám: 5

értékelési módszer (valamennyi árral kapcsolatos alszempont vonatkozásában): fordított arányosítás [A Közbeszerzési Hatóság útmutatója a nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer alkalmazásáról szóló 2020. március 25-ei útmutatója (KÉ 2020. évi 60. szám)]

2. sz. részszempont: Személyi állomány (M.3.a) pont szerinti szakember) alkalmassági minimum követelményen felüli „műemlékek területén gyakorlott” szakmai tapasztalata, értékelési módszer: abszolút, súlyszám: 10

3. sz. részszempont: Személyi állomány (M.3.b) pont szerinti szakember) alkalmassági minimum követelményen felüli „műemlékek területén gyakorlott” szakmai tapasztalata, értékelési módszer: abszolút, súlyszám: 10

4. sz. részszempont: III.1.3) M.3.c) pont szerinti szakember alkalmassági követelményen felüli, felelős műszaki vezetőként műemléki épület rekonstrukciója során szerzett szakmai többlettapasztalata (db) (Kbt. 77. § (1) bek. szerint min. 0 db, max. 5 db), értékelési módszer: arányosítás [Miniszterelnökség útmutatója a Kbt. 77. § (1) bekezdése szerinti legkedvezőbb szint, illetve legkedvezőtlenebb elvárás meghatározásához], súlyszám: 10

5. sz. részszempont: Projektterv kidolgozottsága az alábbi alszempontok szerint:

5.1. sz. alszempont: Térbeli organizáció kidolgozottsága, súlyszám: 5

5.2. sz. alszempont: Időütemezés kidolgozottsága, súlyszám: 5

értékelési módszer (valamennyi alszempont vonatkozásában): pontozás és arányosítás [A Közbeszerzési Hatóság útmutatója a nyertes Ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer alkalmazásáról szóló 2020. március 25-ei útmutatója (KÉ 2020. évi 60. szám)]

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1)Részvételi feltételek
III.1.1)Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése:

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő (AT), alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)-(2) bek. szerinti kizáró okok bármelyike fennáll. A kizáró okokkal kapcsolatban a Kbt. 74. § (1) bek. a)-b) pontja és a Kbt. 64. § irányadó.

AT-nek az ajánlata benyújtásakor a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet II. Fejezetében foglaltaknak megfelelően, az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentum (EEKD) benyújtásával kell nyilatkoznia, hogy nem tartozik a felhívásban előírt kizáró okokhatálya alá. Az igazolások benyújtásával kapcsolatban irányadó a Kbt. 69. § (4) és (11a) bek., a 321/2015. (X. 30.) Korm. rend. 1. § (7) bek. és III. Fejezet.

A Kbt. 67. § (4) bek. alapján AT-nek nyilatkoznia kell, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a fentiek szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót. (A nyilatkozatot akkor is be kell nyújtani, ha az ajánlatkérő az eljárásban nem írta elő a már ismert alvállalkozók megnevezését.) A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 15. § (1) bekezdése alapján az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó tekintetében az EEKD benyújtásával az AT eleget tesz a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozati kötelezettségének.

Ajánlatkérő a kizáró okok fenn nem állásának ellenőrzése, vizsgálata során a 321/2015.(X.30.) Kr. 8.§-14.§-ai alapján jár el. A kizáró okokra vonatkozó igazolások keltezésével kapcsolatban a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (7) bekezdése irányadó.

Öntisztázás: Kbt. 64. §

Kbt. 65. § (1) bekezdés c)

SZ.1. Ajánlatkérő az építőipari kivitelezési tevékenységet végző gazdasági szereplők vonatkozásában a Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pontja alapján előírja az Étv. szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében szereplés követelményét, illetve a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában szereplés, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal való rendelkezés követelményét.

SZ.2. Ajánlatkérő az alkalmasság vizsgálata körében a Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pontja alapján előírja az építési beruházáshoz kapcsolódó tervezői vagy mérnöki szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara névjegyzékében szereplés követelményét, illetve a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában szereplés, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal való rendelkezés követelményét.

Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása:

SZ.1. Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén a nyilvántartásban szereplés tényét Ajánlatkérő ellenőrzi, nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén a 2014/24/EU irányelv XI. mellékletében felsorolt nyilvántartások szerinti igazolást (kivonatot) vagy egyéb igazolást, vagy nyilatkozatot kell igazolásként benyújtani vagy az engedély vagy jogosítvány másolatát, illetve a szervezeti, kamarai tagságról szóló igazolást kell benyújtani Ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) bek. szerinti felhívására.

SZ.2. Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén a nyilvántartásban szereplés tényét az Ajánlatkérő ellenőrzi, a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén a 2014/24/EU irányelv XI. mellékletében felsorolt nyilvántartások szerinti igazolást (kivonatot) vagy egyéb igazolást, vagy nyilatkozatot kell igazolásként benyújtani vagy az engedély vagy jogosítvány másolatát, illetve a szervezeti, kamarai tagságról szóló igazolást kell benyújtani Ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) bek. szerinti felhívására.

Ajánlatkérő a Kbt. 67. § (2) bekezdése alapján előírja, hogy az EEKD-ban az alkalmassági követelmények vonatkozásában elfogadja a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 2. § (5) bekezdése szerinti egyszerű nyilatkozat benyújtását. Ajánlattevő az Ajánlatkérő Kbt. 69.§ (4) bekezdése szerinti felszólítására köteles a jelen eljárást megindító felhívásban előírt igazolások benyújtására. Az igazolások ajánlatban történő benyújtásával kapcsolatban a Kbt. 69. § (4) bekezdése irányadó.

Az alkalmasság igazolása tekintetében irányadóak a Kbt. 65. § (6)-(7), (9) és (11) bekezdései, valamint a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (7) bekezdése és IV. fejezetének vonatkozó rendelkezései, valamint a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdése.

III.1.2)Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

A minősített AT-kre vonatkozó minősítési követelményeknél szigorúbb: P.1.

P.1.: Ajánlattevőnek csatolni kell a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (1) bek. c) pontja alapján a felhívás feladását megelőző kettő, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évi közbeszerzés tárgya szerinti (kivitelezés és külön jogszabályban meghatározott tervezés együtt) nettó árbevételről szóló nyilatkozatot, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak. Ha az ajánlattevő az (1) bekezdés c) pontja szerinti irattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (3) bekezdése szerint köteles eljárni.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

P.1. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha az eljárást megindító felhívás feladását megelőző kettő, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben összesen a közbeszerzés tárgya szerinti (kivitelezés és külön jogszabályban meghatározott tervezés együtt) nettó árbevétele nem éri el az 500 000 000, - forintot.

Az alkalmasság igazolása tekintetében irányadóak a Kbt. 65. § (6)-(8) bekezdései, a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (7) bekezdése, valamint IV. fejezetének vonatkozó rendelkezései.

Az a szervezet, amelynek adatait az ajánlattevő a gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolásához felhasználja, a Ptk. 6:419. §-ában foglaltak szerint kezesként felel az ajánlatkérőt az ajánlattevő teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben ért kár megtérítéséért.

Ajánlattevő az alkalmassági minimumkövetelmények igazolása során a Kbt. 67. § és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet II. fejezete szerint köteles eljárni.

Ajánlatkérő a Kbt. 67. § (2) bekezdése alapján előírja, hogy az EEKD-ban az alkalmassági követelmények vonatkozásában elfogadja a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 2. § (5) bekezdése szerinti egyszerű nyilatkozat benyújtását. Ajánlattevő az Ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti felszólítására köteles a jelen eljárást megindító felhívásban előírt igazolások benyújtására. Az igazolások ajánlatban történő benyújtásával kapcsolatban a Kbt. 69. § (4) bekezdése irányadó.

Építési beruházás közbeszerzése esetén, ha a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara vállalkozó kivitelezői névjegyzékében megjelenített, 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés előírásainak megfelelő dokumentumok bizonyítják, hogy a gazdasági szereplő megfelel az ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek, a követelmény és a megfelelést igazoló dokumentum elérhetőségének pontos megjelölését is köteles elfogadni az ajánlatkérő az 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdésben meghatározott dokumentumok benyújtása helyett.

III.1.3)Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

A minősített AT-kre vonatkozó minősítési követelményeknél szigorúbb: M.1-M.3

M.1-M.2: Ajánlattevőnek csatolni kell a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (2) bek. a) pontja alapján és a 22. § (3) bekezdése szerint az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 60 hónapban teljesített, de legfeljebb 96 hónapon belül megkezdett, a felhívás alkalmasság minimumkövetelményei rovat M.1-M.2 pontjában előírt követelményeknek megfelelő, legjelentősebb referenciáinak ismertetését. Az ismertetésnek (ismertetéseknek) tartalmaznia kell legalább

- a szerződést kötő másik fél megnevezését (név, cím/székhely);

- az építési beruházás tárgyát, valamint mennyiségét;

- a teljesítés helyét;

- a teljesítés idejét (a kezdési és befejezési határidő - év/hónap/nap - megjelölésével) és

- nyilatkozatot arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.

Amennyiben az alkalmasságot igazolni kívánó a teljesítést konzorciumban végezte, az ismertetésben szerepelnie kell, hogy a teljesítésben milyen arányban (százalékban) vett részt. Ha a nyertes közös ajánlattevőként teljesített építési beruházásra vonatkozó referencia igazolás vagy nyilatkozat - a teljesítés oszthatatlansága miatt - nem állítható ki az egyes ajánlattevők által végzett munkák elkülönítésével, úgy az ajánlatkérő a referencia igazolást vagy nyilatkozatot bármelyik, a teljesítésben részt vett ajánlattevő részéről az ismertetett építési beruházás tekintetében olyan arányban köteles elfogadni, amilyen arányban az igazolást benyújtó ajánlattevő az általa elvégzett teljesítés alapján az ellenszolgáltatásból részesült. A fentiekre tekintettel ajánlattevő nyilatkozni köteles:

- arról, hogy a referencia igazolás nem állítható ki az egyes ajánlattevők által végzett munkák elkülönítésével, továbbá

- az igazolást benyújtó által végzett teljesítés arányáról.

A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21/A. § alapján az ajánlatkérő a teljesítés igazolásaként köteles elfogadni annak igazolását is, ha a referencia követelményben foglalt eredmény vagy tevékenység a szerződés részteljesítéseként valósult meg. A 22. § (4) bekezdése szerint ebben az esetben a teljesítés ideje alatt a részteljesítés idejét kell érteni, az adatokat a részteljesítés vonatkozásában olyan módon kell megadni, hogy abban a részteljesítéssel érintett szerződés teljes tárgya is szerepel.

M.3: A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdés b) pontja alapján Ajánlattevő ismertesse azoknak a szakembereknek a nevét, végzettségét/képzettségét, gyakorlatát - az adott szakemberrel igazolni kívánt alkalmassági minimumkövetelmény pontos számának megjelölésével együtt, akit Ajánlattevő be kíván vonni a teljesítésbe. Az előírt végzettség a végzettséget igazoló dokumentum egyszerű másolatban történőbenyújtásával (amennyiben a bemutatott szakember érvényes jogosultsága szerepel a szakmavégzési jogosultságot igazoló kamarai nyilvántartásban, úgy a végzettséget igazoló dokumentum benyújtása nem szükséges), a szakmai gyakorlat a szakember által saját kezűleg aláírt önéletrajz benyújtásával igazolandó, amelyben nyilatkozni szükséges a tekintetben, hogy a szerződés teljesítése során rendelkezésre fog állni. Az önéletrajznak az egyes szakmai tapasztalatok időtartamát év/hónap pontossággal kell tartalmaznia. Az időben párhuzamos gyakorlati idők csak egyszer számítanak bele a szakember szakmai tapasztalatába.

A Kbt. 65. § (9) bek. alapján a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet szerint előírt szakemberek - azok végzettségére, képzettségére - rendelkezésre állására vonatkozó követelmény, valamint a releváns szakmai tapasztalatot igazoló referenciákra vonatkozó követelmény teljesítésének igazolására az AT csak akkor veheti igénybe más szervezet kapacitásait, ha az adott szervezet valósítja meg azt az építési beruházást, amelyhez e kapacitásokra szükség van. A Kbt. 65. § (7) bek. szerint csatolandó kötelezettségvállalásnak ezt kell alátámasztania. A Kbt. 65. § (11) bekezdése szerint nem használhatja fel a gazdasági szereplő alkalmassága igazolására azokat az adatokat, amelyek felhasználására jogutódlás eredményeként - a jogelőd (7) bek. szerinti bevonása nélkül - maga lenne jogosult, ha a jogelőd gazdasági szereplő tekintetében az eljárásban alkalmazandó valamely kizáró ok fennáll, vagy - ha a jogelőd megszűnt - megszűnése hiányában fennállna.

Az alkalmasság igazolása tekintetében irányadóak a Kbt. 65. § (6)-(7) és (9)-(11) bekezdései, a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (7) és (8) bekezdése, valamint IV. fejezetének vonatkozó rendelkezései.

Ajánlattevő az alkalmassági minimumkövetelmények igazolása során a Kbt. 67. § és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet II. fejezete szerint köteles eljárni. Ajánlatkérő a Kbt. 67. § (2) bekezdése alapján előírja, hogy az EEKD-ban az alkalmassági követelmények vonatkozásában elfogadja a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 2. § (5) bek. szerinti egyszerű nyilatkozat benyújtását. Ajánlattevő az Ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) bek. szerinti felszólítására köteles a jelen eljárást megindító felhívásban előírt igazolások benyújtására. Az igazolások ajánlatban történő benyújtásával kapcsolatban a Kbt. 69. § (4) bek. irányadó.

Építési beruházás közbeszerzése esetén, ha a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara vállalkozó kivitelezői névjegyzékében megjelenített, a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdés szerinti dokumentumok bizonyítják, hogy a gazdasági szereplő megfelel az ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek, a követelmény és a megfelelést igazoló dokumentum helyének pontos megjelölését is köteles elfogadni az ajánlatkérő a 21. § (2) bekezdésében meghatározott dokumentumok benyújtása helyett.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

M.1: Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem mutat be az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 60 hónapban befejezett, összesen legalább 7 000 m2 nettó alapterületű műemléki épület kivitelezésére és tervezésére egyben vonatkozó (átadás-átvétellel lezárt) referenciát, amely tartalmazott:

- legalább egy tervezési alapszakágra (építészeti és/vagy tartószerkezeti és/vagy épületgépészeti és/vagy épületvillamossági és/vagy belsőépítészeti) vonatkozóan teljes körű kiviteli tervezési munkát, valamint

- összesen legalább 3 000 m2 épülethomlokzat legalább kettő restaurátori (kő- és/vagy kerámia- és/vagy festő- és/vagy fémrestaurátor) szakterületen megvalósított teljes körű tervezési munkáit, a tervek hatósági jóváhagyatásával, valamint

- összesen legalább 3 000 m2 műemléki homlokzat legalább kettő restaurátori (kő- és/vagy kerámia- és/vagy festő- és/vagy fémrestaurátor) szakterületen megvalósított komplett restaurálási-kivitelezési munkáit.

A referenciakövetelményben foglaltak összesen 3 szerződésből igazolhatóak.

M.2.: Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem mutat be az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 60 hónapban befejezett, műemléki épület kültéri kőlépcsősorának teljes körű felújítására és/vagy újraépítésére vonatkozó (átadás-átvétellel lezárt) referenciát, legalább 50 fm mennyiségben.

M.3.: Alkalmatlannak minősül az ajánlattevő, ha nem rendelkezik a szerződés teljesítésébe bevonni kívánt alábbi szakemberekkel:

M.3 a): legalább 1 fő az építésügyi és építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 266/2013. Korm.rend. szerinti „É” (korlátozás nélküli) tervezői jogosultsággal és vezető tervezői címmel vagy a jogosultság és vezető tervezői cím megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai tapasztalattal rendelkező szakember;

M.3 b): legalább 1 fő az építésügyi és építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 266/2013. Korm.rend. szerinti „BÉ” (korlátozás nélküli) tervezői jogosultsággal és vezető tervezői címmel vagy a jogosultság és vezető tervezői cím megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai tapasztalattal rendelkező szakember;

M.3 c): legalább 1 fő az építésügyi és építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti MV-É-M felelős műszaki vezetői jogosultsággal, vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai gyakorlati idővel rendelkező szakember.

Ajánlatkérő a fenti végzettségekkel/képzettségekkel egyenértékű végzettséget/képzettséget is elfogad. Az egyenértékűség bizonyítása Ajánlattevő feladata.

Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy az M.3 a)-M.3 c) pontban megjelölt szakembernek a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti névjegyzékbe vétellel, valamint vezető tervezői szakmai címmel [M.3 a)-b)] kell rendelkeznie a szerződéskötés időpontjáig!

A Kbt. 65. § (6) bekezdés szerint az előírt alkalmassági követelményeknek a közös Ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek. A Kbt. 65. § (7) bekezdésnek megfelelően az előírt alkalmassági követelményeknek az Ajánlattevők bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül.

Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt vagy követelményeket, amelynek igazolása érdekében az Ajánlattevő ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik.

Csatolni kell az ajánlatban a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződésben, előszerződésben vagy más formában vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt.

Ajánlatkérő a Kbt. 65. § (10) bekezdésére figyelemmel alapvető fontosságú feladatként határozza meg a felhívás III.1.3) M.3 c) pontjában előírt szakember által a szolgáltatás teljesítése során ellátandó feladatokat a beszerzési igény volumenére, összetettségére figyelemmel, a feladatok összeghangolása, és a szerződésszerű teljesítés érdekében.

A felhívás III.1.3) M.3 c) pont szerinti alkalmassági feltétel igazolásához a Kbt. 65. § (7) bekezdésétől eltérően nem támaszkodhat az Ajánlattevő más szervezet kapacitására, és a teljesítés során e feladatokat nem végezheti alvállalkozó.

III.2)A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.2)A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:

Előleg: A teljes (opciók és tartalékkeret nélküli) ellenszolgáltatás 20%-ának megfelelő összegű előleg igényelhető.

Teljesítés igazolása a Kbt. 135. § szerint. Irányadó a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 30-32/B. §.

Részszámlázás a szerződéstervezet szerint.

Irányadó a Ptk. 6:130. § (1)-(2), fizetés átutalással, 30 napos határidővel.

Elszámolás és ajánlattétel pénzneme: HUF

Késedelmes fizetés esetén Ajánlatkérő a Ptk. 6:155. § szerinti mértékű, és a késedelem időtartamához igazodó késedelmi kamatot továbbá költségátalányt fizet.

Tartalékkeret: 10 %

Jótállás: kivitelezési feladatra vonatkozóan a műszaki átadás-átvételtől számított 36 hónap

Kötbérek:

Ptk. 6:187. § szerint

Meghiúsulási kötbér: a meghiúsulással érintett nettó szerződéses érték, mértéke: 10%

Késedelmi kötbér: késedelemmel érintett naptári naponként a szerződés szerinti nettó (tartalékkeret és opció nélküli) ellenérték 0,1 %-a, maximum 100 napi tétel

Késedelmi kötbér az opciós tételek vonatkozásában:

Az opcionális tétel(ek) teljes nettó ellenértékének 0,1%-a/nap. Maximum 35 napi tétel.

Biztosíték:

Teljesítési biztosíték: teljes nettó (tartalékkeret és opció nélküli) ellenszolgáltatás 5%-a

Részletesen a szerződéstervezetben.

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.2)Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 04/10/2021
Helyi idő: 08:00
IV.2.3)Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
IV.2.4)Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
Magyar
IV.2.6)Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7)Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 04/10/2021
Helyi idő: 10:00
Hely:
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

Az ajánlatok bontásával kapcsolatban irányadó a Kbt. 68. § (1)-(4) és (6) bekezdése és a 424/2017 (XII.19.) Korm. rendelet 15. §-a.

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1)A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem
VI.2)Információ az elektronikus munkafolyamatokról
Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
A fizetés elektronikus úton történik
VI.3)További információk:

További információk részletesen a közbeszerzési dokumentációban (KD)

1. Az eljárás során, a Kbt.-ben vagy végrehajtási rendeletében szabályozott írásbeli kommunikáció elektronikus úton, az EKR-ben történik.

2. A KD az EKR rendszerében érhető el.

3. Az ajánlatok az EKR rendszerben az ajánlattételi határidő (AT hat.idő) lejártáig nyújthatók be elektronikus úton.

4. Az ajánlatok benyújtásának formai követelményeit a KD tartalmazza.

5. Az ajánlatban benyújtott dokumentumokkal, nyilatkozatokkal kapcsolatban irányadó a Kbt. 41/A. § és 57. § (1) bek. b) pontja, 69. § (11a) bek.

6. AK nem teszi lehetővé többváltozatú (alternatív) ajánlat tételét.

7. AK nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását, azt kifejezetten kizárja.

8. Valamennyi határidő közép-európai (CET) idő szerint értendő.

9. Az eljárás és az ajánlattétel nyelve a magyar, az eljárás során kommunikáció semmilyen más nyelven nem fogadható el. Fordítás Kbt. 47. § (2) bek.

10. Az ajánlat benyújtása ajánlati biztosíték nyújtásához kötött. Az ajánlati biztosíték összege: 5 000 000, - Ft.

A Kbt. 54. § (1) bek. alapján az ajánlati biztosítékot legkésőbb az ajánlati kötöttség beálltáig (ajánlattételi határidő) kell rendelkezésre bocsátani. A biztosíték az ajánlattevő választása szerint teljesíthető az előírt pénzösszegnek az ajánlatkérő 10023002-00319391 fizetési számlájára történő befizetésével, pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia vagy készfizető kezesség biztosításával, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó - kötelezvénnyel. Az ajánlati biztosítéknak az ajánlati kötöttség lejáratáig kell rendelkezésre állnia.

Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatban irányadó a Kbt. 35. § (5) bek., 73. § (6) bek. b) pont.

Az ajánlati biztosíték rendelkezésre bocsátását az ajánlattevőnek igazolnia kell az ajánlatban (Kbt. 54. § (1) bek.), pl. átutalási igazolással, pénzügyi intézmény által kiállított bankgarancia nyilatkozattal stb. Ajánlatkérő az ajánlati biztosíték igazolásával kapcsolatban a Kbt. 41/A. § (2) bekezdése alapján előírja, hogy a követelés érvényesítésének alapjául szolgáló garanciavállaló/kezességvállalásról szóló nyilatkozat/dokumentum elektronikus okiratként feleljen meg a polgári perrendtartásról szóló törvény szerinti teljes bizonyító erejű magánokirat követelményeinek!

11. AK nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bek. e) pontját.

12. Közös ajánlattétel esetén irányadó a Kbt. 35. §.

13. AK a hiánypótlásra a Kbt. 71. § szerint teljes körben lehetőséget biztosít.

14. AT-nek az ajánlatában nyilatkoznia kell a Kbt. 66. § (6) bek. a) és b) pontjaira vonatkozóan. A nyilatkozatot nemleges tartalom esetén is meg kell tenni.

15. Ajánlatban be kell nyújtani (bővebben: KD):

felolvasólap a Kbt. 68 § (4) bek. szerint;

Kbt. 66. § (2) bek. szerinti nyilatkozat;

Kbt. 66. § (6) bek. szerinti nyilatkozat;

Kbt. 65. § (7) bek. szerinti nyilatkozat és dokumentumok;

Kbt. 67. § (4) bek. szerinti nyilatkozat

321/2015. (X. 30.) Korm. rend. 13. § szerinti nyilatkozat (nemleges tartalom esetén is) és adott esetben a fenti § szerinti dokumentumok;

nyilatkozat közös AT-kről, képviselő AT megjelölése, meghatalmazás (adott esetben);

aláírási címpéldány(ok) és adott esetben meghatalmazás(ok)

kitöltött EEKD

árazott költségvetés

projektterv

nyilatkozat üzleti titokról (adott esetben)

16. Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlatban szereplő dokumentumokat aláíró, az AT valamint az alkalmasság igazolásában résztvevő gazdasági szereplő esetében az aláírási címpéldányt vagy ügyvéd vagy kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett aláírás-mintát vagy meghatalmazást, amennyiben nem az írásbeli képviseletre jogosult írja alá az ajánlatot.

17. AK az alkalmasság megállapításához szükséges pénzügyi adatokat - annak szükségessége esetén - a Magyar Nemzeti Banknak, a felhívás feladásának napján érvényes hivatalos deviza középárfolyamai alapján számítja át Magyar Forintra. Az árbevételek tekintetében az adott üzleti év utolsó napján érvényes deviza középárfolyam az irányadó.

18. A felhívás IV.2.6) pontja szerinti ajánlati kötöttség: 60 nap.

19. AT köteles megfelelni a körny.véd., szoc. és munkajogi követelményeknek, amelyeket a jogszabályok vagy kötelezően alkalmazandó kollektív szerződés, illetve a Kbt. 4. mellékletben felsorolt körny.véd., szoc. és munkajogi rendelkezések írnak elő.

AK a KD-ban tájékoztatásként megjelölte azoknak a szervezeteknek (hatóságoknak) a nevét és címét (elérhetőségét), amelyektől AT megfelelő tájékozódást kaphat. (Kbt. 73. § (4)-(5) bek.)

20. A jelen felhívásban nem szabályozott esetekben a Kbt., a végrehajtási rendeletek és a Ptk. szabályai irányadóak.

21. Az EKR használatával kapcsolatban bővebb információ a rendszerbe belépve, a https://ekr.gov.hu/portal/tamogatas oldalon, valamint az üzemeltető elérhetőségein érhető el, AK a rendszer működésével, használatával kapcsolatban nem nyújt tájékoztatást.

22. FAKSZ neve, lajstromszáma: dr. László Viktor (00044)

23. Az ajánlattevőknek az ajánlatukhoz csatolniuk kell az értékelés körében a felhívás III.1.3) M.3 a)-M.3 c) pontjában meghatározott szakember szakmai tapasztalata bemutatását, valamint a Kbt. 69. § (7) bekezdésében foglaltakra való tekintettel a hivatkozott szakemberek vonatkozásában a felhívás III.1.3.) M.3. alkalmassági követelményhez kapcsolódó igazolásokat.

24. A 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 26. §-a alapján az ajánlattevő köteles − legkésőbb a szerződéskötés időpontjára kivitelezői építési- és szerelési felelősségbiztosítási szerződést (C.A.R.) kötni vagy meglévő felelősségbiztosítását kiterjeszteni legalább 500 000 000, - Ft/év és 150 000 000, - Ft/káresemény értékben.

25. A 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 11. §-a alapján az ajánlattevő (tervező) köteles − legkésőbb a szerződéskötés időpontjára − tervezési szolgáltatás tevékenységre kiterjedő felelősségbiztosítási szerződést kötni vagy meglévő felelősségbiztosítását kiterjeszteni legalább 200 000 000, - Ft/év és 100 000 000, - Ft/kár limittel.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

Kbt. 148. § (3) bek.

VI. pont folyt.:

26. Az Ajánlatkérő szakmai ajánlatot kér be, amelyet a legjobb ár-érték arányt megjelenítő szempont és a megvalósítandó építmény vagy elvégzendő építési tevékenység - ideértve a Kbt. 1. mellékletében meghatározott tevékenységeket is - minőségének értékelésére alkalmas részszempontok szerint vizsgál.

A szakmai ajánlat részeként az ajánlatban benyújtandó:

- árazott költségvetés,

- projektterv

Részletesen a KD-ban.

27. Helyszíni bejárás: 2021. augusztus hónap 30. napján 8:30 óra. Találkozó helyszíne: 1146 Budapest, Dózsa György út 37.

28. A 321/ 2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. §-a alapján, amennyiben a közbeszerzési dokumentáció meghatározott szabványra, műszaki engedélyre, műszaki előírásokra, műszaki ajánlásra, illetve gyártmányú vagy eredetű dologra, konkrét eljárásra, védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra hivatkozik, úgy a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és a megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű" kifejezést is érteni kell, mely alapján az Ajánlatkérő köteles elfogadni az egyenértékű vagy a dokumentációban rögzítetteknél jobb megoldást is.

29. A részajánlat tétel kizárásának indoka(i):

Ajánlatkérő megvizsgálta, hogy a beszerzés tárgyának jellege és a szerződéshez kapcsolódó további körülmények lehetővé teszik-e a közbeszerzés egy részére történő ajánlattételt. A tárgy szerinti beruházást jelentő feladatok egy közös cél megvalósítására irányulnak. A megvalósítandó feladatok szakmailag szorosan kapcsolódnak egymáshoz, illetve az egyes munkanemek megvalósítása során a munkafázisok lebonyolítása szoros összehangolást igényel. A munka nem tartalmaz olyan részfeladatokat, melyek a többitől logikusan elválaszthatóan önálló egységként kezelhetőek lennének, továbbá az egyes munkálatok megbontása nem lenne se gazdaságos se ésszerű. Ajánlatkérőnek kiemelt érdeke, hogy az egyes komplex részfeladatok teljesítése egymáshoz igazodva, határidőben történjen meg, amelyet csak úgy lehet biztosítani, hogyha egy vállalkozó végzi a teljes folyamatot.

30. A 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 14. § (2) bekezdés a) pontja szerinti indokolás: Műemléki épület esetén a beruházás összetettsége indokolja a tervezés és a kivitelezés szoros, egymásra épülő és egymást átfedő megvalósítását, különös tekintettel a tárgyi beruházás részét képező homlokzati értékek megóvására és helyreállítására. A tervezési folyamat az eltakart munkarészek, szerkezetek feltárása, valamint a műemléki értékek felkutatása hiányában nem valósulhat meg. Az épület műemléki jellegéből és védettségéből fakadóan egyes kivitelezési jellegű munkálatokat és feladatokat már a tervezés megkezdését megelőzően, illetve a tervezési szakaszban kell megvalósítani, a beszerzés tárgyát képező épület megóvása és helyreállítása során a kivitelezési és tervezési feladatok egy részét időben párhuzamosan szükséges elvégezni.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
19/08/2021