Supplies - 435246-2018

Display compact view

05/10/2018    S192

România-Bucureşti: Ochelari de vedere nocturnă

2018/S 192-435246

Anunț de participare

Produse

Directiva 2009/81/CE

Secțiunea I: Autoritatea/entitatea contractantă

I.1)Denumire, adrese și punct(e) de contact

Denumire oficială: Compania Națională Romtehnica S.A.
Adresă: Bulevardul Timișoara nr. 5C
Localitate: Bucureşti
Cod poștal: 061301
Țară: România
Persoană de contact: Alina Ancuța, Bogdana Păun
E-mail: sma@romtehnica.com.ro
Telefon: +40 213185004
Fax: +40 213185009

Adresă (adrese) Internet:

Acces electronic la informații: www.e-licitatie.ro

Alte informații pot fi obținute de la:
Punctul (punctele) de contact menționat(e) anterior

Ofertele sau cererile de participare trebuie trimise la:
Punctul (punctele) de contact menționat(e) anterior

I.2)Tipul autorității contractante
I.3)Activitate principală
Altele: CAEN — 4614
I.4)Atribuirea contractului în numele altor autorități/entități contractante
Autoritatea contractantă acționează în numele altor autorități contractante: nu

Secțiunea II: Obiectul contractului

II.1)Descriere
II.1.1)Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă:
AVN binocular cu dispozitiv de montare la cască
II.1.2)Tipul contractului și locul de executare a lucrărilor, de livrare a produselor sau de prestare a serviciilor
Produse
Cumpărare
Locul principal de executare a lucrărilor, de livrare sau de prestare: Bucuresti.

Cod NUTS RO321 Bucureşti

II.1.3)Informații privind acordul-cadru
II.1.4)Informații privind acordul-cadru
II.1.5)Descrierea succintă a contractului sau a achiziției/achizițiilor:
AVN binocular cu dispozitiv de montare la cască — 41 cpl.
II.1.6)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

38632000 Ochelari de vedere nocturnă

II.1.7)Informații privind subcontractarea
Ofertantul trebuie să specifice în ofertă porțiunile din contract pe care intenționează să le subcontracteze unor terți, subcontractanții propuși, precum și obiectul subcontractelor pentru care sunt propuși subcontractanții respectivi
Ofertantul trebuie să specifice orice modificări care survin în legătură cu subcontractorii pe parcursul executării contractului
Autoritatea/entitatea contractantă poate obliga ofertantul câștigător să atribuie toate subcontractele sau anumite subcontracte prin procedura prevăzută în titlul III din Directiva 2009/81/CE
Ofertantul câștigător este obligat să subcontracteze următorul procent din contract prin aplicarea procedurii prevăzute în titlul III din Directiva 2009/81/CE: procentul minim: 0(%) procentul maxim: 0(%) din valoarea contractului.
Ofertantul câștigător este obligat să precizeze partea sau părțile din contract pe care intenționează să le subcontracteze în afara procentului obligatoriu și să indice subcontractorii deja identificați
II.1.8)Loturi
Contractul este împărțit în loturi: nu
II.1.9)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2)Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1)Cantitatea totală sau domeniul:

Valoarea estimată fără TVA: 1 811 123,53 RON
II.2.2)Informații privind opțiunile
II.2.3)Informații privind reînnoirile
II.3)Durata contractului sau termenul de finalizare
Durata în luni: 32 (de la data atribuirii contractului)

Secțiunea III: Informații juridice, economice, financiare și tehnice

III.1)Condiții referitoare la contract
III.1.1)Depozite și garanții solicitate:
Cunatumul garantiei de participare: 27 100 RON/5 800 EUR. Se va depune de catre candidatii calificati si invitati sa participe cu oferta la etapa a II-a a procedurii.
Cuantumul garantiei de buna executie: 10 % din valoarea fara TVA a contractului de achizitie publica. Se va depune de catre candidatii calificati si invitati sa participe cu oferta la etapa a II-a a procedurii.
III.1.2)Principalele condiții de finanțare și modalități de plată și/sau trimitere la dispozițiile relevante care le reglementează:
III.1.3)Forma juridică pe care o va lua grupul de operatori economici căruia i se atribuie contractul:
Asociere conform art. 8 din O.U.G. nr. 114/2011, cu modificarile si completarile ulterioare.
III.1.4)Alte condiții speciale cărora li se supune executarea contractului, în special cu privire la securitatea aprovizionării și a informației:
III.1.5)Informații privind autorizația de securitate:
III.2)Condiții de participare
III.2.1)Situația personală

Criterii privind situația personală a operatorilor economici (care pot determina eliminarea acestora), inclusiv cerințele referitoare la înscrierea în registrul comerțului sau al profesiei

Informații și formalități necesare pentru evaluarea respectării cerințelor: Cerinţa de calificare: Operatorii economici, participanţi la procedura de atribuire, vor face dovada că nu se încadrează în situaţiile stipulate la art. 150, 155 şi art. 156 din O.U.G. nr. 114/2011.
Documente solicitate:
1) Declaraţie pe proprie răspundere privind neîncadrarea în dispoziţiile art. 155 din O.U.G nr. 114/2011: Secţiunea „Formulare”, etapa I — Formular nr. 4, care va fi prezentată şi de terţul susţinător (economic/financiar şi tehnic/profesional), dacă este cazul, iar în cazul unei asocieri de către toţi membrii asocierii;
2) Declaraţie pe proprie răspundere privind neîncadrarea în dispoziţiile art. 156 din O.U.G nr. 114/2011: Secţiunea „Formulare”, etapa I — Formular nr. 5, care va fi prezentată şi de terţul susţinător (economic/financiar şi tehnic/profesional), dacă este cazul, iar în cazul unei asocieri de către toţi membrii asocierii;
3) Certificate constatatoare privind îndeplinirea obligaţiilor exigibile de plată a impozitelor şi taxelor către stat, inclusiv cele locale, precum şi a contribuţiei pentru asigurările sociale de stat, din care să reiasă că, operatorul economic nu are datorii scadente, astfel:
(a) pentru persoane juridice române:
— certificat eliberat de Administraţia Finanţelor Publice din care să rezulte că operatorul economic nu are datorii către bugetul de stat. În cazul unei asocieri, documentul va fi prezentat de către toţi membrii asocierii,
— certificat eliberat de autoritaţile publice locale, din care să rezulte că operatorul economic nu are datorii către bugetul local. În cazul unei asocieri, documentul va fi prezentat de către toţi membrii asocierii,
(b) pentru persoane juridice străine:
— operatorii economici nerezidenţi (străini) au dreptul de a prezenta orice documente edificatoare pentru demonstrarea faptului că şi-au îndeplinit obligaţiile de plată a impozitelor, taxelor şi contribuţiilor către bugetul de stat şi bugetul local, în conformitate cu cerinţele solicitate de autoritatea contractantă, eliberate de autorităţile competente ale ţării de origine (cum ar fi certificate, caziere fiscale sau alte documente echivalente). Documentele se vor prezenta însoţite de traducerea autorizată a acestora în limba română şi/sau engleză, conform precizărilor de la pct. C.6.
În cazul în care în ţara de origine sau în ţara în care este stabilit ofertantul/candidatul nu se emit documente de natura celor prevăzute la alin. (3) lit. b), autoritatea contractantă acceptă o declaraţie pe propria răspundere sau, dacă în ţara respectivă nu există prevederi legale referitoare la declaraţia pe propria răspundere, o declaraţie autentificată dată în faţa unui notar, a unei autorităţi administrative sau judiciare sau a unei asociaţii profesionale care are competenţe în acest sens;
4) Angajament de confidenţialitate (secţiunea „Formulare” etapa I — Formular nr. 6);
5) Declaraţie pe proprie răspundere privind neîncadrarea în prevederile art. 150 din O.U.G. nr. 114/2011 — secţiunea „Formulare”, etapa I — Formular nr. 7, care va fi prezentată şi de subcontractanţi, dacă este cazul, iar în cazul unei asocieri de către toţi membrii asocierii;
6) Declaraţie privind calitatea de participant la procedură (secţiunea „Formulare”, etapa I — Formular nr. 8);
7) Certificat de participare la licitaţie cu ofertă independentă, conform Ordinului preşedintelui ANRMAP nr. 314/2010 (secţiunea „Formulare”, etapa I — Formular nr. 9).
Sancţiunea neîndeplinirii criteriului: Vor fi excluşi din cadrul procedurii operatorii economici care se încadrează în situaţiile stipulate la art. 150, 155 şi/sau art. 156 din O.U.G. nr. 114/2011 sau nu prezintă documentele care probează/confirmă îndeplinirea cerinţelor.
Cerinţa de calificare: Candidaţii vor face dovada că sunt înregistraţi şi că au în obiectul de activitate producerea/comercializarea produselor de natura celor care fac obiectul prezentei proceduri de atribuire, respectiv din categoria: Ochelari de vedere nocturnă (cod CPV 38632000-4).

Documente soli [...] detalii pe www.e-licitatie.ro.

Criterii privind situația personală a subcontractanților (care pot determina eliminarea acestora), inclusiv cerințele referitoare la înscrierea în registrul comerțului sau al profesiei

Informații și formalități necesare pentru evaluarea respectării cerințelor:
III.2.2)Capacitatea economică și financiară

Criterii privind situația economică și financiară a operatorilor economici (care pot determina eliminarea acestora)

Informații și formalități necesare pentru evaluarea respectării cerințelor: Cerinţa minimă de calificare: operatorii economici trebuie să prezinte documente din care să rezulte că media cifrei de afaceri anuală, pe ultimii trei ani financiari încheiaţi, respectiv 2015, 2016, 2017, este cel puţin egală cu valoarea înscrisă în tabelul de mai jos:
Nr. crt., denumire produs, media cifrei de afaceri anuală pe anii 2015, 2016 şi 2017(RON):
1) AVN binocular cu dispozitiv de montare la cască 3 622 247,06 RON/778 977,88 EUR.
Notă: În cazul în care nivelul cifrei de afaceri a fost exprimat în altă monedă decât leul, pentru echivalenţa RON/valută se va avea în vedere cursul de schimb mediu anual RON/valută comunicat de Banca Naţională a României (BNR) şi se va menţiona cursul utilizat în documentele depuse (Formular nr. 10).
Cursul de schimb mediu anual lei/euro comunicat de BNR are valorile:
— pentru anul 2015: 1 EUR = 4,4450 RON,
— pentru anul 2016: 1 EUR = 4,4908 RON,
— pentru anul 2017: 1 EUR = 4,5682 RON.
Nivel(uri) minim(e) necesar(e): Documente solicitate:
1) Declaraţia privind media cifrei de afaceri, care cuprinde tabelul cu cifrele de afaceri anuale şi media cifrei de afaceri anuale pe ultimii 3 ani (secţiunea „Formulare” Etapa I — Formular nr. 10);
2) Bilanţurile contabile pentru anii 2015, 2016 şi 2017. În situaţia în care anul financiar nu se încheie la 31.12.2017, se va prezenta ultimul bilanţ contabil, vizat şi înregistrat de organele competente sau orice alte documente legale edificatoare prin care candidatul poate dovedi capacitatea economico-financiară aferentă anilor 2015, 2016 şi 2017, cum ar fi: Rapoartele anuale ale situaţiilor financiare, scrisori de bonitate din partea băncilor sau a unor societăţi recunoscute de audit financiar şi contabil etc., dacă în ţara de origine nu se emite document echivalent bilanţului contabil — copie lizibilă cu menţiunea „conform cu originalul” semnat şi ştampilat.
Note:
1) Capacitatea economică şi financiară a candidatului poate fi susţinută şi de o altă persoană, indiferent de natura relaţiilor juridice existente între candidat şi persoana respectivă;
2) În cazul în care candidatul îşi demonstrează situaţia economică şi financiară invocând şi susţinerea acordată, în conformitate cu prevederile alin. (1), de către o altă persoană, atunci acesta are obligaţia de a dovedi susţinerea de care beneficiază, prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective (secţiunea „Formulare”, etapa I — Formular nr. 14), încheiat în formă autentică (conform prevederilor art. 161 alin. (2) din OUG 114/2011), prin care aceasta confirmă faptul că va pune la dispoziţia ofertantului/candidatului resursele financiare invocate. Persoana care asigură susţinerea financiară nu trebuie să se afle în situaţia care determină excluderea din procedura de atribuire, conform prevederilor art. 155 şi art. 156 din O.U.G. nr. 114/2011 (va prezenta completate Formularele nr. 4 şi 5 — secţiunea „Formulare”, etapa I);
3) Atunci când un grup de operatori economici depune oferta/candidatura comună, situaţia economică şi financiară se demonstrează prin luarea în considerare a resurselor tuturor membrilor grupului. În cazul în care grupul beneficiază de susţinerea financiară a unei/unor terţe persoane, situaţia economică şi financiară se demonstrează în condiţiile prevăzute la alin. (2). Dacă operatorii economici susţinători nu depun documentele în forma solicitată, resursele acestora nu vor fi luate în considerare. Susţinătorul răspunde pentru prejudiciile cauzate autorităţii contractante ca urmare a nerespectării obligaţiilor prevăzute în angajament, aceasta din urmă având posibilitatea de acţiune directă împotriva susţinătorului;
4) Angajamentul ferm prezentat de ofertantul câştigător face parte integrantă din contractul de furnizare.
Sancţiunea neîndeplinirii criteriului: Candidaturile operatorilor economici care nu îndeplinesc cerinţele minime referitoare la valoarea cifrei de afaceri, conform cerinţei impuse sau nu prezintă documentele care probează/confirmă îndeplinirea cerinţei vor fi respinse.

Criterii privind situația economică și financiară a subcontractanților (care pot determina eliminarea acestora)

Informații și formalități necesare pentru evaluarea respectării cerințelor:
Nivel(uri) minim(e) necesar(e):
III.2.3)Capacitatea tehnică și/sau profesională

Criterii privind capacitatea tehnică și/sau profesională a operatorilor economici (care pot determina eliminarea acestora)

Informații și formalități necesare pentru evaluarea respectării cerințelor:
Cerinţe minime de calificare:
1. 1) Operatorii economici trebuie să fi îndeplinit, în ultimii 5 ani, contract/contracte al căror obiect să fi fost furnizarea de produse care se încadrează la codul CPV 38632000-4 (Ochelari de vedere nocturnă) şi care, individual/cumulat să fi avut o valoare cel puţin egală cu valoarea precizată în tabelul de mai jos:
2)
Nr. crt., denumire produs, experienţa similară:
1) AVN binocular cu dispozitiv de montare la cască 1 811 123,53 RON/389 488,94 EUR.
Note:
1.1) Echivalenţa RON/valută se va calcula la cursul de schimb mediu anual, comunicat de către BNR şi se vor specifica cursurile utilizate în documentele depuse (Formular 11). Cursul de schimb mediu anual RON/euro comunicat de BNR are valorile:
— pentru anul 2013: 1 EUR = 4,4190 RON,
— pentru anul 2014: 1 EUR = 4,4446 RON,
— pentru anul 2015: 1 EUR = 4,4450 RON,
— pentru anul 2016: 1 EUR = 4,4908 RON,
— pentru anul 2017: 1 EUR = 4,5682 RON,
— pentru anul 2018: se va utiliza cursul mediu RON/euro comunicat de BNR cu două luni înaintea celei în care a fost stabilită data limită pentru depunerea candidaturii;
1.2) Cei cinci ani se calculează prin raportare la data limită de depunere a candidaturilor (exemplu: Dacă data pentru depunerea candidaturilor este 10.9.2018 atunci operatorii economici vor depune documente care să ateste capacitatea tehnică şi profesională pentru perioada 10.9.2013–10.9.2018).
Cerinţa de calificare: Operatorii economici trebuie să aibă implementat un sistem de management al calităţii, în conformitate cu standardul ISO-9001:2015 sau echivalent.
Nivel(uri) minim(e) necesar(e)
Documente solicitate:
(a) Declaraţie/declaraţii privind lista principalelor livrări de produse similare în ultimii 5 ani — secţiunea „Formulare”, etapa I — Formular nr. 11. Se va completa câte un formular pentru fiecare contract în parte, respectându-se precizările de la punctul C.4.1 şi instrucţiunile de completare ale formularului. Formularul/formularele trebuie depus/depuse cu respectarea condiţiei privind valoarea experienţei similare, stipulată la pct. C.4.1,
(b) Certificate/documente emise sau contrasemnate de o autoritate ori de către clienţii beneficiari, pentru confirmarea livrărilor de produse, conform instrucţiunulor de completare a formularului nr. 11.
Note:
1) Experienţa similară se dovedeşte prin completarea şi prezentarea unui formular sau a mai multor formulare (în conformitate cu modelul prezentat în secţiunea „Formulare” — etapa I, formularul nr. 11), cu respectarea condiţiei privind valoarea experienţei similare, stipulată în tabelul de mai sus. Pentru faza de calificare, autoritatea contractantă va analiza corectitudinea datelor înscrise în aceste formulare, dacă acestea pot fi luate în considerare (sunt contracte finalizate, s-au derulat în intervalul de timp solicitat);
2) Capacitatea tehnică şi profesională a candidatului poate fi susţinută, pentru îndeplinirea unui contract şi de o altă persoană, indiferent de natura relaţiilor juridice existente între candidat şi persoana respectivă, cu respectarea celorlalte condiţii impuse prin prezenta documentaţie (autorizaţii de securitate industriale etc.);
3) În cazul în care candidatul îşi demonstrează capacitatea tehnică şi profesională invocând şi susţinerea acordată, în conformitate cu prevederile alin. (2), de către o altă persoană, atunci acesta are obligaţia de a dovedi susţinerea de care beneficiază prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective (secţiunea „Formulare”, etapa I — Formular nr. 15), încheiat în formă autentică (declaraţie notarială), prin care aceasta confirmă faptul că va pune la dispoziţia candidatului/ofertantului resursele tehnice şi profesionale invocate. Suplimentar angajamentului ferm, ofertantul va prezenta documentele comunicate de către terţul susţinător, din care să rezulte modul efectiv prin care acesta va asigura îndeplinirea propriului angajament de susţinere, documente ce se vor constitui corp comun la angajamentul emis de terţul susţinător. De asemenea, ofertantul va prezenta formularul nr. 11 si a documentelor însoţitoare comunicate de către terţul susţinător.
Persoana care asigură susţinerea tehnică şi profesională nu trebuie să se afle în situaţia care determină excluderea din procedura de atribuire, conform prevederilor art. 155 şi 156 din O.U.G. nr. 114/2011 (va prezenta completate formularele nr. 4 şi 5 — secţiunea „Formulare”, etapa I;
4) Atunci când un grup de operatori economici depune candidatura comună, capacitatea tehnică şi profesională se demonstrează prin luarea în considerare a resurselor tuturor membrilor grupului. În cazul în care grupul beneficiază de susţinerea tehnică şi profesională a unei/unor terţe persoane, capacitatea tehnică şi profesională se demonstrează în condiţiile prevăzute la alin. (3). Dacă operatorii economici susţinători nu depun documentele în forma solicitată, resursele acestora nu vor fi luate în considerare. Susţinătorul răspunde pentru prejudiciile cauzate autorităţii contractante ca urmare a nerespectării obligaţiilor prevăzute în angajament, aceasta din urmă având posibilitatea de acţiune directă împotriva susţinătorului;
5) Angajamentul ferm prezentat de ofertantul câştigător face parte integrantă din contractul de achiziţie publică.
Sancţiunea neîndeplinirii criteriului: Candidaturile operatorilor economici care nu îndeplinesc cerinţele minime referitoare la experienţa similară sau nu prezintă documentele care probează/confirmă îndeplinirea cerinţelor vor fi respinse.
Documente solicitate:
— candidaţii români trebuie să deţină un certificat, valabil la data limită de depunere a candidaturilor, care să dovedească implementarea şi menţinerea unui sistem de management al calităţii conform cu cerinţele din standardul ISO-9001:2015 sau similar,
— candidaţii străini care nu au sediul în România trebuie să deţină o certificare sau o acreditare, în conformitate cu ISO-9001:2015, valabilă la data limită de depunere a candidaturilor, acordată de un organism naţional ori internaţional, recunoscut de o ţară membră UE sau NATO,
— candidatul va prezenta copie lizibilă cu menţiunea „conform cu originalul”, semnată şi ştampilată, după certificate emise de un organism independent care atestă implementarea şi menţinerea unui sistem de management al calităţii conform cu cerinţele din standardul ISO-9001:2015 sau echivalent sau orice alt document care poate dovedi conformitatea cu standardul specificat sau dacă nu urmează aceleaşi metode de standard, ofertantul trebuie să dovedească îndeplinirea nivelurilor de performanţă stabilite de acesta,
— În cazul în care operatorul economic nu deţine un certificat astfel cum este solicitat, se vor accepta orice alte probe sau dovezi prezentate, în măsura în care acestea pot dovedi asigurarea unui nivel corespunzător al calităţii.
Notă: În cazul depunerii unei candidaturi/ofertă în asociere, fiecare asociat are obligaţia de a demonstra îndeplinirea cerinţei, pentru partea din contract pe care o realizează. Documentele solicitate trebuie să fie valabile la data limită de depunere a candidaturilor.
Sancţiunea neîndeplinirii criteriului: Candidaturile operatorilor economici care nu fac dovada îndeplinirii cerinţei de calificare referitor la asigurarea calităţii, vor fi respinse.

Criterii privind capacitatea tehnică și/sau profesională a subcontractanților (care pot determina eliminarea acestora)

Informații și formalități necesare pentru evaluarea respectării cerințelor:

Nivel(uri) minim(e) necesar(e)

III.2.4)Informații privind contractele rezervate
Contractul este rezervat unor ateliere protejate
Contractul poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată
III.3)Condiții specifice pentru contractele de servicii
III.3.1)Informații privind o anumită profesie
Prestarea serviciilor în cauză este rezervată unei anumite profesii: nu
III.3.2)Personalul responsabil pentru prestarea serviciilor
Persoanele juridice au obligația să indice numele și calificările profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective: nu

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Tipul procedurii
IV.1.1)Tipul procedurii
Restrânsă
IV.1.2)Limitarea numărului de operatori economici invitați să prezinte oferte sau să participe
Număr minim preconizat 3 și numărul maxim 99
Criterii obiective pentru selectarea unui număr limitat de candidați: Numărul de candidaţi care vor fi selectaţi, pentru etapa a II-a — Evaluarea ofertelor depuse de candidaţii selectaţi: Minim 3, maxim 99. În cazul în care o singură candidatură îndeplineşte criteriile de calificare, procedura de atribuire va continua cu operatorul economic calificat. De asemenea, procedura de atribuire va continua şi dacă vor fi calificaţi doar 2 candidaţi. Calificarea si selectia candidaţilor după etapa de depunere a documentelor de calificare le permite automat acestora să intre în posesia documentaţiei de atribuire — etapa a II-a şi să depună oferta. Documentaţia de atribuire — etapa a II-a — Evaluarea ofertelor depuse de candidaţii selectaţi, poate fi transmisă acestora în format electronic.
IV.1.3)Reducerea numărului de operatori economici în timpul negocierii sau al dialogului
Aplicarea unei licitații care să se deruleze în etape succesive pentru a reduce progresiv numărul soluțiilor care trebuie discutate sau al ofertelor care trebuie negociate da
IV.2)Criterii de atribuire
IV.2.1)Criterii de atribuire
Cel mai mic preț
IV.2.2)Informații despre licitația electronică
S-a organizat o licitație electronică: nu
IV.3)Informații administrative
IV.3.1)Numărul de referință atribuit dosarului de autoritatea contractantă:
PM 048
IV.3.2)Publicare anterioară privind același contract
nu
IV.3.3)Condiții de obținere a caietului de sarcini și a documentelor suplimentare sau a documentului descriptiv
IV.3.4)Termen limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
23.10.2018 - 10:00
IV.3.5)Data expedierii invitațiilor de prezentare de oferte sau de participare către candidații selectați
IV.3.6)Limba sau limbile în care poate fi redactată oferta sau cererea de participare
română. engleză.

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.1)Informații privind periodicitatea
Această achiziție este periodică: nu
VI.2)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Contractul se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
VI.3)Informații suplimentare:
Data limita solicitari de clarificari: 16.10.2018. Data limita depunere candidaturi: 23.10.2018 ora 10.00, sediul C.N. RTH S.A., Bulevardul Timisoara nr. 5C, Bucuresti, sector 6, cod postal 061301, Romania. Data deschiderii candidaturi: 23.10.2018 ora 11.00, sediul C.N. Romtehnica. Candid. va suporta toate costurile asociate doc. solicit. de autorit. contractantă în această etapă. Nr. de ex. ale documentatiei care se depune 1 original. Originalul trebuie să fie tipărit sau scris cu cerneală neradiabilă şi va fi numerotat şi semnat, pe fiecare pag., de reprez. autoriz. În cazul în care semnatarul nu este pers care deţine legal acest drept se va anexa împuternicirea emisă pentru semnarea doc. Doc. de calific. şi selecţie se vor introduce într-un plic care va fi închis şi marcat cu înscrisul „Doc. de calific şi selecţie — original” şi cu adresa candidatului. Plicul se va introduce într-un plic ext., închis corespunzător şi netransparent. Se va anexa obligatoriu un Opis cu doc. depuse (secţiunea „Formulare”, etapa I — formular 3), doc. prezentându-se în ordinea specificată. În cazul doc. emise de instituţii/organisme oficiale abilitate în acest sens, doc. respective trebuie să fie semnate şi parafate conform preved. legale şi precizărilor din prezenta documentaţie. Doc. vor fi introduse în dosar tip biblioraft sau cu şină. Pt. a evita deteriorarea doc. nu se vor folosi capse pentru prinderea acestora, ci agrafe. Doc. depuse de op. ec. pe parcursul derulării procedurii,cu caracter confidenţial, protejate de un drept de proprietate intelectuală sau clasificate, vor fi marcate corespunzător pe fiecare pag. Doc. de calific. şi selecţ. trebuie să fie însoţite de scrisoarea de înaintare (secţiunea „Formulare”, etapa I — formularul 1) care se va anexa plicului exterior şi de împuternicirea/împuternicirile scrisă/e (secţiunea „Formulare”, etapa I — formular 2), semnată de pers care deţine legal acest drept, pentru:
— persoana care semnează/angajează răspunderea companiei în cadrul procedurii (persoana desemnată să semneze declaraţiile, formularele şi să iniţializeze documentele, inclusiv cele „conform cu originalul”,
— persoanele desemnate să participe la şedinţa de deschidere a candidaturilor,
— persoanele desemnate să reprezinte candid. în procedura pentru atrib. contract de achiziţie publică. Pot fi desemnate una sau mai multe persoane, în funcţie de decizia conducerii operatorului economic iar împuternicirea/împuternicirile trebuie sa reflecte acest lucru. În scrisoarea de înaintare se va preciza în mod obligatoriu dacă ofert. este parte a unei asocieri, membrii acesteia, liderul de asociere, iar în cazul susţinătorilor numele şi calitatea acestora.

Notă: Pentru facilitarea accesului este recomandat ca operatorii economici, participanţi la şedinţa de deschidere a candidaturilor, să transmită, cu cel puţin 3 (trei) zile lucrătoare înainte de data limită stabilită pentru depunerea documentelor de calificare şi selecţie, la adresa e-mail: sma@romtehnica.com.ro, copii ale împuternicirilor şi ale actelor de identitate ale reprezentanţilor acestora. Plicul exterior trebuie să fie marcat cu: Adresa, C.N. Romtehnica S.A. Doc. solicit. se pot depune în oricare din formele: Orig., copie legalizată, copie lizibilă cu menţiunea „conform cu originalul” semnat şi ştampilat, cu excepţia celor întocmite/emise de către candid cu scopul participării la procedură (form., declaratii pe proprie raspundere etc.) care se vor prezenta doar în original/copie legalizată. Doc. de calific. vor fi redactate în limba romana si/sau limba engleză; se accepta documente si in sau limba oficială a statului în care ofertantul este rezident, cu condiţia ca acestea să fie însoţite de o traducere autorizată în limba română şi/sau engleză efectuată de către un traducător autorizat, în conformitate cu preved. Legii 178 din 1997, cu modific. şi complet. ulterioare. Prezentarea oricărui doc. netradus autorizat în limba română şi/sau engleza se consideră „document lipsă”. Alte cerinte obligatorii se regasesc in doc. de atrib. anexata la AP. Datele de depunere/deschidere candidaturi au fost stabilite conform prevederilor art. 61 din OUG 114/2011.

VI.4)Căi de atac
VI.4.1)Organismul competent pentru căile de atac
VI.4.2)Utilizarea căilor de atac
VI.4.3)Serviciul de la care se pot obține informații privind utilizarea căilor de atac

Denumire oficială: Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Adresă: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Localitate: București
Cod poștal: 030084
Țară: România

VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
2.10.2018