Supplies - 43055-2022

26/01/2022    S18

Nederland-Zeist: Apparatuur voor het beoordelen en testen van hygiëne

2022/S 018-043055

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Dienst Testen
Nationaal identificatienummer: 932996098
Postadres: Huis ter Heideweg 62
Plaats: Zeist
NUTS-code: NL Nederland
Postcode: 3705 LZ
Land: Nederland
Contactpersoon: Audrey Schalkwijk
E-mail: DT-Inkoop@minvws.nl
Telefoon: +31 622043870
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/tijdelijke-crisisstructuur/landelijk-coordinatieteam-diagnostische-keten
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://www.tenderned.nl/tenderned-web/aankondiging/detail/publicatie/akid/70a28f80503f593b9b6c32fc2f0ba008
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://www.tenderned.nl/tenderned-web/aankondiging/detail/publicatie/akid/70a28f80503f593b9b6c32fc2f0ba008
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ministerie of andere nationale of federale instantie, met inbegrip van regionale of plaatselijke onderverdelingen
I.5)Hoofdactiviteit
Gezondheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Levering SARS-CoV-2 Antigeen Zelftesten voor Nasale afname 2022

Referentienummer: 2022.01 - TN345366
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
38910000 Apparatuur voor het beoordelen en testen van hygiëne
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Zie beschrijvend document.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
Inschrijvingen mogen worden ingediend voor alle percelen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Perceel A: 1 stuks verpakking SARS-CoV - Antigeen Zelftest voor nasale afname

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
38911000 Kits voor manuele swabtests
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL3 West-Nederland
Voornaamste plaats van uitvoering:

Heel Nederland

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

zie beschrijvend document

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Kwaliteit / Weging: 60
Prijs - Weging: 40
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 6
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Optioneel: 3 x 6 maanden verlenging

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Raamovereenkomst is 6 maanden met een optionele verlenging van 3 x 6 maanden.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Perceel B: 5-stuks verpakking SARS-CoV-2 Antigeen Zelftest voor nasale afname

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
38911000 Kits voor manuele swabtests
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL3 West-Nederland
Voornaamste plaats van uitvoering:

Heel Nederland

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

zie beschrijvend document

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Kwaliteit / Weging: 60
Prijs - Weging: 40
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 6
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Optioneel: 3 x 6 maanden verlenging

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Raamovereenkomst is 6 maanden met een optionele verlenging van 3 x 6 maanden.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
Raamovereenkomst met meerdere ondernemingen
Beoogd maximumaantal deelnemers aan de raamovereenkomst: 5
In het geval van raamovereenkomsten – motivering voor een looptijd van meer dan vier jaar:

Looptijd kan telkenmale met 6 maanden worden verlengd.

IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 11/02/2022
Plaatselijke tijd: 11:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Nederlands
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 4 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 11/02/2022
Plaatselijke tijd: 11:00

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Dienst Testen
Postadres: Huis ter Heideweg 62
Plaats: Zeist
Postcode: 3705LZ
Land: Nederland
E-mail: DT-inkoop@diensttesten.nl
Telefoon: +31 651793818
Internetadres: https://www.diensttesten.nl
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
Officiële benaming: Ministerie VWS - Dienst Testen
Postadres: Huis ter Heideweg 62
Plaats: Zeist
Postcode: 3705LZ
Land: Nederland
E-mail: klachtenmeldpuntHIS@rijksoverheid.nl
Internetadres: https://www.diensttesten.nl
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
21/01/2022