Supplies - 43438-2022

26/01/2022    S18

Nederland-Amersfoort: Software en informatiesystemen

2022/S 018-043438

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Stowa
Nationaal identificatienummer: 513363272
Postadres: Stationsplein 89
Plaats: Amersfoort
NUTS-code: NL Nederland
Postcode: 3818LE
Land: Nederland
Contactpersoon: Danielle van de Velde
E-mail: NHI@stowa.nl
Telefoon: +31 624657375
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.stowa.nl
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: Onderzoek

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Website en dataportaal

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
48000000 Software en informatiesystemen
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

NHI wil opdracht geven voor het opleveren van een werkend en gebruiksklare website en dataportaal voor de waterschap datasets. Met deze aanbesteding zoekt het NHI een partij die deze upgrade van het dataportaal en de website www.NHI.nu kan uitvoeren.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 0.01 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
72400000 Internetdiensten
48000000 Software en informatiesystemen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL Nederland
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Opdrachtgever is voornemens een overeenkomst af te sluiten met één leverancier ten behoeve van deze opdracht. De verwachte ingangsdatum is 1 november 2021. Na oplevering van de website en het dataportaal betreft deze opdracht ook het drie jaar beheren en onderhouden van de website en het dataportaal.

De overeenkomst kan 2 (twee) keer voor een periode van 1 (één) jaar onder gelijkblijvende voorwaarden eenzijdig door Opdrachtgever worden verlengd.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Beoordelingscriterium 1: Plan van Aanpak / Weging: 40
Kwaliteitscriterium - Naam: Beoordelingscriterium 2: Risicobeheersing / Weging: 30
Prijs - Weging: 30
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Er zijn verlengingsopties

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2021/S 152-404156
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 1
Benaming:

Website en dataportaal

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
29/12/2021
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 2
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 2
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Four Digits B.V.
Nationaal identificatienummer: 09162137
Postadres: Jansbinnensingel 26
Plaats: ARNHEM
NUTS-code: NL Nederland
Postcode: 6811AL
Land: Nederland
E-mail: info@fourdigits.nl
Telefoon: +31 264422700
Internetadres: http://www.fourdigits.nl
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 0.01 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 0.01 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Rechtbank Utrecht
Plaats: Utrecht
Land: Nederland
E-mail: midden-nederland@rechtspraak.nl
Internetadres: http://www.rechtspraak.nl
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
21/01/2022