Supplies - 43210-2022

26/01/2022    S18

Poland-Warsaw: Electricity

2022/S 018-043210

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Instytut Energetyki - Instytut Badawczy
Postal address: ul. Mory 8
Town: Warszawa
NUTS code: PL Polska
Postal code: 01-330
Country: Poland
Contact person: Bartosz Milewski
E-mail: zpu@voltra.pl
Telephone: +48 222588032
Internet address(es):
Main address: http://www.voltra.pl
I.1)Name and addresses
Official name: Gmina Mokrsko
Postal address: Mokrsko 231
Town: Mokrsko
NUTS code: PL Polska
Postal code: 98-345
Country: Poland
Contact person: Bartosz Milewski
E-mail: zpu@voltra.pl
Telephone: +48 222588032
Internet address(es):
Main address: http://www.voltra.pl
I.1)Name and addresses
Official name: Regionalny Szpital Specjalistyczny im. Dr. Władysława Biegańskiego w Grudziądzu
Postal address: ul. dr. Ludwika Rydygiera 15/17
Town: Grudziądz
NUTS code: PL Polska
Postal code: 86-300
Country: Poland
Contact person: Bartosz Milewski
E-mail: zpu@voltra.pl
Telephone: +48 222588032
Internet address(es):
Main address: http://www.voltra.pl
I.2)Information about joint procurement
The contract involves joint procurement
I.4)Type of the contracting authority
Other type: Jednostki Samorządu Terytorialnego oraz ich jednostki organizacyjne, Jednostki Służby Zdrowia, Instytuty Badawcze
I.5)Main activity
General public services

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Przetarg nieograniczony na dostawę energii elektrycznej – Grupa Zakupowa nr 48/2021 Voltra

II.1.2)Main CPV code
09310000 Electricity
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Przetarg nieograniczony na dostawę energii elektrycznej (dostawa energii elektrycznej – Grupa Zakupowa nr 48/2021 Voltra) dla jednostek wskazanych w sekcji I

II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: yes
II.1.7)Total value of the procurement (excluding VAT)
Value excluding VAT: 4 523 825.74 EUR
II.2)Description
II.2.1)Title:

Dostawa energii elektrycznej dla podmiotów wskazanych w załączniku nr 1.a do SWZ

Lot No: 1
II.2.2)Additional CPV code(s)
09310000 Electricity
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL Polska
II.2.4)Description of the procurement:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa energii elektrycznej zgodnie z obowiązującymi przepisami, standardami jakościowymi ustawy PE oraz przepisami wykonawczymi, w szczególności rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 4.5.2007 r. w sprawie szczególnych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego dla podmiotowych punktów poboru biorących udział w postępowaniu, których wykaz znajduje się w załączniku nr 1.a

II.2.5)Award criteria
Price
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Adresem do komunikacji elektronicznej na etapie składania oświadczeń, wniosków, pytań jest zpu@voltra.pl. Złożenie ofert następuje za pośrednictwem miniPortalu na adres ePUAP wskazany przez Pełnomocnika Zamawiających na stronie www.voltra.pl 7 dni przed terminem na złożenie ofert.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Dostawa energii elektrycznej dla podmiotów wskazanych w załączniku nr 1.b do SWZ

Lot No: 2
II.2.2)Additional CPV code(s)
09310000 Electricity
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL Polska
II.2.4)Description of the procurement:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa energii elektrycznej zgodnie z obowiązującymi przepisami, standardami jakościowymi ustawy PE oraz przepisami wykonawczymi, w szczególności rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 4.5.2007 r. w sprawie szczególnych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego dla podmiotowych punktów poboru biorących udział w postępowaniu, których wykaz znajduje się załączniku nr 1.b do SWZ.

II.2.5)Award criteria
Price
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Adresem do komunikacji elektronicznej na etapie składania oświadczeń, wniosków, pytań jest zpu@voltra.pl. Złożenie ofert następuje za pośrednictwem miniPortalu na adres ePUAP wskazany przez Pełnomocnika Zamawiających na stronie www.voltra.pl 7 dni przed terminem na złożenie ofert.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Dostawa energii elektrycznej dla podmiotów wskazanych w załączniku nr 1.c do SWZ

Lot No: 3
II.2.2)Additional CPV code(s)
09000000 Petroleum products, fuel, electricity and other sources of energy
09310000 Electricity
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL Polska
II.2.4)Description of the procurement:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa energii elektrycznej zgodnie z obowiązującymi przepisami, standardami jakościowymi ustawy PE oraz przepisami wykonawczymi, w szczególności rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 4.5.2007 r. w sprawie szczególnych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego dla podmiotowych punktów poboru biorących udział w postępowaniu, których wykaz znajduje się załączniku nr 1.c do SWZ.

II.2.5)Award criteria
Price
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Adresem do komunikacji elektronicznej na etapie składania oświadczeń, wniosków, pytań jest zpu@voltra.pl. Złożenie ofert następuje za pośrednictwem miniPortalu na adres ePUAP wskazany przez Pełnomocnika Zamawiających na stronie www.voltra.pl 7 dni przed terminem na złożenie ofert.

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.1)Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2021/S 112-291502
IV.2.8)Information about termination of dynamic purchasing system
IV.2.9)Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice

Section V: Award of contract

Lot No: 1
Title:

Dostawa energii elektrycznej dla podmiotów wskazanych w załączniku nr 1.a do SWZ

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 6
Number of tenders received by electronic means: 6
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: PGE Obrót S.A.,
Postal address: ul. 8-go Marca 6
Town: Rzeszów
NUTS code: PL Polska
Postal code: 35-959
Country: Poland
The contractor is an SME: no
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 202 762.98 PLN
Lowest offer: 185 751.12 PLN / Highest offer: 199 912.34 PLN taken into consideration
V.2.5)Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 2
Lot No: 2
Title:

Dostawa energii elektrycznej dla podmiotów wskazanych w załączniku nr 1.b do SWZ

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 6
Number of tenders received by electronic means: 6
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: TAURON Sprzedaż Sp. z o.o.
Postal address: ul. Łagiewnicka 60
Town: Kraków
NUTS code: PL Polska
Postal code: 30-417
Country: Poland
The contractor is an SME: no
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 947 841.97 PLN
Lowest offer: 861 469.36 PLN / Highest offer: 898 603.42 PLN taken into consideration
V.2.5)Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 3
Lot No: 3
Title:

Dostawa energii elektrycznej dla podmiotów wskazanych w załączniku nr 1.c do SWZ

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 4
Number of tenders received by electronic means: 4
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: PGE Obrót S.A.
Postal address: ul. 8-go Marca 6
Town: Rzeszów
NUTS code: PL Polska
Postal code: 35-959
Country: Poland
The contractor is an SME: no
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 3 692 394.55 PLN
Lowest offer: 3 320 660.43 PLN / Highest offer: 3 476 605.26 PLN taken into consideration
V.2.5)Information about subcontracting

Section VI: Complementary information

VI.3)Additional information:

1. Szczegółowe warunki realizacji przedmiotu zamówienia określa SWZ i załączniki do SWZ stanowiące jego integralną część.

2. Klauzula informacyjna z art. 13 RODO przygotowana przez Zamawiającego w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia znajduje się w SWZ.

3. Zasady polegania na sytuacji lub na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, o których mowa w art. 118 Pzp:

1) Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w Sekcji III.1.2 i III.1.3. polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych.

2) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów.

3) Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w pkt. 2), potwierdza, że stosunek łączący Wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określa w szczególności:

a) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby;

b) sposób i okres udostępnienia Wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia;

4) Zamawiający ocenia, czy udostępniane Wykonawcy przez podmioty udostępniające zasoby zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w Sekcji III.1.1) ust.1 pkt 1 ogłoszenia,

5) Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, odpowiada solidarnie z Wykonawcą, który polega na jego sytuacji finansowej lub ekonomicznej, za szkodę poniesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów podmiot ten nie ponosi winy.

6) Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe, sytuacja ekonomiczna lub finansowa podmiotu udostępniającego zasoby nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, Zamawiający zażąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego:

a) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami albo

b) wykazał, że samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu.

7) Wykonawca nie może, po upływie terminu składania ofert, powoływać się na zdolności lub sytuację podmiotów udostępniających zasoby, jeżeli na etapie składania ofert nie polegał on w danym zakresie na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby.

8) W odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego, Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby na zasadach określonych w art. 118 Ustawy, składa:

a) podmiotowe środki dowodowe dotyczące tych podmiotów, potwierdzające, że nie zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia z postępowania.

b) podmiotowe środki dowodowe, o których mowa w Sekcji III. 1.2) i 1.3) odpowiednio do udostępnianych zasobów.

Adresem do komunikacji elektronicznej na etapie składania oświadczeń, wniosków, pytań jest zpu@voltra.pl. Złożenie ofert następuje za pośrednictwem miniPortalu na adres ePUAP wskazany przez Pełnomocnika Zamawiających na stronie www.voltra.pl 7 dni przed terminem na złożenie ofert.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-679
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet address: http://uzp.gov.pl
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

1. W toku postępowania o udzielenie zamówienia przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale IX ustawy.

2. Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcy, uczestnikowi konkursu oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia lub nagrody w konkursie oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy.

3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub opatrzone podpisem zaufanym.

4. Odwołujący przekazuje kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

5. Odwołanie wnosi się w terminach określonych w art. 515 ustawy Pzp.

6. Odwołanie powinno wskazywać czynności lub zaniechania czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, lub wskazanie zaniechania przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia lub zorganizowania konkursu na podstawie ustawy. Elementy odwołania wskazane są w art. 516 ustawy Pzp.

7. Odwołanie wnosi się:

1) w terminie 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,

2) w terminie 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w pkt 1),

3) wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub konkurs lub wobec treści dokumentów zamówienia – w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej,

4) w przypadkach innych niż określone w pkt 1) – 3) – w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-679
Country: Poland
Internet address: http://uzp.gov.pl
VI.5)Date of dispatch of this notice:
21/01/2022