Szolgáltatások - 433090-2014

Normál nézet megjelenítése

20/12/2014    S246

Belgium-Brüsszel: A megújuló fűtéssel és hűtéssel kapcsolatos európai technológiai platform kulcsfontosságú tevékenységeinek támogatása

2014/S 246-433090

Ajánlati/részvételi felhívás

Szolgáltatások

2004/18/EK irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név, cím és kapcsolattartási pont(ok)

Hivatalos név: Európai Bizottság, Kutatási és Innovációs Főigazgatóság, G. Igazgatóság, – Energia, G3-as Egység
Város: Brüsszel
Postai irányítószám: 1049
Ország: Belgium
Kapcsolattartó személy: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=680

Internetcím(ek):

Az ajánlatkérő általános címe: http://ec.europa.eu/research/index.cfm?pg=dg&lg=en

A felhasználói oldal címe: http://ec.europa.eu/research/dgs/tenders/open_en.cfm

Elektronikus hozzáférés az információkhoz: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=680

További információ a következő címen szerezhető be:
A fent említett kapcsolattartási pont(ok)

A dokumentáció és a kiegészítő iratok (a versenypárbeszédre és a dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozók is) a következő címen szerezhetők be:
A fent említett kapcsolattartási pont(ok)

Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani:
Hivatalos név: Európai Bizottság, Kutatási és Innovációs Főigazgatóság, G. Igazgatóság, – Energia, G3-as Egység
Postai cím: Iroda: CDMA 00/051
Város: Brüsszel
Postai irányítószám: 1049
Ország: Belgium
Címzett: Egységvezető

I.2)Az ajánlatkérő típusa
Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
I.3)Fő tevékenység
Általános közszolgáltatások
Egyéb: Európai kutatási és innovációs politika.
I.4)Beszerzés más ajánlatkérők nevében
Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében végzi a beszerzést: nem

II. szakasz: A szerződés tárgya

II.1)Meghatározás
II.1.1)Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés:
A megújuló fűtéssel és hűtéssel kapcsolatos európai technológiai platform kulcsfontosságú tevékenységeinek támogatása.
II.1.2)A szerződés típusa és a teljesítés helye
Szolgáltatások
Szolgáltatási kategória száma 11: Vezetési tanácsadó szolgáltatások [6] és az ezzel összefüggő szolgáltatások
A teljesítés helye: Főként a nyertes ajánlattevő helyiségei.
NUTS-kód
II.1.3)Közbeszerzésre, keretmegállapodásra és dinamikus beszerzési rendszerre (DBR) vonatkozó információk
A hirdetmény közbeszerzés megvalósítására irányul
II.1.4)Keretmegállapodásra vonatkozó információk
II.1.5)A szerződés vagy a beszerzés(ek) rövid meghatározása

A megújuló fűtéssel és hűtéssel kapcsolatos európai technológiai platform – az Európai Közösség kutatási, technológiafejlesztési és demonstrációs tevékenységekre vonatkozó 7. keretprogramjának támogatásával – az alábbi 5 ütemtervet dolgozta ki (amelyek az alábbi weboldalról ingyenesen letölthetők: http://www.rhc-platform.org):

— szoláris fűtésre és hűtésre vonatkozó technológiai menetrend (közzététel ideje: 2014. június),
— geotermikus technológiai ütemterv (közzététel ideje: 2014. március),
— biomasszára vonatkozó technológiai ütemterv (közzététel ideje: 2014. március),
— több területet érintő technológiai ütemterv (közzététel ideje: 2014. március),
— megújuló fűtési és hűtési technológiákra vonatkozó közös végrehajtási ütemterv (közzététel ideje: 2014. június).
Értékelni és jelenteni kell a fent említett ütemtervek kivitelezési fokát.
Ezenkívül tanulmányt és jelentést kell készíteni a fűtési és hűtési ágazat néhány meghatározott aspektusáról (a megújuló és a fosszilis tüzelőanyagon alapuló rendszerek vonatkozásában egyaránt), különös tekintettel a fűtő- és hűtőiparban történt fejleményekre.
Végül a sikerek és sikertelenségek okainak feltárása érdekében elemzést kell készíteni a fogyasztók viselkedéséről és a fűtési és hűtési ágazat legfontosabb üzleti modelljeiről.
II.1.6)Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)

79419000 Értékelési tanácsadó szolgáltatások, 79411100 Üzleti fejlesztési tanácsadó szolgáltatások, 73000000 Kutatási és fejlesztési szolgáltatások és kapcsolódó tanácsadói szolgáltatások

II.1.7)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
II.1.8)Részek
A beszerzés részekből áll: nem
II.1.9)Változatokra (alternatív ajánlatok) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok): nem
II.2)Szerződés szerinti mennyiség
II.2.1)Teljes mennyiség:
Az ár legfeljebb 750 000 EUR lehet. Az ezt meghaladó árú pályázatokat elutasítják.
Becsült érték áfa nélkül: 750 000 EUR
II.2.2)Vételi jogra (opcióra) vonatkozó információ
Vételi jog (opció): nem
II.2.3)Meghosszabbításra vonatkozó információk
A szerződés meghosszabbítható: nem
II.3)A szerződés időtartama vagy a befejezés határideje
Az időtartam hónapban: 40 (a szerződés megkötésétől számítva)

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1)Az alvállalkozói szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.1.1)A szerződést biztosító mellékkötelezettségek:
III.1.2)Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
Lásd a pályázati dokumentumokat.
III.1.3)A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy:
Ha közös ajánlat nyeri el a szerződést, akkor a Bizottság meghatározott jogi forma felvételét kérheti a nyertesektől, elsősorban olyan jogi formáét, amelyben valamennyi tag együttes és egyetemleges felelősséggel tartozik a Bizottság felé.
III.1.4)Egyéb különleges feltételek
A szerződés teljesítésére különleges feltételek vonatkoznak: nem
III.2)Részvételi feltételek
III.2.1)Az ajánlattevő/részvételre jelentkező személyes helyzetére vonatkozó adatok (kizáró okok), ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: Lásd a pályázati dokumentumokat.
III.2.2)Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: Lásd a pályázati dokumentumokat.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Lásd a pályázati dokumentumokat.
III.2.3)Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
Lásd a pályázati dokumentumokat.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
Lásd a pályázati dokumentumokat.
III.2.4)Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
III.3)Szolgáltatásmegrendelésre irányuló szerződésekre vonatkozó különleges feltételek
III.3.1)Adott foglalkozásra (képzettségre) vonatkozó információk
A szolgáltatás teljesítése egy adott foglalkozáshoz (képzettséghez) van kötve: nem
III.3.2)A szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő személyek
A szervezeteknek közölniük kell a szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő személyek nevét és képzettségét: igen

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Az eljárás fajtája
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt
IV.1.2)Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó jelentkezők létszáma vagy keretszáma
IV.1.3)Az ajánlattevők létszámának csökkentése a tárgyalás vagy a versenypárbeszéd során
IV.2)Bírálati szempontok
IV.2.1)Bírálati szempontok
Az összességében legelőnyösebb ajánlat az alábbiak szerint a dokumentációban, az ajánlati/részvételi felhívásban, az ajánlattételi felhívásban, illetve az ismertetőben meghatározott részszempontok
IV.2.2)Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni: nem
IV.3)Adminisztratív információk
IV.3.1)Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám:
PP-2041/2014.
IV.3.2)Az adott szerződésre vonatkozóan sor került korábbi közzétételre
nem
IV.3.3)A dokumentáció és a kiegészítő iratok vagy ismertetők beszerzésének feltételei
A dokumentációért fizetni kell: nem
IV.3.4)Ajánlattételi vagy részvételi határidő
2.3.2015
IV.3.5)Az ajánlattételi felhívás megküldése a kiválasztott jelentkezők részére
IV.3.6)Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en a pályázatok (pályaművek), illetve részvételi jelentkezések benyújthatók
Az EU bármely hivatalos nyelve
IV.3.7)Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az időtartam hónapban: 9 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.3.8)Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 13.3.2015 - 10:30

Hely:

Európai Bizottság, Kutatási és Innovációs Főigazgatóság, CDMA épület, 1/044-es szoba, rue du Champ de Mars 21, 1049 Brüsszel, BELGIUM.

Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek: igen

További információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Megkérjük azon pályázókat, akik részt kívánnak venni a tenderbontáson, hogy részvételi szándékukat e-mailben (rtd-energy-tender-support-rhc-tp@ec.europa) közöljék legkésőbb a bontást 48 órával megelőzően. Ezt az értesítést a pályázó meghatalmazott tisztviselőjének alá kell írnia és a pályázó nevében a tenderbontási ülésen résztvevő személy (pályázónként 1 fő) következő adatait is meg kell adni: név/keresztnév – születési idő (nap/hónap/év) – a személyazonosságot igazoló dokumentum száma és érvényességi ideje, valamint az illető nemzetisége. A bizottsági épület recepcióján az előbbi személytől az értesítésben szereplő személyi adatainak megerősítése végett kérik majd a személyazonosságát igazoló okmány bemutatását.

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1)A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem
VI.2)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A szerződés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: igen
Hivatkozás a projekt(ek)re és/vagy program(ok)ra: FP7 és Horizon 2020.
VI.3)További információk

Amennyiben Ön érdekelt ebben a pályázati felhívásban, javasoljuk, hogy regisztráljon az „e-tendering”-en (e-Pályázás) (https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=680) – lásd a „Register” (Regisztrálás) pontot a bal oldalon. Ez által lehetővé válik az Ön számára, hogy a felhívással kapcsolatosan kérdéseket tegyen fel, továbbá biztosítja, hogy az e felhívással kapcsolatosan esetlegesen közzétételre kerülő bármilyen változásról rendszeresen frissített információkat kapjon (kiegészítő dokumentáció, kérdések/válaszok stb.).

A II.2.1. pontban feltüntetett ár maximális ár. Azokat a pályázatokat, amelyek ezt az árat túllépik, a pályázati előírásoknak nem megfelelőnek fogják nyilvánítani és el fogják utasítani.

Az e-Tendering linkje, ahonnan letölthetők a pályázati dokumentumok és további kérdések tehetők fel: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=680

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv

Hivatalos név: Törvényszék
Postai cím: rue du Fort Niedergrünewald
Város: Luxembourg
Postai irányítószám: 2925
Ország: Luxemburg
E-mail: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100
Internetcím: http://curia.europa.eu

VI.4.2)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A vesztes fél értesítésétől, illetve – ennek hiányában – az eredmény ismertté válásától számított 2 hónapon belül. Az európai ombudsmanhoz benyújtott panasz nem eredményezi sem ezen időszak felfüggesztését, sem új fellebbezési időszak megnyílását.
VI.4.3)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
VI.5)E hirdetmény feladásának időpontja:
10.12.2014