Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Építési beruházás - 428877-2018

03/10/2018    S190

Magyarország-Budapest: Történelmi műemlékkel vagy emlékművel kapcsolatos építési munkák

2018/S 190-428877

Ajánlati/részvételi felhívás

Építési beruházás

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: PM-TÉR6 Beruházásszervező és Lebonyolító Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_22998536
Postai cím: Szentháromság Tér 6.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1014
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Borbély Pál
E-mail: iroda@ter6.hu
Telefon: +36 14719142
Fax: +36 14719144
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.ter6.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.ter6.hu
I.3)Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000720812018/reszletek
További információ a következő címen szerezhető be a fent említett cím
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000720812018/reszletek
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó a fent említett címre
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Egyéb típus: nonprofit gazdasági társaság
I.5)Fő tevékenység
Egyéb tevékenység: beruházásszervezés

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Keretmegállapodás műemléki épületrekonstrukcióra

Hivatkozási szám: EKR000720812018
II.1.2)Fő CPV-kód
45212314 Történelmi műemlékkel vagy emlékművel kapcsolatos építési munkák
II.1.3)A szerződés típusa
Építési beruházás
II.1.4)Rövid meghatározás:

Keretmegállapodás megkötése a Pénzügyminisztérium 1014 Budapest, Szentháromság tér 6. szám alatt történő elhelyezésének műemléki épületrekonstrukciójához kapcsolódó kivitelezési feladatok ellátására - II. ütem

II.1.5)Becsült teljes érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 7 200 000 000.00 HUF
II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
45212314 Történelmi műemlékkel vagy emlékművel kapcsolatos építési munkák
45211350 Többfunkciós épületek kivitelezése
45451100 Díszítőszobrászat
45262000 Különleges szakipari munkák a tetőfedésen kívül
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU110 Budapest
A teljesítés fő helyszíne:

1014 Budapest, I. kerület, Szentháromság tér 6.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

A projekt jelen 2. kivitelezői szakaszában a kivitelező feladata a rekonstrukcióval érintett belső terek és a homlokzati szakaszok örökségvédelmi vonatkozású műemléki rekonstrukciós feladatainak ellátása. A rekonstrukcióval érintett belső terek az épület egy jól körülhatárolt, főleg a Szentháromság tér felé eső „A” épület, valamint „B” épületrész tér felé eső helyiségcsoportjaira korlátozódnak. A műemléki rekonstrukciós munkák jellemző munkanemei az épületszobrász-kőfaragó / kő restaurátori, épületkerámia gyártó / szilikát restaurátori, díszműlakatos / fémrestaurátori, asztalos / farestaurátori, gipszstukkó készítő / restaurátori, díszítő festő / festő restaurátori és rézműves szakmákból tevődnek össze.

Az épület komplett befejezéséhez szükséges további munkák egy következő ütem részét képezik.

A tervezett főbb mennyiségek a II. ütemben:

Belső terek rekonstrukciós munkái (becsült mennyiségek):

— 170 m2 fa falburkolat készítése keményfából

— 110 m2 fa falburkolat restaurálása

— 21 db belső fa ajtó újragyártása

— 26 db belső fa ajtó restaurálása

— 1010 m2 táblás parketta újragyártása

— 126 fm kerámia elem újragyártása

— 47 db, 9 különféle formai kialakítású kerámia elem felülvizsgálata, szükség szerinti restaurálása

— 870 m2 teljes gipszrabitz álmennyezet és gipszstukkó rekonstrukciós munkái

— 160 m2 ólmozott üvegablak tábla gyártása

— 1570 m2 díszítőfestés, azon belül oldalfali és mennyezeti új díszítőfestés elkészítése (580 m2) és meglévő helyiségek felülvizsgálata, szükség esetén javítása, restaurálása (990 m2)

— 275 m2 falikárpit készítése

— 93 db, 11 különböző típusú világítótest (csillár, falikar) újragyártása fotók alapján

Külső épületrészek rekonstrukciós munkái (becsült mennyiségek):

— 4 keményfa kapu újragyártása

— 1 keményfa kapu restaurálása

— 2 bejárati kovácsoltvas kapu újragyártása

— 1 bejárati kovácsoltvas kapu restaurálása

— 103 fm gerincrács újragyártása

— 860 db, 61 különféle formai kialakítású épületkerámia díszítőelem újragyártása

— 4 db kapu keretezésének rekonstrukciója kőanyagból

— 260 m3 új, síkfelületű kőelem gyártása, elhelyezése

— 850 m3 tagozatos kőelem gyártása, elhelyezése

— 180 m3 kőszobrász elemek gyártása, elhelyezése

Ajánlatkérő a tervezés során határozza meg az elvárt minőséget (I. osztályú minőség) a tervekben, árazatlan költségvetésben a teljesítmény és funkcionális követelmények megadásával és az alternatívák kiváltásánál is erre lesz figyelemmel. Továbbá a tervezés során - az egyedi szerződések megkötésére irányuló konzultációs eljárás során kiadott műszaki dokumentumokban - a termék és technológiai egyenértékűség is meghatározásra kerül.

Részleteket a műszaki leírás tartalmazza.

Helyszíni bejárás ideje: 2018. október 16. 14 óra, helye: 1014 Budapest, I. kerület, Szentháromság tér 6., Hess András tér felőli kapubejárat.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: 2.1. Az M.2.1. alkalmassági követelményre bemutatott szakember ólmozott üvegablak készítési munkálatok elvégzésekor szerzett többlet szakmai referenciája(50 m2 és a feletti megajánlások max. pont) / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: 2.2. Az M.2.2. alkalmassági követelményre bemutatott szakember csillár és vagy falikar rekonstrukciója során szerzett többlet szakmai tapasztalata(20 db és a feletti megajánlások maximális pont) / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: 2.3. M.2.3. alk. köv-re bemutatott szakember különféle formai kialakítású épületkerámia készítése és/vagy rekonstrukciójakor szerzett többlet szakmai tapasztalata (10 db és a feletti max pont) / Súlyszám: 10
Ár - Súlyszám: 70
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 7 200 000 000.00 HUF
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 24
A szerződés meghosszabbítható: nem
II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

A II.2.5) Értékelési szempontok Ár szempont folytatása:

Alszempontok:

— II. ütem Költségvetési kiírás alapján / súlyszám: 36

— Kőmunkák alternatív tételei alapján / súlyszám: 20

— Kerámia munkák alternatív tételei alapján / súlyszám: 6

— Egységár gyűjtemény és kiváltó tételek alapján / súlyszám: 3

— Pótmunka elszámolás esetén alkalmazandó díjtételek/ súlyszám: 5

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1)Részvételi feltételek
III.1.1)Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése:

A) Kizáró okok:

Nem lehet ajánlattevő (AT), alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság (alk.) igazolásában olyan gazd.-i szereplő, aki a Kbt. 62.§(1)-(2) bek.eiben meghatározott kizáró okok hatálya alatt áll.

Kbt.74. § (1) bek. a) és b)pontjai irányadók.

A kizáró okok fenn nem állását (közös) AT(k), valamint adott esetben az alk. igazolásában részt vevő szervezet előzetesen az egységes európai közbeszerzési dokumentummal (EEKD) köteles igazolni az alábbiak szerint:

A Kbt. 67. § (1) bek. alapján AT - vmint adott esetben az alk. igazolásában részt vevő szervezet - köteles az ajánlatban a kizáró okok fenn nem állása tekintetében az EEKD-ban foglalt nyilatkozatát, szükséges benyújtani a 321/2015.(X.30.) Korm. rendelet(Kr.) II. fejezetében foglaltak szerint. Közös ajánlattétel esetén a közös AT-k mindegyikének külön formanyomtatványt kell benyújtani.

Az EEKD-t a Kr. 4. § és 6-7. § alapján kell kitölteni.

Kbt. 64. § és a Kr. 4. § (3) bek. irányadó.

Azon alvállalkozók vonatkozásában, amelyek nem vesznek részt az alk. igazolásában a Kbt. 67. § (4) bek. alapján ATnek be kell nyújtania arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy nem vesz igénybe a Kbt. 62. § (1)-(2)bek. szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót.

A Kbt. 69. § (4)-(6) bek. alapján a felhívott AT a Kr. 8, 10, 12-16. § szerint kell igazolnia, h. nem tartozik a kizáró okok hatálya alá.

Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az AT az ajánlathoz köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást (nemleges tartalmú nyilatkozat becsatolása is szükséges).

A kizáró okok igazolása körében felhívjuk a figyelmet a 321/2015. (X. 30.) Kr. 1. § (7) bek.-re

Szakmai tev. végzésére vonatkozó alk. előírása:

Az EEKD-val történő előzetes igazolás során - a Kbt. 67. § (1)-(3)bek., valamint a Kr. 1.§ (1) bek. és 2. § (5) bek. megfelelően - AK elfogadja a gazd.-i szereplő (AT, közös AT, kapacitást biztosító szervezet) - részletes nyilatkozatát. Jelen dokumentumok benyújtása kizárólag az előzetes igazolást követően kötelező AK erre vonatkozó kifejezett felhívására a Kbt. 69. § (4) bek. alapján.

NY.1.)

AK a nyilvántartásban szereplés tényét a Kbt. 69. § (11) bekezdése szerinti nyilvántartásokban ellenőrzi. A nyilvántartásban szereplés tényét - amennyiben a Kbt.69. § (11) bek.-e szerinti nyilvántartásokban a vonatkozó adatok, illetve tények ingyenes ellenőrzésére nincsen mód - a nyilvántartás kivonatának, a nyilvántartást vezető szerv által kiállított igazolásnak vagy a nyilvántartásban szereplés tényét igazoló dokumentumnak egyszerű másolatban történő benyújtásával szükséges igazolni.

Az alk. igazolására a Kbt. 65. § (7), (9) és 69. § (11) bek. is irányadók.

NY.1.) Alkalmatlan az építőipari kivételezést végző gazdasági szereplő, ha az Étv. szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők, illetékes országos szakmai kamara névjegyzékében nem szerepel, illetve a nem Magyarországon letelepedett gazd-i szereplők esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában nem szerepel (feltéve, hogy a letelepedés szerinti ország joga azt előírja), vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal nem rendelkezik (Kbt. 65. § (1) bek. c) pont és 322/2015.(X.30.) Korm. rendelet 21. § (1) bek.).

III.1.2)Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

A KR. 1. § (1) bek. alapján az Ajánlattevőnek az ajánlatában a Kbt. II. Része szerint megindított jelen eljárásban az ajánlatának benyújtásakor a közbeszerzési dokumentumok között rendelkezésre bocsátott egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel a Kbt. 65. §-a alapján az alábbiakban meghatározott alkalmassági követelményeknek. Ajánlatkérő a formanyomtatvány IV. részében szereplő részletes információk megadását kéri.

P1) Ajánlattevőnek (közös ajánlattevőnek) csatolnia kell - a KR 19. § (1) bekezdés c) pontja alapján -cégszerűen aláírt, az EEKD-ba foglalt nyilatkozatát a felhívás feladását megelőző, mérlegfordulónappal lezárt három üzleti év közbeszerzés tárgyából származó (műemléki rekonstrukció) - áfa nélkül számított- árbevételéről, attól függően, hogy ajánlattevő (közös ajánlattevő) mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésére állnak.

A P1) alkalmassági követelmények esetében alkalmazható a KR 19. § (3) bekezdése. Továbbá felhívjuk a figyelmet a KR 19. § (7) bekezdésére és a Kbt. 65. §-ra is.

A P1) alkalmassági követelményeknek való megfelelés igazolása az EEKD-ba foglalt nyilatkozat benyújtásával történik figyelemmel a Kbt. 67. §-ban foglaltak szerint. A fent ismertetett P1) alkalmassági feltétel esetében rögzített igazolások benyújtása kizárólag ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti felkérése esetén szükséges.

Ajánlatkérő előírja, hogy valamennyi érintett gazdasági szereplő az EEKD IV. részének részletes kitöltésével igazolja a jelen felhívási pontban megadott alkalmassági követelménynek való megfelelését. Más szervezetek kapacitásaira való támaszkodás esetén felhívjuk a figyelmet a Kbt. 65. § (7)-(8) bekezdéseire.

Továbbá felhívjuk a figyelmet a KR 1. § (1) bekezdésére, valamint a 3. §-ára.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

Alkalmatlan ajánlattevő, ha:

P/1. jelen felhívás feladását megelőző három mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben a közbeszerzés tárgyából (műemléki rekonstrukció) származó árbevétele nem érte el a nettó 1 Mrd HUF-ot.

A P1) pontban előírt alkalmassági követelménynek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.

Ajánlatkérő jelzi, hogy a KR 30. § (4) bekezdése alapján a gazdasági és pénzügyi alkalmasságának feltételeit és igazolásait a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékéhez képest szigorúbban állapította meg (P1)

A Kbt. 65.§ (7) alapján az előírt alkalmassági követelményeknek az Ajánlattevők bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül.

Az előírt alkalmassági követelményeknek az Ajánlattevők bármely már szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek a Kbt. 65. § (7) bekezdése szerint, a 65. § (8) bekezdésének figyelembevételével. A Kbt. 65. § (11) bekezdése szerinti korlátozások érvényesek a jogutódlás esetére.

III.1.3)Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

A KR 1.§ (1) alapján az Ajánlattevőnek az ajánlatában a Kbt. II. Része szerint megindított jelen eljárásban az ajánlatának benyújtásakor a közbeszerzési dokumentumok között rendelkezésre bocsátott egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel a Kbt. 65.§-a alapján az alábbiakban meghatározott alkalmassági követelményeknek. Ajánlatkérő a formanyomtatvány IV. részében szereplő részletes információk megadását kéri.

A Kbt. 69. § (4)-(7) alapján az igazolások benyújtására felhívott Ajánlattevőnek az alábbiak szerint szükséges igazolnia, hogy megfelel az alkalmassági követelményeknek:

M/1. A Kbt. 65. § (1) bekezdésének b) pontja és a KR 21. § (2) bekezdésének a) pontja alapján az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított 96 hónap legjelentősebb építési beruházásainak (műemléki rekonstrukció) ismertetése a KR 22. § (3) bekezdései alapján Ajánlattevő, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő szerződést kötő másik fél által adott igazolással. Az igazolásban meg kell adni az építési beruházás tárgyát, valamint mennyiségét, a teljesítés idejét (kezdő és befejező időpontját) és helyét, továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e. AK a 11 éven belül megkezdett építési beruházásokat veszi figyelembe. Ajánlatkérő az alkalmassági feltételek igazolása kapcsán felhívja a figyelmet a Kbt. 65. § (6), valamint a KR 24. § (1) bekezdésében foglalt lehetőségekre továbbá a Kbt. 65. § (7) bekezdésében foglaltakkal összefüggésben a (9) bekezdésben foglaltakra.

Az alkalmasság igazolására irányadó a Kbt. 65. § (11) bekezdése is.

M/2. Ajánlatkérő a Kbt. 69. § szerinti felhívására a KR 21. § (2) bekezdésének b) pontja alapján Ajánlattevőnek be kell nyújtania nyilatkozatát azon szakemberekről, akiket be kíván vonni a teljesítésbe.

Csatolni kell a szerződés teljesítésébe bevonni kívánt szakember(ek) saját kezűleg aláírt, a szakmai tapasztalat ismertetését tartalmazó szakmai önéletrajzzal történő bemutatását, illetve rendelkezésre állási nyilatkozatukat.

Az M.2.4. -M.2.8. pontok esetében a képzettség/végzettség az iskolai oklevél egyszerű másolatának benyújtásával igazolható. A szakmai tapasztalat a szakember által saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajz benyújtásával igazolandó. A szakmai önéletrajzból a kért szakmai tapasztalat (annak időtartama és tárgya) egyértelműen megállapítható kell, hogy legyen. Ahol a szakmai tapasztalat vonatkozásában időtartamban került meghatározásra a minimumkövetelmény, ott az önéletrajznak a szakmai tapasztalat idejét év, hónap megjelöléssel kell tartalmaznia.

Amennyiben a megajánlott M2.4.-M.2.5. szakember(ek) tekintetében a szakmagyakorlási jogosultságot igazoló kamarai nyilvántartás (kamarai névjegyzék) szerint az ajánlati felhívásban Ajánlatkérő által meghatározott jogosultsággal rendelkezik, abban az esetben a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettség és a jogosultság megszerzéséhez szükséges gyakorlat igazolása tekintetében egyéb dokumentum csatolása nem szükséges, azokat az érvényes jogosultság igazolja. A fentiekre tekintettel szükséges az ajánlatban feltüntetni azon elektronikus elérési utat, ahol az adott jogosultság ellenőrizhető.

Ha a jogosultságot - amennyiben a Kbt. 69. § (11) szerinti nyilvántartásokban a vonatkozó adatok, ténye ingyenes ellenőrzésére nincsen mód -, és a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséget és gyakorlatot az Ajánlattevő más módon nem igazolta, a jogosultság érvényességét igazoló dokumentumokat kell egyszerű másolatban benyújtani.

Az alkalmasság igazolására szolgáló valamennyi dokumentumot egyszerű másolatban is elegendő benyújtani.

A szakági restaurátorok esetén a Miniszterelnökség Kulturális Örökségvédelmi Főosztálya által nyilvántartott Régészeti és Műemlék Szakértői Névjegyzékben szereplés jelenti a kamarai nyilvántartást.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

M/1. Alkalmatlan az AT a szerződés teljesítésére,ha nem mutat be az ajánlatában az AF feladásától visszaszámított 8 évben (96 hónap) műemléki épületen megvalósuló,legfeljebb 10 darab szerződésből származó:

a) olyan befejezett(sikeres műszaki átadás-átvétellel lezárult) és szerződésszerűen teljesített referenciát,mely műemléki épületen végzett,legalább 300 m2 táblás parketta gyártást és/vagy beszerzést és elhelyezést tartalmazott

b) befejezett(sikeres műszaki átadás-átvétellel lezárult) és műemléki épületen szerződésszerűen teljesített legalább 250 m2 felületű díszítőfestés készítési és/vagy restaurálási munkák elvégzését is tartalmazó referenciát;

c) befejezett(sikeres műszaki átadás-átvétellel lezárult) és szerződésszerűen teljesített,műemléki épületben készült legalább 10 db egyedi gyártmány-tervezésű és kivitelezésű,nem sorozat-gyártott,késztermékként nem beszerezhető vagy/és egyedileg zsűrizett,faragott díszítésű belső fa ajtó újragyártást tartalmazó referenciát;

d) befejezett(sikeres műszaki átadás-átvétellel lezárult) és szerződésszerűen teljesített,műemléki épületben készült legalább 100 m3 homlokzati tégla és/vagy kőfelületek és kőelemek gyártási,elhelyezési és/vagy kőfaragó, kőszobrász munkálatot tartalmazó referenciát gyártmánytervvel, mintázással;

e) befejezett(sikeres műszaki átadás-átvétellel lezárult) és szerződésszerűen teljesített,műemléki épületben készült legalább 300 m2 mennyezeti gipszstukkó rekonstrukciója munkálatot tartalmazott;

A referenciák között az átfedés megengedett, azaz ajánlattevő 1 referenciával több alkalmassági követelménynek is megfelelhet.

M/2. Alkalmatlan Ajánlattevő a szerződés teljesítésére, ha nem rendelkezik az alábbi szakemberekkel:

M/2.1.)legalább 1 fő szakemberrel,aki rendelkezik műemléki épületben összesen legalább 50 m2 felületen végzett ólmozott üvegablak készítési munkálatok elvégzése terén szakmai tapasztalattal,;

M/2.2.)legalább 1 fő szakemberrel,aki rendelkezik műemléki épülethez készített összesen, legalább 20 db csillár és/vagy falikar rekonstrukciója terén szakmai tapasztalattal;

M.2.3.)legalább 1 fő szakemberrel,aki rendelkezik műemléki épületen legalább 10 db különféle formai kialakítású épületkerámia készítése és/vagy rekonstrukciója terén szakmai tapasztalattal

M.2.4.)legalább 1 fő szakemberrel,aki rendelkezik a 266/2013.(VII.11.)Kr. szerinti építési szakterületre,műemléki részszakterületre vonatkozó MV-É-M (vagy azzal egyenértékű) jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és gyakorlati idővel,továbbá legalább 36 hónapos műemléki épületen szerzett tapasztalattal

M.2.5.)legalább 1 fő,aki képzettsége és szakmai gyakorlata alapján megfelel a 439/2013.(XI.20.) Kr. szerinti műemléki terület műemléki restaurátor szakterületen festőrestaurátor szakirányban a szakértői tevékenység végzéséhez szükséges nyilvántartásba vétel jogszabályi feltételeinek. [439/2013.(XI.20.) Kr. 7. §(3) bek-e és 8. §(4) bek]

M.2.6.)legalább 1 fő,aki képzettsége és szakmai gyakorlata alapján megfelel a 439/2013.(XI.20.) Kr. szerinti műemléki terület műemléki restaurátor szakterületen kőrestaurátor szakirányban a szakértői tevékenység végzéséhez szükséges nyilvántartásba vétel jogszabályi feltételeinek. [439/2013.(XI. 20.) Kr 7. §(3) bek-e és 8.§(4) bek]

M.2.7.)legalább 1 fő,aki képzettsége és szakmai gyakorlata alapján megfelel a 439/2013.(XI.20.) Kr. szerinti műemléki terület műemléki restaurátor szakterületen farestaurátor szakirányban a szakértői tevékenység végzéséhez szükséges nyilvántartásba vétel jogszabályi feltételeinek. [439/2013.(XI.20.) Kr. 7. §(3) bek-e és 8. §(4) bek]

M.2.8.) legalább 1 fő,aki képzettsége és szakmai gyakorlata alapján megfelel a 439/2013.(XI. 20.) Kr szerinti műemléki terület műemléki restaurátor szakterületen fémrestaurátor szakirányban a szakértői tevékenység végzéséhez szükséges nyilvántartásba vétel jogszabályi feltételeinek. [439/2013.(XI.20.) Kr. 7. §(3) bek-e és 8. §(4) bek]

III.2)A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.2)A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:

Az egyedi szerződések kapcsán a Kbt. 135. § (8) bek. szerint biztosít előleget Ajánlatkérő.

Az egyedi szerződések kapcsán a Kbt. 135. § (2),(6) bek. alkalmazandó. Az elszámolás tételes felmérés alapján történik az egyedi szerződések keretében.

A számlák ellenértékét Ajánlatkérő - amennyiben alvállalkozó nem kerül bevonásra- a Ptk. 6:130. § (1)-(3) bek. szerint átutalással egyenlíti ki. A számlák fizetési határideje a kézhezvételétől számított 30 nap.

Amennyiben Nyertes Ajánlattevő alvállalkozót vesz igénybe - a Ptk. 6:130. § (1)-(3) bek. eltérően - a számla(ák) ellenértékének kifizetése Kbt. 135. § (3) bek. foglaltakra tekintettel a 322/2015. (X. 30.) Korm. r. 32/A. § szerint, és a 322/2015. (X. 30.) Korm. r. 32/B. § rendelkezéseinek figyelembevételével történik.

A számlák kifizetése átutalással történik. Az elszámolás pénzneme: HUF.

Részszámlázásra kötelezően sor kerül, amennyiben az kötelező a 322/2015. (X.30.) Korm. r. 32. §-a alapján. Részletek a közbeszerzési dokumentációban

III.2.3)A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.2)Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 05/11/2018
Helyi idő: 13:00
IV.2.3)Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
IV.2.4)Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
Magyar
IV.2.6)Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7)Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 05/11/2018
Helyi idő: 15:00
Hely:

https://ekr.gov.hu Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról. Az elektronikus bontás szabályait a 424/2017.(XII.19.) Kr 15.§ szerint.

Az ajánlat kizárólag elektronikus úton, az EKR rendszeren keresztül, az eljárás erre megadott felületén nyújtható be. (EKR azonosítója: EKR000720812018)

A beérkezésről az EKR visszaigazolást küld a benyújtónak

Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

A bontás elektronikusan az EKR-ben történik és a 68.§ (4) bekezdése szerinti adatok az ajánlattevők számára azonnal, elektronikusan elérhetővé válnak.

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1)A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem
VI.2)Információ az elektronikus munkafolyamatokról
A fizetés elektronikus úton történik
VI.3)További információk:

1. Adható pontszám alsó és felső hat.: 0-100, Ért. módszere: 1. - ár: ford. ar., 2.1.,2.2.,2.3. egyenes ar.

2. AK jelen eljárásban a Kbt. 54. §-ban foglaltak alapján az ajánlattételt ajánlati bizt. adásához köti, melynek mértéke 10 millió HUF.

Teljesíthető a Kbt. 54. § (2) szerint. Bankszámlaszáma: 10032000-00337452-00000017 Magyar Államkincstár. Részletek a KD-ben. Az ajánlat részeként benyújtandó a banki átutalásról szóló bizonylat.

3. Az ajánlatnak tartalmaznia kell: AT a Kbt. 66. § (2) bek.ben foglaltaknak megfelelő eredeti kif. nyil.; a Kbt. 66. § (6) bek. szerinti nyil. (nemleges tartalommal is); a Kbt. 65. § (7) bek. alapján, (nemleges tartalommal is); értékelési részszempont vonatkozásban a bemutatott szakemberre vonatkozó nyil.;közös AT-i megállapodás, amely tart. a KD-ben leírtakat.

4. AK a Kr. 30. § (4) bek. szerint felhívja AT-k figyelmét, h az alkalm. felt. és igazolását a III.1.1)-3) pontok von. a Kr. 28. § (3) bek.hez képest szigorúbban állapítja meg

5. A Kbt. 66. § (5) alapján az ajánlatnak felolvasólapot kell tartalmaznia, a Kbt. 68. § (4). szerinti összes adattal.

6. AK a hp, valamint a felv. benyújt. lehetőségét a Kbt. 71. § (1) - (10) szerint biztosítja.

7. AT-nek csatolnia kell a Kbt. 66. § (6) és a 67. § (4) szerinti nyil.

8. AK a 322/2015. (X.30.) Korm. r. 26. §-a alapján előírja nyertes AT részére felbizt.s megkötését, vagy meglévő fel.bizt. kiterjesztését legalább 5 000 000 000 HUF/év és legalább 500 000 000 HUF/kár mértékben, CAR építészeti szerelési munkákra kiterjedően.

9. Az EKR-ben továbbított dokumentumokkal, az EKR-ben elektronikus úton megtett nyilatkozatokkal szemben támasztott követelményekkel, valamint képviselet esetén elektronikus úton megtett nyilatkozatokkal kapcsolatos egyéb előírásokat a 424/2017. (XII. 19.) KR. 10-13. §-ai tartalmaz.

10. Az EKR használatához az e-Kr. 6. §-a szerint regisztráció szükséges.

11. Az EKR használatával kapcsolatos útmutató elérhető: https://ekr.gov.hu/portal/tamogatas; illetve http://nekszt.hu/tamogatas/

12. A szerződéstervezetben előírt biztosítékok Kbt. 134. § (4) bekezdése szerinti határidőre történő rendelkezésre bocsátásáról az ajánlattevőnek a Kbt. 134. § (5) bekezdése alapján az ajánlatban nyilatkoznia kell

13. A Kbt. 35.§(8) alapján Ajánlatkérő nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását a szerződés teljesítése érdekében.

14. Aláírás igazolása: Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlattevő, az alvállalkozó, az alkalmasság igazolásába bevont (kapacitást nyújtó) gazdasági szereplő cégjegyzésre jogosult, nyilatkozatot, dokumentumot aláíró képviselő aláírási címpéldányát vagy a 2006.évi V. törvény 9. § (1) bekezdése szerinti aláírás mintáját. Amennyiben az ajánlat cégjegyzésre jogosultak által meghatalmazott(ak) aláírásával kerül benyújtásra, a meghatalmazásnak tartalmaznia kell a meghatalmazott aláírás mintáját is.

15. FAKSZ: dr. Laczkó Katalin, lajstromszám:00094. (https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/...)

16. AT köteles az ajánlathoz árazott költségvetést csatolni a Közbesz.Dok-ban foglaltak szerint. Továbbá szakmai ajánlatként köteles az ajánlathoz csatolni az értékelés során bevont szakemberek tapasztalatának bemutatását.

17. AT alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bek. e) pontját.

18. A keretmegállapodás a Kbt. 105. § (1) bekezdés c)pontja alapján kerül megkötésre, írásbeli konzultáció alapján és felhívjuk Ajánlattevők figyelmét a Kbt. 104. § (3) bek.-re.

19. Ajánlatkérő a keretmegállapodás 2. részében eltérő értékelési szempontot alkalmaz: az ajánlati ár mellett a többlet jótállás kerül értékelésre.

20. Részajánlattétel kizárásának indoka: Nyertes ajánlattevő által ellátandó feladatok volumene, komplexitása, egymással való szerves kapcsolata, továbbá a feladatok egymásra épülése, technológiai sorrend a részajánlattétel lehetősége tekintetében ésszerűtlen döntés.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A Kbt. 148. § szerint

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
01/10/2018