Check out our COVID-19 dedicated page for tenders related to medical equipment needs.

The Conference on the Future of Europe is your chance to share your ideas and shape the future of Europe. Make your voice heard!

Services - 432001-2021

25/08/2021    S164

Nederland-Amsterdam: Gasdistributie en aanverwante diensten

2021/S 164-432001

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Diensten

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2021/S 136-363357)

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/25/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: AEB Amsterdam
Nationaal identificatienummer: 36343288
Postadres: Australiëhavenweg 21
Plaats: Amsterdam
NUTS-code: NL Nederland
Postcode: 1045 BA
Land: Nederland
Contactpersoon: Tom Dekker
E-mail: info@aebamsterdam.nl
Telefoon: +31 204076005
Fax: +31 204076005
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.aebamsterdam.nl
Adres van het kopersprofiel: http://www.aebamsterdam.nl

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

AEB Amsterdam | Transport, opslag en/of utilisatie van CO2

Referentienummer: 126238
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
65200000 Gasdistributie en aanverwante diensten
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

AEB Amsterdam is voornemens om - in het kader van het energieakkoord van de gemeente Amsterdam - haar CO2 emissie te reduceren. Hiertoe wil in oktober 2021 een SDE++ subsidie aanvragen voor de afvang van CO2 uit de rookgassen van de HRC (ca. 440 kton/jaar). De subsidie kan gebruikt worden voor de afvang en vervolgens transport opslag in een leeg gasveld in de Noordzee en eventueel gebruik in de glastuinbouw in de zomer: CCS versus CCUS. Hiervoor zoekt AEB een uitvoerende partij die gedurende 15 jaar deze werkzaamheden wil uitvoeren. In Negometrix (Mercell Nederland) was reeds aangekondigd (ref. nr. 180365) dat AEB een aanbesteding zal gaan doen voor de transport, opslag en/of utilisatie van CO2.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
20/08/2021
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2021/S 136-363357

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.2)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
In plaats van:
Datum: 14/09/2021
Plaatselijke tijd: 17:00
Te lezen:
Datum: 21/09/2021
Plaatselijke tijd: 17:00
Afdelingsnummer: IV.2.7)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
In plaats van:

Datum: 14-09-2021

Plaatselijke tijd: 18:00

Te lezen:

Datum: 21-09-2021

Plaatselijke tijd: 18:00

VII.2)Overige nadere inlichtingen:

De uiterste termijn van inschrijvingen is verplaatst van 14 september 2021 naar 21 september 2021. Tevens wordt er een mogelijkheid gegeven voor een derde vragenronde. Voor de uitgebreide planning verwijzen wij u naar het antwoord op vraag 2.6 van de nota van inlichtingen 2.