Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Services - 429875-2021

24/08/2021    S163

Bulgaria-Radnevo: Damage or loss insurance services

2021/S 163-429875

Contract award notice – utilities

Results of the procurement procedure

Services

Legal Basis:
Directive 2014/25/EU

Section I: Contracting entity

I.1)Name and addresses
Official name: MINI MARITsA - IZTOK EAD
National registration number: 833017552
Postal address: ul. GEORGI DIMITROV No. 13
Town: gr. Radnevo
NUTS code: BG344 Стара Загора / Stara Zagora
Postal code: 6260
Country: Bulgaria
Contact person: Violeta Gospodinova Kurteva
E-mail: violeta.kurteva@marica-iztok.com
Telephone: +359 41783305/4028
Fax: +359 41783363
Internet address(es):
Main address: https://www.marica-iztok.com/
Address of the buyer profile: https://app.eop.bg/buyer/10687
I.6)Main activity
Exploration and extraction of coal and other solid fuels

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Застраховане имуществото на „Мини Марица - изток” ЕАД

Reference number: Реф. №110/2020г.
II.1.2)Main CPV code
66515000 Damage or loss insurance services
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

​​​​​​Застраховане  имуществото на “Мини Марица Изток” ЕАД  чрез  застраховка покриваща щети нанесени на сгради, съоръжения, машини, гумено транспортна лента, оборудване, транспортни средства без Д.К.№, ж. п. транспортни средства, компютърна техника, стопански инвентар, разходи за придобиване на ДМА, материали, незавършено производство, продукция стоки и амбалаж, за рискове, посочени в техническата спецификация, която е неразделна част от документацията за участие. Предметът на поръчката е разделен на четири обособени позиции, както следва:

Обособена позиция №1 Застраховка на имуществото на клон Рудник „Трояново-1“;

Обособена позиция №2 Застраховка на имуществото на клон Рудник „Трояново-север“;

Обособена позиция №3 Застраховка на имуществото на клон Рудник „Трояново-3“;

Обособена позиция №4 Застраховка на имуществото на Управление, гр.Раднево

II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: yes
II.1.7)Total value of the procurement (excluding VAT) (Agree to publish? yes)
Value excluding VAT: 1 480 879.14 BGN
II.2)Description
II.2.1)Title:

Застраховка на имуществото на клон Рудник „Трояново-1“

Lot No: 1
II.2.2)Additional CPV code(s)
66515000 Damage or loss insurance services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: BG344 Стара Загора / Stara Zagora
Main site or place of performance:

Територията на възложителя - Рудник „Трояново-1“, село Трояново.

II.2.4)Description of the procurement:

Имуществена застраховка, покриваща рискове от загуби, повреди и/или разноски, пряко причинени от пожар, експлозии, свлачища и други бедствия и аварии на имуществото на клон рудник „Трояново - 1“, с. Трояново, на сгради, съоръжения, машини, гумено транспортна лента, оборудване, транспортни средства без Д.К.№, ж. п. транспортни средства, компютърна техника, стопански инвентар, разходи за придобиване на ДМА, материали, незавършено производство, продукция стоки и амбалаж. Застраховката ще отговаря на изискванията на Кодекса за застраховането и всички други съотносими нормативни актове.

II.2.5)Award criteria
Price
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

До 36 месеца от датата на сключване на договора възложителят има право да възложи опция в размер до 50% от

стойността на договора. Опцията се възлага за предоставяне на допълнителни услуги по застраховане на

новопридобитото през годината имущество. Обемът на повторенията (опцията) се определя в зависимост от

нуждите на възложителя.Стойността на опцията е в размер на 145 972,95лв.

II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Всеки участник може да подаде оферта за една или повече об. позиции.Възложит. определя макс. стойност на

застраховат. премия в размер на 291 945,87 лв. (без опцията и без данък по ДЗП в размер на 2% от общо

дължимата ЗП).Предложена оферта със стойност на застраховат. премия, която надхвърля тази стойност, ще бъде

отстранявана като неотговаряща на предварително обявените условия на Възложитeля

II.2)Description
II.2.1)Title:

Застраховка на имуществото на клон Рудник „Трояново-север“

Lot No: 2
II.2.2)Additional CPV code(s)
66515000 Damage or loss insurance services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: BG344 Стара Загора / Stara Zagora
Main site or place of performance:

Територията на възложителя - Рудник „Трояново-север“, село Ковачево.

II.2.4)Description of the procurement:

Имуществена застраховка, покриваща рискове от загуби, повреди и/или разноски, пряко причинени от пожар,

експлозии, свлачища и други бедствия и аварии на имуществото на клон рудник „Трояново - север“, с. Ковачево,

на сгради, съоръжения, машини, гумено транспортна лента, оборудване, транспортни средства без Д.К.№, ж. п.

транспортни средства, компютърна техника, стопански инвентар, разходи за придобиване на ДМА, материали,

незавършено производство, продукция стоки и амбалаж. Застраховката ще отговаря на изискванията на Кодекса

за застраховането и всички други съотносими нормативни актове.

II.2.5)Award criteria
Price
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

До 36 месеца от датата на сключване на договора възложителят има право да възложи опция в размер до 50% от

стойността на договора. Опцията се възлага за предоставяне на допълнителни услуги по застраховане на

новопридобитото през годината имущество. Обемът на повторенията (опцията) се определя в зависимост от

нуждите на възложителя.Стойността на опцията е в размер на 200 238,03 лв.

II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Всеки участник може да подаде оферта за една или повече об. позиции.Възложит. определя макс. стойност на застраховат. премия в размер на 400 476,09 лв. (без опцията и без данък по ДЗП в размер на 2% от общо дължимата ЗП).Предложена оферта със стойност на застраховат. премия, която надхвърля тази стойност, ще бъде отстранявана като неотговаряща на предварително обявените условия на Възложитeля.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Застраховка на имуществото на клон Рудник „Трояново-3“

Lot No: 3
II.2.2)Additional CPV code(s)
66515000 Damage or loss insurance services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: BG344 Стара Загора / Stara Zagora
Main site or place of performance:

Територията на възложителя - "Рудник Трояново - 3", село Медникарово.

II.2.4)Description of the procurement:

Имуществена застраховка, покриваща рискове от загуби, повреди и/или разноски, пряко причинени от пожар,

експлозии, свлачища и други бедствия и аварии на имуществото на клон рудник „Трояново - 3“, с. Медникарово,

на сгради, съоръжения, машини, гумено транспортна лента, оборудване, транспортни средства без Д.К.№, ж. п.

транспортни средства, компютърна техника, стопански инвентар, разходи за придобиване на ДМА, материали,

незавършено производство, продукция стоки и амбалаж. Застраховката ще отговаря на изискванията на Кодекса

за застраховането и всички други съотносими нормативни актове.

II.2.5)Award criteria
Price
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

До 36 месеца от датата на сключване на договора възложителят има право да възложи опция в размер до 50% от

стойността на договора. Опцията се възлага за предоставяне на допълнителни услуги по застраховане на

новопридобитото през годината имущество. Обемът на повторенията (опцията) се определя в зависимост от

нуждите на възложителя.Стойността на опцията е в размер на 101 961,78 лв.

II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Всеки участник може да подаде оферта за една или повече об. позиции.Възложит. определя макс. стойност на застраховат. премия в размер на 203 923,56 лв. (без опцията и без данък по ДЗП в размер на 2% от общо дължимата ЗП).Предложена оферта със стойност на застраховат. премия, която надхвърля тази стойност, ще бъде отстранявана като неотговаряща на предварително обявените условия на Възложитeля.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Застраховка на имуществото на Управление

Lot No: 4
II.2.2)Additional CPV code(s)
66515000 Damage or loss insurance services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: BG344 Стара Загора / Stara Zagora
Main site or place of performance:

Управление на "Мини Марица - изток" ЕАД

II.2.4)Description of the procurement:

Имуществена застраховка, покриваща рискове от загуби, повреди и/или разноски, пряко причинени от пожар,

експлозии, свлачища и други бедствия и аварии на имуществото на Управление на „Мини Марица-изток“ ЕАД, гр.

Раднево, на сгради, съоръжения, машини, гумено транспортна лента, оборудване, транспортни средства без Д.К.

№, ж. п. транспортни средства, компютърна техника, стопански инвентар, разходи за придобиване на ДМА,

материали, незавършено производство, продукция стоки и амбалаж. Застраховката ще отговаря на изискванията

на Кодекса за застраховането и всички други съотносими нормативни актове.

II.2.5)Award criteria
Price
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

До 36 месеца от датата на сключване на договора възложителят има право да възложи опция в размер до 50% от

стойността на договора. Опцията се възлага за предоставяне на допълнителни услуги по застраховане на

новопридобитото през годината имущество. Обемът на повторенията (опцията) се определя в зависимост от

нуждите на възложителя.Стойността на опцията е в размер на 45 453,63 лв.

II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Всеки участник може да подаде оферта за една или повече об. позиции.Възложит. определя макс. стойност на

застраховат. премия в размер на 90 907,23 лв. (без опцията и без данък по ДЗП в размер на 2% от общо дължимата

ЗП).Предложена оферта със стойност на застраховат. премия, която надхвърля тази стойност, ще бъде

отстранявана като неотговаряща на предварително обявените условия на Възложитeля.

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.1)Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2021/S 030-075502
IV.2.8)Information about termination of dynamic purchasing system
IV.2.9)Information about termination of call for competition in the form of a periodic indicative notice

Section V: Award of contract

Contract No: 7985
Lot No: 1
Title:

Застраховане имуществото на „Мини Марица - изток” ЕАД, Обособена позиция 1: Застраховка на имуществото на клон Рудник „Трояново-1“

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
11/08/2021
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 1
Number of tenders received from SMEs: 0
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 1
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: ЗАСТРАХОВАТЕЛНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО "ОЗК - ЗАСТРАХОВАНЕ " АД
National registration number: 121265177
Postal address: ВЪЗРАЖДАНЕ ул. СВЕТА СОФИЯ №.7 ет.5
Town: гр. София
NUTS code: BG344 Стара Загора / Stara Zagora
Postal code: 1301
Country: Bulgaria
E-mail: headoffice@ozk.bg
Telephone: +359 891219102
Fax: +359 29814351
The contractor is an SME: no
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT) (Agree to publish? yes)
Initial estimated total value of the contract/lot: 437 918.82 BGN
Total value of the contract/lot: 421 120.07 BGN
V.2.5)Information about subcontracting
V.2.6)Price paid for bargain purchases

Section VI: Complementary information

VI.3)Additional information:

Стойността на договора е 421 120,07 лева, в това число:

1. Обща застрахователна годишна премия (изчислена на база отчетната стойност на имуществото на рудник „Трояново 1“ с. Трояново, подлежащо на застраховане към 31.08.2020 г в размер на 335 569 973.76 лв.) - 91 747.29 лева, без данък 2% и без опция.

2. Обща застрахователна премия за срока на договора – 275 241.87 лева (без данък 2% и без опция).

3. Oпция – 50% – 137 620.94 лева.

4. Данък 2% съгласно ЗДЗП в/у стойността на ОЗП и опцията - 8 257.26 лева.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Комисия за защита на конкуренцията
Postal address: бул. Витоша № 18
Town: София
Postal code: 1000
Country: Bulgaria
E-mail: delovodstvo@cpc.bg
Telephone: +359 29356113
Fax: +359 29807315
Internet address: http://www.cpc.bg
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Съгласно чл.197, ал.1 т.1 от ЗОП жалба може да се подава в 10-дневен срок от изтичането на срока по чл.100, ал.3 –

срещу решението за откриване на процедурата и/или решението за одобряване на обявлението за изменение или

допълнителна информация.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Мини Марица Изток ЕАД
Postal address: ул. Георги Димитров №13
Town: Раднево
Postal code: 6260
Country: Bulgaria
E-mail: ivan.nikolaev@marica-iztok.com
Telephone: +359 417833054045
Fax: +359 41783363
VI.5)Date of dispatch of this notice:
19/08/2021