Supplies - 429372-2020

14/09/2020    S178

Poland-Krakow: Antiseptics and disinfectants

2020/S 178-429372

Contract notice

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowy Instytut Badawczy, Oddział w Krakowie
National registration number: 000288366
Postal address: ul. Garncarska 11
Town: Kraków
NUTS code: PL213 Miasto Kraków
Postal code: 31-115
Country: Poland
Contact person: Mateusz Budzicz
E-mail: z5zampub@cyfronet.pl
Telephone: +48 126348282
Fax: +48 124231565

Internet address(es):

Main address: www.onkologia.krakow.pl

I.2)Information about joint procurement
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: www.e-propublico.pl
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: www.e-propublico.pl
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Other type: instytut badawczy
I.5)Main activity
Health

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Dostawa preparatów do dezynfekcji

Reference number: ZP-271-33/20
II.1.2)Main CPV code
33631600 Antiseptics and disinfectants
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa preparatów do dezynfekcji.

II.1.5)Estimated total value
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for all lots
II.2)Description
II.2.1)Title:

Dostawa preparatów do dezynfekcji

Lot No: 1
II.2.2)Additional CPV code(s)
33631600 Antiseptics and disinfectants
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL213 Miasto Kraków
Main site or place of performance:

Magazyn Zamawiającego, ul. Garncarska 11, 31-115 Kraków

II.2.4)Description of the procurement:

Przedmiotem zamówienia są preparaty do dezynfekcji.

Łączna ilość pozycji: 29.

Ilość litrów: 3 050 (ilość pozycji: 6).

Ilość opakowań: 2 155 (ilość pozycji: 5).

Ilość sztuk: 6 680 (ilość pozycji: 17).

Ilość tabletek: 78 000 (ilość pozycji: 1).

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 1A do SIWZ (część postępowania nr 1).

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.12)Information about electronic catalogues
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Zamówienie zostanie zrealizowane w terminie 12 miesięcy od daty podpisania umowy.

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 5 000,00 PLN (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100).

II.2)Description
II.2.1)Title:

Dostawa preparatów do dezynfekcji

Lot No: 2
II.2.2)Additional CPV code(s)
33631600 Antiseptics and disinfectants
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL213 Miasto Kraków
Main site or place of performance:

Magazyn Zamawiającego, ul. Garncarska 11, 31-115 Kraków

II.2.4)Description of the procurement:

Przedmiotem zamówienia są preparaty do dezynfekcji.

Ilość pozycji: 8.

Łączna ilość sztuk: 94 (ilość pozycji: 7).

Łączna ilość opakowań: 5 (ilość pozycji: 1).

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 1A do SIWZ (część postępowania nr 2).

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.12)Information about electronic catalogues
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Zamówienie zostanie zrealizowane w terminie 12 miesięcy od daty podpisania umowy.

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 550,00 PLN (słownie: pięćset pięćdziesiąt złotych 00/100).

II.2)Description
II.2.1)Title:

Dostawa preparatów do dezynfekcji

Lot No: 3
II.2.2)Additional CPV code(s)
33631600 Antiseptics and disinfectants
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL213 Miasto Kraków
Main site or place of performance:

Magazyn Zamawiającego, ul. Garncarska 11, 31-115 Kraków

II.2.4)Description of the procurement:

Przedmiotem zamówienia są preparaty do dezynfekcji.

Łączna ilość pozycji: 2.

Łączna ilość opakowań: 36.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 1A do SIWZ (część postępowania nr 3).

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.12)Information about electronic catalogues
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Zamówienie zostanie zrealizowane w terminie 12 miesięcy od daty podpisania umowy.

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 50,00 PLN (pięćdziesiąt złotych 00/100).

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Warunki udziału w postępowaniu:

1. Zamawiający nie stawia warunków udziału w postępowaniu.

Brak podstaw do wykluczenia z postępowania:

1. Wykonawca wykaże brak podstaw do wykluczenia z postępowania, jeśli z treści złożonych oświadczeń lub oświadczeń i dokumentów nie będą zachodziły przesłanki wykluczenia Wykonawcy, o których mowa w art. 24 ust 1 pkt 12–23 ustawy Pzp oraz art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp.

Wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia:

1. Zaoferowany przez Wykonawcę przedmiot oferty musi pod rygorem odrzucenia oferty spełniać wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Dokumenty wymagane na etapie składania ofert:

— jednolity europejski dokument zamówienia (Załącznik nr 2 do SIWZ),

— pełnomocnictwo – jeśli dotyczy,

— wadium.

Dokumenty składane na wezwanie Zamawiającego:

1. oświadczenie Wykonawcy o oferowanych produktach (Załącznik nr 5 do SIWZ);

2. oświadczenie producenta o posiadaniu przez oferowany produkt certyfikatu Ecocert (dot. części postępowania nr 1 poz. 7, 8);

3. oświadczenie producenta potwierdzające przydatność oferowanego produktu do używania głowic USG (dot. części postępowania nr 1 poz. 10);

4. badania potwierdzające działanie biobójcze oferowanego produktu (dot. części postępowania nr 1 poz. 13, 14, 17, 19, 20, 21);

5. oświadczenie producenta o zgodności oferowanego produktu z normą EN 14 855 wraz z badaniami potwierdzającymi (dot. części postępowania nr 1 poz. 15, 16);

6. oświadczenie producenta o zgodności oferowanego produktu z normą EN 13624, EN 14476, EN 13727 (dot. części postępowania nr 1 poz. 20, 21);

7. oświadczenie producenta o zgodności oferowanego produktu z normą EN 13727, EN 13624, EN 14561, EN 14562 (dot. części postępowania nr 4 poz. 8);

8. zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego;

9. zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej ZUS lub KRUS;

10. informacja z Krajowego Rejestru Karnego;

11. oświadczenie Wykonawcy o braku zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne;

12. oświadczenie Wykonawcy o braku zalegania z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne;

13. oświadczenie Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych.

Dotyczy: Wykonawców, którzy mają siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej:

1. informacja z odpowiedniego rejestru lub inny równoważny dokument;

2. dokument składany w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 ustawy Pzp;

3. dokument potwierdzający niezaleganie przez Wykonawcę z opłacaniem podatków.

Po zamieszczeniu informacji z otwarcia ofert - oświadczenie Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (Załącznik nr 3 do SIWZ).

Szczegółowe informacje o oświadczeniach i dokumentach zostały zawarte w SIWZ.

III.1.2)Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

1. Zamawiający nie stawia warunków udziału w postępowaniu.

III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

1. Zamawiający nie stawia warunków udziału w postępowaniu.

III.1.5)Information about reserved contracts
III.2)Conditions related to the contract
III.2.2)Contract performance conditions:

Wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia zostały zawarte w Załączniku nr 1A do SIWZ.

Szczegółowa regulacja sposobu realizacji umowy została zawarta we Wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 4 do SIWZ.

III.2.3)Information about staff responsible for the performance of the contract

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
Accelerated procedure
Justification:

Zamawiający na podstawie art. 43 ust. 2b pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych skraca termin składania ofert z uwagi na pilną potrzebę udzielenia zamówienia. Pilna potrzeba udzielenia zamówienia wynika z istniejącego stanu epidemicznego wprowadzonego na obszarze całego kraju. W tym wyjątkowym okresie preparaty do dezynfekcji stanowią zakup priorytetowy, tempo ich zużycia jest trudne do oszacowania, zaś ewentualne braki we wskazanym zakresie mogą doprowadzić do poważnych zakłóceń w bieżącej działalności Zamawiającego. Z uwagi na powyższe okoliczności Zamawiający przeprowadzi procedurę przyspieszoną przy jednoczesnym zachowaniu zasad uczciwej konkurencji oraz rzetelności przy wykonywaniu czynności proceduralnych.

IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.4)Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue
IV.1.6)Information about electronic auction
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)Administrative information
IV.2.1)Previous publication concerning this procedure
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 25/09/2020
Local time: 09:30
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Duration in months: 2 (from the date stated for receipt of tender)
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 25/09/2020
Local time: 09:45
Place:

Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć za pośrednictwem platformy, działającej pod adresem:www.e-propublico.pl, zgodnie z instrukcją określoną w pkt 15 SIWZ.

Information about authorised persons and opening procedure:

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 25 września 2020 r. o godz. 9.45 za pośrednictwem platformy, na karcie „Oferty/Załączniki”, poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert, które jest jednoznaczne z upublicznieniem.

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2)Information about electronic workflows
VI.3)Additional information:

1. Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej.

2. Zamawiający nie zamierza ustanowić dynamicznego systemu zakupów.

3. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

4. Zamawiający nie przewiduje zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 ustawy Pzp.

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do tego, aby najpierw dokonać oceny ofert, a następnie zbadać, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

6. Termin 2 miesięcy określony w sekcji IV.2.6 należy rozumieć jako 60 dni liczone od ustalonej daty składania ofert.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587800

Internet address: https://www.uzp.gov.pl/kio

VI.4.2)Body responsible for mediation procedures
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Odwołania wnosi się do Prezesa KIO w terminach określonych w art. 182 Pzp, w formie określonej w art. 180 ustawy Pzp.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Urząd Zamówień Publicznych, Departament Odwołań
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: uzp@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587701
Fax: +48 224587700

Internet address: https://www.uzp.gov.pl/

VI.5)Date of dispatch of this notice:
09/09/2020