Supplies - 42885-2022

26/01/2022    S18

Nederland-Zwijndrecht: Motorvoertuigen

2022/S 018-042885

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Gemeente Zwijndrecht
Nationaal identificatienummer: 31678251
Postadres: Raadhuisplein 3
Plaats: ZWIJNDRECHT
NUTS-code: NL Nederland
Postcode: 3331BT
Land: Nederland
Contactpersoon: Sander Clement
E-mail: inkoop@drechtsteden.nl
Telefoon: +31 612257976
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.zwijndrecht.nl
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://www.tenderned.nl/tenderned-web/aankondiging/detail/publicatie/akid/2121b3c43fa2bffcbb8f11dda0e1306c
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://www.tenderned.nl/tenderned-web/aankondiging/detail/publicatie/akid/2121b3c43fa2bffcbb8f11dda0e1306c
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

210071GZD Aanschaf en onderhoud diverse Bedrijfswagens Gemeentewerf Zwijndrecht

Referentienummer: 210071GZD
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
34100000 Motorvoertuigen
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

De opdracht betreft de aanschaf en het onderhoud van vijf voertuigen ten behoeve van de gemeentewerf van de gemeente Zwijndrecht, die ingezet worden ten behoeve van het beheer en onderhoud van de openbare ruimte. Dit betreft in hoofdzaak bedrijfswagens met verschillende afmetingen, lengtes en carrosserievarianten, en personenwagens. De opdracht is opgedeeld in drie percelen. Onderstaand is beschreven welke aantallen en types onder de drie percelen vallen.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
Inschrijvingen mogen worden ingediend voor alle percelen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Perceel 1: Aanschaf en onderhoud van twee elektrisch aangedreven bedrijfswagens

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
34100000 Motorvoertuigen
50110000 Reparatie en onderhoud voor motorvoertuigen en aanverwante uitrusting
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL33A Zuidoost-Zuid-Holland
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Zie de Aanbestedingsleidraad 210071GZD Aanschaf en onderhoud diverse Bedrijfswagens Gemeentewerf Zwijndrecht

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Kwaliteitswensen / Weging: 5
Prijs - Weging: 95
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 6
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Perceel 2: aanschaf en onderhoud van twee diesel aangedreven bedrijfswagens

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
34100000 Motorvoertuigen
50110000 Reparatie en onderhoud voor motorvoertuigen en aanverwante uitrusting
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL33A Zuidoost-Zuid-Holland
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Zie de Aanbestedingsleidraad 210071GZD Aanschaf en onderhoud diverse Bedrijfswagens Gemeentewerf Zwijndrecht

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Kwaliteitswensen / Weging: 5
Prijs - Weging: 95
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 6
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Perceel 3: aanschaf en onderhoud van een elektrische personenwagen

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
34100000 Motorvoertuigen
50110000 Reparatie en onderhoud voor motorvoertuigen en aanverwante uitrusting
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL33A Zuidoost-Zuid-Holland
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Zie de Aanbestedingsleidraad 210071GZD Aanschaf en onderhoud diverse Bedrijfswagens Gemeentewerf Zwijndrecht

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Kwaliteitswensen / Weging: 5
Prijs - Weging: 95
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 6
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 08/03/2022
Plaatselijke tijd: 11:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Nederlands
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 3 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 08/03/2022
Plaatselijke tijd: 11:05

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Rechtbank Rotterdam
Plaats: Rotterdam
Land: Nederland
E-mail: rechtbankrotterdam@rechtspraak.nl
Internetadres: http://www.rechtspraak.nl
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
21/01/2022