Supplies - 433974-2020

Submission deadline has been amended by:  503318-2020
16/09/2020    S180

Poland-Krakow: Disposable gloves

2020/S 180-433974

Contract notice

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie
National registration number: 0000039390
Postal address: ul. Wielicka 265
Town: Kraków
NUTS code: PL213 Miasto Kraków
Postal code: 30-663
Country: Poland
Contact person: Dział Zamówień Publicznych
E-mail: zp@usdk.pl
Telephone: +48 126582011-1217
Internet address(es):
Main address: http://www.szpitalzdrowia.pl
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://usdk.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://usdk.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Body governed by public law
I.5)Main activity
Health

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Dostawa drobnego sprzętu medycznego – 2 zadania

Reference number: EZP-271-2-103/PN/2020
II.1.2)Main CPV code
18424300 Disposable gloves
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

1. Przedmiot zamówienia stanowi dostawa drobnego sprzętu medycznego – 2 zadania.

Szczegółowe wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia i warunków realizacji zawierają załączniki do SIWZ w szczególności:

— załącznik nr 1 – Istotne postanowienia umowy (IPU),

— załącznik nr 2 – Formularz oferty,

— załączniki od nr 3/1 do nr 3/2 – Kalkulacja cenowa – Opis przedmiotu zamówienia.

II.1.5)Estimated total value
Value excluding VAT: 1 769 912.20 PLN
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for all lots
II.2)Description
II.2.1)Title:

Zadanie 1 – Drobny sprzęt medyczny (kraniki, przedłużacze, łączniki)

Lot No: 1
II.2.2)Additional CPV code(s)
33140000 Medical consumables
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL213 Miasto Kraków
Main site or place of performance:

Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie, ul. Wielicka 265, 30-663 Kraków.

II.2.4)Description of the procurement:

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 3/1 do SIWZ.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Jakość / Weighting: 40
Price - Weighting: 60
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 352 400.00 PLN
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Wadium dla zadania 1 wynosi – 3 524,00 PLN.

Wadium na całość zamówienia – zadanie 1, 2 – opisane w SIWZ.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Zadanie 2 – Drobny sprzęt medyczny (igły, kraniki strzykawki)

Lot No: 2
II.2.2)Additional CPV code(s)
33140000 Medical consumables
33141320 Medical needles
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL213 Miasto Kraków
Main site or place of performance:

Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie, ul. Wielicka 265, 30-663 Kraków.

II.2.4)Description of the procurement:

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 3/2 do SIWZ.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Jakość / Weighting: 40
Price - Weighting: 60
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 1 417 512.20 PLN
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Wadium dla Zadania 2 wynosi: 14 175,12 PLN.

Wadium na całość zamówienia – zadanie 1, 2 – opisane w SIWZ.

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.2)Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Nie określa się warunków udziału dotyczących sytuacji ekonomicznej i finansowej.

Zamawiający wykluczy Wykonawcę na podst. art. 24 ust. 1 pkt 12–23 ustawy Pzp (obligatoryjne przesłanki wykluczenia) oraz art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy.

Wykaz oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia z postępowania, jakich Zamawiający wymaga od Wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej został opisany w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), w tym oświadczenie, o którym mowa w art. 25a ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych w formie jednolitego dokumentu (jednolity europejski dokument zamówienia) oraz odpowiednie dokumenty, o których mowa w § 5 pkt 1, 4, 5, 6, 10 w zw. z § 7 ust. 1–3 oraz § 8 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

III.2)Conditions related to the contract
III.2.2)Contract performance conditions:

Warunki realizacji umowy opisane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia w załączniku nr 1 – Istotnych postanowieniach umowy.

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 19/10/2020
Local time: 10:30
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Duration in months: 2 (from the date stated for receipt of tender)
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 19/10/2020
Local time: 10:45
Place:

Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie, ul. Wielicka 265, 30-663 Kraków, Dział Zamówień Publicznych, pokój 2H06B.

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.3)Additional information:

Postępowanie będzie prowadzone zgodnie z zasadami przewidzianymi dla tzw. „procedury odwróconej”, o której mowa w art. 24aa ust. 1 i 2 ustawy Pzp.

Wraz z ofertą należy dostarczyć próbki oferowanego asortymentu.

Przez wyroby medyczne, należy rozumieć wyroby medyczne w rozumieniu ustawy z 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 186). Zaoferowane wyroby medyczne muszą być dopuszczone do obrotu i używania na zasadach określonych w ustawie o wyrobach medycznych.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet address: https://www.uzp.gov.pl/kio
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Szczegółowe zasady wnoszenia środków ochrony prawnej oraz postępowania toczonego wskutek ich wniesienia określa dział VI ustawy Prawo zamówień publicznych.

Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet address: https://www.uzp.gov.pl/kio/kontakt
VI.5)Date of dispatch of this notice:
11/09/2020