Árubeszerzések - 433085-2014

Normál nézet megjelenítése

20/12/2014    S246

Belgium-Brüsszel: Az uniós intézmények által Brüsszel fővárosi régióban és a környékén használt és/vagy kezelt épületek földgázellátása

2014/S 246-433085

Ajánlati/részvételi felhívás

Árubeszerzés

2004/18/EK irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név, cím és kapcsolattartási pont(ok)

Hivatalos név: Európai Bizottság
Postai cím: CSM 1 05/43
Város: Brüsszel
Postai irányítószám: 1049
Ország: Belgium
Kapcsolattartó személy: Infrastrukturális és Logisztikai Hivatal – Brüsszel
Címzett: OIB.DR.2 Pénzügy és közbeszerzés
E-mail: oib-marches-publics@ec.europa.eu
Telefon: +32 22986989
Fax: +32 22960570

Internetcím(ek):

Az ajánlatkérő általános címe: http://ec.europa.eu

A felhasználói oldal címe: http://ec.europa.eu/oib/procurement_fr.htm

Elektronikus hozzáférés az információkhoz: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=679

További információ a következő címen szerezhető be:
A fent említett kapcsolattartási pont(ok)

A dokumentáció és a kiegészítő iratok (a versenypárbeszédre és a dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozók is) a következő címen szerezhetők be:
A fent említett kapcsolattartási pont(ok)

Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani:
A fent említett kapcsolattartási pont(ok)

I.2)Az ajánlatkérő típusa
Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
I.3)Fő tevékenység
Általános közszolgáltatások
I.4)Beszerzés más ajánlatkérők nevében

Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében végzi a beszerzést: igen

Hivatalos név: Európai Parlament
Postai cím: rue Wiertz 60
Város: Brüsszel
Postai irányítószám: 1047
Ország: Belgium

Hivatalos név: Az Európai Unió Tanácsa
Postai cím: rue de la Loi 175
Város: Brüsszel
Postai irányítószám: 1048
Ország: Belgium

Hivatalos név: a Régiók Bizottsága (RB) és az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság (EGSZB) közös szolgálatai
Postai cím: rue Belliard 101
Város: Brüsszel
Postai irányítószám: 1040
Ország: Belgium

II. szakasz: A szerződés tárgya

II.1)Meghatározás
II.1.1)Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés:
Az uniós intézmények által Brüsszel fővárosi régióban és a környékén használt és/vagy kezelt épületek földgázellátása.
II.1.2)A szerződés típusa és a teljesítés helye
Árubeszerzés
Adásvétel

NUTS-kód BE1 RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST

II.1.3)Közbeszerzésre, keretmegállapodásra és dinamikus beszerzési rendszerre (DBR) vonatkozó információk
A hirdetmény közbeszerzés megvalósítására irányul
II.1.4)Keretmegállapodásra vonatkozó információk
II.1.5)A szerződés vagy a beszerzés(ek) rövid meghatározása
A szerződés az uniós intézmények által Brüsszel fővárosi régióban és a környékén használt, illetve kezelt épületek földgázellátására irányul. A szerződés közelebbről meghatározva az Európai Bizottság, az Európai Unió Tanácsa, az Európai Parlament és a Régiók Bizottsága, valamint az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság által Brüsszelben elfoglalt, illetve kezelt épületekre irányul.
II.1.6)Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)

09123000 Földgáz, 09121200 Vezetékes gáz

II.1.7)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
II.1.8)Részek
A beszerzés részekből áll: nem
II.1.9)Változatokra (alternatív ajánlatok) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok): nem
II.2)Szerződés szerinti mennyiség
II.2.1)Teljes mennyiség:
A szerződés összmennyisége 4 éves időtartam alatt mintegy 823 GWh.
II.2.2)Vételi jogra (opcióra) vonatkozó információ
Vételi jog (opció): nem
II.2.3)Meghosszabbításra vonatkozó információk
A szerződés meghosszabbítható: nem
II.3)A szerződés időtartama vagy a befejezés határideje
Az időtartam hónapban: 48 (a szerződés megkötésétől számítva)

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1)Az alvállalkozói szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.1.1)A szerződést biztosító mellékkötelezettségek:
III.1.2)Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
A fizetésre a pályázati dokumentáció mellékletét képező szerződéstervezet értelmében megállapított, 30 napos időközönként kerül sor.
III.1.3)A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy:
A ki nem zárással kapcsolatos kritériumok tekintetében minden egyes csoporttagnak megfelelőnek kell lennie. A csoportosulás egészének meg kell felelnie a kiválasztási kritériumoknak (lásd a III.2.2. és III.2.3. pontokat), és az egyes csoporttagok együttes és egyetemleges felelősséggel tartoznak a szerződés teljesítéséért.
III.1.4)Egyéb különleges feltételek
A szerződés teljesítésére különleges feltételek vonatkoznak: nem
III.2)Részvételi feltételek
III.2.1)Az ajánlattevő/részvételre jelentkező személyes helyzetére vonatkozó adatok (kizáró okok), ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: * a pályázónak mellékelnie kell személyazonossági adatait (lásd a dokumentáció 1.1. mellékletét), valamint e felhívás III.2., „Részvételi feltételek” pontjában előírt és a dokumentáció 1. mellékletében felsorolt valamennyi dokumentumot és információt;
* a pályázó köteles bizonyító erejű dokumentumot csatolni annak az országnak a megnevezésével, amelyben székhelye vagy állandó lakhelye van, a székhelye/lakóhelye szerinti ország jogszabályainak megfelelően;

* a pályázónak megfelelő módon aláírt és dátummal ellátott ünnepélyes nyilatkozatot kell tennie, amelyben kijelenti, hogy nincs olyan helyzetben, amely kizárná őt az Európai Unió által odaítélt szerződésekben való részvételből. Az ünnepélyes nyilatkozatnak az alábbi mintát kell követnie (a minta teljes terjedelmében az alábbi oldalon van közzétéve): http://ec.europa.eu/oib/procurement_fr.htm

Megjegyzés: a nyertes ajánlattevőnek a szerződés aláírása előtt – kizárás terhe mellett – a következő dokumentumokkal kell igazolnia az ünnepélyes nyilatkozatban foglaltakat:
— érvényes, új keletű erkölcsi bizonyítvány vagy – ennek hiányában – azzal egyenértékű, a székhelye szerinti ország valamely igazságügyi vagy közigazgatási hatósága által kibocsátott, új keletű dokumentum, amely azt igazolja, hogy nem áll csődeljárás, felszámolási eljárás vagy bírósági felügyelet alatt, hitelezőkkel való egyezségkötésre irányuló eljárás alatt, gazdasági tevékenységét nem függesztette fel, ilyen eljárás kezdeményezésére nem került sor vele szemben, továbbá nincs a nemzeti jogszabályi vagy közigazgatási rendelkezések szerinti, valamely hasonló eljárás következtében semmilyen hasonló helyzetben,
— új keletű hatósági erkölcsi bizonyítványt vagy – ennek hiányában – azzal egyenértékű, a székhelye szerinti ország valamely igazságügyi vagy közigazgatási hatósága által kibocsátott új keletű dokumentumot, amely igazolja, hogy nem ítélték el jogerősen a szakmai tevékenységével kapcsolatos jogsértés, valamint csalás, korrupció, bűnszervezetben való részvétel vagy bármely más, az Unió pénzügyi érdekeit sértő jogellenes tevékenység miatt,
— az ajánlattevő lakhelye/székhelye szerinti ország megfelelő szerve által kiadott, új keletű igazolás, amely igazolja, hogy az ajánlattevő eleget tett a társadalombiztosítási hozzájárulás befizetésével kapcsolatos kötelezettségeinek,
— az ajánlattevő származási országának illetékes hatósága által kibocsátott új keletű igazolás arról, hogy a jelentkező a származási ország jogszabályai értelmében teljesítette adófizetési kötelezettségeit (közvetlen adók és héa).
Amennyiben az érintett országban nem adnak ki ilyen dokumentumot vagy igazolást, úgy azt helyettesítheti eskü alatt tett nyilatkozat vagy – ennek hiányában – az érdekelt fél által annak származási országának igazságügyi vagy közigazgatási hatósága, közjegyzője vagy minősített szakmai testülete előtt tett ünnepélyes nyilatkozat.
Megjegyzés: csoportosulásoknak – amennyiben a szerződést nekik ítélik – minden egyes tagra vonatkozóan be kell nyújtaniuk az ünnepélyes nyilatkozatot, valamint az igazoló dokumentumokat és információkat.
III.2.2)Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: — az éves, adózás előtti eredményt tartalmazó pénzügyi kimutatások, (mérlegek és üzemi számlák) másolatai az utóbbi 3 pénzügyi évre vonatkozóan. Amennyiben az ajánlattevőnek igazolható ok miatt nem áll módjában a fentieket benyújtani, nyilatkozatot kell benyújtania az éves adózás előtti nyereségéről az elmúlt 3 évre vonatkozóan. Amennyiben a pénzügyi beszámolók vagy a nyilatkozat az utóbbi 3 év átlagában veszteséget mutatnak, akkor a pályázónak pénzügyi és gazdasági alkalmasságára vonatkozólag egyéb dokumentumokat kell benyújtania. Ilyenek lehetnek például harmadik féltől (pl. az anyacégtől) kapott megfelelő garancia, könyvvizsgálói jelentések, hites könyvvizsgáló által készített jelentések (vagy azokkal egyenértékű dokumentum).
— az elmúlt 3 pénzügyi év teljes éves forgalmát tartalmazó kimutatás,
— kimutatás az utóbbi 3 pénzügyi év során realizált éves forgalomról a jelen ajánlati felhívás által lefedett területre vonatkozóan.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): az ajánlati felhívás hatókörébe tartozó területen az utóbbi 3 év alatt lebonyolított éves forgalomnak el kell érnie legalább a 15 000 000 EUR összeget éves szinten.
III.2.3)Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
— az ajánalttevőnek a tenderbenyújtási szakaszban engedéllyel kell rendelkeznie földgázellátás a Brüsszel fővárosi régióban való teljesítésére a Brüsszel fővárosi régió 1.4.2004 keltezésű, a Brüsszel fővárosi régió gázpiacának megszervezéséről szóló kormányrendeletének 15. cikkében foglaltak szerint, amelyet a „Moniteur belge” (a belga hivatalos közlöny) 26.4.2004. keltezésű számában tettek közzé, és amelyet ugyane kormány a 14.12.2006 keltezésű, a „Moniteur belge” 9.1.2007-i számában közzétett rendeletével módosított,
— a tenderbenyújtási szakaszban az ajánlattevőnek rendelkeznie kell a flamand régió területén teljesített földgázszállításra szóló engedéllyel a gázpiac szervezéséről szóló, 11.10.2002 keltezésű, a „Moniteur belge” 18.10.2002-i számában közzétett flamand kormányrendelettel és annak későbbi módosításaival összhangban,
— az elmúlt 3 évben teljesített főbb áruszállítások, valamint további szolgáltatásnyújtások felsorolása (karbantartás, frissítés stb.), az összegek, időpontok és az állami vagy magánkedvezményezettek adatainak feltüntetésével,
— a pályázók nyilatkozata arról, hogy kívánnak-e alvállalkozásba adni feladatokat, és amennyiben igen, akkor ennek valószínűsíthető hányada (lásd a műszaki előírások 1.3. mellékletét).
III.2.4)Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
III.3)Szolgáltatásmegrendelésre irányuló szerződésekre vonatkozó különleges feltételek
III.3.1)Adott foglalkozásra (képzettségre) vonatkozó információk
III.3.2)A szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő személyek

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Az eljárás fajtája
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt
IV.1.2)Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó jelentkezők létszáma vagy keretszáma
IV.1.3)Az ajánlattevők létszámának csökkentése a tárgyalás vagy a versenypárbeszéd során
IV.2)Bírálati szempontok
IV.2.1)Bírálati szempontok
A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás
IV.2.2)Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni: nem
IV.3)Adminisztratív információk
IV.3.1)Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám:
OIB.DR.2/PO/2014/072/636.
IV.3.2)Az adott szerződésre vonatkozóan sor került korábbi közzétételre
nem
IV.3.3)A dokumentáció és a kiegészítő iratok vagy ismertetők beszerzésének feltételei
A dokumentáció beszerzésének határideje: 3.2.2015 - 17:30
A dokumentációért fizetni kell: nem
IV.3.4)Ajánlattételi vagy részvételi határidő
3.2.2015 - 17:30
IV.3.5)Az ajánlattételi felhívás megküldése a kiválasztott jelentkezők részére
IV.3.6)Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en a pályázatok (pályaművek), illetve részvételi jelentkezések benyújthatók
Az EU bármely hivatalos nyelve
IV.3.7)Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az időtartam hónapban: 6 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.3.8)Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 9.2.2015 - 10:00

Hely:

Brüsszeli Infrastrukturális és Logisztikai Hivatal – Brüsszel, CSM 1 épület, cours Saint-Michel 23, entrance via rue Père de Deken, 1040 Brüsszel, BELGIUM.

Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek: igen
További információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Ajánlattevőnként 1 meghatalmazott képviselő részt vehet a tenderbontáson (az útlevelét vagy a személyi igazolványát be kell mutatnia). Azoknak az ajánlattevőknek, akik jelen kívánnak lenni, a tenderbontás dátumát 2 munkanappal megelőzően írásban (az adatokat lásd az I.1. pontban) értesíteniük kell az OIB DR.2 Pénzügy és Közbeszerzés Egységet.

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1)A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű: igen
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje: az elbírálást követő 36 hónap.
VI.2)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A szerződés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
VI.3)További információk

A dokumentáció és a kiegészítő dokumentumok (beleértve a kérdéseket és válaszokat is) a következő weboldalról tölthetőek le: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=679

1) Kérjük az érdekelt feleket, hogy regisztráljanak a honlapon. Ez esetben értesítést kapnak az online közbeszerzési rendszeren keresztül valamennyi olyan aktualizált információról, amely a jelen ajánlati felhívás céljából rendelkezésre áll. Az oldalon nem regisztrált feleket arra kérik, hogy rendszeresen keressék azt fel. A Bizottság nem felelős azért, ha a pályázók nem értesülnek az e pályázati felhívásra vonatkozóan a weboldalon közzétett további információkról.
A szerződéses feltételekkel, a szerződés megújításával, a részvételi feltételekkel, az előírt minimális felkészültségi szinttel, a becsült szerződéses összértékkel stb. kapcsolatos további információ a fent említett weboldalon rendelkezésre álló pályázati dokumentációban található. Papíralapú példány kibocsátására nem kerül sor. A Brüsszeli Infrastrukturális és Logisztikai Hivatal 2005-ben „EMAS” tanúsítást kapott, ennek megfelelően környezetbarát módon működik. Az EMAS környezetvédelmi hitelesítési rendszer. Olyan eszköz, melyet különböző szervezetek az EU-ban önkéntesen alkalmaznak a környezetvédelmi teljesítményük fejlesztése céljából.
2) A szerződés időtartama alatt végrehajtó ügynökségek bevonására kerülhet sor (a teljes szerződéses érték 10 %-ának megfelelő korláton belül – valamennyi végrehajtó ügynökséget együttvéve), amennyiben az ajánlati felhívás időpontjában az ügynökség nem létezett, nem állt alapítás alatt, és ebből következően hivatalos megnevezésük nem szerepelhetett a pályázati dokumentumokban.

3) A pályázati felhívásokban történő részvételről és az OIB közbeszerzési eljárásainak menetéről további információ a „Guide for tenderers” (Iránymutatás az ajánlattevőknek) és a „Doing business with the European Commission” (Üzleti együttműködés az Európai Bizottsággal) című tájékoztatókban található az alábbi internetcímen: http://ec.europa.eu/oib/procurement_fr.htm

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv

Hivatalos név: Az Európai Unió Törvényszéke
Postai cím: rue du Fort Niedergrünewald
Város: Luxembourg
Postai irányítószám: 2925
Ország: Luxemburg
E-mail: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100
Internetcím: http://curia.europa.eu

VI.4.2)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: a vesztes félnek küldött értesítést követő 2 hónapon belül, vagy ennek hiányában attól a naptól számított 2 hónapon belül, amikor arról tudomást szereztek. Az európai ombudsmanhoz benyújtott panasz nem eredményezi sem ezen időszak felfüggesztését, sem új fellebbezési időszak megnyílását.
VI.4.3)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
VI.5)E hirdetmény feladásának időpontja:
10.12.2014