Supplies - 42814-2022

26/01/2022    S18

Poland-Skąpe: Electricity, heating, solar and nuclear energy

2022/S 018-042814

Contract notice

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny dla Nerwowo i Psychicznie Chorych SP ZOZ w Ciborzu
Postal address: Cibórz
Town: Skąpe
NUTS code: PL43 Lubuskie
Postal code: 66-213
Country: Poland
Contact person: Maciej Flejsierowicz
E-mail: m.flejsierowicz@ciborz.eu
Telephone: +48 683419550
Fax: +48 683419494
Internet address(es):
Main address: http://ciborz.bip.gov.pl/
Address of the buyer profile: http://ciborz.bip.gov.pl/
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://ciborz.bip.gov.pl/
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://miniportal.uzp.gov.pl/
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Body governed by public law
I.5)Main activity
Health

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Zakup energii elektrycznej dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego dla Nerwowo i Psychicznie Chorych SP ZOZ w Ciborzu

II.1.2)Main CPV code
09300000 Electricity, heating, solar and nuclear energy
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Przedmiotem zamówienia jest zakup energii elektrycznej w szacunkowej rocznej ilości 1.200.177 kWh dla potrzeb Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego dla Nerwowo i Psychicznie Chorych SP ZOZ w Ciborzu.

II.1.5)Estimated total value
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL432 Zielonogórski
Main site or place of performance:

Budynki administrowane przez Zamawiającego

II.2.4)Description of the procurement:

Przedmiotem zamówienia jest zakup energii elektrycznej w szacunkowej rocznej ilości 1.200.177 kWh dla potrzeb Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego dla Nerwowo i Psychicznie Chorych SP ZOZ w Ciborzu.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Posiadanie ważnej Koncesji na obrót energią elektryczną wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki przynajmniej na okres realizacji przedmiotu zamówienia

III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Wykonawca zobowiązany jest wykazać wykonanie lub wykonywanie w sposób należyty w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej 1 (jednej) dostawy energii elektrycznej o łącznym wolumenie nie mniejszym niż 1000 MWh (jeden tysiąc MWh).

III.2)Conditions related to the contract
III.2.2)Contract performance conditions:

Przedmiot zamówienia powinien być realizowany na warunkach określonych przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (tj. Dz. U. z 2021r., poz. 716 z późn. zm.) i Kodeksu cywilnego (tj. Dz. U. z 2020 r, poz. 1740 z późn. zm.) oraz aktów wykonawczych wydanych na ich podstawie.

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
Accelerated procedure
Justification:

Zamawiający stosuje procedurę przyspieszoną na podstawie art. 138 ust. 2 pkt. 2 Ustawy Pzp.

Zamawiający pod koniec ubiegłego roku przeprowadził dwa postępowania w procedurze krajowej, w obu przypadkach, ze względu na galopujący wzrost cen energii elektrycznej, po rozstrzygnięciu postępowań Wykonawcy uchylili się od podpisania umowy. W obecnym momencie Zamawiający korzysta ze sprzedaży rezerwowej energii i skrócenie czasu na składanie ofert jest uzasadnione z powodów ekonomicznych - cena energii w sprzedaży rezerwowej jest wyższa od ceny rynkowej energii.

IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 09/02/2022
Local time: 11:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 09/05/2022
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 09/02/2022
Local time: 11:30
Place:

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny dla Nerwowo i Psychicznie chorych SP ZOZ w Ciborzu, Cibórz 5, 66-213 Skąpe, Sekcja Zamówień Publicznych.

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2)Information about electronic workflows
Electronic invoicing will be accepted
Electronic payment will be used
VI.3)Additional information:

1.Wykonawca przystępujący do przetargu obowiązany jest wnieść wadium w wysokości: 32 000 PLN (słownie: trzydzieści dwa tysiące złotych)

2. Wadium może być wniesione w wybranej przez Wykonawcę formie określonej w art. 97 ust. 7 ustawy Pzp.

3. Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w ust. 7 pkt 2–4, wykonawca przekazuje zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej.

4. Wadium wnoszone w formie pieniądza należy wpłacić przelewem na konto Zamawiającego nr 17 1500 1810 1218 1006 0829 0000 w terminie zapewniającym jego wpływ na wskazane konto przed terminem składania ofert.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Urząd Zamówień Publicznych
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
Telephone: +48 224587777
Fax: +48 224587700
Internet address: www.uzp.gov.pl
VI.4.2)Body responsible for mediation procedures
Official name: Urząd Zamówień Publicznych
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
Telephone: +48 224587777
Fax: +48 224587700
Internet address: www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

1. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli zostały przesłane w art. 180 ust. 5 zd. drugie Pzp, albo w terminie 15 dni –jeżeli zostały przesłane w inny sposób. 2. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej. 3. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 21.3 i 21.4 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Urząd Zamówień Publicznych
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
Telephone: +48 224587777
Fax: +48 224587700
Internet address: www.uzp.gov.pl
VI.5)Date of dispatch of this notice:
21/01/2022