Services - 428564-2019

Submission deadline has been amended by:  484434-2019
12/09/2019    S176

Denmark-Herlev: Inspection of ventilation system

2019/S 176-428564

Contract notice

Services

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Herlev Kommune
National registration number: 63640719
Postal address: Herlev Bygade 90
Town: Herlev
NUTS code: DK DANMARK
Postal code: 2730
Country: Denmark
Contact person: Jacob Thorn Jensen
E-mail: jacob.thorn@herlev.dk
Telephone: +45 44527039
Internet address(es):
Main address: https://permalink.mercell.com/113253067.aspx
Address of the buyer profile: http://www.herlev.dk/
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://permalink.mercell.com/113253067.aspx
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://permalink.mercell.com/113253067.aspx
I.4)Type of the contracting authority
Regional or local authority
I.5)Main activity
General public services

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Udbud af ventilationsservice for Allerød og Herlev Kommune

II.1.2)Main CPV code
71315410 Inspection of ventilation system
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

Allerød og Herlev Kommune udbyder opgaven ventilationsservice for lokationer i Herlev Kommune og Allerød Kommune. Formålet med udbuddet er, at sikre vedligeholdelse af ventilationer via hovedservice, brandeftersyn og evt. mindre eftersyn.

Aftalen udbydes som en 3-årig serviceaftale til ikrafttræden 1.1.2020 og med option for ordregiver på forlængelse i op til 1 x 12 måneder.

II.1.5)Estimated total value
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.2)Additional CPV code(s)
45331210 Ventilation installation work
II.2.3)Place of performance
NUTS code: DK01 Hovedstaden
NUTS code: DK012 Københavns omegn
II.2.4)Description of the procurement:

Udbuddet omfatter hovedservice på samtlige oplyste anlæg i anlægsoversigten, bilag 3. Anlægstyperne varierer fra enkeltstående ventilatorer med start/stop drejeknap til komplette ventilationsaggregater med varmegenvinding og tilhørende automatik.

Leverandøren skal i henhold til kontrakten og tilhørerne bilag udføre et årligt hovedservice på alle oplyste ventilationsanlæg med dertilhørende brandeftersyn, hvis dette er påkrævet for anlægget.

Ordregiver har ret til at udvide eller indskrænke antallet af anlæg eksempelvis i forbindelse med nyetablering og flytning til nye ejendomme, nedrivning af ejendomme eller anlæg som ikke var kendt af ordregiver ved offentliggørelse af udbuddet.

Som option skal ordregiver have mulighed for at tilkøbe:

1) ekstra filtre til samtlige anlæg, hvis ordregiver ønsker, at selv at foretage filterskift ved behov,

2) lille eftersyn for samtlige anlæg,

3) Akut udkald ved drift nedbrug for kritiske anlæg.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 01/01/2020
End: 31/12/2022
This contract is subject to renewal: yes
Description of renewals:

Ordregiver kan forlænge aftalen i op til 1 x 12 måneder.

II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

Som option skal ordregiver have mulighed for at tilkøbe:

1) ekstra filtre til samtlige anlæg, hvis ordregiver ønsker, at selv at foretage filterskift ved behov,

2) lille eftersyn for samtlige anlæg,

3) Akut udkald ved drift nedbrug for kritiske anlæg.

II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.2)Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

- Tilbudsgiver skal oplyse nettoomsætning for de seneste 3 regnskabsår,

- Tilbudsgiver skal oplyse egenkapital for de seneste 3 regnskabsår,

- Tilbudsgiver skal oplyse dækningssum for erhvervsansvarsforsikring.

Minimum level(s) of standards possibly required:

- Det er et minimumskrav, at tilbudsgiver har en gennemsnitlig nettoomsætning på 10 000 000 for de seneste 3 regnskabsår,

- Det er et minimumskrav, at tilbudsgiver har en gennemsnitlig positiv egenkapital for de seneste 3 regnskabsår,

- Det er et minimumskrav, at tilbudsgiver har en erhvervsansvarsforsikring med en dækningssum på mindst 5 000 000 DKK for personskade og mindst 10 000 000 DKK for tingskade.

III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

- Tilbudsgiver skal oplyse om referencer over de betydeligste kontrakter inden for levering af ventilationsservice til offentlige myndigheder eller private modtagere, som tilbudsgiver har udført inden for de seneste 3 år,

- Oplysninger vedr. servicelederen,

- Oplysninger vedr. medarbejdere.

Minimum level(s) of standards possibly required:

Tilbudsgiver skal oplyse om mindst 3 referencer. Referencerne skal dække tilsvarende arbejder/ydelser og bør indeholde oplysninger om følgende:

- Overordnet karakteristik af rammeaftalen/kontrakten,

- Antal anlæg,

- Tidspunkt for udførelsen,

- Modtager af arbejdet/ydelsen,

Servicelederen skal have:

- Haft minimum 5 års erfaring som serviceleder inden for ventilationsservice,

- Gennemført følgende AMU-kurser eller tilsvarende samt have minimums 2 års erfaring inden:

1) Klimatekniske målinger og komponenter;

2) Indregulering af ventilations- og klimaanlæg;

3) Klimateknik, drift af klima- og ventilationsanlæg.

Tilbudsgivers medarbejdere, som udfører service, skal have:

- Haft minimum 3 års inden for ventilationsservice,

- En håndværksmæssig uddannelse inden for VVS, ventilation eller tilsvarende håndværksmæssig uddannelse.

Skal have gennemført følgende AMU-kurser eller tilsvarende:

1) Klimateknik, service og drift;

2) Klimateknik, drift af klima- og ventilationsanlæg.

Skal have gennemført følgende AMU-kurser, tilsvarende kurser eller haft minimums 2 års erfaring inden for:

1) Klimatekniske målinger og komponenter (målinger og rapporteringer af volumenstrømme, lækager og driftstilstande på klima- og ventilationstekniske anlæg);

2) Indregulering af ventilations- og klimaanlæg (planlægning og gennemførelse af indregulering af ventilations- og klimatekniske anlæg);

3) Termisk atmosfærisk og akustisk indeklima (måling af termiske, atmosfæriske og akustiske indeklima i henhold til gældende standarder, og måle ventilationsanlæggets lydniveau).

Er medarbejderen certificeret VENT-tekniker kan ses bort fra ovenstående krav.

Udføre service af 2 eller flere medarbejdere i hold ved hvert anlæg, skal blot en af medarbejderne have overstående kvalifikationer.

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 16/10/2019
Local time: 12:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Danish
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Duration in months: 6 (from the date stated for receipt of tender)
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 16/10/2019
Local time: 12:00

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2)Information about electronic workflows
Electronic payment will be used
VI.3)Additional information:
VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Klagenævnet for Udbud
Postal address: Nævnenes Hus, Toldboden 2
Town: Viborg
Postal code: 8800
Country: Denmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telephone: +45 35291000
Fax: +45 33307799
Internet address: http://www.klfu.dk
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Præcise oplysninger om klagefrist(er): I henhold til LBK nr. 593 af 2.6.2016 om håndhævelse af udbuds reglerne m.v. gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud:

Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen, jf. lovens § 7, stk. 1.

Klage over tildeling af kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 dage efter, at

Ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt.

Klage i forbindelse med indgåelse af en rammeaftale skal indgives inden 6 måneder regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette

Ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postal address: Carl Jacobsens Vej 35
Town: Valby
Postal code: 2500
Country: Denmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telephone: +45 41715000
Fax: +45 41715100
Internet address: http://www.kfst.dk
VI.5)Date of dispatch of this notice:
09/09/2019