Services - 429875-2021

24/08/2021    S163

България-Раднево: Услуги по застраховане на щети или загуби на имущество

2021/S 163-429875

Обявление за възложена поръчка – комунални услуги

Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка

Услуги

Правно основание:
Директива 2014/25/ЕС

Раздел І: Възложител

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: МИНИ МАРИЦА - ИЗТОК ЕАД
Национален регистрационен номер: 833017552
Пощенски адрес: ул. ГЕОРГИ ДИМИТРОВ № 13
Град: гр. Раднево
код NUTS: BG344 Стара Загора / Stara Zagora
Пощенски код: 6260
Държава: България
Лице за контакт: Виолета Господинова Куртева
Електронна поща: violeta.kurteva@marica-iztok.com
Телефон: +359 41783305/4028
Факс: +359 41783363
Интернет адрес/и:
Основен адрес: https://www.marica-iztok.com/
Адрес на профила на купувача: https://app.eop.bg/buyer/10687
I.6)Основна дейност
Проучване и добив на въглища или други твърди горива

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Застраховане имуществото на „Мини Марица - изток” ЕАД

Референтен номер: Реф. №110/2020г.
II.1.2)Основен CPV код
66515000 Услуги по застраховане на щети или загуби на имущество
II.1.3)Вид на поръчка
Услуги
II.1.4)Кратко описание:

​​​​​​Застраховане  имуществото на “Мини Марица Изток” ЕАД  чрез  застраховка покриваща щети нанесени на сгради, съоръжения, машини, гумено транспортна лента, оборудване, транспортни средства без Д.К.№, ж. п. транспортни средства, компютърна техника, стопански инвентар, разходи за придобиване на ДМА, материали, незавършено производство, продукция стоки и амбалаж, за рискове, посочени в техническата спецификация, която е неразделна част от документацията за участие. Предметът на поръчката е разделен на четири обособени позиции, както следва:

Обособена позиция №1 Застраховка на имуществото на клон Рудник „Трояново-1“;

Обособена позиция №2 Застраховка на имуществото на клон Рудник „Трояново-север“;

Обособена позиция №3 Застраховка на имуществото на клон Рудник „Трояново-3“;

Обособена позиция №4 Застраховка на имуществото на Управление, гр.Раднево

II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: да
II.1.7)Обща стойност на обществената поръчка (без да се включва ДДС) (Съгласни ли сте да публикувате? да)
Стойност, без да се включва ДДС: 1 480 879.14 BGN
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Застраховка на имуществото на клон Рудник „Трояново-1“

Обособена позиция №: 1
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
66515000 Услуги по застраховане на щети или загуби на имущество
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG344 Стара Загора / Stara Zagora
Основно място на изпълнение:

Територията на възложителя - Рудник „Трояново-1“, село Трояново.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Имуществена застраховка, покриваща рискове от загуби, повреди и/или разноски, пряко причинени от пожар, експлозии, свлачища и други бедствия и аварии на имуществото на клон рудник „Трояново - 1“, с. Трояново, на сгради, съоръжения, машини, гумено транспортна лента, оборудване, транспортни средства без Д.К.№, ж. п. транспортни средства, компютърна техника, стопански инвентар, разходи за придобиване на ДМА, материали, незавършено производство, продукция стоки и амбалаж. Застраховката ще отговаря на изискванията на Кодекса за застраховането и всички други съотносими нормативни актове.

II.2.5)Критерии за възлагане
Цена
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: да
Описание на опциите:

До 36 месеца от датата на сключване на договора възложителят има право да възложи опция в размер до 50% от

стойността на договора. Опцията се възлага за предоставяне на допълнителни услуги по застраховане на

новопридобитото през годината имущество. Обемът на повторенията (опцията) се определя в зависимост от

нуждите на възложителя.Стойността на опцията е в размер на 145 972,95лв.

II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Всеки участник може да подаде оферта за една или повече об. позиции.Възложит. определя макс. стойност на

застраховат. премия в размер на 291 945,87 лв. (без опцията и без данък по ДЗП в размер на 2% от общо

дължимата ЗП).Предложена оферта със стойност на застраховат. премия, която надхвърля тази стойност, ще бъде

отстранявана като неотговаряща на предварително обявените условия на Възложитeля

II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Застраховка на имуществото на клон Рудник „Трояново-север“

Обособена позиция №: 2
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
66515000 Услуги по застраховане на щети или загуби на имущество
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG344 Стара Загора / Stara Zagora
Основно място на изпълнение:

Територията на възложителя - Рудник „Трояново-север“, село Ковачево.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Имуществена застраховка, покриваща рискове от загуби, повреди и/или разноски, пряко причинени от пожар,

експлозии, свлачища и други бедствия и аварии на имуществото на клон рудник „Трояново - север“, с. Ковачево,

на сгради, съоръжения, машини, гумено транспортна лента, оборудване, транспортни средства без Д.К.№, ж. п.

транспортни средства, компютърна техника, стопански инвентар, разходи за придобиване на ДМА, материали,

незавършено производство, продукция стоки и амбалаж. Застраховката ще отговаря на изискванията на Кодекса

за застраховането и всички други съотносими нормативни актове.

II.2.5)Критерии за възлагане
Цена
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: да
Описание на опциите:

До 36 месеца от датата на сключване на договора възложителят има право да възложи опция в размер до 50% от

стойността на договора. Опцията се възлага за предоставяне на допълнителни услуги по застраховане на

новопридобитото през годината имущество. Обемът на повторенията (опцията) се определя в зависимост от

нуждите на възложителя.Стойността на опцията е в размер на 200 238,03 лв.

II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Всеки участник може да подаде оферта за една или повече об. позиции.Възложит. определя макс. стойност на застраховат. премия в размер на 400 476,09 лв. (без опцията и без данък по ДЗП в размер на 2% от общо дължимата ЗП).Предложена оферта със стойност на застраховат. премия, която надхвърля тази стойност, ще бъде отстранявана като неотговаряща на предварително обявените условия на Възложитeля.

II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Застраховка на имуществото на клон Рудник „Трояново-3“

Обособена позиция №: 3
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
66515000 Услуги по застраховане на щети или загуби на имущество
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG344 Стара Загора / Stara Zagora
Основно място на изпълнение:

Територията на възложителя - "Рудник Трояново - 3", село Медникарово.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Имуществена застраховка, покриваща рискове от загуби, повреди и/или разноски, пряко причинени от пожар,

експлозии, свлачища и други бедствия и аварии на имуществото на клон рудник „Трояново - 3“, с. Медникарово,

на сгради, съоръжения, машини, гумено транспортна лента, оборудване, транспортни средства без Д.К.№, ж. п.

транспортни средства, компютърна техника, стопански инвентар, разходи за придобиване на ДМА, материали,

незавършено производство, продукция стоки и амбалаж. Застраховката ще отговаря на изискванията на Кодекса

за застраховането и всички други съотносими нормативни актове.

II.2.5)Критерии за възлагане
Цена
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: да
Описание на опциите:

До 36 месеца от датата на сключване на договора възложителят има право да възложи опция в размер до 50% от

стойността на договора. Опцията се възлага за предоставяне на допълнителни услуги по застраховане на

новопридобитото през годината имущество. Обемът на повторенията (опцията) се определя в зависимост от

нуждите на възложителя.Стойността на опцията е в размер на 101 961,78 лв.

II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Всеки участник може да подаде оферта за една или повече об. позиции.Възложит. определя макс. стойност на застраховат. премия в размер на 203 923,56 лв. (без опцията и без данък по ДЗП в размер на 2% от общо дължимата ЗП).Предложена оферта със стойност на застраховат. премия, която надхвърля тази стойност, ще бъде отстранявана като неотговаряща на предварително обявените условия на Възложитeля.

II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Застраховка на имуществото на Управление

Обособена позиция №: 4
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
66515000 Услуги по застраховане на щети или загуби на имущество
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG344 Стара Загора / Stara Zagora
Основно място на изпълнение:

Управление на "Мини Марица - изток" ЕАД

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Имуществена застраховка, покриваща рискове от загуби, повреди и/или разноски, пряко причинени от пожар,

експлозии, свлачища и други бедствия и аварии на имуществото на Управление на „Мини Марица-изток“ ЕАД, гр.

Раднево, на сгради, съоръжения, машини, гумено транспортна лента, оборудване, транспортни средства без Д.К.

№, ж. п. транспортни средства, компютърна техника, стопански инвентар, разходи за придобиване на ДМА,

материали, незавършено производство, продукция стоки и амбалаж. Застраховката ще отговаря на изискванията

на Кодекса за застраховането и всички други съотносими нормативни актове.

II.2.5)Критерии за възлагане
Цена
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: да
Описание на опциите:

До 36 месеца от датата на сключване на договора възложителят има право да възложи опция в размер до 50% от

стойността на договора. Опцията се възлага за предоставяне на допълнителни услуги по застраховане на

новопридобитото през годината имущество. Обемът на повторенията (опцията) се определя в зависимост от

нуждите на възложителя.Стойността на опцията е в размер на 45 453,63 лв.

II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Всеки участник може да подаде оферта за една или повече об. позиции.Възложит. определя макс. стойност на

застраховат. премия в размер на 90 907,23 лв. (без опцията и без данък по ДЗП в размер на 2% от общо дължимата

ЗП).Предложена оферта със стойност на застраховат. премия, която надхвърля тази стойност, ще бъде

отстранявана като неотговаряща на предварително обявените условия на Възложитeля.

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.1)Предишна публикация относно тази процедура
Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 2021/S 030-075502
IV.2.8)Информация относно прекратяване на динамична система за покупки
IV.2.9)Информация за прекратяване на обявена процедура за конкурентно възлагане на поръчка под формата на периодично индикативно обявление

Раздел V: Възлагане на поръчката

Поръчка №: 7985
Обособена позиция №: 1
Наименование:

Застраховане имуществото на „Мини Марица - изток” ЕАД, Обособена позиция 1: Застраховка на имуществото на клон Рудник „Трояново-1“

Възложена е поръчка/обособена позиция: да
V.2)Възлагане на поръчката
V.2.1)Дата на сключване на договора:
11/08/2021
V.2.2)Информация относно оферти
Брой на получените оферти: 1
Брой на офертите, постъпили от МСП: 0
Брой на офертите, постъпили от оференти от други държави – членки на ЕС: 0
Брой на офертите, постъпили от оференти от държави, които не са членки на ЕС: 0
Брой на офертите, получени по електронен път: 1
Поръчката е възложена на група от икономически оператори: не
V.2.3)Наименование и адрес на изпълнителя
Официално наименование: ЗАСТРАХОВАТЕЛНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО "ОЗК - ЗАСТРАХОВАНЕ " АД
Национален регистрационен номер: 121265177
Пощенски адрес: ВЪЗРАЖДАНЕ ул. СВЕТА СОФИЯ №.7 ет.5
Град: гр. София
код NUTS: BG344 Стара Загора / Stara Zagora
Пощенски код: 1301
Държава: България
Електронна поща: headoffice@ozk.bg
Телефон: +359 891219102
Факс: +359 29814351
Изпълнителят е МСП: не
V.2.4)Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС) (Съгласни ли сте да публикувате? да)
Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката/обособената позиция: 437 918.82 BGN
Обща стойност на поръчката/обособената позиция: 421 120.07 BGN
V.2.5)Информация относно възлагането на подизпълнител/и
V.2.6)Платена цена за покупки при благоприятни условия

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.3)Допълнителна информация:

Стойността на договора е 421 120,07 лева, в това число:

1. Обща застрахователна годишна премия (изчислена на база отчетната стойност на имуществото на рудник „Трояново 1“ с. Трояново, подлежащо на застраховане към 31.08.2020 г в размер на 335 569 973.76 лв.) - 91 747.29 лева, без данък 2% и без опция.

2. Обща застрахователна премия за срока на договора – 275 241.87 лева (без данък 2% и без опция).

3. Oпция – 50% – 137 620.94 лева.

4. Данък 2% съгласно ЗДЗП в/у стойността на ОЗП и опцията - 8 257.26 лева.

VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. Витоша № 18
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: delovodstvo@cpc.bg
Телефон: +359 29356113
Факс: +359 29807315
Интернет адрес: http://www.cpc.bg
VI.4.3)Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

Съгласно чл.197, ал.1 т.1 от ЗОП жалба може да се подава в 10-дневен срок от изтичането на срока по чл.100, ал.3 –

срещу решението за откриване на процедурата и/или решението за одобряване на обявлението за изменение или

допълнителна информация.

VI.4.4)Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби
Официално наименование: Мини Марица Изток ЕАД
Пощенски адрес: ул. Георги Димитров №13
Град: Раднево
Пощенски код: 6260
Държава: България
Електронна поща: ivan.nikolaev@marica-iztok.com
Телефон: +359 417833054045
Факс: +359 41783363
VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
19/08/2021