Supplies - 433968-2020

16/09/2020    S180

Poland-Warsaw: Protective gear

2020/S 180-433968

Contract notice

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Komenda Główna Policji
Postal address: ul. Puławska 148/150
Town: Warszawa
NUTS code: PL POLSKA
Postal code: 02-624
Country: Poland
Contact person: Rafał Gasek
E-mail: rafal.gasek@policja.gov.pl
Telephone: +48 226011511
Fax: +48 226011857

Internet address(es):

Main address: www.policja.pl

I.2)Information about joint procurement
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://kgpolicja.ezamawiajacy.pl
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://kgpolicja.ezamawiajacy.pl
I.4)Type of the contracting authority
Ministry or any other national or federal authority, including their regional or local subdivisions
I.5)Main activity
Public order and safety

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Zakup zestawów przeciwuderzeniowych

Reference number: 148/Ckt/20/RG
II.1.2)Main CPV code
18143000 Protective gear
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Przedmiotem zamówienia jest produkcja i dostawa 1 000 kpl. zestawów przeciwuderzeniowych w zamówieniu podstawowym (gwarantowanym) oraz od 100 do maksymalnie 500 kpl. zestawów przeciwuderzeniowych w zamówieniu opcjonalnym.

Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w Opisie przedmiotu zamówienia, stanowiącym Załącznik nr 2 do SIWZ (specyfikacja techniczna zestawu ST 57/Ckt/2020 edycja 2020 r.).

II.1.5)Estimated total value
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.1)Title:
II.2.2)Additional CPV code(s)
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL POLSKA
II.2.4)Description of the procurement:

Przedmiotem zamówienia jest produkcja i dostawa 1 000 kpl. zestawów przeciwuderzeniowych w zamówieniu podstawowym (gwarantowanym) oraz od 100 do maksymalnie 500 kpl. zestawów przeciwuderzeniowych w zamówieniu opcjonalnym.

Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w Opisie przedmiotu zamówienia, stanowiącym Załącznik nr 2 do SIWZ (specyfikacja techniczna zestawu ST 57/Ckt/2020 edycja 2020 r.).

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Termin końcowy realizacji zamówienia (umowy) w części podstawowej (gwarantowanej) / Weighting: 10
Price - Weighting: 90
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
End: 21/12/2020
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

Przedmiotem zamówienia jest produkcja i dostawa od 100 do maksymalnie 500 kpl. zestawów przeciwuderzeniowych w zamówieniu opcjonalnym.

II.2.12)Information about electronic catalogues
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

O zamówienie może się ubiegać Wykonawca, który:

1. spełnia następujące warunki udziału w postępowaniu, dotyczące:

1.1. kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów, w tym:

posiada koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie objętym niniejszym zamówieniem, wydaną zgodnie z ustawą z dnia 13 czerwca 2019 r. o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 1214 i 1495) oraz rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 17 września 2019 r. w sprawie klasyfikacji rodzajów materiałów wybuchowych, broni, amunicji oraz wyrobów i technologii o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym, na których wytwarzanie lub obrót jest wymagane uzyskanie koncesji (Dz.U. z 2019 r., poz. 1888).

III.1.2)Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

O zamówienie może się ubiegać Wykonawca, który:

1. spełnia następujące warunki udziału w postępowaniu, dotyczące:

1.2. sytuacji ekonomicznej i finansowej, w tym: posiadania środków finansowych lub zdolności kredytowej w wysokości nie mniejszej niż 3 000 000,00 PLN (trzy miliony złotych złotych).

III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

O zamówienie może się ubiegać Wykonawca, który:

1. spełnia następujące warunki udziału w postępowaniu, dotyczące:

1.3. zdolności technicznej lub zawodowej, tj. posiadania wiedzy i doświadczenia, w tym: wykonania (wyprodukowania i dostarczenia) w okresie pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – to w tym okresie, łącznie minimum 400 kpl. zestawów przeciwuderzeniowych/zestawów ochron przeciwuderzeniowych;

1.4. zdolności technicznej lub zawodowej, w tym: dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, w tym zakładem(-ami) produkcyjnym(-i), w którym(-ych) będzie realizowany przedmiot zamówienia, mającym(-i) wdrożony system zarządzania jakością w zakresie produkcji odzieży lub wyrobów z tkanin technicznych.

III.1.5)Information about reserved contracts
III.2)Conditions related to the contract
III.2.2)Contract performance conditions:

1. Umowa na wykonanie zamówienia zostanie zawarta na warunkach określonych w projekcie umowy – Załącznik nr 3 do SIWZ.

2. Strony przewidują możliwość dokonywania zmian w treści umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy w sytuacjach określonych w projekcie umowy.

III.2.3)Information about staff responsible for the performance of the contract

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
Accelerated procedure
Justification:

— Termin wszczęcia postępowania uzależniony od instytucji zewnętrznej (ITB Moratex), która opracowywała specyfikacje techniczne zestawów przeciwuderzeniowych, stanowiących opis przedmiotu zamówienia.

— Zakup niezbędny dla wyposażenia oddziałów i pododdziałów prewencji, które od 2017 r. nie otrzymywały tego rodzaju wyposażenia.

— Zakup realizowany w części ze środków Programu Modernizacji Policji i w części z Funduszu Wsparcia Policji. Rok 2020 jest ostatnim rokiem, w którym jest możliwe wydatkowanie tych środków.

— Skrócenie terminu składania ofert zapewni minimalny czas, niezbędny dla procesu produkcji wyrobu oraz przeprowadzenia skomplikowanych badań w celu uzyskania wymaganych certyfikatów bezpieczeństwa, wymaganych dla tego rodzaju produktów.

— Z uwagi na zagrożenie epidemiczne wywołane SARS-Cov-2 istnieje ryzyko opóźnień dostaw poszczególnych materiałów, wymaganych w produkcji przedmiotu zamówienia.

IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.4)Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue
IV.1.6)Information about electronic auction
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)Administrative information
IV.2.1)Previous publication concerning this procedure
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 02/10/2020
Local time: 09:30
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Duration in months: 2 (from the date stated for receipt of tender)
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 02/10/2020
Local time: 10:00
Place:

Publiczna sesja otwarcia ofert odbędzie się w siedzibie Zamawiającego w Warszawie przy ul. Domaniewskiej 36/38, za pośrednictwem platformy zakupowej.

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2)Information about electronic workflows
VI.3)Additional information:

1. O zamówienie może się ubiegać Wykonawca, który spełnia warunki udziału w postępowaniu, określone w rozdziale VI SIWZ.

2. O zamówienie może się ubiegać Wykonawca, który nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 5 ustawy Pzp.

W celu wykazania braku podstaw wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia należy złożyć dokumenty określone przez Zamawiającego w rozdziale VII ust. 5 pkt 5.2 ppkt 5.2.1 do 5.2.9 SIWZ.

3. Warunki udziału i wymagane dokumenty określono w rozdziale VI i VII SIWZ.

4. Przystępując do przetargu, Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium, zaznaczając cel wpłaty, w wysokości: 60 000,00 PLN.

5. Zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostaną mu przyznane.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
VI.4.2)Body responsible for mediation procedures
VI.4.3)Review procedure
VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
VI.5)Date of dispatch of this notice:
11/09/2020