Supplies - 432969-2019

16/09/2019    S178

Denmark-Copenhagen: Mechanical shovels, excavators and shovel loaders, and mining machinery

2019/S 178-432969

Contract notice

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Københavns Kommune - Teknik- og Miljøforvaltningen
Town: København S
NUTS code: DK011 Byen København
Country: Denmark
Contact person: Sara Lerche-Bachdal
E-mail: kw0j@kk.dk
Internet address(es):
Main address: https://permalink.mercell.com/112594336.aspx
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://permalink.mercell.com/112594336.aspx
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://permalink.mercell.com/112594336.aspx
I.4)Type of the contracting authority
Regional or local authority
I.5)Main activity
Environment

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Rammeaftale vedr. indkøb af hydrauliske gravemaskiner med hybrid teknologi til KMC Nordhavn

II.1.2)Main CPV code
43260000 Mechanical shovels, excavators and shovel loaders, and mining machinery
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Ved nærværende udbud ønsker Ordregiver at indhente tilbud på leverance af op til 8 gravemaskiner.

Københavns Kommune, Teknik og Miljøforvaltningen, driver ved KMC Nordhavn et depot for forurenet jord i Nordhavnen. Til brug for driften af depotet, herunder indbygning af den modtagne jord, skal KMC Nordhavn indkøbe et antal hydrauliske gravemaskiner som nærmere beskrevet i Bilag A.1: Kravspecifikation.

II.1.5)Estimated total value
Value excluding VAT: 20 000 000.00 DKK
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.2)Additional CPV code(s)
43200000 Earthmoving and excavating machinery, and associated parts
43261000 Mechanical shovels
II.2.3)Place of performance
NUTS code: DK011 Byen København
Main site or place of performance:

KMC Nordhavn

II.2.4)Description of the procurement:

Ved nærværende udbud ønsker Ordregiver at indhente tilbud på leverance af op til 8 gravemaskiner.

Københavns Kommune, Teknik og Miljøforvaltningen, driver ved KMC Nordhavn et depot for forurenet jord i Nordhavnen. Til brug for driften af depotet, herunder indbygning af den modtagne jord, skal KMC Nordhavn indkøbe et antal hydrauliske gravemaskiner som nærmere beskrevet i Bilag A.1: Kravspecifikation.

Aftalen omfatter således leverance af op til 8 gravemaskiner i rammeaftalens løbetid, heraf skal 2 gravemaskiner leveres efter indgåelse af rammeaftalen. Øvrige maskiner bestilles efter behov af ordregiver i henhold til den indgåede aftale, når og hvis behov for udskiftning af gravemaskiner i den eksisterende maskinpark opstår. Ordregiver er ikke forpligtet til at aftage en bestemt mængde maskiner, udover de 2 maskiner der aftages ved aftalens indgåelse.

Ordregivers krav til kontraktvilkår fremgår af kontraktudkastet (bilag A), mens kravene til ydelsen er detaljeret beskrevet i den tekniske specifikation (bilag 1).

II.2.5)Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 20 000 000.00 DKK
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: yes
Description of renewals:

Ordregiveren kan forlænge Aftalen op til 2 gange af 12 måneder.

II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

Ordregiveren kan forlænge Aftalen op til 2 gange af 12 måneder.

Leverandøren skal som option tilbyde en tilbagekøbspris på maskinen som ordregiver har ret, men ikke pligt, til at udnytte senest 4 år efter leverings tidspunktet for den enkelte maskine eller 6 000 driftstimer, hvad der måtte komme først.

Option på tilkøb af serviceaftale. udkast til serviceaftale er vedlagt udbuddet som bilag 13

II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.2)Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Tilbudsgiver skal opfylde følgende minimumskrav for at være økonomisk egnet til at opfylde kontrakten:

— Tilbudsgivers gennemsnitlige omsætning i de 3 seneste disponible regnskabsår eller tilbudsgivers omsætning i det seneste disponible regnskabsår skal udgøre minimum 10 000 000 DKK (ekskl. moms),

— Tilbudsgiver skal have en soliditetsgrad på mindst 10% i det seneste disponible regnskabsår.

Minimum level(s) of standards possibly required:

Tilbudsgiver skal opfylde følgende minimumskrav for at være økonomisk egnet til at opfylde kontrakten:

— Tilbudsgivers gennemsnitlige omsætning i de 3 seneste disponible regnskabsår eller tilbudsgivers omsætning i det seneste disponible regnskabsår skal udgøre minimum 10 000 000 DKK (ekskl. moms),

— Tilbudsgiver skal have en soliditetsgrad på mindst 10% i det seneste disponible regnskabsår.

III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Tilbudsgiver skal opfylde følgende minimumskrav for at være teknisk og fagligt egnet til at opfylde kontrakten:

— Tilbudsgiver skal have præsteret minimum 10 leveringer af entreprenørmaskiner, herunder hydrauliske gravemaskiner med og/eller uden hybrid teknologi, der er udført inden for de seneste 3 år,

— Tilbudsgiver skal fremlægge referencer omfattende mindst 5 indgåede servicekontrakter for servicering af entreprenørmateriel inden for de seneste 3 år.

Minimum level(s) of standards possibly required:

Tilbudsgiver skal opfylde følgende minimumskrav for at være teknisk og fagligt egnet til at opfylde kontrakten:

— Tilbudsgiver skal have præsteret minimum 10 leveringer af entreprenørmaskiner, herunder hydrauliske gravemaskiner med og/eller uden hybrid teknologi, der er udført inden for de seneste 3 år,

— Tilbudsgiver skal fremlægge referencer omfattende mindst 5 indgåede servicekontrakter for servicering af entreprenørmateriel inden for de seneste 3 år.

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
The procurement involves the establishment of a framework agreement
Framework agreement with a single operator
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 15/10/2019
Local time: 12:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Danish
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Duration in months: 6 (from the date stated for receipt of tender)
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 15/10/2019
Local time: 12:00

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2)Information about electronic workflows
Electronic invoicing will be accepted
Electronic payment will be used
VI.3)Additional information:

Hvis tilbuddet afgives af en sammenslutning af økonomiske aktører:

— Skal de i sammenslutningen deltagende økonomiske aktører hver især angives klart og entydigt,

— Skal sammenslutningen udpege én fælles repræsentant eller ledende partner i relation til udbuddet,

— Må ingen af de i sammenslutningen deltagende økonomiske aktører være omfattet af udelukkelsesgrundene i udbudsbetingelserne pkt. 5.1.

Det er alene et krav, at sammenslutningen af økonomiske aktører tilsammen opfylder minimumskravene til økonomisk og finansiel formåen samt teknisk og faglig formåen.

En økonomisk aktør kan alene være deltager i én sammenslutning af økonomiske aktører. Samme økonomiske aktør kan dog godt være deltager i én sammenslutning og samtidig lade andre tilbudsgivere basere deres egnethed på sig, jf. pkt. 5.2.4, eller være underleverandør til flere tilbudsgivere.

Tildeles sammenslutningen af økonomiske aktører den udbudte kontrakt, så skal de i sammenslutningen deltagende økonomiske aktører påtage sig direkte, solidarisk og ubegrænset hæftelse for opfyldelsen af kontrakten.

Hvis tilbudsgiver baserer sin egnethed på andre økonomiske aktørers formåen:

— Skal de økonomiske aktører, som tilbudsgiver baserer sin egnethed på, være juridisk forpligtet over for tilbudsgiver til at stille sin formåen til rådighed,

— Må ingen af de økonomiske aktører, som tilbudsgiver baserer sin egnethed på, være omfattet af udelukkelsesgrundende i pkt. 5.1,

— Skal de økonomiske aktører, som tilbudsgiver baserer sin økonomiske og finansielle formåen på, jf. pkt. 5.2.1, påtage sig direkte, solidarisk og ubegrænset hæftelse for opfyldelsen af kontrakten.

Det er alene et krav, at tilbudsgiver og de økonomiske aktører, som tilbudsgiver baserer sin egnethed på, tilsammen opfylder minimumskravene til økonomisk og finansiel formåen samt teknisk og faglig formåen.

En økonomisk aktør kan godt samtidig lade flere tilbudsgivere basere deres egnethed på sig eller være underleverandør til flere tilbudsgivere.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Klagenævnet for Udbud
Postal address: Nævnenes Hus, Toldboden 2
Town: Viborg
Postal code: 8800
Country: Denmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telephone: +45 35291000
Fax: +45 33307799
Internet address: http://www.klfu.dk
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Præcise oplysninger om klagefrist(er): I henhold til LBK nr. 593 af 2.6.2016 om lov om Klagenævnet for Udbud gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud:

Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen, jf. lovens § 7, stk. 1.

Klage over tildeling af kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 dage efter, at

Ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt.

Klage i forbindelse med indgåelse af en rammeaftale skal indgives inden 6 måneder regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette

Ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Samtidig med indgivelse af klage skal der indbetales et klagegebyr på 20 000 DKK til Klagenævnet for Udbud.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postal address: Carl Jacobsens Vej 35
Town: Valby
Postal code: 2500
Country: Denmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telephone: +45 41715000
Fax: +45 41715100
Internet address: http://www.kfst.dk
VI.5)Date of dispatch of this notice:
12/09/2019