Árubeszerzések - 431590-2020

15/09/2020    S179

Magyarország-Monor: Élelmiszerek, italok, dohány és kapcsolódó termékek

2020/S 179-431590

Ajánlati/részvételi felhívás

Árubeszerzés

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Kövál Közüzemi és Vállalkozási Nonprofit Zrt.
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_26829454
Postai cím: Kossuth Lajos utca 147.
Város: Monor
NUTS-kód: HU MAGYARORSZÁG
Postai irányítószám: 2200
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Takár Gábor
E-mail: titkarsag@kovalzrt.hu
Telefon: +36 29411309
Fax: +36 29411309

Internetcím(ek):

Az ajánlatkérő általános címe: https://kovalzrt.hu/

I.2)Információ közös közbeszerzésről
I.3)Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000870782020/reszletek
További információ a következő címen szerezhető be a fent említett cím
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000870782020/reszletek
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó a fent említett címre
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Egyéb típus: nonprofit zrt.
I.5)Fő tevékenység
Egyéb tevékenység: közétkeztetés

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Élelmiszertermékek és alapanyagok beszerzése

Hivatkozási szám: EKR000870782020
II.1.2)Fő CPV-kód
15000000 Élelmiszerek, italok, dohány és kapcsolódó termékek
II.1.3)A szerződés típusa
Árubeszerzés
II.1.4)Rövid meghatározás:

„Élelmiszertermékek és alapanyagok szállítása a KÖVÁL Nonprofit Zrt. részére (2020/2021)” határozott időtartamra (2021.12.31.-ig), vagy összesen nettó 166 709 087 HUF keretösszeg erejéig 10 részajánlati körben.

II.1.5)Becsült teljes érték vagy nagyságrend
II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: igen
Ajánlatok valamennyi részre
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

Tartós élelmiszerek, szárazáru

Rész száma: 1
II.2.2)További CPV-kód(ok)
15000000 Élelmiszerek, italok, dohány és kapcsolódó termékek
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU1 KÖZÉP-MAGYARORSZÁG
A teljesítés fő helyszíne:

Katona konyha 2200 Monor, Katona József utca 26., Jászai konyha 2200 Jászai Mari tér 1.,JAG konyha 2200 Monor, Ady Endre út 12–14.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Tartós élelmiszerre, száraztészták szállítása a közbeszerzési dokumentációban részletezett műszaki specifikáció szerint, a szerződés teljes értéke mindösszesen nettó 30 157 421-Ft, melyből a lehívási kötelezettséggel terhelt keretösszeg értéke nettó 27 443 253.- Ft, az opció értéke pedig nettó 2 714 168.- Ft; a szerződés teljes időtartamára becsült teljes mennyiség:

Csomag 7435

Darab 25054

Doboz 852

Kg 32980

Liter 7756

Üveg 1572

Vödör 96

, melyből cukor 4 213 kg, liszt 3 250 kg, rizs 6 010 kg.

A fenti mennyiségek a szerződés időtartama alatt várható becsült mennyiségek, melyek tájékoztató jellegű adatok, kizárólag az ajánlatok összehasonlíthatósága miatt kerültek meghatározásra. Ajánlatkérő adásvételi keretszerződést kíván kötni oly módon, hogy a keretösszegre lehívási kötelezettséget vállal. Amennyiben Ajánlatkérő a szerződés időbeli hatályának lejárta előtt a Keretösszeget kimerítette, jogosult további megrendelések lehívására a keretösszeg 30 %-ának megfelelő keretösszeg (opció) erejéig a szerződés időbeli hatálya alatt. Az opció lehívása automatikusan történik a keretösszeg elérésének pillanatában. Ajánlatkérő nem köteles a teljes opció lehívására, kizárólag a ténylegesen megrendelt mennyiség vonatkozásában keletkezik kötelezettsége. A nyertes ajánlattevő köteles az egyedi megrendelésekben meghatározott árut a teljesítés helyére szállítani (naponta, reggel 5:30 óra és 6:30 óra között, illetve igény szerint), az árut szállítóeszközről lerakodni-, tételek átadás/ átvétele-, minőségi-, mennyiségi ellenőrzést elvégezni, valamint az esetleges kifogásemelést rögzíteni és kezelni. A szerződés teljesítésére vonatkozó részletes feltételeket és a beszerzésre kerülő termékek pontos leírását a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

A szerz. megkötésének időpontja, ekként a felhívás II.2.7) pontjában meghatározott kezdő időpontja a közbeszeszerzési eljárás lefolytatásának időtartamára illetve a Kormány által a veszélyhelyzet kapcsán esetlegesen meghozandó további, az ellátandó intézmények működési rendjét is érintő intézkedésekre tekintettel változhat!

A közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása érdekében Ajánlatkérő jelen ajánlattételi felhívásban és egyéb a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, illetőleg szabadalomra vagy védjegyre hivatkozhat. Minden ilyen esetben a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, ajánlatot jelen ajánlattételi felhívásban előírt, vagy az azzal - az adott termék vonatkozásában a részletes műszaki paraméterek tekintetében - egyenértékű termékre lehet tenni. A műszaki tartalom értékelése során az egyenértékűséget Ajánlatkérőnek kell megítélni, amely eldöntéséhez minden adatot Ajánlattevőnek kell megadnia. Az AK által előírttól eltérő termék megajánlása esetén az egyenértékűséget az AK által előírt termék és az AT által megajánlott termék gyártmánylapjának az ajánlatba történő benyújtásával kell igazolni. Ajánlattevő kötelessége tehát annak bizonyítása az ajánlatban, hogy a megajánlott termék az Ajánlatkérő által meghatározott termékkel egyenértékű. Az esetleges el nem fogadást Ajánlatkérő tényszerűen megindokolja. Ajánlatkérő számára ezeknél kedvezőbb jellemzőkkel rendelkező termékre is tehető ajánlat.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Ár
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Kezdés: 31/10/2020
Befejezés: 31/12/2021
A szerződés meghosszabbítható: igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:

Amennyiben a szerződés tervezett időtartama alatt a keretösszeg nem merül ki, úgy a Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pontja alapján Vevő egyoldalú jognyilatkozattal Keretmegállapodás időtartamát meghosszabbíthatja a keretösszeg kimerüléséig, de legkésőbb a szerződés lejártát követő 5. hónap lejártáig.

II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: igen
Opciók ismertetése:

Ajánlatkérő a lehívási kötelezettséggel terhelt mennyiségtől +30 %-kal eltérhet. Az opcionális mennyiség lehívása automatikusan történik az alapmennyiség elérésének pillanatában. Ajánlatkérő nem köteles a teljes opcionális mennyiség lehívására, kizárólag a ténylegesen megrendelt mennyiség vonatkozásában keletkezik kötelezettsége. A Szerződés rendelkezéseit az Opciós keretösszegből történő megrendelésekre is alkalmazni kell.

II.2.12)Információ az elektronikus katalógusokról
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

1. A Kbt. 76. § (9) bekezdés alapján: Ajánlatkérő az ajánlatokat a Kbt. 76 § (2) bekezdés a) pontja szerint, a legalacsonyabb ár (Egyösszegű nettó – összehasonlító – ajánlati ár (nettó HUF)) értékelés alapján értékeli, figyelemmel arra, hogy az ajánlatkérő igényeinek valamely konkrétan meghatározott minőségi és műszaki követelményeknek megfelelő áru felel meg. Az értékelési szempontok alsó és felső határa: 0–10 pont, érték. módszere: fordított arányosítás. A módszer részletes ismertetése a kd.-ban.

2. A szerz. megkötésének időpontja, ekként a szerz. a II.2.7) pontban meghatározott kezdő időpontja a közbesz. eljárás lefolytatásának időtartamára tekintettel változhat!

II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

Tojás

Rész száma: 2
II.2.2)További CPV-kód(ok)
03142500 Tojás
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU1 KÖZÉP-MAGYARORSZÁG
A teljesítés fő helyszíne:

Katona konyha 2200 Monor Katona József utca 26., Jászai konyha 2200 Jászai Mari tér 1.,JAG konyha 2200 Monor Ady Endre út 12-14.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Tojás szállítása a közbeszerzési dokumentációban részletezett műszaki specifikáció szerint, a szerződés teljes értéke mindösszesen nettó 891 074-Ft, melyből a lehívási kötelezettséggel terhelt keretösszeg értéke nettó 810 877.- Ft, az opció értéke pedig nettó 80 197.- Ft; a szerződés teljes időtartamára becsült teljes mennyiség: 27 020 darab.

A fenti mennyiségek a szerződés időtartama alatt várható becsült mennyiségek, melyek tájékoztató jellegű adatok, kizárólag az ajánlatok összehasonlíthatósága miatt kerültek meghatározásra. Ajánlatkérő adásvételi keretszerződést kíván kötni oly módon, hogy a keretösszegre lehívási kötelezettséget vállal. Amennyiben Ajánlatkérő a szerződés időbeli hatályának lejárta előtt a Keretösszeget kimerítette, jogosult további megrendelések lehívására a keretösszeg 30 %-ának megfelelő keretösszeg (opció) erejéig a szerződés időbeli hatálya alatt. Az opció lehívása automatikusan történik a keretösszeg elérésének pillanatában. Ajánlatkérő nem köteles a teljes opció lehívására, kizárólag a ténylegesen megrendelt mennyiség vonatkozásában keletkezik kötelezettsége. A nyertes ajánlattevő köteles az egyedi megrendelésekben meghatározott árut a teljesítés helyére szállítani (naponta, reggel 5:30 óra és 6:30 óra között, illetve igény szerint), az árut szállítóeszközről lerakodni-, tételek átadás/ átvétele-, minőségi-, mennyiségi ellenőrzést elvégezni, valamint az esetleges kifogásemelést rögzíteni és kezelni. A szerződés teljesítésére vonatkozó részletes feltételeket és a beszerzésre kerülő termékek pontos leírását a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

A szerz. megkötésének időpontja, ekként a felhívás II.2.7) pontjában meghatározott kezdő időpontja a közbeszeszerzési eljárás lefolytatásának időtartamára illetve a Kormány által a veszélyhelyzet kapcsán esetlegesen meghozandó további, az ellátandó intézmények működési rendjét is érintő intézkedésekre tekintettel változhat! A közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása érdekében Ajánlatkérő jelen ajánlattételi felhívásban és egyéb a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, illetőleg szabadalomra vagy védjegyre hivatkozhat. Minden ilyen esetben a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, ajánlatot jelen ajánlattételi felhívásban előírt, vagy az azzal - az adott termék vonatkozásában a részletes műszaki paraméterek tekintetében - egyenértékű termékre lehet tenni. A műszaki tartalom értékelése során az egyenértékűséget Ajánlatkérőnek kell megítélni, amely eldöntéséhez minden adatot Ajánlattevőnek kell megadnia. Az AK által előírttól eltérő termék megajánlása esetén az egyenértékűséget az AK által előírt termék és az AT által megajánlott termék gyártmánylapjának az ajánlatba történő benyújtásával kell igazolni. Ajánlattevő kötelessége tehát annak bizonyítása az ajánlatban, hogy a megajánlott termék az Ajánlatkérő által meghatározott termékkel egyenértékű. Az esetleges el nem fogadást Ajánlatkérő tényszerűen megindokolja. Ajánlatkérő számára ezeknél kedvezőbb jellemzőkkel rendelkező termékre is tehető ajánlat.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Ár
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Kezdés: 31/10/2020
Befejezés: 31/12/2021
A szerződés meghosszabbítható: igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:

Amennyiben a szerződés tervezett időtartama alatt a keretösszeg nem merül ki, úgy a Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pontja alapján Vevő egyoldalú jognyilatkozattal Keretmegállapodás időtartamát meghosszabbíthatja a keretösszeg kimerüléséig, de legkésőbb a szerződés lejártát követő 5. hónap lejártáig.

II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: igen
Opciók ismertetése:

Ajánlatkérő a lehívási kötelezettséggel terhelt mennyiségtől +30 %-kal eltérhet. Az opcionális mennyiség lehívása automatikusan történik az alapmennyiség elérésének pillanatában. Ajánlatkérő nem köteles a teljes opcionális mennyiség lehívására, kizárólag a ténylegesen megrendelt mennyiség vonatkozásában keletkezik kötelezettsége. A Szerződés rendelkezéseit az Opciós keretösszegből történő megrendelésekre is alkalmazni kell.

II.2.12)Információ az elektronikus katalógusokról
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

1. A Kbt. 76. § (9) bekezdés alapján: Ajánlatkérő az ajánlatokat a Kbt. 76 § (2) bekezdés a) pontja szerint, a legalacsonyabb ár (Egyösszegű nettó- összehasonlító - ajánlati ár (nettó HUF)) értékelés alapján értékeli, figyelemmel arra, hogy az ajánlatkérő igényeinek valamely konkrétan meghatározott minőségi és műszaki követelményeknek megfelelő áru felel meg. Az értékelési szempontok alsó és felső határa: 0-10 pont, érték. módszere: fordított arányosítás. A módszer részletes ismertetése a kd-ban.

2. A szerz. megkötésének időpontja, ekként a szerz. a II.2.7) pontban meghatározott kezdő időpontja a közbesz. eljárás lefolytatásának időtartamára tekintettel változhat!

II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

Sütőipari termékek (kenyér, péksütemények)

Rész száma: 3
II.2.2)További CPV-kód(ok)
15810000 Kenyér, friss péksütemények és cukrászsütemények
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU1 KÖZÉP-MAGYARORSZÁG
A teljesítés fő helyszíne:

Katona konyha 2200 Monor Katona József utca 26., Jászai konyha 2200 Jászai Mari tér 1.,JAG konyha 2200 Monor Ady Endre út 12-14.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Sütőipari termékek szállítása a közbeszerzési dokumentációban részletezett műszaki specifikáció szerint, a szerződés teljes értéke mindösszesen nettó 16 865 249-Ft, melyből a lehívási kötelezettséggel terhelt keretösszeg értéke nettó 15 347 377.- Ft, az opció értéke pedig nettó 1 517 872 Ft; a szerződés teljes időtartamára becsült teljes mennyiség:

Kg 18294

Darab 408429

, melyből 17 345 kg kenyér. A fenti mennyiségek a szerződés időtartama alatt várható becsült mennyiségek, melyek tájékoztató jellegű adatok, kizárólag az ajánlatok összehasonlíthatósága miatt kerültek meghatározásra. Ajánlatkérő adásvételi keretszerződést kíván kötni oly módon, hogy a keretösszegre lehívási kötelezettséget vállal. Amennyiben Ajánlatkérő a szerződés időbeli hatályának lejárta előtt a Keretösszeget kimerítette, jogosult további megrendelések lehívására a keretösszeg 30 %-ának megfelelő keretösszeg (opció) erejéig a szerződés időbeli hatálya alatt. Az opció lehívása automatikusan történik a keretösszeg elérésének pillanatában. Ajánlatkérő nem köteles a teljes opció lehívására, kizárólag a ténylegesen megrendelt mennyiség vonatkozásában keletkezik kötelezettsége. A nyertes ajánlattevő köteles az egyedi megrendelésekben meghatározott árut a teljesítés helyére szállítani (naponta, reggel 5:30 óra és 6:30 óra között, illetve igény szerint), az árut szállítóeszközről lerakodni-, tételek átadás/ átvétele-, minőségi-, mennyiségi ellenőrzést elvégezni, valamint az esetleges kifogásemelést rögzíteni és kezelni. A szerződés teljesítésére vonatkozó részletes feltételeket és a beszerzésre kerülő termékek pontos leírását a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

A szerz. megkötésének időpontja, ekként a felhívás II.2.7) pontjában meghatározott kezdő időpontja a közbeszeszerzési eljárás lefolytatásának időtartamára illetve a Kormány által a veszélyhelyzet kapcsán esetlegesen meghozandó további, az ellátandó intézmények működési rendjét is érintő intézkedésekre tekintettel változhat! A közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása érdekében Ajánlatkérő jelen ajánlattételi felhívásban és egyéb a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, illetőleg szabadalomra vagy védjegyre hivatkozhat. Minden ilyen esetben a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, ajánlatot jelen ajánlattételi felhívásban előírt, vagy az azzal - az adott termék vonatkozásában a részletes műszaki paraméterek tekintetében - egyenértékű termékre lehet tenni. A műszaki tartalom értékelése során az egyenértékűséget Ajánlatkérőnek kell megítélni, amely eldöntéséhez minden adatot Ajánlattevőnek kell megadnia. Az AK által előírttól eltérő termék megajánlása esetén az egyenértékűséget az AK által előírt termék és az AT által megajánlott termék gyártmánylapjának az ajánlatba történő benyújtásával kell igazolni. Ajánlattevő kötelessége tehát annak bizonyítása az ajánlatban, hogy a megajánlott termék az Ajánlatkérő által meghatározott termékkel egyenértékű. Az esetleges el nem fogadást Ajánlatkérő tényszerűen megindokolja. Ajánlatkérő számára ezeknél kedvezőbb jellemzőkkel rendelkező termékre is tehető ajánlat.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Ár
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Kezdés: 31/10/2020
Befejezés: 31/12/2021
A szerződés meghosszabbítható: igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:

Amennyiben a szerződés tervezett időtartama alatt a keretösszeg nem merül ki, úgy a Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pontja alapján Vevő egyoldalú jognyilatkozattal Keretmegállapodás időtartamát meghosszabbíthatja a keretösszeg kimerüléséig, de legkésőbb a szerződés lejártát követő 5. hónap lejártáig.

II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: igen
Opciók ismertetése:

Ajánlatkérő a lehívási kötelezettséggel terhelt mennyiségtől +30 %-kal eltérhet. Az opcionális mennyiség lehívása automatikusan történik az alapmennyiség elérésének pillanatában. Ajánlatkérő nem köteles a teljes opcionális mennyiség lehívására, kizárólag a ténylegesen megrendelt mennyiség vonatkozásában keletkezik kötelezettsége. A Szerződés rendelkezéseit az Opciós keretösszegből történő megrendelésekre is alkalmazni kell.

II.2.12)Információ az elektronikus katalógusokról
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

1. A Kbt. 76. § (9) bekezdés alapján: Ajánlatkérő az ajánlatokat a Kbt. 76 § (2) bekezdés a) pontja szerint, a legalacsonyabb ár (Egyösszegű nettó- összehasonlító - ajánlati ár (nettó HUF)) értékelés alapján értékeli, figyelemmel arra, hogy az ajánlatkérő igényeinek valamely konkrétan meghatározott minőségi és műszaki követelményeknek megfelelő áru felel meg. Az értékelési szempontok alsó és felső határa: 0-10 pont, érték. módszere: fordított arányosítás. A módszer részletes ismertetése a kd-ban.

2. A szerz. megkötésének időpontja, ekként a szerz. a II.2.7) pontban meghatározott kezdő időpontja a közbesz. eljárás lefolytatásának időtartamára tekintettel változhat!

II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

Tej, tejtermék

Rész száma: 4
II.2.2)További CPV-kód(ok)
15500000 Tejtermék
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU1 KÖZÉP-MAGYARORSZÁG
A teljesítés fő helyszíne:

Katona konyha 2200 Monor Katona József utca 26., Jászai konyha 2200 Jászai Mari tér 1.,JAG konyha 2200 Monor Ady Endre út 12-14.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Tej, tejtermék szállítása a közbeszerzési dokumentációban részletezett műszaki specifikáció szerint, a szerződés teljes értéke mindösszesen nettó 22 451 190-Ft, melyből a lehívási kötelezettséggel terhelt keretösszeg értéke nettó 20 430 583.- Ft, az opció értéke pedig nettó 2 020 607.- Ft; a szerződés teljes időtartamára becsült teljes mennyiség:

Kg 2270

Liter 56353

Darab 57110

Doboz 3525

, melyből a tej 48 348 liter. A fenti mennyiségek a szerződés időtartama alatt várható becsült mennyiségek, melyek tájékoztató jellegű adatok, kizárólag az ajánlatok összehasonlíthatósága miatt kerültek meghatározásra. Ajánlatkérő adásvételi keretszerződést kíván kötni oly módon, hogy a keretösszegre lehívási kötelezettséget vállal. Amennyiben Ajánlatkérő a szerződés időbeli hatályának lejárta előtt a Keretösszeget kimerítette, jogosult további megrendelések lehívására a keretösszeg 30 %-ának megfelelő keretösszeg (opció) erejéig a szerződés időbeli hatálya alatt. Az opció lehívása automatikusan történik a keretösszeg elérésének pillanatában. Ajánlatkérő nem köteles a teljes opció lehívására, kizárólag a ténylegesen megrendelt mennyiség vonatkozásában keletkezik kötelezettsége. A nyertes ajánlattevő köteles az egyedi megrendelésekben meghatározott árut a teljesítés helyére szállítani (naponta, reggel 5:30 óra és 6:30 óra között, illetve igény szerint), az árut szállítóeszközről lerakodni-, tételek átadás/ átvétele-, minőségi-, mennyiségi ellenőrzést elvégezni, valamint az esetleges kifogásemelést rögzíteni és kezelni. A szerződés teljesítésére vonatkozó részletes feltételeket és a beszerzésre kerülő termékek pontos leírását a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

A szerz. megkötésének időpontja, ekként a felhívás II.2.7) pontjában meghatározott kezdő időpontja a közbeszeszerzési eljárás lefolytatásának időtartamára illetve a Kormány által a veszélyhelyzet kapcsán esetlegesen meghozandó további, az ellátandó intézmények működési rendjét is érintő intézkedésekre tekintettel változhat! A közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása érdekében Ajánlatkérő jelen ajánlattételi felhívásban és egyéb a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, illetőleg szabadalomra vagy védjegyre hivatkozhat. Minden ilyen esetben a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, ajánlatot jelen ajánlattételi felhívásban előírt, vagy az azzal - az adott termék vonatkozásában a részletes műszaki paraméterek tekintetében - egyenértékű termékre lehet tenni. A műszaki tartalom értékelése során az egyenértékűséget Ajánlatkérőnek kell megítélni, amely eldöntéséhez minden adatot Ajánlattevőnek kell megadnia. Az AK által előírttól eltérő termék megajánlása esetén az egyenértékűséget az AK által előírt termék és az AT által megajánlott termék gyártmánylapjának az ajánlatba történő benyújtásával kell igazolni. Ajánlattevő kötelessége tehát annak bizonyítása az ajánlatban, hogy a megajánlott termék az Ajánlatkérő által meghatározott termékkel egyenértékű. Az esetleges el nem fogadást Ajánlatkérő tényszerűen megindokolja. Ajánlatkérő számára ezeknél kedvezőbb jellemzőkkel rendelkező termékre is tehető ajánlat.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Ár
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Kezdés: 31/10/2020
Befejezés: 31/12/2021
A szerződés meghosszabbítható: igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:

Amennyiben a szerződés tervezett időtartama alatt a keretösszeg nem merül ki, úgy a Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pontja alapján Vevő egyoldalú jognyilatkozattal Keretmegállapodás időtartamát meghosszabbíthatja a keretösszeg kimerüléséig, de legkésőbb a szerződés lejártát követő 5. hónap lejártáig.

II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: igen
Opciók ismertetése:

Ajánlatkérő a lehívási kötelezettséggel terhelt mennyiségtől +30 %-kal eltérhet. Az opcionális mennyiség lehívása automatikusan történik az alapmennyiség elérésének pillanatában. Ajánlatkérő nem köteles a teljes opcionális mennyiség lehívására, kizárólag a ténylegesen megrendelt mennyiség vonatkozásában keletkezik kötelezettsége. A Szerződés rendelkezéseit az Opciós keretösszegből történő megrendelésekre is alkalmazni kell.

II.2.12)Információ az elektronikus katalógusokról
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

1. A Kbt. 76. § (9) bekezdés alapján: Ajánlatkérő az ajánlatokat a Kbt. 76 § (2) bekezdés a) pontja szerint, a legalacsonyabb ár (Egyösszegű nettó- összehasonlító - ajánlati ár (nettó HUF)) értékelés alapján értékeli, figyelemmel arra, hogy az ajánlatkérő igényeinek valamely konkrétan meghatározott minőségi és műszaki követelményeknek megfelelő áru felel meg. Az értékelési szempontok alsó és felső határa: 0-10 pont, érték. módszere: fordított arányosítás. A módszer részletes ismertetése a kd-ban.

2. A szerz. megkötésének időpontja, ekként a szerz. a II.2.7) pontban meghatározott kezdő időpontja a közbesz. eljárás lefolytatásának időtartamára tekintettel változhat!

II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

Tőkehúsok (sertés, marha)

Rész száma: 5
II.2.2)További CPV-kód(ok)
15110000 Hús
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU1 KÖZÉP-MAGYARORSZÁG
A teljesítés fő helyszíne:

Katona konyha 2200 Monor Katona József utca 26., Jászai konyha 2200 Jászai Mari tér 1.,JAG konyha 2200 Monor Ady Endre út 12-14.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Tőkehúsok szállítása a közbeszerzési dokumentációban részletezett műszaki specifikáció szerint, a szerződés teljes értéke mindösszesen nettó 25 093 205-Ft, melyből a lehívási kötelezettséggel terhelt keretösszeg értéke nettó 22 834 817.- Ft, az opció értéke pedig nettó 2 258 388.- Ft; a szerződés teljes időtartamára becsült teljes mennyiség:

Kg 19542

Csomag 70

, melyből a sertéshús 18 701 kg. A fenti mennyiségek a szerződés időtartama alatt várható becsült mennyiségek, melyek tájékoztató jellegű adatok, kizárólag az ajánlatok összehasonlíthatósága miatt kerültek meghatározásra. Ajánlatkérő adásvételi keretszerződést kíván kötni oly módon, hogy a keretösszegre lehívási kötelezettséget vállal. Amennyiben Ajánlatkérő a szerződés időbeli hatályának lejárta előtt a Keretösszeget kimerítette, jogosult további megrendelések lehívására a keretösszeg 30 %-ának megfelelő keretösszeg (opció) erejéig a szerződés időbeli hatálya alatt. Az opció lehívása automatikusan történik a keretösszeg elérésének pillanatában. Ajánlatkérő nem köteles a teljes opció lehívására, kizárólag a ténylegesen megrendelt mennyiség vonatkozásában keletkezik kötelezettsége. A nyertes ajánlattevő köteles az egyedi megrendelésekben meghatározott árut a teljesítés helyére szállítani (naponta, reggel 5:30 óra és 6:30 óra között, illetve igény szerint), az árut szállítóeszközről lerakodni-, tételek átadás/ átvétele-, minőségi-, mennyiségi ellenőrzést elvégezni, valamint az esetleges kifogásemelést rögzíteni és kezelni. A szerződés teljesítésére vonatkozó részletes feltételeket és a beszerzésre kerülő termékek pontos leírását a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

A szerz. megkötésének időpontja, ekként a felhívás II.2.7) pontjában meghatározott kezdő időpontja a közbeszeszerzési eljárás lefolytatásának időtartamára illetve a Kormány által a veszélyhelyzet kapcsán esetlegesen meghozandó további, az ellátandó intézmények működési rendjét is érintő intézkedésekre tekintettel változhat! A közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása érdekében Ajánlatkérő jelen ajánlattételi felhívásban és egyéb a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, illetőleg szabadalomra vagy védjegyre hivatkozhat. Minden ilyen esetben a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, ajánlatot jelen ajánlattételi felhívásban előírt, vagy az azzal - az adott termék vonatkozásában a részletes műszaki paraméterek tekintetében - egyenértékű termékre lehet tenni. A műszaki tartalom értékelése során az egyenértékűséget Ajánlatkérőnek kell megítélni, amely eldöntéséhez minden adatot Ajánlattevőnek kell megadnia. Az AK által előírttól eltérő termék megajánlása esetén az egyenértékűséget az AK által előírt termék és az AT által megajánlott termék gyártmánylapjának az ajánlatba történő benyújtásával kell igazolni. Ajánlattevő kötelessége tehát annak bizonyítása az ajánlatban, hogy a megajánlott termék az Ajánlatkérő által meghatározott termékkel egyenértékű. Az esetleges el nem fogadást Ajánlatkérő tényszerűen megindokolja. Ajánlatkérő számára ezeknél kedvezőbb jellemzőkkel rendelkező termékre is tehető ajánlat.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: 2. Hibás termék(ek) cseréje a bejelentéstől számítottan (max. 60 perc) / Súlyszám: 20
Ár - Súlyszám: 80
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Kezdés: 31/10/2020
Befejezés: 31/12/2021
A szerződés meghosszabbítható: igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:

Amennyiben a szerződés tervezett időtartama alatt a keretösszeg nem merül ki, úgy a Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pontja alapján Vevő egyoldalú jognyilatkozattal Keretmegállapodás időtartamát meghosszabbíthatja a keretösszeg kimerüléséig, de legkésőbb a szerződés lejártát követő 5. hónap lejártáig.

II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: igen
Opciók ismertetése:

Ajánlatkérő a lehívási kötelezettséggel terhelt mennyiségtől +30 %-kal eltérhet. Az opcionális mennyiség lehívása automatikusan történik az alapmennyiség elérésének pillanatában. Ajánlatkérő nem köteles a teljes opcionális mennyiség lehívására, kizárólag a ténylegesen megrendelt mennyiség vonatkozásában keletkezik kötelezettsége. A Szerződés rendelkezéseit az Opciós keretösszegből történő megrendelésekre is alkalmazni kell.

II.2.12)Információ az elektronikus katalógusokról
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

1. A Kbt. 76. § (9) bekezdés alapján: Ajánlatkérő az ajánlatokat a Kbt. 76 § (2) bekezdés c) pontja szerint, a legjobb ár-érték arány értékelés alapján értékeli. Az értékelési szempontok alsó és felső határa: 0-10 pont, érték. módszere 1. és 2. részszempont esetében: fordított arányosítás. A módszer részletes ismertetése a kd-ban.

2. A szerz. megkötésének időpontja, ekként a szerz. a II.2.7) pontban meghatározott kezdő időpontja a közbesz. eljárás lefolytatásának időtartamára tekintettel változhat!

II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

Szárnyas húsok

Rész száma: 6
II.2.2)További CPV-kód(ok)
15112000 Baromfi
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU1 KÖZÉP-MAGYARORSZÁG
A teljesítés fő helyszíne:

Katona konyha 2200 Monor Katona József utca 26., Jászai konyha 2200 Jászai Mari tér 1.,JAG konyha 2200 Monor Ady Endre út 12-14.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Szárnyashúsok szállítása a közbeszerzési dokumentációban részletezett műszaki specifikáció szerint, a szerződés teljes értéke mindösszesen nettó 17 005 887-Ft, melyből a lehívási kötelezettséggel terhelt keretösszeg értéke nettó 15 475 357.- Ft, az opció értéke pedig nettó 1 530 530.- Ft; a szerződés teljes időtartamára becsült teljes mennyiség: 15 997 kg, melyből a csirkehús 10 065 kg.

A fenti mennyiségek a szerződés időtartama alatt várható becsült mennyiségek, melyek tájékoztató jellegű adatok, kizárólag az ajánlatok összehasonlíthatósága miatt kerültek meghatározásra. Ajánlatkérő adásvételi keretszerződést kíván kötni oly módon, hogy a keretösszegre lehívási kötelezettséget vállal. Amennyiben Ajánlatkérő a szerződés időbeli hatályának lejárta előtt a Keretösszeget kimerítette, jogosult további megrendelések lehívására a keretösszeg 30 %-ának megfelelő keretösszeg (opció) erejéig a szerződés időbeli hatálya alatt. Az opció lehívása automatikusan történik a keretösszeg elérésének pillanatában. Ajánlatkérő nem köteles a teljes opció lehívására, kizárólag a ténylegesen megrendelt mennyiség vonatkozásában keletkezik kötelezettsége. A nyertes ajánlattevő köteles az egyedi megrendelésekben meghatározott árut a teljesítés helyére szállítani (naponta, reggel 5:30 óra és 6:30 óra között, illetve igény szerint), az árut szállítóeszközről lerakodni-, tételek átadás/ átvétele-, minőségi-, mennyiségi ellenőrzést elvégezni, valamint az esetleges kifogásemelést rögzíteni és kezelni. A szerződés teljesítésére vonatkozó részletes feltételeket és a beszerzésre kerülő termékek pontos leírását a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

A szerz. megkötésének időpontja, ekként a felhívás II.2.7) pontjában meghatározott kezdő időpontja a közbeszeszerzési eljárás lefolytatásának időtartamára illetve a Kormány által a veszélyhelyzet kapcsán esetlegesen meghozandó további, az ellátandó intézmények működési rendjét is érintő intézkedésekre tekintettel változhat! A közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása érdekében Ajánlatkérő jelen ajánlattételi felhívásban és egyéb a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, illetőleg szabadalomra vagy védjegyre hivatkozhat. Minden ilyen esetben a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, ajánlatot jelen ajánlattételi felhívásban előírt, vagy az azzal - az adott termék vonatkozásában a részletes műszaki paraméterek tekintetében - egyenértékű termékre lehet tenni. A műszaki tartalom értékelése során az egyenértékűséget Ajánlatkérőnek kell megítélni, amely eldöntéséhez minden adatot Ajánlattevőnek kell megadnia. Az AK által előírttól eltérő termék megajánlása esetén az egyenértékűséget az AK által előírt termék és az AT által megajánlott termék gyártmánylapjának az ajánlatba történő benyújtásával kell igazolni. Ajánlattevő kötelessége tehát annak bizonyítása az ajánlatban, hogy a megajánlott termék az Ajánlatkérő által meghatározott termékkel egyenértékű. Az esetleges el nem fogadást Ajánlatkérő tényszerűen megindokolja. Ajánlatkérő számára ezeknél kedvezőbb jellemzőkkel rendelkező termékre is tehető ajánlat.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: 2. Hibás termék(ek) cseréje a bejelentéstől számítottan (max. 60 perc) / Súlyszám: 20
Ár - Súlyszám: 80
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Kezdés: 31/10/2020
Befejezés: 31/12/2021
A szerződés meghosszabbítható: igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:

Amennyiben a szerződés tervezett időtartama alatt a keretösszeg nem merül ki, úgy a Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pontja alapján Vevő egyoldalú jognyilatkozattal Keretmegállapodás időtartamát meghosszabbíthatja a keretösszeg kimerüléséig, de legkésőbb a szerződés lejártát követő 5. hónap lejártáig.

II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: igen
Opciók ismertetése:

Ajánlatkérő a lehívási kötelezettséggel terhelt mennyiségtől +30 %-kal eltérhet. Az opcionális mennyiség lehívása automatikusan történik az alapmennyiség elérésének pillanatában. Ajánlatkérő nem köteles a teljes opcionális mennyiség lehívására, kizárólag a ténylegesen megrendelt mennyiség vonatkozásában keletkezik kötelezettsége. A Szerződés rendelkezéseit az Opciós keretösszegből történő megrendelésekre is alkalmazni kell.

II.2.12)Információ az elektronikus katalógusokról
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

1. A Kbt. 76. § (9) bekezdés alapján: Ajánlatkérő az ajánlatokat a Kbt. 76 § (2) bekezdés c) pontja szerint, a legjobb ár-érték arány értékelés alapján értékeli. Az értékelési szempontok alsó és felső határa: 0-10 pont, érték. módszere 1. és 2. részszempont esetében: fordított arányosítás. A módszer részletes ismertetése a kd-ban.

2. A szerz. megkötésének időpontja, ekként a szerz. a II.2.7) pontban meghatározott kezdő időpontja a közbesz. eljárás lefolytatásának időtartamára tekintettel változhat!

II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

Felvágottak

Rész száma: 7
II.2.2)További CPV-kód(ok)
15130000 Hústermékek
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU1 KÖZÉP-MAGYARORSZÁG
A teljesítés fő helyszíne:

Katona konyha 2200 Monor Katona József utca 26., Jászai konyha 2200 Jászai Mari tér 1.,JAG konyha 2200 Monor Ady Endre út 12-14.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Felvágottak szállítása a közbeszerzési dokumentációban részletezett műszaki specifikáció szerint, a szerződés teljes értéke mindösszesen nettó 9 425 851-Ft, melyből a lehívási kötelezettséggel terhelt keretösszeg értéke nettó 8 577 524.- Ft, az opció értéke pedig nettó 848 327.- Ft; a szerződés teljes időtartamára becsült teljes mennyiség: 8 103 kg.

A fenti mennyiségek a szerződés időtartama alatt várható becsült mennyiségek, melyek tájékoztató jellegű adatok, kizárólag az ajánlatok összehasonlíthatósága miatt kerültek meghatározásra. Ajánlatkérő adásvételi keretszerződést kíván kötni oly módon, hogy a keretösszegre lehívási kötelezettséget vállal. Amennyiben Ajánlatkérő a szerződés időbeli hatályának lejárta előtt a Keretösszeget kimerítette, jogosult további megrendelések lehívására a keretösszeg 30 %-ának megfelelő keretösszeg (opció) erejéig a szerződés időbeli hatálya alatt. Az opció lehívása automatikusan történik a keretösszeg elérésének pillanatában. Ajánlatkérő nem köteles a teljes opció lehívására, kizárólag a ténylegesen megrendelt mennyiség vonatkozásában keletkezik kötelezettsége. A nyertes ajánlattevő köteles az egyedi megrendelésekben meghatározott árut a teljesítés helyére szállítani (naponta, reggel 5:30 óra és 6:30 óra között, illetve igény szerint), az árut szállítóeszközről lerakodni-, tételek átadás/ átvétele-, minőségi-, mennyiségi ellenőrzést elvégezni, valamint az esetleges kifogásemelést rögzíteni és kezelni. A szerződés teljesítésére vonatkozó részletes feltételeket és a beszerzésre kerülő termékek pontos leírását a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák. A szerz. megkötésének időpontja, ekként a felhívás II.2.7) pontjában meghatározott kezdő időpontja a közbeszeszerzési eljárás lefolytatásának időtartamára illetve a Kormány által a veszélyhelyzet kapcsán esetlegesen meghozandó további, az ellátandó intézmények működési rendjét is érintő intézkedésekre tekintettel változhat! A közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása érdekében Ajánlatkérő jelen ajánlattételi felhívásban és egyéb a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, illetőleg szabadalomra vagy védjegyre hivatkozhat. Minden ilyen esetben a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, ajánlatot jelen ajánlattételi felhívásban előírt, vagy az azzal - az adott termék vonatkozásában a részletes műszaki paraméterek tekintetében - egyenértékű termékre lehet tenni. A műszaki tartalom értékelése során az egyenértékűséget Ajánlatkérőnek kell megítélni, amely eldöntéséhez minden adatot Ajánlattevőnek kell megadnia. Az AK által előírttól eltérő termék megajánlása esetén az egyenértékűséget az AK által előírt termék és az AT által megajánlott termék gyártmánylapjának az ajánlatba történő benyújtásával kell igazolni. Ajánlattevő kötelessége tehát annak bizonyítása az ajánlatban, hogy a megajánlott termék az Ajánlatkérő által meghatározott termékkel egyenértékű. Az esetleges el nem fogadást Ajánlatkérő tényszerűen megindokolja. Ajánlatkérő számára ezeknél kedvezőbb jellemzőkkel rendelkező termékre is tehető ajánlat.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: 2. Hibás termék(ek) cseréje a bejelentéstől számítottan (max. 60 perc) / Súlyszám: 20
Ár - Súlyszám: 80
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Kezdés: 31/10/2020
Befejezés: 31/12/2021
A szerződés meghosszabbítható: igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:

Amennyiben a szerződés tervezett időtartama alatt a keretösszeg nem merül ki, úgy a Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pontja alapján Vevő egyoldalú jognyilatkozattal Keretmegállapodás időtartamát meghosszabbíthatja a keretösszeg kimerüléséig, de legkésőbb a szerződés lejártát követő 5. hónap lejártáig.

II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: igen
Opciók ismertetése:

Ajánlatkérő a lehívási kötelezettséggel terhelt mennyiségtől +30 %-kal eltérhet. Az opcionális mennyiség lehívása automatikusan történik az alapmennyiség elérésének pillanatában. Ajánlatkérő nem köteles a teljes opcionális mennyiség lehívására, kizárólag a ténylegesen megrendelt mennyiség vonatkozásában keletkezik kötelezettsége. A Szerződés rendelkezéseit az Opciós keretösszegből történő megrendelésekre is alkalmazni kell.

II.2.12)Információ az elektronikus katalógusokról
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

1. A Kbt. 76. § (9) bekezdés alapján: Ajánlatkérő az ajánlatokat a Kbt. 76 § (2) bekezdés c) pontja szerint, a legjobb ár-érték arány értékelés alapján értékeli. Az értékelési szempontok alsó és felső határa: 0-10 pont, érték. módszere 1. és 2. részszempont esetében: fordított arányosítás. A módszer részletes ismertetése a kd-ban.

2. A szerz. megkötésének időpontja, ekként a szerz. a II.2.7) pontban meghatározott kezdő időpontja a közbesz. eljárás lefolytatásának időtartamára tekintettel változhat!

II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

Fagyasztott (mirelit) termékek

Rész száma: 8
II.2.2)További CPV-kód(ok)
15896000 Mélyfagyasztott termékek
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU1 KÖZÉP-MAGYARORSZÁG
A teljesítés fő helyszíne:

Katona konyha 2200 Monor Katona József utca 26., Jászai konyha 2200 Jászai Mari tér 1.,JAG konyha 2200 Monor Ady Endre út 12-14.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Fagyasztott termékek szállítása a közbeszerzési dokumentációban részletezett műszaki specifikáció szerint, a szerződés teljes értéke mindösszesen nettó 15 696 876-Ft, melyből a lehívási kötelezettséggel terhelt keretösszeg értéke nettó 14 284 157.- Ft, az opció értéke pedig nettó 1 412 719.- Ft; a szerződés teljes időtartamára becsült teljes mennyiség: 41 234 kg.

A fenti mennyiségek a szerződés időtartama alatt várható becsült mennyiségek, melyek tájékoztató jellegű adatok, kizárólag az ajánlatok összehasonlíthatósága miatt kerültek meghatározásra. Ajánlatkérő adásvételi keretszerződést kíván kötni oly módon, hogy a keretösszegre lehívási kötelezettséget vállal. Amennyiben Ajánlatkérő a szerződés időbeli hatályának lejárta előtt a Keretösszeget kimerítette, jogosult további megrendelések lehívására a keretösszeg 30 %-ának megfelelő keretösszeg (opció) erejéig a szerződés időbeli hatálya alatt. Az opció lehívása automatikusan történik a keretösszeg elérésének pillanatában. Ajánlatkérő nem köteles a teljes opció lehívására, kizárólag a ténylegesen megrendelt mennyiség vonatkozásában keletkezik kötelezettsége. A nyertes ajánlattevő köteles az egyedi megrendelésekben meghatározott árut a teljesítés helyére szállítani (naponta, reggel 5:30 óra és 6:30 óra között, illetve igény szerint), az árut szállítóeszközről lerakodni-, tételek átadás/ átvétele-, minőségi-, mennyiségi ellenőrzést elvégezni, valamint az esetleges kifogásemelést rögzíteni és kezelni. A szerződés teljesítésére vonatkozó részletes feltételeket és a beszerzésre kerülő termékek pontos leírását a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

A szerz. megkötésének időpontja, ekként a felhívás II.2.7) pontjában meghatározott kezdő időpontja a közbeszeszerzési eljárás lefolytatásának időtartamára illetve a Kormány által a veszélyhelyzet kapcsán esetlegesen meghozandó további, az ellátandó intézmények működési rendjét is érintő intézkedésekre tekintettel változhat! A közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása érdekében Ajánlatkérő jelen ajánlattételi felhívásban és egyéb a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, illetőleg szabadalomra vagy védjegyre hivatkozhat. Minden ilyen esetben a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, ajánlatot jelen ajánlattételi felhívásban előírt, vagy az azzal - az adott termék vonatkozásában a részletes műszaki paraméterek tekintetében - egyenértékű termékre lehet tenni. A műszaki tartalom értékelése során az egyenértékűséget Ajánlatkérőnek kell megítélni, amely eldöntéséhez minden adatot Ajánlattevőnek kell megadnia. Az AK által előírttól eltérő termék megajánlása esetén az egyenértékűséget az AK által előírt termék és az AT által megajánlott termék gyártmánylapjának az ajánlatba történő benyújtásával kell igazolni. Ajánlattevő kötelessége tehát annak bizonyítása az ajánlatban, hogy a megajánlott termék az Ajánlatkérő által meghatározott termékkel egyenértékű. Az esetleges el nem fogadást Ajánlatkérő tényszerűen megindokolja. Ajánlatkérő számára ezeknél kedvezőbb jellemzőkkel rendelkező termékre is tehető ajánlat.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Ár
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Kezdés: 31/10/2020
Befejezés: 31/12/2021
A szerződés meghosszabbítható: igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:

Amennyiben a szerződés tervezett időtartama alatt a keretösszeg nem merül ki, úgy a Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pontja alapján Vevő egyoldalú jognyilatkozattal Keretmegállapodás időtartamát meghosszabbíthatja a keretösszeg kimerüléséig, de legkésőbb a szerződés lejártát követő 5. hónap lejártáig.

II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: igen
Opciók ismertetése:

Ajánlatkérő a lehívási kötelezettséggel terhelt mennyiségtől +30 %-kal eltérhet. Az opcionális mennyiség lehívása automatikusan történik az alapmennyiség elérésének pillanatában. Ajánlatkérő nem köteles a teljes opcionális mennyiség lehívására, kizárólag a ténylegesen megrendelt mennyiség vonatkozásában keletkezik kötelezettsége. A Szerződés rendelkezéseit az Opciós keretösszegből történő megrendelésekre is alkalmazni kell.

II.2.12)Információ az elektronikus katalógusokról
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

1. A Kbt. 76. § (9) bekezdés alapján: Ajánlatkérő az ajánlatokat a Kbt. 76 § (2) bekezdés a) pontja szerint, a legalacsonyabb ár (Egyösszegű nettó- összehasonlító - ajánlati ár (nettó HUF)) értékelés alapján értékeli, figyelemmel arra, hogy az ajánlatkérő igényeinek valamely konkrétan meghatározott minőségi és műszaki követelményeknek megfelelő áru felel meg. Az értékelési szempontok alsó és felső határa: 0-10 pont, érték. módszere: fordított arányosítás. A módszer részletes ismertetése a kd-ban.

2. A szerz. megkötésének időpontja, ekként a szerz. a II.2.7) pontban meghatározott kezdő időpontja a közbesz. eljárás lefolytatásának időtartamára tekintettel változhat!

II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

Zöldség, gyümölcs, savanyúság

Rész száma: 9
II.2.2)További CPV-kód(ok)
15300000 Gyümölcs, zöldségfélék és kapcsolódó termékek
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU1 KÖZÉP-MAGYARORSZÁG
A teljesítés fő helyszíne:

Katona konyha 2200 Monor Katona József utca 26., Jászai konyha 2200 Jászai Mari tér 1.,JAG konyha 2200 Monor Ady Endre út 12-14.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Zöldség-gyümölcs-savanyúság szállítása a közbeszerzési dokumentációban részletezett műszaki specifikáció szerint, a szerződés teljes értéke mindösszesen nettó 28 531 310-Ft, melyből a lehívási kötelezettséggel terhelt keretösszeg értéke nettó 25 963 492.- Ft, az opció értéke pedig nettó 2 567 818.- Ft; a szerződés teljes időtartamára becsült teljes mennyiség:

Csomag 2540

Darab 1715

Kg 77747

, melyből a burgonya 21 955 kg, az alma 7 150 kg. A fenti mennyiségek a szerződés időtartama alatt várható becsült mennyiségek, melyek tájékoztató jellegű adatok, kizárólag az ajánlatok összehasonlíthatósága miatt kerültek meghatározásra. Ajánlatkérő adásvételi keretszerződést kíván kötni oly módon, hogy a keretösszegre lehívási kötelezettséget vállal. Amennyiben Ajánlatkérő a szerződés időbeli hatályának lejárta előtt a Keretösszeget kimerítette, jogosult további megrendelések lehívására a keretösszeg 30 %-ának megfelelő keretösszeg (opció) erejéig a szerződés időbeli hatálya alatt. Az opció lehívása automatikusan történik a keretösszeg elérésének pillanatában. Ajánlatkérő nem köteles a teljes opció lehívására, kizárólag a ténylegesen megrendelt mennyiség vonatkozásában keletkezik kötelezettsége. A nyertes ajánlattevő köteles az egyedi megrendelésekben meghatározott árut a teljesítés helyére szállítani (naponta, reggel 5:30 óra és 6:30 óra között, illetve igény szerint), az árut szállítóeszközről lerakodni-, tételek átadás/ átvétele-, minőségi-, mennyiségi ellenőrzést elvégezni, valamint az esetleges kifogásemelést rögzíteni és kezelni. A szerződés teljesítésére vonatkozó részletes feltételeket és a beszerzésre kerülő termékek pontos leírását a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

A szerz. megkötésének időpontja, ekként a felhívás II.2.7) pontjában meghatározott kezdő időpontja a közbeszeszerzési eljárás lefolytatásának időtartamára illetve a Kormány által a veszélyhelyzet kapcsán esetlegesen meghozandó további, az ellátandó intézmények működési rendjét is érintő intézkedésekre tekintettel változhat! A közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása érdekében Ajánlatkérő jelen ajánlattételi felhívásban és egyéb a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, illetőleg szabadalomra vagy védjegyre hivatkozhat. Minden ilyen esetben a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, ajánlatot jelen ajánlattételi felhívásban előírt, vagy az azzal - az adott termék vonatkozásában a részletes műszaki paraméterek tekintetében - egyenértékű termékre lehet tenni. A műszaki tartalom értékelése során az egyenértékűséget Ajánlatkérőnek kell megítélni, amely eldöntéséhez minden adatot Ajánlattevőnek kell megadnia. Az AK által előírttól eltérő termék megajánlása esetén az egyenértékűséget az AK által előírt termék és az AT által megajánlott termék gyártmánylapjának az ajánlatba történő benyújtásával kell igazolni. Ajánlattevő kötelessége tehát annak bizonyítása az ajánlatban, hogy a megajánlott termék az Ajánlatkérő által meghatározott termékkel egyenértékű. Az esetleges el nem fogadást Ajánlatkérő tényszerűen megindokolja. Ajánlatkérő számára ezeknél kedvezőbb jellemzőkkel rendelkező termékre is tehető ajánlat.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Ár
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Kezdés: 31/10/2020
Befejezés: 31/12/2021
A szerződés meghosszabbítható: igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:

Amennyiben a szerződés tervezett időtartama alatt a keretösszeg nem merül ki, úgy a Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pontja alapján Vevő egyoldalú jognyilatkozattal Keretmegállapodás időtartamát meghosszabbíthatja a keretösszeg kimerüléséig, de legkésőbb a szerződés lejártát követő 5. hónap lejártáig.

II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: igen
Opciók ismertetése:

Ajánlatkérő a lehívási kötelezettséggel terhelt mennyiségtől +30 %-kal eltérhet. Az opcionális mennyiség lehívása automatikusan történik az alapmennyiség elérésének pillanatában. Ajánlatkérő nem köteles a teljes opcionális mennyiség lehívására, kizárólag a ténylegesen megrendelt mennyiség vonatkozásában keletkezik kötelezettsége. A Szerződés rendelkezéseit az Opciós keretösszegből történő megrendelésekre is alkalmazni kell.

II.2.12)Információ az elektronikus katalógusokról
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

1. A Kbt. 76. § (9) bekezdés alapján: Ajánlatkérő az ajánlatokat a Kbt. 76 § (2) bekezdés a) pontja szerint, a legalacsonyabb ár (Egyösszegű nettó- összehasonlító - ajánlati ár (nettó HUF)) értékelés alapján értékeli, figyelemmel arra, hogy az ajánlatkérő igényeinek valamely konkrétan meghatározott minőségi és műszaki követelményeknek megfelelő áru felel meg. Az értékelési szempontok alsó és felső határa: 0-10 pont, érték. módszere: fordított arányosítás. A módszer részletes ismertetése a kd-ban.

2. A szerz. megkötésének időpontja, ekként a szerz. a II.2.7) pontban meghatározott kezdő időpontja a közbesz. eljárás lefolytatásának időtartamára tekintettel változhat!

II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

Allergén mentes termékek

Rész száma: 10
II.2.2)További CPV-kód(ok)
15880000 Különleges élelmiszerek
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU1 KÖZÉP-MAGYARORSZÁG
A teljesítés fő helyszíne:

Katona konyha 2200 Monor Katona József utca 26., Jászai konyha 2200 Jászai Mari tér 1.,JAG konyha 2200 Monor Ady Endre út 12-14.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Allergén mentes termékek szállítása a közbeszerzési dokumentációban részletezett műszaki specifikáció szerint, a szerződés teljes értéke mindösszesen nettó 591 024-Ft, melyből a lehívási kötelezettséggel terhelt keretösszeg értéke nettó 537 832.- Ft, az opció értéke pedig nettó 53 192.- Ft; a szerződés teljes időtartamára becsült teljes mennyiség:

Csomag 901

Kg 225

Liter 1281

, melyből rizstej 1 000 liter.

A fenti mennyiségek a szerződés időtartama alatt várható becsült mennyiségek, melyek tájékoztató jellegű adatok, kizárólag az ajánlatok összehasonlíthatósága miatt kerültek meghatározásra. Ajánlatkérő adásvételi keretszerződést kíván kötni oly módon, hogy a keretösszegre lehívási kötelezettséget vállal. Amennyiben Ajánlatkérő a szerződés időbeli hatályának lejárta előtt a Keretösszeget kimerítette, jogosult további megrendelések lehívására a keretösszeg 30 %-ának megfelelő keretösszeg (opció) erejéig a szerződés időbeli hatálya alatt. Az opció lehívása automatikusan történik a keretösszeg elérésének pillanatában. Ajánlatkérő nem köteles a teljes opció lehívására, kizárólag a ténylegesen megrendelt mennyiség vonatkozásában keletkezik kötelezettsége. A nyertes ajánlattevő köteles az egyedi megrendelésekben meghatározott árut a teljesítés helyére szállítani (naponta, reggel 5:30 óra és 6:30 óra között, illetve igény szerint), az árut szállítóeszközről lerakodni-, tételek átadás/ átvétele-, minőségi-, mennyiségi ellenőrzést elvégezni, valamint az esetleges kifogásemelést rögzíteni és kezelni. A szerződés teljesítésére vonatkozó részletes feltételeket és a beszerzésre kerülő termékek pontos leírását a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

A szerz. megkötésének időpontja, ekként a felhívás II.2.7) pontjában meghatározott kezdő időpontja a közbeszeszerzési eljárás lefolytatásának időtartamára illetve a Kormány által a veszélyhelyzet kapcsán esetlegesen meghozandó további, az ellátandó intézmények működési rendjét is érintő intézkedésekre tekintettel változhat! A közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása érdekében Ajánlatkérő jelen ajánlattételi felhívásban és egyéb a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, illetőleg szabadalomra vagy védjegyre hivatkozhat. Minden ilyen esetben a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, ajánlatot jelen ajánlattételi felhívásban előírt, vagy az azzal - az adott termék vonatkozásában a részletes műszaki paraméterek tekintetében - egyenértékű termékre lehet tenni. A műszaki tartalom értékelése során az egyenértékűséget Ajánlatkérőnek kell megítélni, amely eldöntéséhez minden adatot Ajánlattevőnek kell megadnia. Az AK által előírttól eltérő termék megajánlása esetén az egyenértékűséget az AK által előírt termék és az AT által megajánlott termék gyártmánylapjának az ajánlatba történő benyújtásával kell igazolni. Ajánlattevő kötelessége tehát annak bizonyítása az ajánlatban, hogy a megajánlott termék az Ajánlatkérő által meghatározott termékkel egyenértékű. Az esetleges el nem fogadást Ajánlatkérő tényszerűen megindokolja. Ajánlatkérő számára ezeknél kedvezőbb jellemzőkkel rendelkező termékre is tehető ajánlat.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Ár
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Kezdés: 31/10/2020
Befejezés: 31/12/2021
A szerződés meghosszabbítható: igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:

Amennyiben a szerződés tervezett időtartama alatt a keretösszeg nem merül ki, úgy a Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pontja alapján Vevő egyoldalú jognyilatkozattal Keretmegállapodás időtartamát meghosszabbíthatja a keretösszeg kimerüléséig, de legkésőbb a szerződés lejártát követő 5. hónap lejártáig.

II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: igen
Opciók ismertetése:

Ajánlatkérő a lehívási kötelezettséggel terhelt mennyiségtől +30 %-kal eltérhet. Az opcionális mennyiség lehívása automatikusan történik az alapmennyiség elérésének pillanatában. Ajánlatkérő nem köteles a teljes opcionális mennyiség lehívására, kizárólag a ténylegesen megrendelt mennyiség vonatkozásában keletkezik kötelezettsége. A Szerződés rendelkezéseit az Opciós keretösszegből történő megrendelésekre is alkalmazni kell.

II.2.12)Információ az elektronikus katalógusokról
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

1. A Kbt. 76. § (9) bekezdés alapján: Ajánlatkérő az ajánlatokat a Kbt. 76 § (2) bekezdés a) pontja szerint, a legalacsonyabb ár (Egyösszegű nettó- összehasonlító - ajánlati ár (nettó HUF)) értékelés alapján értékeli, figyelemmel arra, hogy az ajánlatkérő igényeinek valamely konkrétan meghatározott minőségi és műszaki követelményeknek megfelelő áru felel meg. Az értékelési szempontok alsó és felső határa: 0-10 pont, érték. módszere: fordított arányosítás. A módszer részletes ismertetése a kd-ban.

2. A szerz. megkötésének időpontja, ekként a szerz. a II.2.7) pontban meghatározott kezdő időpontja a közbesz. eljárás lefolytatásának időtartamára tekintettel változhat!

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1)Részvételi feltételek
III.1.1)Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése:

Valamennyi közbeszerzési rész vonatkozásában: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésében meghatározott kizáró okok bármelyike fennáll, továbbá ajánlatkérőnek ki kell zárnia azon ajánlattevőt, alvállalkozót és az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplőt, akivel szemben a kizáró okok az eljárás során következnek be. A 321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet (a továbbiakban: Kr.) 1. §-a értelmében az ajánlattevőnek az ajánlatában az ajánlata benyújtásakor a Kr. II. Fejezetnek megfelelően, az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésének hatálya alá. Az ajánlattevő (közös ajánlattevő) vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentum kitöltése során a Kr. 4. § (1) bekezdését köteles figyelembe venni. A MAGYARORSZÁG-on letelepedett AT (közös AT) a Kr. 8. § -ban rögzítettek szerint, a nem MAGYARORSZÁG-on letelepedett AT (közös AT) a Kr. 10. §-ban rögzítettek szerint köteles igazolni a kizáró okok hiányát. A Kbt. 62. § (1) bek. k) pont kb) alpontja tekintetében az AT-nek a 2017. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Pmtv.) 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerint definiált valamennyi tényleges tulajdonos nevének és állandó lakóhelyének bemutatását tartalmazó nyilatkozatot szükséges benyújtani; ha a gazdasági szereplőnek nincs a Pmtv. 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonosa, úgy erre vonatkozó nyilatkozatot szükséges csatolni. Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az ajánlattevő az ajánlathoz köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. Amennyiben nincs folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás, az ajánlathoz csatolni kell az ajánlattevő erre vonatkozó nemleges tartalmú nyilatkozatát is. (Kr. 13. §) Az ajánlattevő (közös ajánlattevő) az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy más szervezet vonatkozásában csak az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentumot köteles benyújtani a Kbt. 62. §-ban foglalt kizáró okok hiányának igazolása érdekében. Azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt alkalmasság igazolásában az ajánlattevő a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozatot köteles benyújtani (nemleges tartalommal is). Az ajánlattevőnek az ajánlatában nyilatkoznia kell a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerint, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a Kbt. 62. §-a szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót. A kizáró okok igazolása vonatkozásában irányadók a Kr. 1–16. §-ai.

III.1.2)Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

Az Ajánlatkérő a Kbt. 65. § (1) bekezdése alapján nem ír elő gazdasági, illetve pénzügyi alkalmassági követelményt.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

Az Ajánlatkérő a Kbt. 65. § (1) bekezdése alapján nem ír elő gazdasági, illetve pénzügyi alkalmassági követelményt.

III.1.3)Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

Valamennyi közbeszerzési rész vonatkozásában: Ajánlattevőnek az ajánlatában a 321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet (Kr.) II. Fejezetének megfelelően, az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel a Kbt. 65. §-a alapján az ajánlatkérő által meghatározott műszaki, illetve szakmai alkalmassági követelményeknek. Ajánlatkérő elfogadja az alkalmassági követelmények előzetes igazolására az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát (egységes európai közbeszerzési dokumentum IV. rész „alfa” szakasz), nem kéri a formanyomtatvány IV. részében szereplő részletes információk megadását. Ajánlatkérő a Kbt. 69. § (4) bek. szerinti felhívása esetén az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: M.1. Ajánlattevő a Kr. 21. § (1) bek. a) pontja alapján köteles csatolni az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított legfeljebb 6 éven belül megkezdett és 3 éven belül teljesített, az alkalmasság M.1. pontja szerinti minimumkövetelményben meghatározott, a közbeszerzés tárgya szerinti referenciáinak az ismertetéséről szóló nyilatkozatát vagy a szerződést kötő másik fél által adott igazolást [a Kr. 22. § (1) bek. a) pontja szerinti esetben] legalább a következő tartalommal: - a szerződést kötő másik fél megnevezése, címe (székhelye), - a felvilágosítást adó személy neve, telefonszáma, - a szerződés tárgya és mennyisége - a teljesítés megkezdésének és befejezésének időpontja (kezdési és befejezési határidő év, hónap, nap feltüntetésével), - nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e Amennyiben az ajánlattevő a referenciát nyertes közös ajánlattevőként teljesítette és a végzett szállítás osztható, úgy a referenciaigazolásból egyértelműen ki kell derülnie, hogy az ajánlattevő a referencia mely részeit teljesítette. Az alkalmasság igazolására irányadók még a Kr. 24. § (1) bekezdésében, a Kbt. 65. § (6)-(7), (9) és (11) bek. és 67. § (3) bek. és a 69.§ (11) és (11a) bek. Az alkalmassági minimumkövetelmény és igazolási módjai a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbb. Egy megfelelő tárgyú és értékű referenciával Ajánlattevő több részre vonatkozóan is igazolhatja alkalmasságát, egy részre történő ajánlattétel esetén maximum kettő, a közbeszerzés tárgya szerinti szerződés bemutatásával igazolható.

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 24. § (3) bekezdésében foglaltakra. Ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 24. § (1) bekezdésében foglaltakat megfelelően alkalmazza. Az alkalmassági minimumkövetelmények igazolásával kapcsolatban az ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 65. § (7), illetve (11) bekezdésében, valamint a Kbt. 67. § (3) bekezdésében foglaltakra.

Ajánlatkérő a Kbt. 69. § (11) bekezdését, valamint a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (3) bekezdését megfelelően alkalmazza.

AK a 321/2015. (X. 30.) Kr. 21. § (1a) bek-e értelmében a három év teljesítéseinek igazolása során a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb hat éven belül megkezdett szállításokat veszi figyelembe. A 321/2015. (X. 30.) Kr. 21/A. § alapján AK a teljesítés igazolásaként elfogadja annak igazolását is, ha a referencia követelményben foglalt eredmény vagy tevékenység a szerződés részteljesítéseként valósult meg. A 321/2015. (X.30.) Kr. 22. § (1) bek. a) és b) pontjában foglaltak szerint kell ATnek a referenciát igazolnia.

A 321/2015. (X.30.) KR 22. § (5) bek. alkalmazandó, amennyiben a bemutatni kívánt szerződés határozatlan időtartamú, vagy annak időbeli hatálya az eljárást megindító felhívás feladásáig még nem járt le, úgy AK a vizsgált időintervallumon belül teljesített szállítás(ok)ra vonatkozó szerződéses értéket veszi figyelembe az AT alkalmasságának megállapítása során. Amennyiben a bemutatni kívánt szerződés a közbeszerzés tárgyán kívül egyéb feladatok teljesítését is magában foglalja, AK kizárólag a közbeszerzés tárgya szerinti, teljesített szerződéses értéket veszi figyelembe az AT alkalmasságának megítélésénél.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

M.1. Alkalmatlan az ajánlattevő a szerződés teljesítésére, amennyiben nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladását megelőző legfeljebb 6 éven belül megkezdett és 3 éven belül teljesített olyan összesen legalább 1 db, legalább 12 hónapon keresztül folyamatosan teljesített referenciával, amelynek tárgya

— az 1. közbeszerzési rész esetén tartós élelmiszerek, száraztészták szállítása volt, mely szerződés keretében a cukor mennyisége elérte vagy meghaladta a 3 100 kg-ot és/vagy a liszt mennyisége a 2 400 kg-ot és/vagy a rizs mennyisége 4 400 kg-ot,

— a 2. közbeszerzési rész esetén tojás szállítása volt, mely szerződés mennyisége elérte vagy meghaladta a 20 000 db-ot,

— a 3. közbeszerzési rész esetén sütőipari termékek szállítása volt, mely szerződés keretében a kenyér mennyisége elérte vagy meghaladta a 12 000 kg-ot,

— a 4. közbeszerzési rész esetén tej, tejtermékek szállítása volt, mely szerződés keretében a tej mennyisége elérte vagy meghaladta a 35 000 litert,

— az 5. közbeszerzési rész esetén a tőkehúsok szállítása volt, mely szerződés keretében sertéshús mennyisége elérte vagy meghaladta a 13 000 kg-ot,

— a 6. közbeszerzési rész esetén szárnyashúsok szállítása volt, mely szerződés keretében a csirkehúsok mennyisége elérte vagy meghaladta a 7 500 kg-ot,

— a 7. közbeszerzési rész esetén felvágottak szállítása volt, és a szerződés mennyisége elérte vagy meghaladta a 6 000 kg-ot,

— a 8. közbeszerzési rész esetén fagyasztott termékek szállítása volt és a szerződés mennyisége elérte vagy meghaladta a 30 000 kg-ot,

— a 9. közbeszerzési rész esetén zöldség-gyümölcs-savanyúság szállítása volt, mely szerződés keretében a burgonya mennyisége elérte vagy meghaladta a 16 000 kg-ot, és/vagy az alma mennyisége elérte vagy meghaladta az 5 000 kg-ot,

— a 10. közbeszerzési rész esetén allergén mentes termékek szállítása volt, mely szerződés keretében a rizstej mennyisége elérte vagy meghaladta a 700 litert.

Ajánlatkérő a bemutatott, az ajánlattételi határidő lejártakor folyamatban lévő szerződés(ek)re vonatkozó referencia/referenciák vonatkozásáb kizárólag a teljesítésigazolással elismert részteljesítéseket veszi figyelembe. Ajánlatkérő kizárólag a referenciát a minimumkövetelményben meghatározott tárgy vonatkozásában veszi figyelembe. Az előírt alkalmassági követelménynek való megfelelés több szerződés bemutatásával is teljesíthető valamennyi rész esetében.

Az alk-i köv-nek - a Kbt. 65. § (6) bek-re tekintettel - közös ATk együttesen is megfelelhetnek. Azon követelményeknek, amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztathatóak a GSZre, az együttes megfelelés lehetősége értelmében elegendő, ha közülük egy felel meg. Az előírt alk-i követelményeknek az ATk bármely más szervezet kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek a Kbt. 65. § (7) és (9) bek-ben foglaltak szerint.

Az EEKDban foglalt információk valóságtartalmáért az AT felel.

Az alkalmasságot igazoló szervezetek igénybevételére tárgyi eljárásban a Kbt. 65.§ (10) bekezdése szerinti korlátozó feltétel nem alkalmazandó.

AK a III.1.3. pontban a műszaki, illetve szakmai alkalmassági feltételeket és ezek előírt igazolási módját a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbban határozta meg. A minősített Ajánlattevőnek a Kr. 30. § (4) bek. alapján a szerződés teljesítésére vonatkozó alkalmasságukat külön kell igazolni.

III.1.5)Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
III.2)A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.2)A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:

Valamennyi ajánlati részre vonatkozóan: Ajánlatkérő a számla ellenértékét 100,000000 %-ban saját forrásból egyenlíti ki. Ajánlatkérő előleget nem biztosít. Ajánlatkérő ajánlati biztosítékot nem ír elő. A számlák kiegyenlítése megrendelésenként, a megrendelt mennyiségnek megfelelően történik. Az Ajánlatkérő a Kbt. 135. § (1), (5)-(6) bek. szerint igazolt teljesítést követően kiállított számla ellenértékét hetente, a Ptk. 6:130. § (1) és (2) bek., alapján 30 naptári napon belül átutalással fizeti meg. A késedelmi kamat Ptk. 6:155. § (1) szerint. Az ajánlattétel, az elszámolás és a kifizetés pénzneme a magyar forint (HUF). A fizetési feltételek részletes szabályait a szerződéstervezet tartalmazza. A szerződés biztosítékai: AT a Ptk. 6:186. § (1) bekezdése alapján kötbér fizetésére kötelezi magát arra az esetre, ha olyan okból, amelyért felelős, megszegi a szerződést. Késedelmi kötbér: amennyiben a nyertes Ajánlattevő a termékek elszállításával késedelembe esik, úgy a késedelem minden megkezdett órájára 5 % késedelmi kötbér fizetésére köteles, kötbér alapja a késedelemmel érintett megrendelés után fizetendő nettó vételár. Meghiúsulási kötbér: amennyiben a nyertes Ajánlattevő a megrendelést nem teljesíti, kicserélési kötelezettségének határidőben nem tesz eleget, avagy szállítási késedelme meghaladja a 2 órát, meghiúsulási kötbér fizetésére köteles. A meghiúsulási kötbér a meghiúsulással érintett Megrendelés után fizetendő nettó vételár 30 %-a. A szerződés teljesítésével kapcsolatos részletes feltételeket a szerződéstervezet tartalmazza.

III.2.3)A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.4)A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
IV.1.6)Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: nem
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
IV.2.2)Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 22/10/2020
Helyi idő: 14:00
IV.2.3)Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
IV.2.4)Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
Magyar
IV.2.6)Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az időtartam hónapban: 1 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7)Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 22/10/2020
Helyi idő: 16:00
Hely:

Az ajánlatok felbontása az EKR-ben történik a Kbt, 68. §-a és a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint.

Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

Az ajánlattételi határidő munkanapokon 8–16 óra közötti időpontban határozható meg. Az ajánlatokat tartalmazó iratok felbontását az EKR az ajánlattételi határidő lejártát követően, kettő órával később kezdi meg, melyről az ajánlattevők értesítést kapnak. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 15. §-a, és a Kbt. 68. § hatályos rendelkezéseire.

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1)A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem
VI.2)Információ az elektronikus munkafolyamatokról
Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
A fizetés elektronikus úton történik
VI.3)További információk:

1.Az Ajánlatkérő (AK) előírja, hogy Ajánlattevők (AT) az ajánlat részét képező dokumentumokat (dok) pdf. formátumú fájlban készítsék el. Az ajánlatban szereplő dokumentumok benyújthatók az EKR rendszerben kitöltött elektronikus űrlap alkalmazásával, vagy - amennyiben az adott dokumentumra a nyilatkozattétel nyelvén elektronikus űrlap nem áll rendelkezésre - a papíralapú dokumentum egyszerű elektronikus másolata formájában. 2. A komm. a 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet (e-Kr.), és a Kbt. Kbt.41/A.§ és 41/C.§-a alapján az EKR-ben történik. 3. Az ajánlat részeként benyújtandó: - A Kbt. 66. § (5) bek. és e-Kr. 11. § (1) szerinti felolvasólapot; - Kbt. 66. § (2), (5), (6) szerinti nyilatkozat, a 66. § (6) esetében nemlegesen is - a Kbt. 65. § (7) szerinti nyilatkozat az ott jelölt tartalommal, adott esetben nemleges nyilatkozat; - adott esetben a közös ATk közötti megállapodás a Kbt. 35.§ és a KD előírásai szerint; - a Kbt. 44. § szerint az üzleti titok elkülönítetten, és arról szóló nyilatkozat indoklással az e-Kr. 11.§ (4) bek. szerint; - 321/2015.(X.30.) Kr. 13.§-a szerinti dokumentumok, illetve nemleges nyilatkozat; - az ajánlattevő, az alkalmasság igazolásába bevont gazdasági szereplő cégjegyzésre jogosult, nyilatkozatot, dokumentumot aláíró képviselő hiteles cégaláírási nyilatkozatát vagy a 2006. évi V. törvény 9. § (1) bekezdése szerinti, ügyvéd vagy kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett aláírás-mintája; - Szakmai ajánlat: A) árazott költségtábla az ajánlatevő által beárazva pdf. formában és MS Excel formában. Ajánlatkérő rögzíti, hogy amennyiben Ajánlattevő nem nyújtja be az ajánlatban a szakmai ajánlatát, úgy Ajánlatkérő az ajánlatot érvénytelenné nyilvánítja. A szakmai ajánlat tartalma ugyanakkor a Kbt. 71. §-a szerint hiánypótolható. A költségvetés valamennyi tétele tekintetében díj egységár (Ft) megadása kötelező. Nem lehet olyan tétel, amely esetén AT a díj egységárra 0,- Ft megajánlást ad. Tilos az egyes sorokat összevonni, valamint tilos az egyes tételekhez tartozó mennyiségeket, vagy a mennyiség egységét megváltoztatni. A táblázatban szereplő képletek ellenőrizendők, a képletezésért AK felelősséget nem vállal. B) AT nyilatkozata arról, hogy az ajánlatban megajánlott termékek megfelelnek a következő jogszabályi előírásoknak: 2008. évi XLVI. tv. az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről; 68/2007. (VII. 26.) FVM-EÜM-SZMM együttes rend. az élelmiszer-előállítás és forgalomba hozatal egyes élelmiszer-higiéniai feltételeiről és az élelmiszerek hatósági ellenőrzéséről; 37/ 2014. (IV. 30.) EMMI rend. a közétkeztetésre vonatkozó táplálkozás-egészségügyi előírásokról; 152/2009. (XI. 12.) FVM rend. a Magyar Élelmiszerkönyv kötelező előírásairól; 36/2014. (XII. 17.) FM rend. az élelmiszerekkel kapcsolatos tájékoztatásról; 852/2004/ EK rendelet az élelmiszer-higiéniáról, állati eredetű élelmiszerek esetén a 64/2007. (VII.23.) FVM-EüM együttes rendelet. C) AT nyilatkozata arról, hogy a megajánlott termékek alkalmasak a rendeltetésszerű használara, a szállítás időpontjában fogyaszthatósági idejük legalább felével rendelkeznek; csomagolva, illetve mérlegelve kerülnek átadásra, a csomagoláson feltünteti a termék megnevezését, nettó tömegét, a gyártás és fogyaszthatóság időpontját, továbbá minden olyan adatot, amelyet a vonatkozó jogszabályi előírások megkövetelnek. 3. Ajánlattétel során a különböző devizák forintra történő átszámításánál az ajánlattevőnek a felhívás megküldésének napján érvényes, a Magyar Nemzeti Bank által meghatározott devizaárfolyamokat kell alkalmaznia. Az ajánlatban szereplő, nem magyar forintban (HUF) megadott összegek tekintetében az átszámítást tartalmazó iratot is csatolni szükséges az ajánlatban. Bármely okirat, igazolás, nyilatkozat, stb. vonatkozásában csak az alkalmasság megállapításához szükséges sorok (adatok, információk) vonatkozásában szükséges az átszámítást tartalmazó iratot becsatolni. 4. az eljárással kapcsolatos határidőkre a közép-európai idő az irányadó. 5. Valamennyi alkalmassági feltétel és igazolás a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbb. 6. Kbt.35.§(8) bekezdése szerinti szervezet alapítása kizárt. 7. Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 75.§ (2) bekezdés e) pontját. 8. Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 81. § (4) és (5) bekezdését. 10. Kieg táj: Kbt. 56. § (1)-(5) bek. szerint. 11. Hiánypótlás, felvilágosítás kérés és árindoklás kérés a Kbt. 71-72. §-ban foglaltak szerint. Ajánlatkérő nem rendel el újabb hiánypótlást arra vonatkozóan, ha a hiánypótlással az ajánlattevő az ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be az eljárásba, és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükséges az újabb hiánypótlás. 12. Kbt.73.§(4)-(5) alapján Ajánlattevő tájékozódjon a körny.védelmi, szociális és munkajogi követelményekről. 13. Jelen ajánlati felhívásban, valamint a közbeszerzési dokumentumban nem szabályozott kérdésekben a Kbt. és kapcs. végrehajtási rend.i az irányadóak, figyelemmel az e-Kr. előírásaira. 14. AK a részajánlattétel lehetőséget biztosít. 15. AK a felhívás IV.2.6. pontjában feltüntetett egy hónap alatt 30 naptári napot ért, figyelemmel a Kbt. 81.§ (11) bek-re. 16. Az ajánlattételi határidőre az e-Kr. 17. § (1) bekezdése nem alkalmazandó. Az ajánlattételi határidőt befolyásoló üzemzavar esetén az ajánlatkérő az e-Kr. 16. § (1)-(4) bekezdéseiben foglaltak szerint köteles eljárni. 17. Az ajánlattétel, a kapcsolattartás, kommunikáció és a szerződés teljesítésének nyelve a magyar. A nem magyar nyelven benyújtott dokumentumok AT általi fordítását be kell nyújtani az ajánlatban.

18. FAKSZ: Dr. Polyák Csaba (lajstromszám: 00225)

KARAKTERKORLÁT MIATT FOLYTATÁS A VI.4.3) PONTBAN!

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.2)A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A Kbt. 148. § (3)-(9) bekezdéseiben foglalt előírások tartalmazzák.

A VI.3. További információk pont FOLYTATÁSA:

19. Szerződéskötés feltétele (az alábbi dokumentumok bemutatásának elmaradása nyertes AT szerződéskötéstől való visszalépésének minősül és AK jogosult a Kbt. 131. § (4) bekezdése alapján eljárni. Minderről ATnek az ajánlatában nyilatkoznia kell):

18.1. a 4., 5., 6. és 7. ajánlati részek esetén legkésőbb a szerződéskötés időpontjáig be kell mutatnia az 57/2010. (V. 7.) FVM r. szerinti, a termék kiskereskedelmi forgalomba hozatalához szükséges járási állategészségügyi hivatal engedélyének egyszerű másolati példányát.

18.2. valamennyi termék esetében (valamennyi ajánlati részben) legkésőbb a szerződéskötés időpontjáig be kell mutatnia a gyártmánylapról szóló 82/2012. (VIII. 2.) VM rend. 3. § (2) bek. szerinti adatokat tartalmazó gyártmánylapot. Kivéve a 9. ajánlati rész esetében (zöldség-gyümölcs), ahol kizárólag a nyertes Ajánlattevőnek kell a majdani szállításkor igazolnia, hogy az élelmezés-egészségügyi várakozási idő lejárata megtörtént a növények vegyszerezését-, permetezését követően. Az élelmezés-egészségügyi várakozási idő betartásának igazolására Ajánlatkérő elfogadta a termelői nyilatkozatot, vagy a termékre vonatkozó permetezési napló. A növényvédelemről szóló 2000. évi XXXV. törvény 3. § 33. pontja szerint élelmezés-egészségügyi várakozási idő az, az általában napokban megadott időtartam, amelynek el kell telnie egy adott engedélyköteles termékkel végzett utolsó kezelés és a növény, növényi termék (beleértve a köztes terményt és aljnövényzetet is) betakarítása, a raktár fertőtlenítést követő betárolása, illetve a termény kitárolása, az áru felhasználása, forgalomba hozatala, fogyasztása, kereskedelmi feladása között. Az élelmezés-egészségügyi várakozási idő, az az időtartam, amelynek el kell telnie egy adott engedélyköteles termékkel végzett utolsó kezelés és a növény, növényi termék betakarítása, a raktár fertőtlenítést követő betárolás, illetve a termék kitárolása, az áru felhasználása, forgalomba hozatala, kereskedelmi feladása között. A kezelt növényt, növényi terméket élelmezési és takarmányozási célra csak az előírt élelmezés-egészségügyi várakozási időt követően szabad forgalomba hozni és felhasználni, kivéve, ha vizsgálat igazolta, hogy a növény, illetve növényi termék megfelel a forgalomba hozatal követelményeinek.

18.3. a szerződés teljes időtartama alatt rendelkezni kell HACCP (vagy azzal egyenértékű) rendszer üzemelését igazoló tanúsítvánnyal, melyet legkésőbb a szerződéskötés időpontjáig be kell mutatnia nyertes AT-nek.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
10/09/2020