Services - 429875-2021

24/08/2021    S163

Bulgaria-Radnevo: Damage or loss insurance services

2021/S 163-429875

Contract award notice – utilities

Results of the procurement procedure

Services

Legal Basis:
Directive 2014/25/EU

Section I: Contracting entity

I.1)Name and addresses
Official name: MINI MARITsA - IZTOK EAD
National registration number: 833017552
Postal address: ul. GEORGI DIMITROV No. 13
Town: gr. Radnevo
NUTS code: BG344 Стара Загора / Stara Zagora
Postal code: 6260
Country: Bulgaria
Contact person: Violeta Gospodinova Kurteva
E-mail: violeta.kurteva@marica-iztok.com
Telephone: +359 41783305/4028
Fax: +359 41783363
Internet address(es):
Main address: https://www.marica-iztok.com/
Address of the buyer profile: https://app.eop.bg/buyer/10687
I.6)Main activity
Exploration and extraction of coal and other solid fuels

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Застраховане имуществото на „Мини Марица - изток” ЕАД

Reference number: Реф. №110/2020г.
II.1.2)Main CPV code
66515000 Damage or loss insurance services
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

​​​​​​Застраховане  имуществото на “Мини Марица Изток” ЕАД  чрез  застраховка покриваща щети нанесени на сгради, съоръжения, машини, гумено транспортна лента, оборудване, транспортни средства без Д.К.№, ж. п. транспортни средства, компютърна техника, стопански инвентар, разходи за придобиване на ДМА, материали, незавършено производство, продукция стоки и амбалаж, за рискове, посочени в техническата спецификация, която е неразделна част от документацията за участие. Предметът на поръчката е разделен на четири обособени позиции, както следва:

Обособена позиция №1 Застраховка на имуществото на клон Рудник „Трояново-1“;

Обособена позиция №2 Застраховка на имуществото на клон Рудник „Трояново-север“;

Обособена позиция №3 Застраховка на имуществото на клон Рудник „Трояново-3“;

Обособена позиция №4 Застраховка на имуществото на Управление, гр.Раднево

II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: yes
II.1.7)Total value of the procurement (excluding VAT) (Agree to publish? yes)
Value excluding VAT: 1 480 879.14 BGN
II.2)Description
II.2.1)Title:

Застраховка на имуществото на клон Рудник „Трояново-1“

Lot No: 1
II.2.2)Additional CPV code(s)
66515000 Damage or loss insurance services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: BG344 Стара Загора / Stara Zagora
Main site or place of performance:

Територията на възложителя - Рудник „Трояново-1“, село Трояново.

II.2.4)Description of the procurement:

Имуществена застраховка, покриваща рискове от загуби, повреди и/или разноски, пряко причинени от пожар, експлозии, свлачища и други бедствия и аварии на имуществото на клон рудник „Трояново - 1“, с. Трояново, на сгради, съоръжения, машини, гумено транспортна лента, оборудване, транспортни средства без Д.К.№, ж. п. транспортни средства, компютърна техника, стопански инвентар, разходи за придобиване на ДМА, материали, незавършено производство, продукция стоки и амбалаж. Застраховката ще отговаря на изискванията на Кодекса за застраховането и всички други съотносими нормативни актове.

II.2.5)Award criteria
Price
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

До 36 месеца от датата на сключване на договора възложителят има право да възложи опция в размер до 50% от

стойността на договора. Опцията се възлага за предоставяне на допълнителни услуги по застраховане на

новопридобитото през годината имущество. Обемът на повторенията (опцията) се определя в зависимост от

нуждите на възложителя.Стойността на опцията е в размер на 145 972,95лв.

II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Всеки участник може да подаде оферта за една или повече об. позиции.Възложит. определя макс. стойност на

застраховат. премия в размер на 291 945,87 лв. (без опцията и без данък по ДЗП в размер на 2% от общо

дължимата ЗП).Предложена оферта със стойност на застраховат. премия, която надхвърля тази стойност, ще бъде

отстранявана като неотговаряща на предварително обявените условия на Възложитeля

II.2)Description
II.2.1)Title:

Застраховка на имуществото на клон Рудник „Трояново-север“

Lot No: 2
II.2.2)Additional CPV code(s)
66515000 Damage or loss insurance services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: BG344 Стара Загора / Stara Zagora
Main site or place of performance:

Територията на възложителя - Рудник „Трояново-север“, село Ковачево.

II.2.4)Description of the procurement:

Имуществена застраховка, покриваща рискове от загуби, повреди и/или разноски, пряко причинени от пожар,

експлозии, свлачища и други бедствия и аварии на имуществото на клон рудник „Трояново - север“, с. Ковачево,

на сгради, съоръжения, машини, гумено транспортна лента, оборудване, транспортни средства без Д.К.№, ж. п.

транспортни средства, компютърна техника, стопански инвентар, разходи за придобиване на ДМА, материали,

незавършено производство, продукция стоки и амбалаж. Застраховката ще отговаря на изискванията на Кодекса

за застраховането и всички други съотносими нормативни актове.

II.2.5)Award criteria
Price
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

До 36 месеца от датата на сключване на договора възложителят има право да възложи опция в размер до 50% от

стойността на договора. Опцията се възлага за предоставяне на допълнителни услуги по застраховане на

новопридобитото през годината имущество. Обемът на повторенията (опцията) се определя в зависимост от

нуждите на възложителя.Стойността на опцията е в размер на 200 238,03 лв.

II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Всеки участник може да подаде оферта за една или повече об. позиции.Възложит. определя макс. стойност на застраховат. премия в размер на 400 476,09 лв. (без опцията и без данък по ДЗП в размер на 2% от общо дължимата ЗП).Предложена оферта със стойност на застраховат. премия, която надхвърля тази стойност, ще бъде отстранявана като неотговаряща на предварително обявените условия на Възложитeля.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Застраховка на имуществото на клон Рудник „Трояново-3“

Lot No: 3
II.2.2)Additional CPV code(s)
66515000 Damage or loss insurance services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: BG344 Стара Загора / Stara Zagora
Main site or place of performance:

Територията на възложителя - "Рудник Трояново - 3", село Медникарово.

II.2.4)Description of the procurement:

Имуществена застраховка, покриваща рискове от загуби, повреди и/или разноски, пряко причинени от пожар,

експлозии, свлачища и други бедствия и аварии на имуществото на клон рудник „Трояново - 3“, с. Медникарово,

на сгради, съоръжения, машини, гумено транспортна лента, оборудване, транспортни средства без Д.К.№, ж. п.

транспортни средства, компютърна техника, стопански инвентар, разходи за придобиване на ДМА, материали,

незавършено производство, продукция стоки и амбалаж. Застраховката ще отговаря на изискванията на Кодекса

за застраховането и всички други съотносими нормативни актове.

II.2.5)Award criteria
Price
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

До 36 месеца от датата на сключване на договора възложителят има право да възложи опция в размер до 50% от

стойността на договора. Опцията се възлага за предоставяне на допълнителни услуги по застраховане на

новопридобитото през годината имущество. Обемът на повторенията (опцията) се определя в зависимост от

нуждите на възложителя.Стойността на опцията е в размер на 101 961,78 лв.

II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Всеки участник може да подаде оферта за една или повече об. позиции.Възложит. определя макс. стойност на застраховат. премия в размер на 203 923,56 лв. (без опцията и без данък по ДЗП в размер на 2% от общо дължимата ЗП).Предложена оферта със стойност на застраховат. премия, която надхвърля тази стойност, ще бъде отстранявана като неотговаряща на предварително обявените условия на Възложитeля.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Застраховка на имуществото на Управление

Lot No: 4
II.2.2)Additional CPV code(s)
66515000 Damage or loss insurance services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: BG344 Стара Загора / Stara Zagora
Main site or place of performance:

Управление на "Мини Марица - изток" ЕАД

II.2.4)Description of the procurement:

Имуществена застраховка, покриваща рискове от загуби, повреди и/или разноски, пряко причинени от пожар,

експлозии, свлачища и други бедствия и аварии на имуществото на Управление на „Мини Марица-изток“ ЕАД, гр.

Раднево, на сгради, съоръжения, машини, гумено транспортна лента, оборудване, транспортни средства без Д.К.

№, ж. п. транспортни средства, компютърна техника, стопански инвентар, разходи за придобиване на ДМА,

материали, незавършено производство, продукция стоки и амбалаж. Застраховката ще отговаря на изискванията

на Кодекса за застраховането и всички други съотносими нормативни актове.

II.2.5)Award criteria
Price
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

До 36 месеца от датата на сключване на договора възложителят има право да възложи опция в размер до 50% от

стойността на договора. Опцията се възлага за предоставяне на допълнителни услуги по застраховане на

новопридобитото през годината имущество. Обемът на повторенията (опцията) се определя в зависимост от

нуждите на възложителя.Стойността на опцията е в размер на 45 453,63 лв.

II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Всеки участник може да подаде оферта за една или повече об. позиции.Възложит. определя макс. стойност на

застраховат. премия в размер на 90 907,23 лв. (без опцията и без данък по ДЗП в размер на 2% от общо дължимата

ЗП).Предложена оферта със стойност на застраховат. премия, която надхвърля тази стойност, ще бъде

отстранявана като неотговаряща на предварително обявените условия на Възложитeля.

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.1)Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2021/S 030-075502
IV.2.8)Information about termination of dynamic purchasing system
IV.2.9)Information about termination of call for competition in the form of a periodic indicative notice

Section V: Award of contract

Contract No: 7985
Lot No: 1
Title:

Застраховане имуществото на „Мини Марица - изток” ЕАД, Обособена позиция 1: Застраховка на имуществото на клон Рудник „Трояново-1“

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
11/08/2021
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 1
Number of tenders received from SMEs: 0
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 1
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: ЗАСТРАХОВАТЕЛНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО "ОЗК - ЗАСТРАХОВАНЕ " АД
National registration number: 121265177
Postal address: ВЪЗРАЖДАНЕ ул. СВЕТА СОФИЯ №.7 ет.5
Town: гр. София
NUTS code: BG344 Стара Загора / Stara Zagora
Postal code: 1301
Country: Bulgaria
E-mail: headoffice@ozk.bg
Telephone: +359 891219102
Fax: +359 29814351
The contractor is an SME: no
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT) (Agree to publish? yes)
Initial estimated total value of the contract/lot: 437 918.82 BGN
Total value of the contract/lot: 421 120.07 BGN
V.2.5)Information about subcontracting
V.2.6)Price paid for bargain purchases

Section VI: Complementary information

VI.3)Additional information:

Стойността на договора е 421 120,07 лева, в това число:

1. Обща застрахователна годишна премия (изчислена на база отчетната стойност на имуществото на рудник „Трояново 1“ с. Трояново, подлежащо на застраховане към 31.08.2020 г в размер на 335 569 973.76 лв.) - 91 747.29 лева, без данък 2% и без опция.

2. Обща застрахователна премия за срока на договора – 275 241.87 лева (без данък 2% и без опция).

3. Oпция – 50% – 137 620.94 лева.

4. Данък 2% съгласно ЗДЗП в/у стойността на ОЗП и опцията - 8 257.26 лева.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Комисия за защита на конкуренцията
Postal address: бул. Витоша № 18
Town: София
Postal code: 1000
Country: Bulgaria
E-mail: delovodstvo@cpc.bg
Telephone: +359 29356113
Fax: +359 29807315
Internet address: http://www.cpc.bg
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Съгласно чл.197, ал.1 т.1 от ЗОП жалба може да се подава в 10-дневен срок от изтичането на срока по чл.100, ал.3 –

срещу решението за откриване на процедурата и/или решението за одобряване на обявлението за изменение или

допълнителна информация.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Мини Марица Изток ЕАД
Postal address: ул. Георги Димитров №13
Town: Раднево
Postal code: 6260
Country: Bulgaria
E-mail: ivan.nikolaev@marica-iztok.com
Telephone: +359 417833054045
Fax: +359 41783363
VI.5)Date of dispatch of this notice:
19/08/2021